Zasady redagowania tekstuPobieranie 28.03 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar28.03 Kb.
ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU

1. Sformatowanie tekstu:

  1. format A4,

   • margines górny: 2,5 cm,

   • margines dolny: 2 cm,

   • margines lewy: 2 cm,

   • margines prawy: 4 cm,

  2. odstęp między wierszami (interlinia), 1,5

  3. rozmiar czcionki: min. 12 pkt,

  4. czcionka Times New Roman.

  5. objętość: 8 – 15 stron


2. Przypisy umieszczamy na dole strony. Numer przypisu zaczyna się

bezpośrednio od marginesu strony (bez wcięcia). Numeracja ciągła przez

cały artykuł.
3. Na końcu artykułu nie zamieszczamy wykazu bibliografii.
4. Zasady zapisu bibliograficznego:


 • Przypisy stosujemy w systemie przecinkowym. Na końcu przypisu umieszczamy kropkę.
 • Czcionka przypisów : TNR 10, odstęp między wierszami 1,0.
 • Skrót Por. stosuje się w sytuacji, gdy autor pisanego tekstu inspiruje się jakimś dłuższym fragmentem innej publikacji. Wówczas zamiast cytatu odsyła się czytelnika do dłuższego kontekstu. Metoda ta ma też zastosowanie w polemikach i tekstach oceniających.
 • Skrót Zob. ma charakter bardziej konkretny. Może być zastosowany wtedy, gdy przywołujemy konkretną tablicę, wykres, ilustrację lub użycie jakiegoś terminu.
 • W przypadku dosłownego cytowania czyjejś myśli po numerku zapisu bibliograficznego niestosujemy żadnych skrótów, lecz wpisujemy od razu inicjał imienia i nazwisko autora. W przypadku cytowania w tekście wstawiamy cudzysłów „ ” • Skróty czasopism stosujemy już od pierwszego przypisu, w którym powołujemy się na daną publikację. Skrótów czasopism nie opatrujemy cudzysłowem. W przypadku braku skrótu podajemy pełny tytuł czasopisma opatrzony cudzysłowem.
 • Jeżeli w jednym przypisie odwołujemy się do kilku publikacji, to po wymienieniu pierwszej stosujemy średnik. Na końcu stawiamy kropkę.
 • Po numerze przypisu zawsze dajemy jedną spację. Tak samo po każdym przecinku w przypisie. • Jeżeli w tekście powołujemy się na jakiś akt prawny to do przypisu zrzucamy miejsce jego publikacji. Miejsce publikacji piszemy w nawiasie po tytule i dacie publikacji danego aktu prawnego.


4. Przykłady zapisu bibliograficznego:
4.1. Pozycje książkowe:
A) S. Dalka, Sądownictwo polubowne w PRL, Warszawa 1987, s. 35.
B) Gdy publikacja jest autorstwa więcej niż jednego autora piszemy wszystkie nazwiska:
S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t.III: Komentarz do artykułów 301-458, Warszawa 2003, s. 57.
C)Publikacja pod redakcją :
Rozprawy prawnicze. Księga Pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L.

Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005, s. 48.
4.2. Artykuł w książce:
M. Pazdan, O niektórych osobliwościach poszukiwania prawa właściwego, w: Valeat

aequitas. Księga Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego, Katowice 2000, s.35-36.
4.3. Artykuł w czasopiśmie:
T. Ereciński, K. Weitz, Efektywność ochrony prawnej udzielanej przez sądy w Polsce,

PS 2005, nr 10, s. 4.


4.4. Prace niepublikowane (maszynopis):
K. Piasecki, Organizacja wymiaru sprawiedliwości, Katowice 1987, s. 34,(praca dr,

mps w Arch. Bibl. UŚ).


4.5. Publikacje internetowe:
K. Falkiewicz, R. L. Kwaśnicki, Arbitraż i mediacja w świetle najnowszej nowelizacji

kodeksu postępowania cywilnego, strona internetowa: http://www.czasopisma.pwp.pl/pph-200511.xml?katalog=2005115 [1.03.2008].
4.6. Drugie i kolejne odwoływanie się i cytowanie wcześniej przywoływanych publikacji:
S. Dalka, Sądownictwo...., op. cit., s. 46-47.

T. Ereciński, K. Weitz, Efektywność…., op. cit., s. 13.4.7. Jeżeli przywołujemy inną myśl z tej samej publikacji bezpośrednio po danej

publikacji:
¹² S. Dalka, Sądownictwo...., s. 46-47.

¹³ Tamże, s. 52-54.


A jeśli jest to inna myśl z tego samego miejsca:

¹² S. Dalka, Sądownictwo...., s. 46-47.

¹³ Tamże.
4.8. Inne publikacje tego samego autora występujące bezpośrednio po sobie:
¹² S. Dalka, Sądownictwo polubowne w PRL, Warszawa 1987, s. 35.

¹³ Tenże, Wykonalność wyroków sądów polubownych i ugód zawartych przed tymisądami, PE 1996, nr 15, s. 24.
W przypadku kobiet stosujemy: Taż
5. Skróty:

Kodeksy:

k.c. – kodeks cywilny

k.h. – kodeks handlowy

k.k. – kodeks karny

k.k.s. – kodeks karny skarbowy

k.k.w. – kodeks karny wykonawczy

k.m. – kodeks morski

k.p. – kodeks pracy

k.p.a. – kodeks postępowania administracyjnego

k.p.c. – kodeks postępowania cywilnego

k.p.k. – kodeks postępowania karnego

k.p.w. – kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

k.r.o. – kodeks rodzinny i opiekuńczy

k.s.h. – kodeks spółek handlowych

k.w. – kodeks wykroczeń
Czasopisma:

AICr - „Archiwum Iuridicum Cracoviense”

AUL - „Acta Universtatis Lodziensis”

AUMCS - „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska”

AUW - “Acta Universitatis Wratislaviensis”

BMS – “Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości”

Biul. SN IC - „Biuletyn Sadu NajwyŜszego. Izba Cywilna”

EPS - „Europejski Przegląd Sądowy”

KPP - „Kwartalnik Prawa Prywatnego”

KSP - „Krakowskie Studia Prawnicze”

MoP - „Monitor Prawniczy”

NP - „Nowe Prawo”

NPC - „Nowy Proces Cywilny”

OG - „Orzecznictwo Gospodarcze”

OSA - „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych”

OSN - „Orzecznictwo Sądu Najwyższego”

OSNC - „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna”

OSP - „Orzecznictwo Sądów Polskich”

OSPiKA - „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych”

OTK – A - „Orzecznictwo Trybunału Gospodarczego – Seria A”

Pal. - „Palestra”

PiP - „Państwo i Prawo”

PPC - „Polski Proces Cywilny”

PPHZ - „Problemy Prawne Handlu Zagranicznego”

PPPM - „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”

PWS - „Problemy Wymiaru Sprawiedliwości”

PPEur. - „Przegląd Prawa Europejskiego”

PPH - „Przegląd Prawa Handlowego”

PPiA - „Przegląd Prawa i Administracji”

Pr. Bank. - „Prawo Bankowe”

Pr. Gosp. - „Prawo Gospodarcze”

Pr. Sp. - „Prawo Spółek”

PS - „Przegląd Sądowy”

PUG - „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”

Rej. - „Rejent”

RPiE - „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny”

RPEiS - „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”

R. Pr. - „Radca Prawny”

SC - „Studia Cywilistyczne”

SI - „Studia Iuridica”

SIS - „Studia Iuridica Silesiana”

SP - „Studia Prawnicze”

SPE - „Studia Prawno – Ekonomiczne”

TPP - „Transformacje Prawa Prywatnego”

ZN UŁ - „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”

ZN UJ - „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”

ZN UKSW - „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”

ZN UMK - „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”

ZN UWr - „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego”
Organy orzekające:

TK - Trybunał Konstytucyjny

NSA - Naczelny Sąd Administracyjny

SN - Sąd Najwyższy

GKA - Główna Komisja Arbitrażowa

SA - Sąd ApelacyjnyETS - Europejski Trybunał Sprawiedliwości

W przypadku zastosowania innych skrótów proszę dołączyć ich wykaz na końcu

publikacji


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna