Zasady funkcjonowania programuPobieranie 7.78 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar7.78 Kb.
Zasady funkcjonowania programu

Akademia Młodych Humanistów
 1. Program, utworzony jako inicjatywa Instytutu Filologii Polskiej KUL i Uniwersytetu Otwartego KUL, prowadzą i koordynują Uniwersytet Otwarty KUL, Wydział Nauk Humanistycznych i Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Nad programem sprawuje honorowy patronat lubelski Kurator Oświaty.

 2. Z programem mogą współpracować inne instytucje społeczne i oświatowe. W takim wypadku zasady tej współpracy regulują odrębne porozumienia, zawierane z JM Rektorem KUL

 3. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad programem sprawuje Rada Programowa, w skład której wchodzą reprezentanci współtworzących go jednostek oraz przedstawiciele placówek oświatowych. Członków Rady powołuje Dyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL, oni zaś wybierają spomiędzy siebie przewodniczącego, który koordynuje ich działania.

 4. Rada Programowa określa główne kierunki kształcenia w ramach programu, decyduje o zasadach jego funkcjonowania, akceptuje zgłoszenia kandydatów do programu, rozpatruje odwołania, dokonuje oceny realizacji założeń programu. Rada odbywa posiedzenia przynajmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego.

 5. Celem programu jest zapewnienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych w szczególny sposób zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi indywidualnej opieki naukowej oraz dodatkowych możliwości kształcenia i wymiany doświadczeń. Program wspiera własną twórczość – naukową i literacką – uczniów, ich przygotowania do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, stymuluje uczniowskie inicjatywy i projekty kulturowe, przygotowuje do studiów wyższych.

 6. Do udziału w programie zgłasza uczniów szkoła na wniosek nauczyciela języka polskiego, historii lub filozofii. W wyjątkowych wypadkach uczeń może – za zgodą rodziców – zgłosić się sam, o ile przedstawi udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie szeroko rozumianej kultury i dyscyplin humanistycznych.

 7. Uczestnikami programu mogą być uczniowie wszystkich klas i typów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zaliczyli co najmniej jeden semestr nauki i wykazują się szczególnymi uzdolnieniami w zakresie przedmiotów humanistycznych. Maksymalny czas udziału w programie to 6 semestrów. Na wniosek rodziców ucznia, szkoły lub Rady Programowej uczestnictwo w programie może zostać zawieszone lub zakończone w dowolnym momencie. Podstawą skreślenia z listy uczestników programu mogą być dwie nieusprawiediwione nieobecności w semestrze.

 8. Udział w programie jest bezpłatny.

 9. Warunkiem rekrutacji do programu jest przesłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych wraz z opinią nauczyciela języka polskiego, historii lub filozofii oraz akceptacją rodziców bądź opiekunów prawnych. Kwalifikacja odbywa się w trybie konkursu, w którym bierze się pod uwagę szkolne i pozaszkolne osiągnięcia kandydatów.

 10. Rekrutacja odbywa się pod koniec pierwszego semestru każdego roku szkolnego,

 11. Kwalifikacji dokonuje Rada Programowa. Uniwersytet Otwarty KUL najdalej w terminie do dwóch tygodni od posiedzenia Rady Programowej powiadomi szkołę i ucznia o wyniku procesu kwalifikacji do udziału w programie. Od jej decyzji można się odwołać w terminie do dwóch tygodni.

 12. Zakwalifikowani uczniowie wybierają swoich indywidualnych opiekunów naukowych (tutorów), pod których kierunkiem rozwijają swoje zainteresowania. Tutorzy dokonują oceny osiągnięć uczestników programu. W uzasadnionych wypadkach uczestnik programu może pozostawać pod opieką dwóch tutorów.

 13. Uczestnicy programu mają prawo do korzystania z Biblioteki KUL.

 14. Oferta zajęć organizowanych specjalnie dla uczestników programu zmienia się w każdym roku szkolnym i obejmuje warsztaty, konferencje i wykłady.

 15. Uczestnicy programu, którzy zaliczą w nim co najmniej dwa semestry, uzyskują tytuł laureata Akademii Młodych Humanistów i mają pierwszeństwo w przyjęciu na kierunki studiów prowadzone przez współtworzące program jednostki.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna