Zapytanie ofertowe nr 02/2014 w związku z realizacją przez eko-techmot miśkiewicz spóŁka jawna projektu inwestycyjnego pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dźwiękochłonno-izolacyjnych drzwi I bram przeciwpożarowych”Pobieranie 22.73 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar22.73 Kb.
Ostrów Wielkopolski, 03.03.2014 r.

EKO-TECHMOT MIŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA


Ul. Zakątek 12

63-400 Ostrów Wielkopolski


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014
W związku z realizacją przez EKO-TECHMOT MIŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA projektu inwestycyjnego pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dźwiękochłonno-izolacyjnych drzwi i bram przeciwpożarowych” współfinansowanego w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.04.03.00-00-A24/12-00 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na poniższy sprzęt:

 • Tokarka uniwersalna – 1 szt.

 • Wiertarko-frezarka – 1 szt.

 • Przecinarka taśmowa – 1 szt.

 • Nożyce gilotynowe – 1 szt.

 • Prasa krawędziowa CNC – 1 szt.

 • Zaginarka CNC – 1 szt.

 • Walcarka – 1 szt.

 • Nożyce krążkowe – 1 szt.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Tokarka uniwersalna – 1 szt.

 • Średnica toczenia 440 mm

 • Średnica toczenia nad suportem 210 mm

 • Długość toczenia 1000 mm

 1. Wiertarko-frezarka – 1 szt.  

 • Średnica wiercenia 32 mm

 • Wymiary stołu 220/400 mm

 • Sprzęgło elektromagnetyczne

 • Zakres obrotów 104-1450 1/min
 1. Przecinarka taśmowa – 1 szt.

 • Zdolność cięcia: max. średnica 220mm

 • Moc: 1,5 kW

 • Maszyna półautomatyczna

 1. Nożyce gilotynowe – 1 szt.

 • Zdolność cięcia: gr. 5mm

 • Szerokość cięcia: 3000mm

 • Moc: 11kW

 • Sterowanie NC

 1. Prasa krawędziowa CNC – 1 szt.

 • Zdolność gięcia: gr. 5mm

 • Nacisk: min.100 ton

 • Szerokość robocza: 3000mm

 • Moc: 11kW

 • Sterowanie CNC

 1. Zaginarka CNC – 1 szt.

 • Szerokość robocza: 3000mm

 • Zdolność gięcia: 3mm

 • Moc: 5 kW

 • Sterowanie CNC

 1. Walcarka

 • Szerokość robocza – 2500mm

 • Średnica  rolki górnej – 180 mm

 • Moc: 5 kW

 • Trójrolkowa do zwijania blachy Y

 1. Nożyce krążkowe – 1 szt.

 • Minimalna średnica cięcia: 250 mm

 • Maksymalna średnica cięcia: 2000 mm

 • Maksymalna grubość materiału: 5mm

 • Moc 3 kW

Wszystkie maszyny mogą być nowe bądź używane.

 1. Termin i miejsce realizacji

Planowana data realizacji zamówienia: nie później niż 31.08.2014 r.

Miejsce realizacji zamówienia: Tarchały Wielkie, 63-430 Odolanów.
 1. Termin i miejsce składania ofert

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres w.miskiewicz@eko-techmot.com.pl, osobiście bądź drogą pocztową na adres: ul. Zakątek 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej: www.eko-techmot.com.pl oraz w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym. Termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2014 r. 1. Oczekiwany zakres oferty

Oferta powinna zawierać:

 • pełną nazwę oferenta,

 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,

 • cenę oferty przedstawionej (cenę netto oraz brutto)

 • termin ważności, planowany termin wykonania, datę sporządzenia oferty

 • czytelny podpis oraz pieczęć firmowa
 1. Kryteria wyboru oferty

Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę cena maszyn. Ponadto zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w stosunku do oferentów.

Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zamawiający uzna ofertę z największą liczbą punktów. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.


Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

Cena (ocena dokonywana będzie według poniższego wzoru) – waga 100%
 1. Inne

 1. Oferta musi być ważna do dnia 30.04.2014 r.

 2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.

 4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.

 5. Oferent ponosi wszelkie koszty złożenia i przygotowania oferty.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji udziela Pan Witold Miśkiewicz pod numerem telefonu: 602 425 390 oraz adresem email: w.miskiewicz@eko-techmot.com.pl.Do zapytania ofertowego dołączony został formularz ofertowy (załącznik nr 1), na którym rekomendowane jest składanie ofert.
Z poważaniem

Witold MiśkiewiczEKO-TECHMOTFundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna