Zatwierdzam podpis kierownika jednostki specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 72.83 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar72.83 Kb.

ZAKŁAD KARNY NR 1 WROCŁAW


UL. KLECZKOWSKA 35

50-321 WROCŁAW


Wrocław, dnia 26.10.2011 r.

ZATWIERDZAM
......................................

podpis kierownika jednostkiSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

o wartości szacunkowej poniżej 125000 euro


Przedmiot zamówienia

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Znak sprawy D/Kw-220/33/11


 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu

50-211 Wrocław, ul. Kleczkowska 35

e-mail: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

tel. 071 327-26-00, fax 071 329-17-72

NIP 895-10-12-001
 1. Tryb udzielania zamówienia

Przetarg nieograniczony, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego (CPV 34110000-1), pięciomiejscowego o parametrach technicznych i wymaganiach określonych poniżej.


Parametry techniczne samochodu osobowego


Lp.

Wyszczególnienie

Opis

1

2

3

1

Silnik z zapłonem iskrowym (ZI)

pojemność min. 1794 cm3

2

Moc maksymalna [kW]

min. 110

3

Długość całkowita [mm]

min. 4550

4

Szerokość bez lusterek bocznych [mm]

min. 1750

5

Wysokość [mm]

min. 1450

6

Rozstaw osi [mm]

min. 2550

7

Skrzynia biegów

manualna – 6 stopniowa
lub automatyczna – min. 6 stopniowa (manualna zsynchronizowana
– 6 biegów do jazdy do przodu
+ bieg wsteczny)

8

Nadwozie zamknięte typu sedan, liftback lub hatchback
9

Pojemność zbiornika paliwa [l]

min. 50

10

Pojemność bagażnika [l] bez składania siedzeń tylnej kanapy

min. 500

11

Komplet kół z oponami letnimi wyłącznie spośród testowanych przez ADAC i które w wyniku tych testów otrzymały ocenę „bardzo dobre”. Oceny dostępne są na stronie internetowej www.adac.de. Obręcze
kół ze stopów metali lekkich o średnicy nie mniejszej niż 16 cali.

4 szt.

12

Komplet kół z oponami zimowymi wyłącznie spośród testowanych przez ADAC i które w wyniku tych testów otrzymały ocenę „bardzo dobre”. Oceny dostępne są na stronie internetowej www.adac.de. Obręcze kół stalowe o średnicy nie mniejszej niż 16 cali wraz
z osłonami.

4 szt.

13

Koło zapasowe pełnowymiarowe. Obręcz koła ze stopów metali lekkich o średnicy nie mniejszej niż 16 cali.

1 szt.

14

Hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi pojazdu (co najmniej przedniej osi wentylowane)
15

Kolor nadwozia (lakier metalizowany)

czarny, grafit, granat
lub ich odpowiednik w gamie kolorów producenta

16

Środkowe podłokietniki z przodu i z tyłu pojazdu
17

Elektrycznie sterowane szyby boczne, przednie i tylne
18

Elektrycznie składane, regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne; obudowa w kolorze nadwozia
19

Lusterko wewnętrzne samościemniające
20

Dwustrefowa klimatyzacja elektroniczna, oferująca funkcję automatycznej regulacji cyrkulacji powietrza we wnętrzu oraz automatycznego nastawienia i utrzymania temperatury powietrza
wraz z intensywnością i kierunkiem
21

Reflektory wyposażone w system oczyszczania – spryskiwacze
22

Radioodtwarzacz CD/MP3 z systemem RDS, min 6 głośników
23

Światła przeciwmgłowe przednie
24

Zabezpieczenie antykradzieżowe (immobiliser)
25

Centralny zamek z pilotem, fabryczny autoalarm z funkcją kontroli wnętrza i zabezpieczeniem przed odholowaniem, wyłącznik / tryb serwisowy
26

Trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa profesjonalna, gaśnica
i fabryczny zestaw narzędzi zamontowane w pojeździe
27

Komplet dywaników welurowych

1 kpl.

28

Komplet dywaników gumowych

1 kpl.

29

Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badanie techniczne dla pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym
30

Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy
31

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z regulacją wysokości mocowania i pirotechnicznymi napinaczami
32

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu
33

Elektroniczny system kontroli trakcji
34

Asystent siły hamowania
35

Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
36

Boczne poduszki powietrza dla kierowcy i pasażerów
37

Kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażerów
38

Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
39

Dezaktywacja czołowej poduszki powietrznej dla pasażera 1. Dodatkowo samochód musi spełniać następujące warunki:

 • być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz wyprodukowany w 2011 r.;

 • posiadać świadectwo homologacji wystawione zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia
  20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity:
  Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z poźn. zm.).

 • przygotowany do odbioru pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

 • w książce gwarancyjnej pojazdu należy wprowadzić zapis, że zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty
  ani ograniczenia uprawnień wynikających z udzielonej na pojazd gwarancji.
 1. Zamawiający wymaga, aby samochody objęte były gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

 • gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne (zwana dalej „gwarancją mechaniczną”) – min. 2 lata;

 • gwarancja na perforację blach nadwozia – min. 10 lat;

 • gwarancja na powłokę lakierniczą – min. 3 lata;

 • gwarancja na opony min. 2 lata;

 • gwarancja na szyby min. 2 lata.
 1. Wymogi techniczne pojazdu dotyczące czynników:

 • wielkość zużywanej energii/zużycie paliwa w cyklu łączonym, zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych – maksymalnie 7,5 litra
  na 100 km;

 • poziom emisji dwutlenku węgla, zmierzony według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych – maksymalnie 180 g/km;

 • wymagania w zakresie emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów
  – samochód winien spełniać wymagania normy emisji spalin EURO5.

 1. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający ze względu


na specyfikę zamówienia zastrzega, że realizacja zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.


 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie
  art. 67 ust.1 pkt.7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa
  w art. 99 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Oryginały dokumentów przesłanych faksem lub zeskanowanych i przekazanych za pośrednictwem poczty elektronicznej winny być dosłane drogą pocztową.
 1. Waluta, w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Polski złoty (PLN).
 1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
  dla Wykonawców.
 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia.

Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Wykonawcy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

13.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonywania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  1. Wykażą brak podstawy do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,
   o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w punkcie 13.1 SIWZ winien spełniać jeden wykonawca lub wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 13.2 SIWZ o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania winni spełniać wszyscy wykonawcy oddzielnie.
 1. 3. Zamawiający odrzuca ofertę (zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą PZP), jeżeli;

 1. jest niezgodna z Ustawą PZP;

 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  (z zastrzeżenie zawartym w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP);

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

 7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
  się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP;

 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 1. 1. Oferta musi zawierać:

 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik
  nr 2
  ;

 2. wypełniony i podpisany formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3;

 3. oświadczenie o udzieleniu gwarancji na oferowane pojazdy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

14.2. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do ofert: 1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP – załącznik nr 4;

 2. oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji;

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
  do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
  o art. 24 ust. 1 pkt 2, ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia
  w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP z wykorzystaniem załącznika
  nr 6
  do specyfikacji.
  1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast tego dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
  1. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.

   1. oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego;

   2. oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy;

   3. wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów
    – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione,
    a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych
    co do treści i formy dokumentów;

   4. wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty,
    z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”;

   5. złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania;

   6. jeżeli złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
 1. 5. Postanowienia dotyczące oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

 1. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy
  zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego;

 2. jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 14.5 ppkt a specyfikacji zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków

Ocena warunków będzie odbywać się metodą spełnienia/nie spełnienia.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

  1. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz inne informacje zamawiający
   i wykonawcy będą przekazywać pisemnie, lub faksem (071) 329 17 72 niezwłocznie potwierdzonym pismem przekazanym pocztą;

  2. ze strony zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami
   i udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

 • Adrian Pustelnik tel. 71-32-72-674,

 • Paweł Dworak tel. 71-32-72-677.

  1. wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie przesłana do wszystkich wykonawców, bez ujawniania autora zapytania. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, pod warunkiem:

   • że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert,

   • na 2 dni przed upływem terminu składania ofert jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
    art. 11 ust. 8 Ustawy PZP– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  1. zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
 1. Opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę należy przygotować w następujący sposób: 1. sporządzić w języku polskim;

 2. w ofercie należy umieścić formularz ofertowy zawierający dane wykonawcy. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji;

 3. do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w punktach
  14.1, 14.2 i 14.3 specyfikacji;

 4. wszystkie karty oferty powinny być spięte, zszyte w sposób uniemożliwiający rozkompletowanie oferty;

 5. wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę, która ją podpisuje;

 6. dokumenty wymienione w punkcie 14.2 ppkt c specyfikacji mogą
  być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem;


 7. wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, podpisaną przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania firmy;

 8. wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty;

 9. oferta powinna być zamknięta w kopercie opisanej w następujący sposób:
  w lewym górnym rogu nazwa wykonawcy, w prawym dolnym rogu nazwa
  i adres zamawiającego oraz nazwa oferty: „Oferta na dostawę SAMOCHODU OSOBOWEGO”, w lewym dolnym rogu zastrzeżenie: „Nie otwierać przed dniem 03.11.2011 r.”.

 1. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert.

  1. oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zakładu Karnego
   Nr 1 we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 35 w terminie do dnia 03.11.2011 roku
   do godz. 10°°
   ;

  2. otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2011 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu (ul. Kleczkowska 35);

  3. bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
 1. Opis sposobu obliczania ceny

Cenę ofertową należy przedstawić w formie liczbowej i słownej. W formie liczbowej


z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku w taki sposób, że jeżeli trzecia cyfra
po przecinku jest równa lub większa od 5, to zaokrągla się ją w górę w przypadku cyfry mniejszej od 5 – pozostawia się ją bez zmian. Dla samochodu należy podać cenę jednostkową netto pojazdu, stawkę VAT, a następnie wartość brutto za całość zamówienia.
Aby obliczyć cenę zamówienia należy przemnożyć ilość samochodów przez cenę jednostkową netto za pojazd, a do otrzymanej wartości należy dodać podatek VAT, otrzymując w ten sposób wartość brutto zamówienia.
Cena ofertowa powinna uwzględniać koszt dostawy towaru własnym transportem do siedziby zamawiającego. Cenę ofertową należy wpisać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.


 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

  1. przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za całość zamówienia – waga kryterium 100%. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, stosowanie do wzoru:

najniższa cena brutto spośród oferowanych


uzyskana liczba punktów = -------------------------------------------------------- x 100

cena brutto oferty badanej
  1. cenę oferowaną należy przedstawić w postaci liczbowej i słownej,
   z wyszczególnieniem wartości brutto;

  2. realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.
 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:


  1. po wyborze oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty
   o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przekaże również informację
   o wykonawcach, których oferty zostały odrzucane oraz wykonawcach, który zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zmówienia. Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Wykonawca, którego ofertę wybrano, zostanie powiadomiony w przez zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy
   na realizację zamówienia;

  2. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują środki odwoławcze określone w dziale VI tejże Ustawy.

Załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówień:


 1. załącznik nr 1 – wzór umowy

 2. załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego

 3. załącznik nr 3 – wzór formularza cenowego

 4. załącznik nr 4 – wzór formularza oświadczeń

 5. załącznik nr 5 – wzór oświadczenia (zgodny z art. 24 ust. 1 Ustawy PZP)

 6. załącznik nr 6 – wzór oświadczenia

 7. załącznik nr 7 – wzór oświadczenia o udzieleniu gwarancji


Sporządzono Sprawdzono

..................... .....................Strona z

: Data -> Files
Files -> Regulamin przetargu ofertowego pisemnego
Files -> Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Preambuła
Files -> In Hotel Benczúr Hotel accommodation booking form
Files -> Protok ó Ł nr 9/07 z posiedzenia Komisji Wsi I Rolnictwa Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytego w dniu 23 października 2007 roku
Files -> Regulamin Wystawy Stałej Fotografii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi § 1
Files -> Analiza przekazów handlowych umieszczonych przed i po audycjach dla małoletnich w programach telewizyjnych, telewizji publicznej oraz posiadających polską koncesję, na podstawie dwóch prób tygodniowych
Files -> Uwaga: dokument ten nie jest oryginałem pisma, a stanowi cyfrowe odwzorowanie (ocr) papierowego dokumentu, udostępnionego na stronie krrit w formacie pdf
Files -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawa części zamiennych do ogrzewania, pneumatyki, oświetlenia I układów hamulcowych autobusów komunikacji miejskiej
Files -> Departament Strategii struktury zarządcze w mediach publicznych w wybranych państwach europejskich
Files -> Sprawy cywilne
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna