Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach wyklucznych z postępowaniaPobieranie 12.6 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar12.6 Kb.
Katowice,………………………………

…………………………………….(pieczęć Zamawiającego)

Znak sprawy: DZ/3321/169/12Wykonawcy,

którzy złożyli oferty
ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH,

KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE,

WYKONAWCACH WYKLUCZNYCH Z POSTĘPOWANIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zamówienie wykonawcze (1):

Dostawa stentów naczyniowych obwodowych – umowa ramowa

Zad. 8 – Balon lekowy pokryty lekiem Paclitaxel
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm., dalej: „Pzp”) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw.
w odniesieniu do Zadania nr 8:

  1. została wybrana oferta Wykonawcy:

ADYTON MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. 43 – 400 Cieszyn ul. Przykopa 2 jako najkorzystniejsza;

Oferta wykonawcza złożona przez tego Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium (cena) wskazanego w SIWZ.Oferty wykonawcze złożyli następujący Wykonawcy:

Nr

oferty

Wykonawca

Punktacja

wg kryterium cena

Łączna punktacja

1

ADYTON MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. 43 – 400 Cieszyn ul. Przykopa 2


100,00


100,00
    1. nie został wykluczony żaden Wykonawca;

    2. nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców;

    3. umowa wykonawcza może być zawarta po dniu……………………………….


Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp żądam niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania niniejszego pisma. Potwierdzenie należy przesłać na fax o numerze: 32 202 95 01
……………………………………………………

(podpis, pieczęć kierownika Zamawiającego albo osoby upoważnionej)

Otrzymują:

  1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty

  2. a/a

Strona z©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna