Zawiadomienie o wyborze ofertyPobieranie 11.61 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar11.61 Kb.
Chełm, 30 kwietnia 2015 r.
WI.272.1.44.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
z późn. zm./ zwanej dalej „ustawą” na zadanie pn. „Najem podnośnika koszowego na potrzeby wycinki i pielęgnacji drzew na terenie powiatu chełmskiego’’
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Zamawiający zawiadamia, że jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:


Zakład AZART S.C., Chełm, ul. Kolejowa 1 c, 22-100 Chełm

Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku dokonanej oceny zgodnie z przyjętym kryterium- cena 100 % . Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:


Numer oferty

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko

Siedziba i adres Wykonawcy

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Chełm, ul. Targowa 7, 22-100 Chełm

2

Zakład AZART S.C.

Chełm, ul. Kolejowa 1 c, 22-100 Chełm


Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:


Numer oferty

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko

Siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów (kryterium- cena oferty- 100 %)

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Chełm, ul. Targowa 7, 22-100 Chełm

73,33

2

Zakład AZART S.C.

Chełm, ul. Kolejowa 1 c, 22-100 Chełm

100,00


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna