Zintegrowane inwestycje terytorialne aglomeracji wałbrzyskiej gmina Wałbrzych pełniąca rolę lidera zit oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu ZintegrowanePobieranie 50.38 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar50.38 Kb.


ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

- Gmina Wałbrzych pełniąca rolę lidera ZIT oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020


Osi priorytetowej 4

Środowisko i zasoby”Działanie 4.3

Dziedzictwo kulturowe”Poddziałanie 4.3.4

Dziedzictwo kulturowe- ZIT AW”


Nr naboru RPDS.04.03.04-IP.03-02-035/15

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.04.03.04-IP.03-02-035/15

Informacje, które publikowane są na Portalu Funduszy Europejskich

Wstępna informacja o naborze

Nabór w trybie konkursowym wniosków na projekty, których celem jest zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu.

Konkurs nr RPDS.04.03.04-IP.03-02-035/15 dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW.

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest ZIT AW (funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni Gmina Wałbrzych – Lider ZIT AW; Zadania związane z naborem realizuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej , ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych)


Termin, od którego można składać wnioski

07.01.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

05.02.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na czerwiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej,

ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.Sposób składania wniosków
o dofinansowanie

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków - dostępnej na stronie http://gwnd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Wniosek należy składać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Generatora.Kto może składać wnioski?

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom realizującym przedsięwzięcia na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej określonego w Strategii ZIT AW.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

 • jednostki organizacyjne jst;

 • administracja rządowa;

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

 • organizacje pozarządowe;

 • LGD;

 • spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych;

 • samorządowe instytucje kultury;

 • szkoły i uczelnie artystyczne – inne niż prowadzone i nadzorowane przez MKiDN.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe w osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, tj.:

 1. Zabytki nieruchome, wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wraz z ich otoczeniem, w tym:

 • rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie i adaptacja oraz roboty budowlane obiektów zabytkowych oraz obszarów zabytkowych;

 • przystosowanie obiektów do pełnienia przez nie nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu/wyposażenia;

Jako uzupełniający element wyżej wymienionych projektów będą mogły być realizowane:

 • dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych;

 • adaptacja i zastosowanie środków ochrony (np. przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej);

 • przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi, chodniki, drogi) – do 15% wartości projektu;

 • konserwacja, restauracja zabytków ruchomych znajdujących się w ww. zabytkach nieruchomych objętych wsparciem).

 1. Instytucje kultury, w tym:

 • przebudowa/rozbudowa obiektów zajmowanych przez te instytucje (wraz z zakupem niezbędnego sprzętu), w tym zastosowanie rozwiązań energooszczędnych zmniejszających ogólne koszty eksploatacji;

 • doposażenie w sprzęt (w tym informatyczny), niezbędny do rozwoju oferty odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce;

 • oprogramowania komputerowe ułatwiające wewnętrzne zarządzanie w instytucji.

W odniesieniu do projektów szkół i uczelni artystycznych możliwe będzie wsparcie w zakresie związanym z prowadzoną działalnością kulturalną i artystyczną, przy czym wsparcie to nie obejmuje działalności stricte dydaktycznej.

Możliwe będzie łączenie ww. typów projektów 4.3.A i 4.3.B – o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).

Przewiduje się możliwość złożenia przez Wnioskodawcę więcej niż 1 wniosku o dofinansowanie.

Nie będą finansowane:


 1. projekty dotyczące organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale;

 2. budowa od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.

Podział interwencji pomiędzy RPO WD a PO IiŚ określony został w Regulaminie.Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone uchwałą nr 17/15 z dnia 6 listopada 2015 r. przez Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020 są zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu i na stronie www.rpo.dolnyslask.plMaksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 1. W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 85% kosztów kwalifikowalnych;

 2. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

 1. nieprzekraczającą 1 mln EUR (kwoty pomocy) - 80 % kosztów kwalifikowalnych;

 2. dla pozostałych projektów kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania. Operator infrastruktury ma prawo zatrzymać rozsądny zysk przez odnośny okres.
 1. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis - 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja w ramach konkursu wynosi -2 820 000 Euro, tj. 12 041 118 PLN.

Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w listopadzie 2015, tj. 1 euro= 4,2699 PLN.


Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzenia listy rankingowej.

Regulamin konkursu

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana
z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Zakres informacji wymagany na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wskazówkami pomocnymi przy ich wypełnianiu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu

Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez:

 • e – mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu

 • telefon: 74 84 74 150

 • lub bezpośrednio w siedzibie:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

ul. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30

we wtorki w godz. 7.30 – 16.30

w piątki w godz. 7.30 – 14.30

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wyjaśnienia o charakterze ogólnym będą zamieszczane na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkanie dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu.


Linki

Redaktor naboru umieści wszystkie wymagane linki na stronie www.ipaw.walbrzych.eu . Ponadto ogłoszenie o konkursie wraz
z Regulaminem jest dostępne na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.


Wybierz typ beneficjenta

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

 • jednostki organizacyjne jst;

 • administracja rządowa;

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

 • organizacje pozarządowe;

 • LGD;

 • spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych;

 • samorządowe instytucje kultury;

 • szkoły i uczelnie artystyczne – inne niż prowadzone i nadzorowane przez MKiDN.

Dla kogo?

Nie dotyczy

Wybierz obszar wsparcia

Kultura i dziedzictwo

Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenieNa co?

Działania zmierzające do zwiększonej dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów kultury, a także ochronę i renowację istniejących zasobów.

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinasowania w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny

Minimalny wkład własny beneficjenta w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu to 100 tys. PLN

Maksymalna wartość projektu to 21 349 500,00 PLN tj. nie więcej niż 5 mln Euro.Maksymalną wartość projektu określa także podział interwencji pomiędzy RPO WD a PO IiŚ – opisany w punkcie 4 Regulaminu.

Dowiedz się więcej

www.ipaw.walbrzych.eu – bezpośredni link zostanie umieszczony w dniu ogłoszenia naboru.

Przekierowanie do dokumentów Programu

www.ipaw.walbrzych.eu

– bezpośredni link zostanie umieszczony w dniu ogłoszenia naboru.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna