Zapytanie ofertowe – audyt projektu wzmocnienie pozycji rynkowej firmy „adams” H. PĘDzich poprzez inwestycje w urzadzenia produkcyjne I srodki transportuPobieranie 49.7 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar49.7 Kb.
Mrągowo, 25.07.2014 r.
Zapytanie ofertowe – audyt projektu

WZMOCNIENIE POZYCJI RYNKOWEJ FIRMY „ADAMS” H. PĘDZICH POPRZEZ INWESTYCJE W URZADZENIA PRODUKCYJNE I SRODKI TRANSPORTU


 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Firma „AdamS” H. Pedzich w Mrągowie 11-700 Mrągowo ul. Giżycka 5


 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiot zamówienia, zostanie udzielony na podstawie zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji.
3. Opis przedmiotu zamówienia

CPV – 79212000-3 – usługi audytu

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Firmę „AdamS” H. Pedzich w Mrągowie.

Projekt pod nazwą: „Wzmocnienie pozycji rynkowej Firmy „Adams” H. Pędzich poprzez inwestycje w urządzenia produkcyjne i środki transportu”

realizowany jest na terenie miasta Mrągowa w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość” Działanie 1.1. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” Poddziałania1.1.9 „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa”.

Okres realizacji projektu: 2010 - 2014
Całkowity budżet projektu: 3 624 102,13 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sposób realizacji audytu zewnętrznego projektu oraz minimalny zakres audytu przedstawia załącznik nr 1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez szczegółowego uzasadnienia.
4. Zakres zamówienia

Wykonawca przeprowadzi audyt i przygotuje raport z audytu zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 1, a także innymi obowiązującymi przepisami i zasadami. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z audytu w 2 egzemplarzach w polskiej wersji językowej w formie drukowanej oraz elektroniczną wersję raportu na płycie CD przygotowaną w standardzie programów z grupy Microsoft Office (MS Word, MS Excel).5. Metodologia badania ( audytu)

Do dyspozycji wykonawcy zostaną przekazane materiały źródłowe niezbędne do oceny realizacji Projektu.6. Termin składania ofert

Oferty można składać do 08 sierpnia 2014r do godz. 15.00 w siedzibie Firmy „AdamS” H. Pędzich w Mrągowie ul. Giżycka 5 osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres adams@adamscom.pl. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 1. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca przeprowadzi audyt i przygotuje raport z audytu pomiędzy 25 sierpnia 2014 r. a 19 września 2014r.

8 . Warunki udziału w postępowaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub Wykonawcy występujący wspólnie spełniający wymogi odnośnie podmiotów mogących przeprowadzić audyt. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w ww. zakresie rozumie się:


 1. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009r o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ( Dz. U. z 2009 r, Nr 77, poz. 649) osoby posiadające międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego, osoba posiadająca zaświadczenie o zdaniu egzaminu na audytora wewnętrznego, o którym mowa w ustawie
  o finansach publicznych, wystawione przez Ministerstwo Finansów;

 2. Osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r z późniejszymi zmianami;

 3. Osoby które zdały egzamin na audytora wewnętrznego według zasad obowiązujących przed 29 grudnia 2006 roku ( w ustawie o finansach publicznych).
 1. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, następujące dokumenty:

 1. Formularz ofertowy ( załącznik nr 2);

 2. Dokumenty potwierdzające doświadczenia oferenta w zakresie przeprowadzania audytu projektów finansowanych ze środków pomocowych UE. Informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia ( załącznik nr 3);

 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności do wykonania zamówienia.


10. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić w języku polskim trwałą i czytelną techniką biurową. Oferta musi zostać podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, podpisane przez osobę uprawnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Oferta w takim przypadku musi zostać podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Podpisy stawia na niej pełnomocnik upoważniony przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentu, każda kopiowana strona powinna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem", podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną i opatrzona imienną pieczątką (w przypadku jej braku konieczny jest czytelny podpis). Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.

W przypadku ofert składanych elektronicznie, dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności należy przedstawić w postaci skanów, a w formie papierowej w chwili otrzymania informacji, że złożona w ten sposób oferta została wybrana.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


11. Opis sposobu obliczania ceny

Oferta powinna zawierać cenę w złotych polskich wraz z podatkiem VAT oraz obejmować inne podatki oraz daniny publiczne.

Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena nie ulega zmianie przez okres związania umową.
12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria:   1. cena oferty - 70%

   2. doświadczenie - 30%

Cena (70%):

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 70 wg wzoru:

C =( Cmin / Cb) x 70

Gdzie:


C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny
Cmin - cena najtańszej oferty
Cb - cena badanej oferty

Maksymalna liczba punktów do uzyskania za kryterium cena - 70 pkt. Przez „cenę oferty" rozumie się „cenę brutto (suma)"Doświadczenie (30%):

W ramach tego kryterium przydzielone zostanie od 0 do 30 punktów.

Liczba przyznanych punktów będzie zależała od doświadczenia oferentów. Oferty uzyskają następując liczbę punktów:


    1. 30 pkt. - w sytuacji, gdy oferent przeprowadził co najmniej 5 audytów projektów finansowanych ze środków UE.

    2. 20 pkt. - w sytuacji, gdy oferent przeprowadził od 3 do 4 audytów projektów finansowanych ze środków UE.

    3. 10 pkt. - w sytuacji, gdy oferent przeprowadził 2 audyty projektów finansowanych ze środków UE.

    4. 0 pkt.- w sytuacji, gdy oferent przeprowadził mniej niż 2 audyty projektów finansowanych ze środków UE.

Obowiązkiem oferenta jest udokumentowanie posiadanego doświadczenia w zakresie przeprowadzonych audytów projektów finansowanych ze środków UE.

Sposób obliczenia ogólnej oceny oferty:

O = C+D

gdzie:


O - ocena ogólna oferty

C - cena


D - doświadczenie

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji
z oferentami w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń. Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni od zakończenia postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

Załączniki:


 1. Minimalny zakres audytu

 2. Formularz ofertowy

 3. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

 4. Wykaz przeprowadzonych audytów projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych.


Załącznik nr 1

Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdawania z realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy


o dofinansowanie projektu.

Minimalny zakres audytu powinien obejmować: 1. sprawdzenie, czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie
  i obowiązującymi przepisami prawa;

 2. sprawdzenie, czy beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte;

 3. audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej;

 4. sprawdzenie czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,

 5. sprawdzenie wniosków beneficjentów o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu;

 6. sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta;

 7. sprawdzenie sposobu promocji projektu;

 8. sprawdzenie sposobu przechowywania dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu.


Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO


  1. ZAMAWIAJĄCY:

Firma „AdamS” H. Pedzich w Mrągowie 11-700 Mrągowo ul. Giżycka 5

Tel 89 7413248, fax 89 7413247

e-mail adams@adams.com.pl
  1. WYKONAWCA:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: Audyt projektu –

WZMOCNIENIE POZYCJI RYNKOWEJ FIRMY „ADAMS” H. PĘDZICH POPRZEZ INWESTYCJE W URZADZENIA PRODUKCYJNE I SRODKI TRANSPORTU 1. Oferuję za przedmiot zamówienia następującą cenę:

Wartość netto*

Stawka VAT

Wartość brutto

Osoby fizyczne zainteresowane zamówieniem winny wpisać jedynie stawkę brutto.


 1. Akceptuję/my termin wykonania zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.

 2. Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam/y, że:

 1. posiadam/amy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności,

 2. posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

 3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

…………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionych do

podpisania niniejszej oferty w imieniu

Wykonawcy

………………………………

( miejscowość, data)

Załącznik nr 3
Wykaz osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia


Lp.

Imię i nazwisko osoby, która będzie zaangażowana w realizację zlecenia

1
2
3

Załącznik nr 4
Wykaz przeprowadzonych audytów projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej


Lp.

Nazwa projektu i adres jednostki w której przeprowadzany był audyt

1
2
3
4
5

Załącznik nr 5
Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych
na potrzeby projektu

„WZMOCNIENIE POZYCJI RYNKOWEJ FIRMY „ADAMS” H. PĘDZICH POPRZEZ INWESTYCJE W URZADZENIA PRODUKCYJNE I SRODKI TRANSPORTU


Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo ani osobowo¹ z Firmą „AdamS” H. Pedzich w Mrągowie lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Firmy ”AdamS” H. Pędzich lub osobami wykonującymi czynności w imieniu Firmy „AdamS” H. Pędzich związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru wykonawcy.

…………………………………….. ………………………………………….


Miejscowości data Podpis i/lub pieczęć Oferenta


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna