Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy „prospero”Pobieranie 44.61 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar44.61 Kb.
Łęka Mroczeńska, dnia 30.01.2014

P.W. „PROSPERO” Zenon Rabiega

Łęka Mroczeńska 38

63-611 Mroczeń

NIP 6190013019Zapytanie ofertowe


 1. W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy „PROSPERO” dzięki wdrożeniu innowacyjnej linii technologicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.2, P.W. PROSPERO Zenon Rabiega, ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup następujących elementów projektu: 1. Linia obróbcza elementów płytowych wraz z montażem – 1 szt.

Linia obróbcza elementów płytowych ma być półautomatyczną obrabiarką produkcyjną, przeznaczona jest do kompleksowej obróbki wąskich płaszczyzn elementów meblowych ze szczególnym uwzględnieniem technologii softformingu.


Skład linii:

 1. Transport rolkowy:

Ma pozwalać na łatwe wprowadzanie elementów do maszyny w odpowiednim odstępie jeden od drugiego. Prędkość ma być zsynchronizowana z prędkością posuwu pierwszej maszyny w linii.

Parametry:

- długość transportera: 3.200 mm.

- szerokość transportera: 900 mm.

- wysokość transportera regulowana: 930 – 960 mm.


 1. Dwustronna formatyzerko - okleiniarka (pierwsza maszyna w linii):

- smarowanie automatyczne,

- górna belka dociskowa wykonana ze stali, składająca się z pasa dociskowego o podwójnie trapezowym profilu,

- elektrycznie regulowana wysokości górnej belki dociskowej,

- górny system ssący z króćcami odciągowymi dla wszystkich agregatów roboczych,

- maszyna ma być zgodna z następującymi dyrektywami:


 • Dyrektywa dotycząca maszyn (2006/42/CE).

 • Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/CE),

- posiada PC system sterowania do szybkiego, łatwego i precyzyjnego ustawiania głównych funkcji maszyny,

- elektroniczna regulacja belek dociskowych,

- system automatycznego wprowadzania elementów,

- agregat z podwójną głowicą formatującą z diamentowymi głowicami formatującymi,

- agregat klejowy do krawędzi prostych,

- automatyczny 2 rolkowy pionowy magazynek obrzeża,

- agregat frezujący wzdłużnie RSP,

- agregat frezowania końcowego RI/S,

- dwa narzędzia diamentowe proste,

- zestaw do obróbki końcowej obrzeży plastikowych,

- agregat polerujący,

- agregat cykliny prostej.
 1. Stacja łącząca i obrotu elementów:

- stacja obrotu elementów GP/DC/A-L do linii formatyzerko – okleiniarek,

- elementy z przestającym obrzeżem,

- sygnały analogowe do sterowania prędkością,

- przewody elektryczne do połączenia z maszynami.
 1. Dwustronna formatyzerko - okleiniarka (druga maszyna w linii):

- elektrycznie regulowana wysokości górnej belki dociskowej,

- centralny suport samocentrujący się,

- każdy agregat roboczy posiada górny króciec odciągowy,

- maszyna jest zgodna z następującymi dyrektywami: • Dyrektywa dotycząca maszyn (2006/42/CE),

 • Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/CE),

- PC system sterowania do szybkiego, łatwego i precyzyjnego ustawiania głównych funkcji maszyny,

- elektroniczna regulacja belek dociskowych,

- zabieraki w odstępie 400 mm zamiast 900 mm,

- dodatkowy element centrujący po lewej stałej stronie,

- agregat AAR nanoszący płyn antyadhezyjny,

- agregat przeciwwyrwaniowy AS + podwójna głowica formatująca,

- diamentowy frez przeciwwyrwaniowy i głowice formatujące do agregatu,

- agregat klejowy,

- blokada agregatu klejowego,

- agregat zaokrąglający narożniki,

- agregat z podwójną głowicą formatującą z diamentowymi głowicami formatującymi,

- agregat klejowy do krawędzi prostych,

- agregat frezujący wzdłużnie RSP,

- agregat frezowania końcowego RI/S,

- dwa narzędzia diamentowe proste,

- zestaw do obróbki końcowej obrzeży plastikowych,

- agregat polerujący,

- agregat cykliny prostej.
 1. Oprogramowanie EIPP – 1 szt.

Moduł EIPP ma umożliwić wystawianie, wygenerowanie faktury EDI, jej prezentację i wysłanie. Moduł ma skonsolidować proces wysyłania faktur do klientów, całkowicie go zautomatyzować. System ma generować e-fakturę w formacie uniwersalnym. System ma archiwizować oraz przeszukiwać dokumenty EDI.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (odrębne na całą linię i oprogramowanie). Oferty oceniane będą oddzielnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów.


 1. Planowany termin realizacji:

 1. Linia obróbcza elementów płytowych wraz z montażem: do 30.08.2014

 2. Oprogramowanie EIPP: do 14.11.2014

Całe zlecenie musi być wykonane nie później niż do: 14.11.2014.
 1. Kryteria wyboru:Kryteria wyboru

Znaczenie

Cena netto

60%

Gwarancja na linię obróbczą elementów płytowych

40%


Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach:

 1. Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

C min

A n = ----------------- x 100 x 60%

C r

C min – cena minimalna w zbiorzeC r – cena oferty rozpatrywanej

A n – ilość punktów przyznana ofercie 1. Punkty w ramach kryterium nr 2. „Gwarancja na linię obróbczą elementów płytowych” będą przyznawane wg następujących przedziałów:

 • Brak gwarancji – 0 pkt.

 • Gwarancja poniżej 12 miesięcy– 10 pkt.

 • Gwarancja od 12 miesięcy włącznie do 24 miesięcy włącznie – 20 pkt.

 • Gwarancja powyżej 24 miesięcy – 40 pkt.
 1. Miejsce składania ofert:
 1. Osobiście w siedzibie firmy: P.W. „PROSPERO” Zenon Rabiega

Łęka Mroczeńska 38

63-611 Mroczeń
 1. Pocztą, listem poleconym na adres firmy: P.W. „PROSPERO” Zenon Rabiega

Łęka Mroczeńska 38

63-611 Mroczeń
 1. Lub na adres mailowy: rz@prospero.net.pl
 1. Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 07.02.2014
 1. Złożona oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,

 • data wystawienia oferty,

 • dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów

 • przewidywany czas realizacji,

 • termin ważności oferty (minimum 60 dni),

Oferta może zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 1. Zastrzeżenia
 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy P.W. PROSPERO Zenon Rabiega do żadnego określonego działania.

 • Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy P.W. PROSPERO Zenon Rabiega do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy P.W. PROSPERO Zenon Rabiega do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

 • P.W. PROSPERO Zenon Rabiega nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 • P.W. PROSPERO Zenon Rabiega zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.


Załącznik Nr1 do zapytania ofertowego/formularz ofertowy
Oferta dla firmy P.W. „PROSPERO” Zenon Rabiega

Łęka Mroczeńska 38

63-611 Mroczeń
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu linii obróbczej elementów płytowych wraz z montażem oraz oprogramowania EIPP dla projektu- Wzrost konkurencyjności firmy „PROSPERO” dzięki wdrożeniu innowacyjnej linii technologicznej, składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.


 1. Dane wykonawcy

Nazwa Wykonawcy: ........................................*

Siedziba: ........................................*

NIP: ........................................*

Numer telefonu: ........................................*

Numer faksu: ........................................*

E-mail: ........................................*
 1. Warunki cenowe oferty

Sumaryczna cena netto za wykonanie usług: ....................*

Gwarancja: ……………………….*

Oferta ważna do: ........................*
Opis szczegółowy oferty zgodny z przedmiotem zamówienia

Lp

Przedmiot zamówienia

Ilość

Termin wykonania

Cena netto wykonania usługi

1

Linia obróbcza elementów płytowych wraz z montażem

1 szt.

30.08.2014
2

Oprogramowanie EIPP

1 szt.

14.11.2014


Oświadczenia Wykonawcy


 1. Potwierdzam gotowość wykonania zlecenia w podanych terminach w harmonogramie i nie później niż do 14.11.2014 r.

 2. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

 3. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 4. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązujemy się do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.

 5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

Miejscowość ……………………, dnia……………………r.*

_________________________________
(podpis Wykonawcy)*

*dane obligatoryjne


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna