Zarząd Elektromont S. A. informuje, że otrzymał zlecenie na wykonanie instalacji niskoprądowych w Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie (woj lubuskie). Wartość zleconych robót: 490 000 złotych nettoPobieranie 42.7 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar42.7 Kb.
  • Rok 2009


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał zlecenie na wykonanie instalacji niskoprądowych w Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie (woj. lubuskie). Wartość zleconych robót: 490 000 złotych netto. Termin realizacji zlecenia: do 10.12.2009 roku. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy bądź zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi z przyczyn leżących po stronie Spółki, Elektromont S.A. zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki, Elektromont S.A. zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.
W ocenie Zarządu Elektromont S.A. otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2009 roku. Kolejne zlecenie na wykonanie instalacji niskoprądowych jest wymiernym efektem realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w zakresie wykonawstwa instalacji niskoprądowych.

Zarząd Elektromont S. A. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2009 r. podjął decyzję o otworzeniu nowego oddziału Spółki w Szczecinie. Oddział rozpoczyna działalność 1 września 2009 roku. Głównym zadaniem oddziału będzie pozyskanie nowych klientów oraz nowych kontraktów w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz instalacji niskoprądowych.


Otworzenie kolejnego oddziału Elektromont S.A. jest przejawem realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009r. oraz planów strategicznych i finansowych zatwierdzonych przez Zarząd na lata 2009 i 2010. 

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Polimex Mostostal S.A. zlecenie na wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych w nowobudowanej hali magazynowej w Bolesławcu (woj. Dolnośląskie). Wartość zleconych robót: 500 000 złotych netto. Termin realizacji zlecenia: do 15.01.2010 roku.  informujemy, że wartość otrzymanych zleceń od Klientów Elektromont S.A. w okresie od 01.01.2009 do 25.08.2009 roku przekracza już wartość prognoz przychodów ze sprzedaży na rok 2009, określonych przez Spółkę w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06 maja 2009 roku.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał zlecenie na wykonanie prac w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych oraz instalacji niskoprądowych z firmy Robert Bosch Sp. z o.o. Minimalna wartość zleconych robót to 500 000 złotych netto. Ostateczna wartość zlecenia zostanie ustalona w kosztorysie powykonawczym. Termin realizacji zlecenia: 7 tygodni od daty otrzymania zlecenia. W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2009 roku.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał zlecenie na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych oraz instalacji niskoprądowych na budowie SPZOZ w Sulęcinie (województwo lubuskie). Wartość zleconych robót to 850 000 złotych netto. Termin realizacji zlecenia: od 03.08.2009 roku do 21.05.2010 roku. Pozostałe szczegółowe warunki realizacji zlecenia zostaną określone w odrębnej umowie.


W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2009 oraz w 2010 roku.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał zlecenie na wykonanie przyłącza energetycznego w hali produkcyjnej firmy Meinert Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Wartość zleconych robót to 239 700 złotych netto. Termin realizacji oraz pozostałe szczegółowe warunki realizacji zlecenia zostaną określone w odrębnej umowie bądź aneksie do umowy z dnia 6. 04.2009 roku. Uwzględniając wartość powyższego zlecenia oraz wartość robót zawartych w umownie z dnia 6.04.2009 r. łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dla Meinert Sp. z o.o. wynosi 494 700 złotych netto.

W czerwcu rozpoczęły się prace w budynku portierni znajdującej się na nieruchomości stanowiącej własność ADIF Sp. z o.o. we Wrocławiu. instalacji elektrycznych Wartość robót będących przedmiotem wykonania to 113 800 złotych netto. Termin realizacji: 17.07.2009 rok

Rozpoczęły się prace na budowie Bosch w Mirkowie koło Warszawy. Wartość kontraktu będzie miała istotny wpływ na realizację prognoz sprzedaży w roku 2009. Termin zakończenia przewidywany jest na 30.07.2009r. Kilkumilionowy kontrakt jest jedną z największych budów w historii Spółki.Elektromont S.A. wykona na zlecenie MEINERT Sp. z o.o. instalacje elektryczne w Jeleniej Górze. Wartość robót wynosi blisko 260 000 PLN netto. Termin zakończenia prac przewidywany jest na IV kwartał 2009 roku.

14 kwietnia odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy które zatwierdziło sprawozdania finansowe Spółki oraz sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2008, podjęło uchwałę o podziale zysku oraz udzieliło absolutorium dla członków Zarządu Spółki.

27 luty, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu. dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do 650 000 złotych. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki pochodzi z emisji prywatnej akcji serii B i C

2 lutego na posiedzeniu Zarządu Elektromont S.A. podjęto uchwałę o ustanowieniu Prokury. Prokurentem Spółki została Pani Małgorzata Zabrzańska.
  • Rok 2008


Najlepszy i najbardziej obfity okres w wydarzenia o znaczeniu przełomowym w dotychczasowej historii Spółki. Rok 2008 to czas audytów finansowych, zmiany formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, zakup i rozpoczęcie modernizacji nieruchomości na potrzeby przyszłej siedziby Spółki oraz kolejny już wzrost przychodów z prowadzonej działalności dzięki pozyskaniu nowych, znaczących kontraktów oraz utrzymanie Spółki w bardzo dobrej kondycji finansowej.

16 grudzień  Zarząd Spółki Elektromont S.A. działając na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale numer 5/3/12/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 3 grudnia 2008 roku ustalił terminy otwarcia i zamknięcia subskrybcji akcji serii B i C Elektromont S.A. Zarząd Elektromont S.A. postanowił otworzyć subskrybcję prywatną w dniu 17.12.2008 r. i zakończyć ją w dniu, w którym zostanie podpisana ostatnia umowa objęcia oferowanych akcji między Elektromont S.A. a inwestorem, któremu akcje te zostaną zaoferowane w czasie trwania tej subskrybcji, lecz nie później niż w dniu 23 stycznia 2009 r.

3 grudzień Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy w obecności Notariusza Pani Hanny Grodzińskiej podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B i C w taki sposób, ze zostanie on podwyższony z kwoty 510 000 PLN do kwoty nie większej niż 650 000 PLN, poprzez emisję nie więcej niż 28 000 sztuk akcji serii B oraz emisję nie więcej niż 1 372 000 sztuk akcji serii C. Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej dla pracowników i współpracowników Spółki, a emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej dla inwestorów indywidualnych. Cena emisyjna akcji serii B i C oznaczona będzie w przedziale od 0,15 (piętnastu groszy) do 1,5 PLN (jeden złoty pięćdziesiąt groszy). Wyłączono prawo poboru dla akcji serii B i C dla dotychczasowych akcjonariuszy uzasadniając to przeznaczeniem środków uzyskanych z emisji na inwestycje Spółki. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Zarząd do do wykonania uchwały w sprawie emisji akcji oraz do ustalenia zasad związanych z emisją akcji oraz podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją czynności niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji prywatnej. NZA upoważniło również Zarząd do podjęcia decyzji o dematerializacji akcji serii A, B i C i zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji serii A, B i C w depozycie papierów wartościowych oraz wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

01 grudzień Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru KRS pod numerem 0000218822 spółki Elektromont S.A.

25 listopad Zarząd Spółki w związku z pozyskaniem nowych, znaczących kontraktów na wykonanie instalacji elektrycznych podtrzymał swoje wcześniej ogłaszane prognozy przychodów ze sprzedaży na rok 2009 na poziomie 15 000 000 PLN netto. Na dzień 25 listopad 2008 r. wartość zakontraktowanych robót na rok 2009 przekracza 12 500 000 PLN netto.

01 sierpień zawarto umowę z Polimex Mostostal S.A. o wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie przedszkolno-szkolnym we Wrocławiu. Wartość kontraktu przekracza 2 000 000 PLN netto, a termin realizacji prac zaplanowano do końca kwietnia 2009 r.

Przedstawione wyżej zlecenia oraz szereg innych zamówień Odbiorców na usługi świadczone przez Spółkę pozwolą zrealizować w 2008 r. przychody na poziomie około 10 000 000 PLN netto.

30 październik Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w obecności Notariusza Pani Hanny Grodzińskiej uchwałą nr 12/2008 zdecydował o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W skład Zarządu spółki akcyjną weszli Jarosław Mazur jako Prezes Zarządu oraz Jacek Charążka jako Wiceprezes Zarządu. W skład pierwszej, pięcioosobowej Rady Nadzorczej powołano:

Tadeusza Mazura – jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Janinę Rabiej – jako Członka Rady

Romana Stąpora – jako członka Rady

Stanisława Tomkiewicza – jako Członka Rady

Piotra Nachmanna – jako członka Rady

Kapitał zakładowy Elektromont S.A. ustalono na 510 000 PLN i podzielono na 5 100 000 akcji o wartości nominalnej 0,1 PLN (dziesięć groszy). Przydział akcji poszczególnym akcjonariuszom nastąpił proporcjonalnie do ilości udziałów wspólników uczestniczących w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na przyjęcie Statutu Spółki.

25 czerwiec zawarto umowę z firmą Robert Bosch Sp. z o.o. o kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie Centrum Szkoleniowo-Biurowym firmy Robert Bosch Sp. z o.o. w Warszawie. Wartość kontraktu to blisko 6 000 000 PLN netto. Zakończenie prac objętych kontraktem do maja/czerwca 2009 r. To największy kontrakt pod względem finansowo-organizacyjnym w historii działalności Spółki.

01 kwiecień zawarto umowę z firmą Interbud-West Sp. z o.o. o kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. Wartość kontraktu przekroczyła 3 000 000 PLN netto. Zakończenie prac objętych kontraktem do końca 2008 r. Jest to jeden z największych kontraktów realizowanych przez Spółkę.

07 lutego  na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników podjęto uchwałę  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 100 000 zł do kwoty 510 000 zł. Podwyższenia dokonano poprzez wniesienie 151 000 gotówką ze środków finansowych , pochodzących z kapitału zapasowego Spółki. Kolejne 183 000 zł zostały wniesione gotówką przez dotychczasowych udziałowców ze środków własnych . Kwota 76 000 zł została wniesiona gotówką przez nowo przystępującego do Spółki wspólnika  Małgorzatę Tymińską., która w zamian objęła 76 udziałów po 1000 zł każdy.

Po zmianach udziały w kapitale zakładowym objęte zostały w następujący sposób: 

-  Pan Jarosław Mazur objął 230 udziały po 1000 zł każdy 

-  Pan Jacek Charążka objął 204 udziału po 1000 zł każdy 

 - Pani  Małgorzata Tymińska objęła 76 udziałów po 1000 zł każdy

W wyniku uchwały dokonano także wyboru spółki Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie , która zobligowana została do przeprowadzenia badania planu przekształcenia „Elektromont” sp. z o.o. w spółkę akcyjną i sporządzenia opinii o tymże planie. 

Zmian dokonano w formie aktu notarialnego ( Repetytorium A numer 1417/2008 z dnia 07.02.2008 sporządzone przed notariuszem Hanną Grodzińską w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 77).

07 lutego zawarto Wstępną umowę sprzedaży nieruchomości pomiędzy Elektromont Sp. z o.o. a JZO Sp. z o.o. Nieruchomość położona w Jeleniej Górze, przy ul. Waryńskiego o łącznej powierzchni 2516 metrów kw. Nieruchomość będzie w przyszłości stanowić siedzibę Spółki oraz zaplecze sprzętowo-magazynowe. Fakt zakupu całej nieruchomości potwierdzono dwoma Aktami Notarialnymi zawartymi w dniu 25.04.2008 r. oraz 26.06.2008 r. W listopadzie 2008 r. wydano pozwolenie na budowę obejmujące możliwość wykonania prac modernizacyjnych w obiekcie, tak aby dostosować budynek do potrzeb biurowo-magazynowych. W grudniu 2008 r. przystąpiono do realizacji prac objętych pozwoleniem na budowę, a zakończenie prac i oddanie do użytku budynku planowane jest do końca czerwca 2009 r.

 • Rok 2007


 Rok obfitujący w wysoką liczbę i wartość zawartych kontraktów i wartość zawartych kontraktów. Dalszy wzrost udziału instalacji słaboprądowych w ogólnej sprzedaży.   

Wdrożenie dedykowanego dla Spółki programu komputerowego „E-mont” 

Zatrudnienie osiąga wielkość 40 pracowników przy obrotach 7 808 316 zł.

Zrealizowano szereg inwestycji dla WEPA Proffesional S.A, MONDI , SIKLA, POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. , ELEKTROTERMIA Sp. z o.o. i innych.9 października  - postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy, wpisano w KRS zmianę wysokości kapitału zakładowego w  Spółce oraz zmianę wartości nominalnych udziałów Spółki. 

10 września - na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i i zmianie umowy Spółki. Podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 50 000 zł do kwoty 100 000 zł poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów z kwoty 500 zł do kwoty 1000 zł każdy udział . Jednocześnie zmieniono treść umowy Spółki dotyczącą wysokości kapitału zakładowego Spółki. 

21 czerwca  - postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy, wpisano w KRS zmianę własności udziałów w Spółce. 

11 maja  - w wyniku podpisania umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Pan Jacek Charążka stał się posiadaczem 10 udziałów Spółki, dotychczas należących do Pana Jarosława Mazura. Umowa potwierdzona została aktem notarialnym (Repetytorium A numer 3677/2007 sporządzone w dniu 11.05.2007 przed notariuszem Hanną Grodzińską w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 77). 

19 stycznia –  na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników podjęto uchwałę o zatrudnieniu na stanowisku Vice-Prezesa Pana Jacka Charążkę.

 • Rok 2006

Ciągły rozwój Spółki, widoczny we wzroście ilości wykonywanych robót  i zatrudnieniu. Pod koniec roku Spółka zatrudnia już 31 pracowników. 

W tym okresie zaufali nam, powierzając do wykonawstwa swoje projekty: POLCOLORIT S.A. , GATES Polska, ADO Legnica, BOSCH Rexroth sp. z o.o., INTERBUD West oraz EMC Instytut Medyczny S.A. 

Zmiany własnościowe w Spółce  zaowocowały także zmianą miejsca siedziby Spółki. 

5 maja  -  postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdzono zmiany własności udziałów w Spółce oraz zmianę siedziby Spółki na Jelenią Górę 58-506 , ul. Wiejska 29.

 Na koniec roku obroty spółki osiągnęły 7 625 000 zł ,co stanowi dwukrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Udział instalacji słaboprądowych w sprzedaży wzrósł, w porównaniu z rokiem 2005 przeszło pięciokrotnie. W ofercie pojawiają się dwie nowe usługi – projektowanie oraz serwis.6 marca  -  na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników podjęto uchwałę o zmianie umowy Spółki w zakresie jej siedziby. Nową siedziba Spółki zlokalizowano w Jeleniej Górze. Zmiany dokonano w formie aktu notarialnego ( Repetytorium A numer 9/2006 z dnia 06.03.2006  sporządzone przed notariuszem Magdaleną Głowińską - Pawyza w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy ulicy Plac Niepodległości 3/1). 
  • Rok 2005


W tym roku zakończono inwestycje zlecone przez  :  SOKOŁÓW S.A , ZEHNDER Group. , GATES Legnica, TESCO ; KEMPF.

Obroty na koniec roku osiągnęły wysokość 3 387 999 zł 30 grudnia   – w wyniku podpisania umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Pan Jarosław Mazur stał się posiadaczem 2 udziałów Spółki, dotychczas należących do Pana Zygmunta Ptaka. Umowa potwierdzona została aktem notarialnym (Repetytorium A numer 10722/2005 z dnia 30.12.2005 sporządzone przed asesorem notarialnym Agnieszką Breklewicz, zastępcą notariusza Hanny Grodzińskiej w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 77).

14 listopada - postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdzono zmiany własności udziałów w Spółce. 

 28 września – na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwały o odkupieniu od spadkobierców zmarłego 24 listopada 2004 roku   Wiktora Miklucha , określonych postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wydział I Cywilny z dnia 10.08.2005 , należących do niego 8 udziałów w Spółce. Udziały zmarłego objął Pan Jarosław Mazur.  •  Rok 2004

Wykonano szereg zleceń od takich inwestorów jak : Bank Rozwoju Eksportuw Starym Browarze w Poznaniu, NECSO Polsk, LEGOCOL w Jelczu -Laskowicach , ORZEŁ S.A. w Mysłakowicach , SKANSKA S.A,  BADER Polska w Bolesławcu i inni. przy rocznych obrotach 3 934 820 zł. 

Choroba Prezesa Wiktora Miklucha spowodowała konieczność zmian w składzie Zarządu Spółki.08 listopada  - postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdzono zmiany własności udziałów w Spółce. 

09 września – w wyniku podpisania umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Pan Jarosław Mazur stał się posiadaczem 90 udziałów Spółki, dotychczas należących do Pana Wiktora Miklucha. Umowa potwierdzona została aktem notarialnym (Repetytorium A numer 9245/2004 z dnia 09.09.2004 sporządzone przed notariuszem Hanną Grodzińską w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 77).

2 września  - na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o powołaniu na Prezesa Zarządu Pana Jarosława Mazura. Zezwolono jednocześnie na sprzedaż udziałów Spółki jej dotychczasowym posiadaczom. 

 •  Rok 2003

Kolejny rok działalności Spółki i kolejne rozszerzenie zakresu wykonywanej przez Spółkę działalności. Najważniejsze zrealizowane w tym okresie prace wykonano w sieci sklepów KOMFORT w Rzeszowie, Legnicy i Szczecinie, przy rozbudowie Centrum Jelenia Struga w Kowarach, na hali produkcyjnej "POLAR" we Wrocławiu i  ZEHNDER Group w Bolesławcu. Zatrudnienie na koniec roku wzrasta do 26 pracowników, zaś obroty wynoszą 1 616 208 zł 

06 czerwca –  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdził zmiany. 

14 marca  - uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w formie aktu notarialnego ( Repetytorium A numer 1549/2003 z dnia 14.03.2003 sporządzone przed notariuszem Hanną Grodzińską w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 77) dokonano korekty w zakresie przedmiotu działalności spółki.

 •  Rok 2002

Pierwsze kontrakty ze Szczecińskim  Przedsiębiorstwem Budowlanym PRZEMBUD , ZEHNDER sp. z o.o. i ELEKTROTIM S.A Wrocław pozwalają osiągnąć do końca roku obroty w wysokości 1 701 064 zł.  

23 sierpnia – postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Spółka zmieniła nazwę . 

06 maja -  uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w formie aktu notarialnego ( Repetytorium A numer 2511/2002 z dnia 06.05.2002 sporządzone przed notariuszem Hanną Grodzińską w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 77) zmieniono nazwę Spółki na Elektromont sp. z o.o 

 • Rok 2001

27 kwietnia – na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000009464 

30 marca  - zawiązana zostaje Spółka pod nazwą Elektromont Alfa Sp. z o.o. Od początku istnienia spółki głównym przedmiotem działalności było wykonywanie instalacji elektrycznych w budownictwie.   Udziałowcami zostają Panowie Wiktor Mikluch (98 udziałów)  i Zygmunt Ptak(2 udziały) na podstawie umowy spółki zawartej w formie aktu notarialnego ( Repetytorium A numer 2110 / 2001 z dnia 30.03.2001 sporządzone przed notariuszem Hanną Grodzińską w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 77). Kapitał zakładowy dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Siedziba firmy mieści się w Zielonej Górze.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna