Zaproszenie ponowne do złożenia oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euroPobieranie 64.56 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar64.56 Kb.
Załącznik nr 1
do Procedury Publicznego Gimnazjum nr 1

im. Noblistów Polskich w Łomży

w sprawie realizacji

wydatków o wartości szacunkowej

nie przekraczającej w złotych równowartości 14 000 euro

Łomża dnia 29.05.2013r.

……………………………………


Zaproszenie ponowne

do złożenia oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro
NA DOSTAWĘ 18 SZT. KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH TYPU LAPTOP DO SZKOLNEJ PRACOWNI INFORMATYCZNEJ
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), oraz Procedury Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 14 000 euro.
Zamawiający:

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży, ul. Reymonta 9 , 18-400 Łomża

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000euro NA DOSTAWĘ 18 SZT KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH TYPU LAPTOP DO SZKOLNEJ PRACOWNI INFORMATYCZNEJ

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia :


 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 szt. komputerów przenośnych typu laptop

o podanych niżej parametrach.

Dół formularza • procesor Intel Core i3 lub równoważny

 • system operacyjny MS Win 7 Pro PL + MS Win 8 Pro PL

 • pamięć RAM 4 DDR3 1600MHz

 • dysk HDD 500GB 7200rpm

 • napęd optyczny nagrywarka DVD-RW, Dual Layer

 • przekątna ekranu 15,6" z podświetleniem LED

 • rozdzielczość HD (1366x768 pikseli)

 • karta graficzna: AMD Radeon HD 7610M

 • karta dźwiękowa High Definition + 2 głosniki

 • kamera rozdzielczość HD + mikrofon

 • karta WiFi obsługująca standardy IEEE.802b/g/n

 • moduł bluetooth standard 4.0

 • wskaźnik touchpad multitouch

 • akumulator litowo-jonowy, 6 ogniw

 • złącza USB 2.0, USB 3.0, HDMI, VGA, RJ-45, audio, zasilanie

 • wymiary: bez znaczenia

 • waga: bez znaczenia

 • mysz do laptopa

 • okres gwarancji 24 miesiące

 • sprzęt fabrycznie nowy

2) Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. dostarczenie, załadunek, rozładunek przedmiotu umowy wraz z kosztami, jakie poniesie Wykonawca.

3) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): 30200000-1Urządzenia komputerowe

72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania

4) W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:


 • dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego

 • przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu 1. Termin realizacji zamówienia:

do 14 dni po podpisaniu umowy


 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej w sposób czytelny i trwały na druku stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.

Oferta powinna posiadać: 1. datę sporządzenia oraz nazwę przedmiotu zamówienia

 2. pieczęć firmową

 3. powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy w zakresie jego praw majątkowych lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione ( podpis czytelny lub parafka z pieczęcią imienną).

Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia) muszą być parafowane

i datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. 1. posiadać adres lub siedzibę oferenta, nr NIP

 2. posiadać nr telefonu kontaktowego

 3. posiadać adres poczty elektronicznej

 4. określać cenę brutto podaną cyfrowo i słownie za wykonanie przedmiotu zamówienia (w cenie brutto zawierają się koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami jakie poniesie wykonawca )

 5. określać warunki płatności

 6. określać termin realizacji zamówienia

 7. określać okres gwarancji

 8. do oferty należy dołączyć specyfikacje techniczną sprzętu proponowanego przez Wykonawcę , sprzęt i materiały należy wymienić z nazwy

 9. do oferty należy dołączyć zaakceptowany druk umowy poprzez parafowanie

wszystkich stron umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty.
Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane, zostaną odrzucone

Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcy/ podwykonawcom.

Oferty należy złożyć w zaklejonych kopertach z napisem: „Oferta na dostawę

komputerów przenośnych typu laptop do szkolnej pracowni informatycznej” 1. Kryteria wyboru oferty: cena 100 %

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Za cenę Zamawiający przyjmuje koszt realizacji dostawy

wskazany w ofercie przez Wykonawcę. Cena obejmuje wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Maksymalną liczbę punktów 100

otrzyma oferta wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie

przedmiotu zamówienia, natomiast oferty pozostałych wykonawców otrzymają

odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:


P – liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę

CN

P = --------- x 100

COB

gdzie:
CN – najniższa zaoferowana cena


COB cena w ofercie badanej
P – liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę CN
P =´100
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


 1. Miejsce złożenia oferty:

Prosimy o złożenie oferty w sekretariacie Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży, ul. Reymonta 9, 18-400 Łomża, lub przesłanie pocztą na powyższy adres w terminie do dnia 05.06.2013r.do godz. 10.00

Oferty należy złożyć w kopertach z napisem: „Oferta na dostawę 18 szt. komputerówprzenośnych typu laptop do szkolnej pracowni informatycznej „, „nie otwierać do

dnia 05.06.2013r do godz. 1035

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcia ofert w dniu 05.06.2013r. dokona Komisja powołana przez Dyrektora szkoły do

otwarcia i oceny ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od

oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferent którego oferta zostanie

wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamówienia publicznego o wartości

poniżej 14 000 euro na zakup laptopów do szkolnej pracowni informatycznej zostanie umieszczona

na stronie internetowej BIP.

Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wykonawcą .

 1. Dodatkowe informacje:

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych Mirosław Chojnowski (086) 218 44 39

w sprawach formalnych Maria Kossakowska tel. (086) 218 44 39
Załączniki

- formularz ofertowy

- wzór (projekt) umowy
Załącznik nr 1

do zaproszenia do złożenia oferty

OFERTA
Zamawiający:

Publiczne Gimnazjum nr 1

im. Noblistów Polskich w Łomży

UL. Reymonta 9

18-400 Łomża
Wykonawca:

…………………………………

pieczęć firmowa

………………………………….

nazwa wykonawcy

………………………………….

adres wykonawcy

………………………………….

NIP

…………………………………tel/fax

…………………………………

adres poczty elektronicznej

Przedmiot zamówienia:DOSTAWA 18 SZT KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH TYPU LAPTOP DO SZKOLNEJ PRACOWNI INFORMATYCZNEJ
1.Oferujemy realizację dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem będącego przedmiotem zamówienia za cenę:


Nazwa

Ilość

Cena jednostkowa

netto

(PLN)

Cena

ogółem

netto

(PLN)

Cena jednostkowa

brutto

(PLN)

Cena

ogółem

brutto

(PLN)
18
Cenę netto: ………………………………………………………………………..……………zł


+ ……% podatku VAT w wysokości: ………………………………...…………..……………zł
Cenę brutto: ……………………………………………………………………..………………zł
słownie cena brutto:.........................................................................................................................

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od podpisania umowy

3. Termin płatności faktury: 14 dni od daty dostawy sprzętu (odbiór protokolarny)

4. Okres gwarancji: 24 miesiące

4. Za podaną cenę oferujemy dostawę poniższego sprzętu wraz z oprogramowaniem:


 • procesor Intel Core i3 lub równoważny

 • system operacyjny MS Win 7 Pro PL + MS Win 8 Pro PL

 • pamięć RAM 4 DDR3 1600MHz

 • dysk HDD 500GB 7200rpm

 • napęd optyczny nagrywarka DVD-RW, Dual Layer

 • przekątna ekranu 15,6" z podświetleniem LED

 • rozdzielczość HD (1366x768 pikseli)

 • karta graficzna: AMD Radeon HD 7610M

 • karta dźwiękowa High Definition + 2 głosniki

 • kamera rozdzielczość HD + mikrofon

 • karta WiFi obsługująca standardy IEEE.802b/g/n

 • moduł bluetooth standard 4.0

 • wskaźnik touchpad multitouch

 • akumulator litowo-jonowy, 6 ogniw

 • złącza USB 2.0, USB 3.0, HDMI, VGA, RJ-45, audio, zasilanie

 • wymiary: bez znaczenia

 • waga: bez znaczenia

 • mysz do laptopa

 • okres gwarancji 24 miesiące

 • sprzęt fabrycznie nowy

Specyfikację techniczną sprzętu przedstawia załącznik dołączony do oferty (sprzęt i materiały wymienione z nazwy).

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązuję się do spełnienia warunków określonych przez zamawiającego niezbędnych do zawarcia umowy.

Oświadczam ,ze zapoznałem się z treścią projektu umowy dotyczącej niniejszego postępowania i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty zawrzeć umowę na warunkach w nim określonych.

…………….. ……………………………


Data sporządzenia oferty Podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

UMOWA


na dostawę nr 1/2013
zawarta w dniu …......……………2013 r. w Łomży pomiędzy:

Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży, ul. Reymonta 9, 18-400 Łomża zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :


…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

a firmą:

…………………..................…………………………................................................................…, zwaną dalej „Wykonawcą ” reprezentowaną przez:

.............................................................................. ……………...........................................................................................................................………
§ 1
Zamówienia stanowiącego przedmiot umowy udziela się w wyniku wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.).
§ 2
PRZEDMIOT UMOWY

1.Przedmiotem umowy jest DOSTAWA 18 SZT. KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCHTYPU LAPTOP DO SZKOLNEJ PRACOWNI INFORMATYCZNEJ

2.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i zobowiązuje się zrealizować

dostawę w/w sprzętu komputerowego o danych technicznych określonych szczegółowo

w opisie przedmiotu zapytania ofertowego i złożonej ofercie.Specyfikację techniczną sprzętu przedstawia załącznik do umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot

umowy z należytą starannością.

4.Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i nie posiada wad fizycznych

ani prawnych.

5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub usterek w dostarczonym sprzęcie zostanie on

wymieniony przez Wykonawcę na nowy.

6.Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej

z zasadami realizacji dostawy w zakresie od niego zależnym.

7. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania dostawy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiajacego
§ 3

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: ……………….. zł. netto, powiększone o podatek VAT , (…..............) co stanowi łączną kwotę …………………………… zł. brutto (słownie:.................................................................... ………………………...................................................................................………………..).

2.Kwota, o której mowa w ust.1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.

§ 4


WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostawy sprzętu wymienionego

w § 2 ust. 1 i protokolarnym jego odbiorze przez Zamawiającego oraz dostarczeniem przez

Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury z wyszczególnieniem sprzętu stanowiącego

przedmiot umowy i przekazaniem Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi

i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu. Wykonawca dostarczy do

siedziby Zamawiającego wszystkie oryginały licencji oprogramowania.

2.Odbiór sprzętu i oprogramowania przez Zamawiającego dokonany będzie przez:

………………………………………………………………………………………………..

3.Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy

Nr........................…………………………………………............................................…


§ 5
TERMIN DOSTAWY

Dostawa sprzętu wymienionego w § 2 ust. 1 nastąpi w terminie 14 dni od podpisania umowy.
§ 6
ODBIÓR TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY

1.Wykonawca zapewnia dostawę sprzętu określonego w § 2 ust.1 zgodnie z wymaganiami

określonymi przez Zamawiającego i o parametrach odpowiadających Zamawiającemu.

2.Odbiór techniczno-jakościowy przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie Publicznego

Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży, ul. Reymonta 9, 18-400 Łomża.

3.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek lub wad,

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na sprzęt wolny od wad. W takim przypadku zostanie

sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach lub wadach w 2 egz., po jednym dla każdej ze

stron.

4.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawiony sprzętnie odpowiada opisowi zawartemu w § 2 ust.1 i złożonej ofercie, Wykonawca zobowiązuje się

do niezwłocznego dokonania zmian w przedmiocie umowy zgodnie z opisem. W takim

przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w

§ 2 ust.1 i formularzu ofertowym , w 2 egz., po jednym dla każdej ze stron.

5.Przejęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru bez zastrzeżeń,

podpisanego przez upoważnione osoby.

6.Protokół z odbioru stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 7

OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

1.Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej

umowy, w całości lub w części.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca

wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy.

3.W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8


KARY UMOWNE

1.Jeżeli Wykonawca opóźni termin dostawy w stosunku do terminu określonego w §5

umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wartości zamówienia za

każdy dzień opóźnienia.

2.Karę umowną Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

3.Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy w przypadku zwłoki w dokonaniu

zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT, w wysokości odsetek ustawowych.

4.Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca

wykonuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami.


§ 9
WARUNKI OGÓLNE

1. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień przekazania i przejęcia

przedmiotu umowy określonego w §2 ust.1 przez Zamawiającego i podpisania przez obie strony

umowy protokołu odbioru bez zastrzeżeń, zgodnie z § 6 ust. 5 umowy.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

4. Rozwiązanie wszelkich sporów związanych z realizacją umowy strony powierzają sądowi

powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10


GWARANCJA

1.Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot dostawy na okres 24 miesięcy od daty podpisania

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

2.Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych usterek

3.Okres trwania gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy.

§ 11


ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1.Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy Stronami umowy w związku z jej

realizacją, będą rozwiązywane polubownie.

2.Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy

dla siedziby Zamawiającego.

§ 12


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.


ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

............................. ..............................
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna