Zawiadomieni e o wszczęciu postępowaniaPobieranie 12.44 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar12.44 Kb.
RKŚ.6220.11.2012.MT Jedlicze, dn. 27 listopada 2012 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)z a w i a d a m i a m

że na wniosek RAF – EKOLOGIA Sp. z o. o., ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącego budynku magazynowego, wyposażonego w agregat chłodzący, przeznaczony do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, wymagających przetrzymywania w obniżonej temperaturze nieprzekraczającej 10°C”Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6, pok. 21 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia


3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), jako punkty do zbierania lub przeładunku odpadów,
w tym złomu, jest zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postępowanie zakończone zostanie wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.Zawiadomienie niniejsze w dniu 27 listopada 2012 r. zostaje umieszczone na stronie BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Otrzymują:

  1. Raf - Ekologia Sp. z o. o.;

  2. Rafineria Nafty Jedlicze S. A.;

  3. Mo – Bruk S. A.;

  4. A/a.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna