Zawiadomienie o wyborze ofertyPobieranie 9.6 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar9.6 Kb.
Szczekociny, dnia 19 grudnia 2011 r.
Wg rozdzielnika

Ldz. 67/18.12.11

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby pojazdów oraz urządzeń eksploatowanych przez Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekociny w 2012r. za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:F.H.U. „ADEST”

WIESŁAW STĘPIEŃ

ul. ŚLĄSKA 106, 42-445 Szczekociny

Na podstawie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż w/w oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i uzyskała największą liczbę punktów.
Zestawienie i ocena ofertNumer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium Cena

Razem

01

F.H.U. „ADAST” Wiesław Stępień

ul. Śląska 106

42-445 Szczekociny

10

10

02

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock

9,81

9,81Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – Nie dotyczy.
Informacja o wykonawcach, których zostali wykluczeni z postępowania – Nie dotyczy.
Informacja o terminie, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego –

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit a ustawy Pzp.


z poważaniem:

DYREKTOR

Stanisław Jadczyk

Otrzymują:

  1. F.H.U. „ADAST” Wiesław Stępień

ul. Śląska 106

42-445 Szczekociny  1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A.

ul. Chemików 7 09-411 Płock

  1. a/a


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna