Zapytanie ofertowe polegające na zakupie sprzętu komputerowego, peryferyjnego i oprogramowania dla projektu pt.: „Utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Porcelana Śląska Park” Zapytanie ofertowePobieranie 22.78 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar22.78 Kb.Katowice, dnia 31.10.2013
Zapytanie ofertowe polegające na zakupie sprzętu komputerowego, peryferyjnego
i oprogramowania dla projektu pt.: „Utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Porcelana Śląska Park”

Zapytanie ofertowe


dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 000 Euro polegającego na zakupie sprzętu komputerowego, peryferyjnego i oprogramowania.


I. Zamawiający:

Fundacja Giesche
II. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego (5 szt.) oraz oprogramowania (5 szt.), urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.), projektora (1 szt.), ekranu (1 szt.), mównicy (2 szt.), aparatu (1 szt.)


i konwertera szerokokątnego (1 szt.) dla projektu pt.: „Utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Porcelana Śląska Park" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu I: Transfer technologii i innowacji, Działanie 1.3: Transfer technologii i innowacji, Typ projektu nr: 1 Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i  remont infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną parków przemysłowo-technologicznych, technologicznych oraz centrów transferu technologii o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących usługi o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i/lub transferu technologii.
III. Szczegóły zamówienia:
1. LAPTOP 13,3-15,5”

 • Matryca 13,3-15,5"

 • Ekran - Matowy

 • Procesor – co najmniej Core i5 2450M 2,5

 • Wielkość dysku HDD minimum 500GB

 • Pamięć RAM minimum 4GB

 • Karta graficzna - AMD Radeon HD

 • Napęd optyczny - DVD-RW

 • System operacyjny - Windows 7 Professional – bądź nowszy

 • Sieć bezprzewodowa – WLAN b/g/n

 • Bluetooth

 • Modem 3G

 • HDMI


2. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3

 • Podstawowe funkcje urządzenia • drukarka• kopiarka• skaner• faks

 • Maks. rozmiar nośnika A3

 • Prędkość procesora co najmniej 500 MHz

 • Druk w kolorze

 • Zainstalowana pamięć co najmniej 512 MB

 • Wydajność minimum 75000 str./mies.

 • Gramatura papieru 64-200 g/m2

 • Pojemność podajnika papieru 1250 szt. - bądź większa

 • Pojemność podajnika dokumentów 50 szt. - bądź większa

 • Obsługiwane nośniki • papier A3• papier A4• papier B4• papier A5•

 • Typ skanera kolorowy

 • karta sieciowa

 • podświetlany ekran dotykowy


3. PROJEKTOR MULTIMEDIALNY

 • minimalnie do 6000h żywotności lampy

 • jasność 3500 lumenów, - bądź większa

 • kontrast 2 000:1 – bądź większy

 • wyciszenie Eco AV

 • możliwości audio

 • gwarancja co najmniej 2 lata

 • szybkie wyłączenie

 • szybkie ponowne uruchomienie

 

4. EKRAN PRZENOŚNY O SZEROKOŚCI OK 250 CM

 • szerokość ekranu ok 250 cm

 • czarna ramka

 • formaty ekranu: Standard 1:1, Video 4:3 i Wide 16:9.

 • dostępny w białej lub czarnej obudowie.

 • kąt oglądalności 120 °

 • powierzchnia projekcyjna w kasecie stalowej

 • stabilny statyw

 • korektor trapezu


5. MÓWNICA Z MIKROFONEM BEZPRZEWODOWYM

 • wbudowany wzmacniacz o mocy wyjściowej 60W - bądź większy

 • dwudrożna kolumna głośnikowa o mocy minimum 60 W

 • podwójny zestaw bezprzewodowy z mikrofonami doręcznymi działającymi w paśmie VHF

 • wielowejściowy mikser z regulacją barwy dźwięku oraz wyjściem do podłączenia zewnętrznego wzmacniacza mocy

 • mikrofon elektretowy na gęsiej szyjce

 • lampka oświetlająca pulpit prelegenta

 • Moc wyjściowa minimum 60Wrms

 • Wejścia: przynajmniej - Mic 1, Mic 2, Aux

 • Regulacja barwy: 2 - punktowa

 • Zasilanie: ~230V/50Hz


6. APARAT I 2 OBIEKTYWY WYMIENNE

 • matryca 16,1 Mpx - bądź większa

 • ISO 200 - ISO 16 000

 • odchylany wyświetlacz 7,5 cm - bądź większy

 • wbudowana lampa błyskowa

 • odchylany o 180 stopni wyświetlacz LCD

 • kilka trybów i funkcji automatycznych

 • możliwość rejestrowania filmów  w jakości Full HD(1920x1080i) z dźwiękiem stereo

 • dostęp do efektów artystycznych w trakcie filmowania, tj. posteryzacja, retro czy obraz czarno-biały


7. KONWERTER SZEROKOKATNY DO OBIEKTYWU

 • możliwość wykonywania zdjęć szerokokątnych

 • do obiektywu 16 mm f/2,8

 • duża rozdzielczość optyczna


8. PAKIET OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO

Oprogramowanie biurowe powinno zawierać minimum edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji multimedialnych.


IV. Termin wykonania zlecenia
Zakończenie nie później niż 22.11.2013 r.
V. Wymagania, jakie muszą spełniać oferenci:
1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, bądź podmioty występujące wspólnie.

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

4. Oferent zobligowany jest do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z opłatami z tyt. zobowiązań podatkowych do Urzędu Skarbowego, a także, że w stosunku do niego nie toczy się postępowanie upadłościowe, nie został zgłoszony wniosek o likwidację.
VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci
Uczestnicy przetargu wraz z ofertą składają następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Kserokopia odpowiedniego dokumentu rejestrowego oferenta (np. wypis z KRS, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółki cywilnej również umowa spółki)VII. Termin oraz miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora, ekranu, mównicy, aparatu i konwertera szerokokątnego dla projektu „Utworzenie Parku Przemysłowo - Technologicznego Porcelana Śląska Park" w terminie do dnia 08.11.2013 r. do godz.10.00 w sekretariacie siedziby Fundacji Giesche indywidualnie lub za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem kuriera w każdym przypadku liczy się data i godzina dostarczenia oferty do sekretariatu Fundacji.

Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 2 dni od terminu złożenia, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Fundacji.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. Oferenci są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy do zapytania – w załącznik nr 1

b) oświadczenia – załącznik nr 2


IX. Opis kryteriów wyboru ofert
CENA - 100 %

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w odrębnych rozmowach telefonicznych oraz wywiesi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeniowej.


X. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Rafał Wyszyński pod numerem telefonu 501 238 175 oraz adresem email: r.wyszynski@porcelanaslaska.pl.

Prezes Fundacji Giesche

Rafał Wyszyński


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Projekt „Utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Porcelana Śląska Park” realizowany przez Fundacje Giesche współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna