Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30. 000 euroPobieranie 72.08 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar72.08 Kb.Zawoja, dnia 02.02.2015 r.
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest :

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Klucz do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS zgodnie z zapisem Zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI, VII, VIII i IX Priorytetu PO KL
2. Zakres audytu zewnętrznego:

1)sprawdzenie, czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie


i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych);

2)sprawdzenie, czy beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte;

3)sprawdzenie, czy beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,

4)audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej;

5)sprawdzenie czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,

6)sprawdzenie wniosków beneficjentów o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta


w części dotyczącej projektu;

7)sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta;

8)sprawdzenie sposobu promocji projektu;

9)sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu.

3. Wymagania dla oferentów:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę


i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w ww. zakresie rozumie się:

1)osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem IFAC - International Federation of Accountants,

2)osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie
z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zmianami,

3)osoby, które zdały egzamin na audytora wewnętrznego według zasad obowiązujących przed 29 grudnia 2006 r. (zasad obowiązujących w ustawie o finansach publicznych).

Warunkiem ubiegania się o przeprowadzenie audytu jest wykazanie przez oferenta obrotów
w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym realizowany jest audyt zewnętrzny w wysokości co najmniej trzykrotności ceny oferowanej za usługę przeprowadzenia audytu projektu oraz spełnienie warunku bezstronności i niezależności w stosunku do badanego Beneficjenta.

Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny w projektach realizowanych w ramach POKL powinien być co najmniej dwuosobowy.

4. Wymagane dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą:

Dokumenty potwierdzające:

1)dotychczasowe doświadczenie w zakresie audytowania projektów finansowanych ze środków pomocowych,

2)doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa,

3)doświadczenie w przeprowadzaniu audytu,

4)wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych.

5)obroty w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym realizowany jest audyt zewnętrzny
w wysokości co najmniej trzykrotności ceny oferowanej za usługę przeprowadzenia audytu projektu.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście, przesłać na adres Urzędu Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja nr 1307 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kluczdosukcesu@zawoja.ug.pl, do dnia 09 luty 2015 r. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

............................................................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Miejscowość, data…………………..

(Nazwa i adres Wykonawcy)

tel.: ....................................

faks: ....................................

e-mail: ...............................

Formularz ofertowy

Odpowiadając na zapytanie cenowe, którego przedmiotem jest :Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Klucz do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS zgodnie z zapisem Zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI, VII, VIII i IX Priorytetu PO KL
Oferuję wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową:

brutto……………………………………………………………………………………………

VAT……………………………………………………………………………………………..

Netto……………………………………………………………………………………………

Słownie zł………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:

1)Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do 31.03.2015 r. oraz przesłanie raportu z audytu w ciągu 10 dni od dnia zakończenia czynności audytowych.

2) Zapoznałem/łam się z warunkami podanymi przez Zamawiającego zapytaniu i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

3) Uzyskałem/łam wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

4) Uważam się za związanych niniejszą ofertą przez ………………. dni od dnia upływu terminu składania ofert.

5) Spełniam warunki bezstronności i niezależności w stosunku do badanego Beneficjenta.
W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

.......................................................................

(podpis osoby/podpisy osób uprawnionej/

uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy)

Do formularza oferty załącza się wymagane dokumenty:

1) ....................................................................................................................................................

2) ....................................................................................................................................................

3) ........................................................................................................................................

WZÓR – UMOWA Nr....


zawarta w dniu ...........................2015r. w Zawoi pomiędzy


Gminą Zawoja

34 – 222 Zawoja 1307

NIP 552-15-88-530
reprezentowaną przez:

..............................................................................................................................................

zwaną dalej Zamawiającym

a

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

będącym podatnikiem VAT, nr NIP ......................................, REGON:...........................

reprezentowanym przez:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą,

łącznie lub osobno zwanymi dalej Stronami lub Stroną

W wyniku rozstrzygnięcia, wyboru najkorzystniejszej oferty została zawarta umowa

następującej treści:


§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Klucz do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS zgodnie
z zapisem Zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych
w ramach VI, VII, VIII i IX Priorytetu PO KL.
§ 2
1. Audyt powinien być przeprowadzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zasadach przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI, VII, VIII i IX Priorytetu PO KL, stanowiącymizałącznik do umowy o dofinansowanie projektu.

W sytuacji zmiany wytycznych WUP Kraków dotyczących wymagań dotyczących audytu, w czasie pomiędzy wyborem Wykonawcy a realizacją zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zgodnie z wymogami obowiązującymi w dniu rozpoczęcia audytu.

Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdawania realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.
2. Audyt zewnętrzny projektu powinien obejmować :
a. ocenę zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu i zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne
b. wydanie raportu z audytu zewnętrznego.

3.Minimalny zakres audytu: 1. sprawdzenie, czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie
  i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych);

 2. sprawdzenie, czy beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte;

 3. sprawdzenie, czy beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,

 4. audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej;

 5. sprawdzenie czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,

 6. sprawdzenie wniosków beneficjentów o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta
  w części dotyczącej projektu;

 7. sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta;

 8. sprawdzenie sposobu promocji projektu;

 9. sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu.

§ 3
1. Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania raportu z audytu zewnętrznego projektu, którego elementem koniecznym jest opinia

o projekcie, sporządzonego w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim oraz


w formie elektronicznej na płycie CD/DVD.

2. Raport z audytu zewnętrznego projektu winien zawierać następujące elementy:

a) Informacje ogólne:

- podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym projekcie (nazwa, adres siedziby, NIP, REGON Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, krótki opis projektu, całkowitą wartość projektu w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwota dofinansowania,

- nazwa adres siedziby, NIP, REGON osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu (jeżeli dotyczy),

- imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu;

- data rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu;

- okres objęty audytemb) Cel i metodologia audytu:

- cel audytu zewnętrznego projektu;

- zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu;

- podjęte działania i zastosowane techniki audytu;

- informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;

- wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu;

- wdrożenie zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunięcie nieprawidłowości jeśli takie wykryto;

- wykaz wszystkich dokumentów , na podstawie, których stwierdzono stan faktyczny;

- opis stanu faktycznego zgodnie ze szczegółowym zakresem audytu;

- wykaz osób, które udzielały wyjaśnień w związku z audytowanymi obszarami wraz z opisem udzielonych wyjaśnień;

- wykaz stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz znaczenia, czy jakichkolwiek z tych problemów ma charakter systemowy;

- określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień

- uwagi i zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień lub wprowadzenie usprawnień;

- ogólna opinia o projekcie, stanowiącą element raportu, wydana na podstawie ustaleń zawartych


w raporcie; powody odmowy wydania opinii, z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej sformułowanie oraz zawierającą informację o stwierdzonym istotnym naruszeniu prawa wspólnotowego i/lub krajowego bądź procedur obowiązujących w ramach PO KL;

- podpis każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu;

- miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu zewnętrznego projektu.
3. Raport z audytu zewnętrznego przekazany ma być Zamawiającemu w terminie do ....... . Zamawiający ma prawo do odniesienia się w terminie do 7 dni od dnia otrzymania raportu oraz opinii z audytu zewnętrznego projektu (uwierzytelniona kopia raportu i płyta CD/DVD) do przedłożonego raportu.
§ 4
1. W celu prawidłowego i rzetelnego wykonania zlecenia Zamawiający udostępni Wykonawcy
w okresie trwania niniejszej umowy, materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
a w szczególności:

a) dokumenty formalno-prawne projektu,

b) ewidencję finansowo-księgową w części dotyczącej analizowanego projektu, w tym dowody źródłowe,

c) wszelkie inne dokumenty mające związek z realizacją i rozliczeniem projektu,

d) Zamawiający udzieli wyczerpujących informacji i wyjaśnień – niezbędnych do wykonania postanowień umowy,

e) Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy.

§ 5
1. Harmonogram przeprowadzania audytu zewnętrznego:a) termin rozpoczęcia czynności audytowych:
nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy

b) termin przekazania ostatecznego raportu z przeprowadzonego audytu:

10 dni od dnia zakończenia czynnośći audytowych


Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.03.2015 r.

§ 6
1. Wykonawca zobowiązuje się do:a/ przeprowadzenia audytu zgodnie ze standardami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej POKL.

b/określenia minimalnego poziomu ufności dla badania audytowego oraz metodologii, na podstawie której dany poziom został określony,
2. Do wykonania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca deleguje następujące osoby:

1.…………………………………………………………………………………………………

/Imię i Nazwisko- posiadane kwalifikacje/

…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………..
2..………………………………………………………………………………………………

/Imię i Nazwisko- posiadane kwalifikacje/

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Przy realizacji powierzonych do wykonania prac Zamawiającego reprezentować będą następujące osoby:

...................................................

...................................................

....................................................4. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie umową dotyczącą powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu
§ 7
1. Za wykonanie prac objętych niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę określoną
w formularzu oferty złożonej przez Wykonawcę w wysokości:

Cenę netto ……………………. zł (słownie zł: .………………………………………).

Cenę brutto …………………… zł (słownie zł:……………………………………….).

stawka podatku VAT ....................., tj.: .............................. zł,

(słownie zł: …………………………………………………………………………….).
2. Fakturę za wykonanie usługi Wykonawca wystawi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego opinii i raportu z realizacji przedmiotu umowy o których mowa w § 3.
3. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający ureguluje przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze do 30 dni od dnia otrzymania faktury.
§ 8
Uregulowanie przez Zamawiającego zobowiązania za wykonaną usługę nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku udzielania Zamawiającemu dalszych ewentualnych wyjaśnień i wykonania w związku
z tym niezbędnych czynności w zakresie przewidzianym niniejszą umową.

§ 9
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy rezultatów badania oraz faktów i okoliczności poznanych w toku badania.


§ 10
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć innej osobie trzeciej wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§ 11
W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia w umówionym terminie przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 pkt. 1 niniejszej umowy, liczoną za każdy dzień opóźnienia.

§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.


§ 13
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.


§ 14
1. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe Sądy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

...................................... ............................................WZÓR-UMOWA Nr….
dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu

pt. ,, Klucz do sukcesu”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
zawarta w dniu …………2015r. w …………………

pomiędzy …………………………………..reprezentowanym przez ……………….. – …………………………………. zwanym dalej Zamawiającyma

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez Pana/Panią.......................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1
1.Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t. j. Dz. U. z 2014.1182) Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu pn. Klucz do sukcesu ” realizowanego
w ramach Poddziałania 9.1.2 Działanie 9.1 Priorytet IX Program Operacyjny Kapitał Ludzki w imieniu i na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na warunkach określonych
w niniejszej umowie.

2.Przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdyż uczestnicy projektu, o którym mowa


w ust.1, których dane dotyczą wyrazili zgodę na ich przetwarzanie.

3.Przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie


i usuwanie.

4.Powierzone dane osobowe uczestników projektu, o którym mowa w ust.1 mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu „Klucz do sukcesu”.

5.Zamawiajacy udostępni Wykonawcy niezbędny zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w celu realizacji usługi, o której mowa w ust.4.

6.Przy przetwarzaniu powierzonych do przetwarzania danych osobowych Wykonawca przestrzega zasad wskazanych w niniejszej umowie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

7.Wykonawca, przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, podejmie środki zabezpieczające zbiór danych osobowych,
o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6.

8.Do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby świadczące pracę na rzecz Wykonawcy na podstawie stosunku pracy lub

stosunku cywilnoprawnego, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

9.Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania osobom, o których mowa w ust.8, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

10.Wykonawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

11.Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez osoby, o których mowa w ust. 8, mające dostęp do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, tych danych osobowych w poufności.

12.Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:

1/wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu,

2/wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

13.Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego lub osoby, o których mowa w ust. 8, obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

14.Wykonawca umożliwi Zamawiającemu w miejscach, w których są przetwarzane powierzone do przetwarzania dane osobowe, dokonanie kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia tych danych osobowych; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia kontroli.

15.W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.


o ochronie danych osobowych, rozporządzenia, o którym mowa w ust. 6, lub niniejszej umowy, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

16.Kontrolerzy Zamawiającego lub podmiotu przez niego upoważnionego mają


w szczególności prawo:

1/wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych


z ustawą, rozporządzeniem oraz niniejszą umową

2/żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać


i przesłuchiwać pracowników Wykonawcy w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,

3/wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii,

4/przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.

17.Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego lub inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

18.Wykonawca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały
w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Wykonawcę powierzonych danych.

§ 2
Wraz z zawarciem niniejszej umowy Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przetwarzania jego danych osobowych, w szczególności w zakresie udostępniania tych danych na potrzeby sprawozdawczości finansowej, monitoringu, kontroli i ewaluacji w związku z realizacją projektu,
o którym mowa w niniejszej umowie.


§ 3
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

3.Wszelkie sprawy nie unormowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014, 1182) oraz przepisów wykonawczych.

§ 4
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
Wykonawca: Zamawiający:

WZÓR-UPOWAŻNIENIE Nr 1/U/KDS/2014

z dnia ..........
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU


KLUCZ DO SUKCESU
W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Z dniem ............., na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 2014 .1182) upoważniam ................. do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu KLUCZ DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani zatrudnienia w wyżej wymienionym projekcie.

............................................................Czytelny podpis osoby reprezentującej Beneficjenta lub podmiotu który został do tego przez Beneficjenta umocowany, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień. Niepotrzebne skreślić.


Projekt „KLUCZ DO SUKCESU” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna