Zasady I tryb przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w 2009 rokuPobieranie 65.93 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar65.93 Kb.
ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW

NA I ROK STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W 2009 ROKU.

( z Uchwały Nr 300 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 9 maja 2008 roku)
Na podstawie art. 195 i 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, stanowi się, co następuje:

§ 1


Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w naukach: biologicznych, humanistycznych, rolniczych, technicznych, teologicznych, weterynaryjnych: w dyscyplinach biologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, agronomia, kształtowanie środowiska, zootechnika, technologia żywności i żywienia, rybactwo, inżynieria rolnicza, geodezja i kartografia, weterynaria, teologia na Wydziałach (odpowiednio): Biologii, Humanistycznym, Nauk Społecznych i Sztuki, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Bioinżynierii Zwierząt, Nauki o Żywności, Ochrony Środowiska i Rybactwa, Nauk Technicznych, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Medycyny Weterynaryjnej oraz Teologii w ramach limitów ustalonych przez Senat.

§ 2


Tryb ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie.

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie jest posiadanie dyplomu magistra lub dyplomu równorzędnego oraz zbieżność ukończonego kierunku studiów z dyscypliną naukową, w zakresie których realizowane będą studia doktoranckie.

 2. Przyjęcie kandydata na I rok studiów doktoranckich z zakresu dyscyplin wymienionych w § 1 dokonuje się na podstawie średniej ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:

 1. egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego,

 2. egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie,

 3. wynik studiów magisterskich,

 4. ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

 1. Kryteria kwalifikacji w zakresie dyscyplin wymienionych w § 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

 1. Kandydaci na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich składają następujące dokumenty:

a/ podanie ( na formularzu),

b/ odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,

c/ dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów magisterskich (bez wyrównywania do pełnej oceny) wg wzoru określonego przez UWM,

d/ orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

e/ fotografię w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

f/ cztery fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem PESEL,

g/ dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

h/ kserokopia dowodu osobistego- kserokopia strony 1 i 2. 1. W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w ramach danej dyscypliny naukowej, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego w zakresie danej dyscypliny naukowej.

 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć w terminie:

1/ kandydaci na I rok studiów w dyscyplinach:

agronomia, kształtowanie środowiska, weterynaria – do 9 czerwca 2009 roku,

2/ kandydaci na I rok studiów w pozostałych dyscyplinach– do 4 września 2009 roku.

§ 4


Zasady postępowania kwalifikacyjnego

 1. Egzamin z języka obcego nowożytnego.

 1. Kandydaci na studia doktoranckie składają egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego.

 2. Do egzaminu ustnego dopuszczeni są wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego uzyskali co najmniej ocenę dostateczną (3,0 pkt). Wynik postępowania rekrutacyjnego jest pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu form egzaminu oceny co najmniej dostateczne.

 1. Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie – średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z danej dyscypliny naukowej.

 2. Wynik studiów magisterskich.

 3. Ocena na dyplomie ukończenia studiów.

§ 5

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

 1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów, w kolejności według uzyskanej średniej ocen
  z uwzględnieniem przepisów § 4. Po dokonaniu tej czynności komisja rekrutacyjna sporządza (wg rankingu) listę kandydatów przyjętych na I rok studiów
  w ramach określonego limitu miejsc.

 2. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia nastąpi:

1/ w dyscyplinach:

agronomia, kształtowanie środowiska, weterynaria - 19 czerwca 2009 roku,

2/ w pozostałych dyscyplinach - 11 września 2009 roku.


 1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej, kandydatom nie przyjętym na studia
  w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej w terminie:

1/ w dyscyplinach:

agronomia, kształtowanie środowiska, weterynaria – do 3 lipca 2009 roku,

2/ w pozostałych dyscyplinach – do 25 września 2009 roku.


 1. Decyzję w sprawie odwołań podejmuje rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 2. Terminy egzaminów wstępnych oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6


 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane w trybie określonym odrębnymi przepisami.

 2. Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

 1. przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

 2. dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

 3. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

 4. przyjmowanie na I rok studiów doktoranckich w ramach określonego limitu naboru,

 5. zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu lub nie przyjęciu na studia,

 6. przyjmowanie odwołań kandydatów nie przyjętych na studia i przekazanie ich przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 1. koordynacja i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych,

 2. rozpatrywanie i przedkładanie rektorowi wniosków w sprawie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych.

§ 7


W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje rektor.
§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Senatu

R E K T O R
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Załącznik nr 1Kryteria kwalifikacji na I rok studiów doktoranckich

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2009 r.

Lp.

Dyscyplina naukowa

Postępowanie kwalifikacyjne

1

Agronomia
Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny agronomiaWynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

2

Biologia

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka angielskiego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny biologiaWynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

3

Filozofia

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka angielskiego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny filozofiaWynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

4

Geodezja

i kartografiaŚrednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny geodezja i kartografiaWynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

5

Historia

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego

z języka obcego nowożytnegoŚrednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny historiaWynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

6

Inżynieria rolnicza

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny inżynieria rolniczaWynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

7

Językoznawstwo

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny językoznawstwoWynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

8

Kształtowanie środowiska

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny kształtowanie środowiskaWynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

9

Literaturoznawstwo

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego

z języka obcego nowożytnegoŚrednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny literaturoznawstwoWynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

10

Pedagogika

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny pedagogikaWynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

11

Rybactwo

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny rybactwoWynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

12

Technologia żywności i żywienia

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny technologia żywności i żywieniaWynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

13

Teologia

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny teologiaWynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

14

Weterynaria

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny weterynariaWynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

15

Zootechnika

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny zootechnikaWynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

Załącznik nr 2


Terminy egzaminów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2009 r.

Lp.

Dyscyplina naukowa

Egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego

Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej

w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckieOgłoszenie wyników

1

Biologia

7-8.09.2009 r.

9.09.2009 r.

11.09. 2009 r.

2

Filozofia

3

Geodezja i kartografia

4

Historia

5

Inżynieria rolnicza

6

Językoznawstwo

7

Literaturoznawstwo

8

Pedagogika

9

Rybactwo

10

Technologia żywności i żywienia

11

Teologia

12

Zootechnika

13

Agronomia

15-16.06.2009 r.

17.06.2009 r.

19.06.2009 r.

14

Kształtowanie środowiska

15

Weterynaria


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna