Zarządzenie Nr 138/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Spółce z o o. pod firmą „Metro Warszawskie”Pobieranie 36.96 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar36.96 Kb.
PW-0152/138/2003
Zarządzenie Nr 138/2003

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Spółce z o.o. pod firmą „Metro Warszawskie”.
Na podstawie art. 31 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 95 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - zarządza się, co następuje:
§ 1
Udziela się Spółce z o.o. pod firmą „Metro Warszawskie” zwanej dalej „Spółką” pełnomocnictwa do działania w imieniu m.st. Warszawy we wszystkich sprawach związanych z realizacją przez Spółkę zadań inwestora zastępczego, których przedmiot, zakres oraz wartość określają; umowa stanowiąca załącznik do niniejszego Zarządzenia, oraz coroczne harmonogramy rzeczowo-finansowe, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy.
§ 2
Upoważnia się oraz zobowiązuje Pana Jerzego Kulika - Dyrektora Biura Inwestycji w Urzędzie m.st. Warszawy do przekazania Spółce treści oświadczenia woli m.st. Warszawy, o którym mowa w § 1 Zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r.

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy/-/ Lech Kaczyński

Załącznik do zarządzenia Nr 138/2003

Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 6 lutego 2003 r.


UMOWA NR .............
zawarta w dniu 23.01.2003 w Warszawie

pomiędzy:

1. Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pl. Bankowy 3/5

zwanym dalej Inwestorem, reprezentowanym przez:

Pana Sławomira Skrzypka - Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy a

2. Metrem Warszawskim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 77/79

zwanym dalej Inwestorem Zastępczym, reprezentowanym przez:

Pana Krzysztofa Celińskiego - Prezesa Zarządu


Pana Jerzego Lejka - Członka Zarządu

W związku z przekształceniem na mocy art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) zakładu budżetowego m.st. Warszawy pn. „Metro Warszawskie” w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przejęciem przez tę spółkę na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) szczegółowych praw i obowiązków w zakresie działalności inwestycyjnej byłego zakładu budżetowego m.st. Warszawy p.n. „Metro Warszawskie” zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 54 z dnia 31.12.2002 r. w sprawie ustalenia praw i obowiązków zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą „Metro Warszawskie”, w zakresie działalności inwestycyjnej, strony postanawiają;


§ 1
1. Inwestor zleca a Inwestor Zastępczy przyjmuje prowadzenie w imieniu, na rachunek i rzecz Inwestora czynności prawne i faktyczne w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego poprzez przygotowanie, organizację i realizację procesu inwestycyjnego, nadzór i rozliczenie następujących zadań:

A/ przygotowanie do realizacji a następnie realizacja inwestycji pod nazwą „Dokończenie budowy I linii metra w Warszawie, do stacji A-23 Młociny”,

B/ prace przygotowawcze związane z budową II i III linii metra w Warszawie, zwane dalej łącznie i każde z osobna „inwestycją” lub „zadaniem inwestycyjnym”.

2. Szczegółowy zakres prac związanych z przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 1 określany będzie corocznie w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji w/w zadania zatwierdzonym przez Inwestora.


§ 2
1. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 do czasu jego zakończenia i rozliczenia kosztów.

2. Planowany cykl realizacji zadania wynosi:

- dokończenie budowy I linii metra w Warszawie, do stacji A23 Młociny - 31.12.2006 r.

- prace przygotowawcze związane z budową II i III linii metra w Warszawie - 31.12.2005 r.


§ 3
1. W ramach czynności określonych w § 1 Inwestor Zastępczy zawiera umowy i zaciąga zobowiązania z uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego przygotowania i realizacji zadania. Szczegółowy zakres umocowania Inwestora Zastępczego określony zostanie w pełnomocnictwach udzielonych pisemnie przez Inwestora na podstawie niniejszej umowy, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

2. Łączna wysokość zobowiązań, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć wysokości nakładów planowanych w budżecie m.st. Warszawy i planach wieloletnich na realizację zadania inwestycyjnego określonego w § 1 ust. 1.

3. Inwestor zastępczy ponosi wobec Inwestora odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

4. Inwestor zastępczy zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy terminowo i z należytą starannością, czuwać nad prawidłową realizacją zawieranych z osobami trzecimi umów, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a także chronić interesy Inwestora w zakresie powierzonych sobie czynności.


§ 4
Do obowiązków Inwestora Zastępczego należy w szczególności:

1. Pozyskiwanie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych wykonawców robót i prac, dostawców urządzeń, surowców i materiałów.

2. Zlecanie prac i zawieranie umów o wykonanie prac geologicznych, geodezyjnych i pomiarowych, ocen wpływu inwestycji na środowisko.

3. Uzyskanie niezbędnych danych i materiałów do projektowania zadania inwestycyjnego.

4. Zamawianie projektów budowlanych oraz innych prac projektowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego oraz zawieranie umów o ich wykonanie z wyspecjalizowanymi podmiotami gospodarczymi.

5. Przygotowanie dokumentacji terenowo-prawnej, która jest niezbędna dla pozyskania przez Inwestora prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane związane z realizacją inwestycji, w tym również w zakresie niezbędnym dla ew. wywłaszczenia i/lub wykwaterowania wszelkich osób fizycznych oraz prawnych z tych terenów.

6. Zgłaszanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń do projektów i dokonywanie z nimi niezbędnych uzgodnień i/lub wyjaśnień.

7. Uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i innych aktów koniecznych dla realizacji zadania inwestycyjnego.

8. Uzyskanie pozwoleń na budowę.

9. Zawieranie umów na wykonanie robót, usług i dostaw.

10. Przekazanie wykonawcy [wykonawcom] terenu budowy.

11. Zawieranie umów na dostawę mediów.

12. Zawiadamianie organów nadzoru budowlanego o rozpoczęciu budowy.

13. Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Potwierdzanie pod względem merytorycznym i formalnym przekazywanych Inwestorowi dokumentów stanowiących podstawę uruchomienia finansowania zadania inwestycyjnego.

15. Dokonanie czynności odbioru końcowego zadania inwestycyjnego lub jego odpowiednich części określonych w umowie z wykonawcami oraz dokonywanie czynności odbioru ostatecznego, a w szczególności do:

a) kontroli i potwierdzenia gotowości do odbioru,

b) dokonywania odbiorów częściowych oraz technicznego odbioru końcowego od wykonawcy oraz przekazanie przedmiotu odbioru Inwestorowi lub wyznaczonemu przez niego użytkownikowi, niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia na użytkowanie,

c) przekazanie Użytkownikowi protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

d) dokonywanie odbioru końcowego oraz ostatecznego po upływie terminu rękojmi i gwarancji jakości ustalonego w umowie z wykonawcami,

e) organizowanie i uczestniczenie w rozruchu technologicznym.

16. Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych oraz kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez wykonawcę lub wykonawców robót.

17. Sprawdzanie faktur wystawionych przez dostawców i wykonawców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót.

18. Zapewnienie pełnienia obsługi geodezyjnej wymaganej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienie wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

19. Dochodzenie oraz egzekwowanie od projektanta, dostawców i wykonawców należnych odszkodowań lub kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania albo nieterminowego wykonania zobowiązań umownych.

20. Zapewnienie w zawieranych umowach odpowiedniego zabezpieczenia należytego wykonania tych umów oraz ustalenie zasad podziału tego zabezpieczenia i warunków jego zwolnienia lub zwrotu.

21. Prowadzenie sprawozdawczości inwestycyjnej GUS, WUS.

22. Przekazywanie Inwestorowi wszelkich żądanych przez niego informacji i danych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego, w szczególności, co do postępu prac przygotowawczych, projektowych oraz postępu robót budowlanych i stanu realizacji dostaw.

23. Niezwłocznego udzielania wszelkich koniecznych wyjaśnień oraz zawiadamiania Inwestora o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.

24. Składanie Inwestorowi miesięcznych raportów zawierających informacje o pracach wykonanych przez Inwestora Zastępczego, informacje o stanie zaawansowania realizowanego zadania inwestycyjnego oraz wszelkich przypadkach ujawnionych wad i opóźnień w wykonywaniu prac stanowiących przedmiot zadania inwestycyjnego.

25. Ujawnianie osobom trzecim w uzgodnieniu z Inwestorem danych i informacji dotyczących wykonywania czynności objętych niniejszą umową oraz stanu realizacji robót, czynności, usług i dostaw związanych z wykonywaniem zadania inwestycyjnego.

26. Ustalenie w umowach z wykonawcami i dostawcami terminów płatności nie krótszych niż 30 dni z wyjątkiem dostawców mediów.


§ 5

Do praw i obowiązków Inwestora należy:

1. zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego.

2. Zapłata należności za wykonane prace i dostawy, na podstawie faktur sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inwestora Zastępczego, w terminach wynikających z umów z wykonawcami.

3. Pozyskiwanie nieruchomości niezbędnych dla inwestycji, w tym dokonywanie wywłaszczeń i wykwaterowywanie osób.

4. Prawo uczestnictwa w postępowaniach na wybór projektantów, wykonawców i dostawców na zasadach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności w ustawie o zamówieniach publicznych.

5. Współdziałanie z Inwestorem Zastępczym i projektantem przy opracowaniu projektu budowlanego, w tym prawo zaopiniowania dokumentacji przed jej skierowaniem do zatwierdzenia przez stosowne organy.

6. Prawo udziału w komisjach powołanych w celu ustalenia stanu zaawansowania projektu budowlanego lub robót budowlanych.

7. Zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.

8. Pokrycie kosztów:

a) postępowania sądowego, którego podstawowym celem będzie obrona interesów inwestora,

b) innych niezbędnych kosztów /uzgodnionych z Inwestorem/.


§ 6
1. Wynagrodzenie Inwestora Zastępczego za pełnienie czynności objętych niniejszą umową ustala się w wysokości 2.5% od wynagrodzeń netto wykonawców i dostawców.

2. Wynagrodzenie Inwestora Zastępczego obliczane będzie na podstawie miesięcznych wykazów faktur wykonawców i dostawców. Faktury za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego będą realizowane w drodze przelewu z konta w ................................... nr ................ w terminie 14 dni od daty ich wpływu do Inwestora.

3. Inwestor Zastępczy może wystawić raz na miesiąc fakturę zaliczkową na poczet ostatecznego rozliczenia danego miesiąca.
§ 7
1. Inwestor ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

1) jeżeli Inwestor Zastępczy nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Inwestora na okres dłuższy niż 30 dni,

2) jeżeli Inwestor Zastępczy wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności,

3) jeżeli Inwestor Zastępczy opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności,

4) w razie postawienia Inwestora Zastępczego w stan likwidacji lub upadłości,

5) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Inwestora Zastępczego Inwestor może żądać zapłaty przez Inwestora Zastępczego kary umownej w wysokości 10% rocznego wynagrodzenia umownego jakie przysługiwałoby Inwestorowi Zastępczemu za pozostałe do wykonania czynności zastępstwa inwestycyjnego, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 2.

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Inwestora, Inwestor Zastępczy może żądać zapłaty przez Inwestora kary umownej w wysokości 10% rocznego wynagrodzenia, jakie przysługiwałoby Inwestorowi Zastępczemu za pozostałe do wykonania czynności zastępstwa inwestycyjnego, określone w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 2.

4. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Dokonywanie przez Inwestora Zastępczego cesji wierzytelności przysługujących mu wobec Inwestora wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora pod rygorem nieważności.

6. Wyłącza się prawo Inwestora Zastępczego do dokonywania potrąceń własnych wierzytelności przysługujących mu wobec Inwestora z wierzytelności Inwestora wobec Inwestora Zastępczego.
§ 8
1. Inwestor oświadcza, że roczna wysokość środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego określona będzie w rocznym planie inwestycyjnym stanowiącym integralną część budżetu m.st. Warszawy z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania.

2. Inwestor Zastępczy będzie dostosowywał i przedstawiał do zatwierdzenia roczne harmonogramy rzeczowo-finansowe do wysokości środków, o których mowa w ust. 1.

3. Inwestor może zmienić wysokość środków finansowych w rocznym planie inwestycyjnym informując o tym Inwestora Zastępczego na piśmie a Inwestor Zastępczy dostosuje propozycje zakresu prac inwestycyjnych do tych zmian, zawierając stosowne aneksy do umów z uczestnikami procesu inwestycyjnego.
§ 9
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Inwestora Zastępczego nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Inwestora.


§ 10

Umowa obowiązuje od dnia 1.01.2003 r.


§ 11
Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Inwestora.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.


Inwestor Inwestor Zastępczy
: prawo -> v syrenka -> samorzad -> wladze -> zarzadzenia -> doc
doc -> Pw-0152/1017/2003 Zarządzenie Nr 1017/2003
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Zarządzenie Nr 1076/2003 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 22 grudnia 2003 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla osób podejmujących i wykonujących transport drogowy taksówką
doc -> Pw-0152/187/2003 Zarządzenie Nr 187/2003
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Zarządzenie Nr 862/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2003 roku w sprawie konkursu na ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego
doc -> Zarządzenie Nr 546/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 sierpnia 2003 r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna