Zawiadomienie zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi działając na podstawie z § 31 statutu Spółdzielni zwołuje Zebranie Przedstawicieli CzłonkówPobieranie 11.7 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar11.7 Kb.
ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi działając na podstawie z § 31 statutu Spółdzielni zwołuje Zebranie Przedstawicieli Członków, które odbędzie się w Sali klubu „Grosz” przy ul. Syrenki 19Aw dniu 16 listopada 2012 r. /piątek/ - godz. 18.00 – pierwszy termin

- godz. 18.30 – drugi termin
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór komisji


  1. Mandatowo-Skrutacyjnej

  2. Wnioskowej

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie prawidłowości zwołania i terminu odbycia Zebrania Przedstawicieli Członków.

6. Podjęcie uchwały dotyczącej podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za rok 2011.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17/11 z dnia 17.06.2011 r. w sprawie udostępnienia lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Tatarakowej 11.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na:

- rozwiązanie przez Zarząd Spółdzielni umowy o oddanie terenu w użytkowanie wieczyste obejmującego działkę nr 55/60, w obrębie B-9, o pow. 2810 m2, położoną w Łodzi przy ul. Pstrągowej 18, uregulowaną w księdze wieczystej KW nr LD1M/00166150/1,

- rozwiązanie przez Zarząd Spółdzielni umowy o oddanie terenu w użytkowanie wieczyste obejmującego:  • działkę nr 98/11, w obrębie B-9, o pow. 7493 m2, położoną w Łodzi przy ul. Świtezianki, uregulowaną w księdze wieczystej KW nr LD1M/00066663/9, oraz

  • działkę nr 93/71, w obrębie B-9, o pow. 390 m2, położoną w Łodzi przy ul. Świtezianki, uregulowaną w księdze wieczystej KW nr LD1M/00163218/5.

- rozwiązanie przez Zarząd Spółdzielni umowy o oddanie terenu w użytkowanie wieczyste obejmującego działkę nr 345/20, w obrębie B-8, o pow. 31210 m2, uregulowaną w księdze wieczystej KW nr LD1M/00019857/2

- podział nieruchomości obejmującej działkę nr 345/20, w obrębie B-8, o pow. 31210 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr LD1M/00019875/2 oraz zawarcie umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania wydzielonych działek gruntu na rzecz ABART sp. z o.o. w Łodzi

- zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości obejmującej część działki nr 345/20, w obrębie B-8, o pow. 31210 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr LD1M/00019875/2 z Piotrem Stawińskim i Krzysztofem Stawińskim – prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą NICO s.c. na okres 29 lat;

- nieodpłatne przekazanie Miastu-Gminie Łódź nieruchomości obejmującej działkę nr 9/10 o powierzchni 466 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr LD1M/00169350/4;

- obciążenie nieruchomości obejmującej działkę nr 9/10 o powierzchni 466 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr LD1M/00169350/4 służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 321/1;

- zawarcie umowy na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego stanowiącej część działki gruntu nr 321/1 o powierzchni 11.812 m2 stanowiącej własność Gminy-Miasta Łódź.

9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

10. Dyskusja na temat sprawozdań.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu SM „Radogoszcz-Wschód”.

13. Podjęcie uchwał w sprawie wniosków zgłoszonych przez grupę Przedstawicieli Członków w piśmie z dnia 09.12.2011 r.

14. Podjęcie uchwały o oznaczeniu najwyższej kwoty zobowiązań możliwych do zaciągnięcia przez Spółdzielnię.

15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

16. Zamknięcie Zebrania.Zarząd

SM „Radogoszcz-Wschód”


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna