Zapytanie cenowe rozeznanie rynkuPobieranie 12.07 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar12.07 Kb.
Ustka, dnia 16.10.2015r.
ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na dostawę pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Jednostki Wojskowej 4220 Ustka w 2015 roku, zgodnie


z art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, JW 4220 z siedzibą w Ustce, zwraca się z prośbą o wycenę:

Dostawa owoców i warzyw dla Jednostki Wojskowej 4220 Ustka w 2015 roku.
Termin realizacji zamówienia: do dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2015r.

Cena obejmuje całkowity koszt związany z realizacją dostawy.


Zamawiający żąda dołączenia do formularza cenowego następujących dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia:

obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 594 ze zm.),

lub
zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia


z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego zamawiający żąda potwierdzenia wdrożonego systemu HACCP w jednej z następujących form:

  • certyfikatu systemu HACCP wydanego przez firmy posiadające akredytacje i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju albo

  • obowiązujące zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP. Przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP – podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 594 ze zm.),

oraz

  • przedłożyć oświadczenie, że dostarczany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom zamieszczonym w ,,opisie przedmiotu zamówienia”

(oświadczenie zawarte w formularzu cenowym)

W przypadku Państwa zainteresowania realizacją w/w dostawy proszę o złożenie propozycji cenowej według załączonego wzoru formularza cenowego do dnia 21.10.2015r. włącznie


i przesłanie jedną z wybranych form:

faxem lub elektronicznie lub pocztą na adres:


JW 4220

Sekcja Zamówień Publicznych

Lędowo - Osiedle 1N

76-271 Ustka

Fax 261 231 578

(adres e-mail: 6wog.przetargi@mw.mil.pl)

lub dostarczyć do kancelarii bud Nr 25 pok. 9

Tel. 261 231 608 - sprawy proceduralne

Tel. 261 231 248- sprawy merytoryczneZałączniki 3 na str. 146

zał. nr 1- formularz cenowy str. 3

zał. nr 2 - projekt umowy - str. 14

zał. nr 3 - opis przedmiotu zamówienia - str.129Wykonano w egz. pojedynczym – ad acta ( T: 11/26,"B5")

Wykonała: Iwona MAŁOLEPSZA-MAZUR (261 231 824)Dnia, 16.10.2015 r. ( Sekcja Zamówień Publicznych)


Str. /©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna