Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznegoPobieranie 0.63 Mb.
Strona1/12
Data10.05.2016
Rozmiar0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Wersja ujednoliconaZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO

RZESZOWA NA LATA 2010-2015

SPIS TREŚCI

Założenia metody opracowania 4

Charakterystyka obecnej sytuacji 6

Zagospodarowanie przestrzenne miasta 61.1.1 Ogólna charakterystyka miasta 6

1.1.2 Główne elementy kształtujące strukturę przestrzenną Miasta 8

1.1.3 Stan obecny i planowany infrastruktury transportowej 10

1.1.4 Uwarunkowania ochrony środowiska 13

1.1.5 Uwarunkowania ochrony konserwatorskiej 17

1.1.6 Podsumowanie uwarunkowań rozwoju przestrzennego 18

Organizacja transportu zbiorowego 181.1.7 Transport zbiorowy - miejski i podmiejski 19

1.1.8 Regionalny i ponadregionalny transport autobusowy 24

1.1.9 Komunikacja prywatna i koordynacja ofert przewoźników 25

1.1.10 Transport kolejowy 26

1.1.11 Transport lotniczy 27

1.1.12 Kwestie bezpieczeństwa ruchu, w tym infrastruktura sterowania ruchem 28

1.1.13 Identyfikacja problemów 28

Gospodarka 301.1.14 Główni pracodawcy – struktura i trendy 30

1.1.15 Struktura podstawowych branż gospodarki znajdujących się na terenie miasta powiązanych z rozwojem transportu publicznego –trendy 32

1.1.16 Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w danych sektorach 35

1.1.17 Miejsca poza miastem, z których dojeżdżają osoby zatrudnione w mieście oraz podmioty gospodarcze korzystające ze środków transportu – trendy 37

1.1.18 Źródła i cele ruchu ( w tym nowe dzielnice mieszkaniowe, usługi i zatrudnienie) 37

1.1.19 Identyfikacja problemów 40

Sfera społeczna 401.1.20 Struktura demograficzna i społeczna – trendy 40

1.1.21 Bezrobocie 42

1.1.22 Docelowe grupy użytkowników wymagające wsparcia w ramach planu 43

1.1.23 Kwestie bezpieczeństwa pasażerów 43

1.1.24 Identyfikacja problemów 43

Zasięg terytorialny programu 45

Charakterystyka rynku usług transportu publicznego – źródła i cele ruchu 46

Ruchliwość mieszkańców Rzeszowa 46

Prognoza popytu w transporcie publicznym 47

Polityka transportowa Miasta 51

Założenia Polityki Parkingowej 51

Identyfikacja problemów 53

Projekty w podokresie programowania 2010-2015 55

Powiązanie Planu z dokumentami strategicznymi 60

Powiązanie z celami strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzennego, społecznego i gospodarczego miasta 601.1.25 Strategia Rozwoju Rzeszowa do 2015 roku (przyjęta w 2008 roku) 60

1.1.26 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rzeszowa 61

Powiązanie z projektami z zakresu transportu publicznego realizowanymi w latach 2010-2015 62Stan po realizacji Planu 64

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu 65Plan finansowy na lata 2010 – 2015 66

System wdrażania - zarządzanie 72

Gmina Miasto Rzeszów 72

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie (MZD) 73

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie (ZTM) 73

Struktura organizacyjna w zakresie transportu publicznego w Rzeszowie 73

Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 75

System monitorowania planu 75

Zakres monitoringu zachowań komunikacyjnych 75

Zakres monitoringu rynku usług 75

Zakres monitoringu jakości usług przewozowych 76

Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi 76

Sposoby oceny planu 76

Public relations planu 77Spis tabel, wykresów i rysunków 79

Opracowanie powstało jako aktualizacja opracowania pn. „Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2010-2015” przyjętego Uchwałą


Nr LXXXIII/1472/2010 Rady Miasta Rzeszowa 9 listopada 2010 roku.

Założenia metody opracowania


Celem Planu jest wyznaczenie priorytetów oraz ustalenie zasad realizacji elementów polityki transportowej Miasta, dla stworzenia sprawnego systemu transportowego jako rozwijającego się regionalnego centrum gospodarki, nauki, usług i przemysłu, dla przyciągnięcia inwestycji zagranicznych i rozwoju kapitału lokalnego. Cel ten związany jest ściśle z aktualnym planem finansowym oraz systemem zarządzania Miastem i współpracą z gminami ościennymi.

Celem utylitarnym Planu jest przygotowanie zadań rozwojowych jako narzędzi osiągania celów szczegółowych z zakresu polityki transportowej Miasta, w tym: przygotowanie tych zadań, dokonanie przeglądu zakresu i stopnia skoordynowania z dziedzinami pokrewnymi (drogownictwo, sterowanie ruchem) oraz uzgodnienia zasad ich realizacji.

Celem wdrożeniowym Planu jest umożliwienie aplikowania o współfinansowanie zadań z funduszy zewnętrznych, w szczególności z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, finansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Priorytetu III. Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu, Działania III.1. Systemy Miejskiego Transportu Zbiorowego. Horyzontem czasowym Planu jest rok 2015, to jest zakończenie okresu budżetowego Unii Europejskiej 2007 – 2013 (z perspektywą finansowania do roku 2015).

Miasto w sposób systematyczny gromadzi dane i oceny funkcjonowania, których źródłem są zarówno własne służby, jak i badania prowadzone przez zewnętrzne, niezależne podmioty. Plan opracowany został na podstawie zgromadzonych informacji i diagnozy przeprowadzonej w sposób ekspercki.Fazę planowania strategicznego oparto na dotychczasowych działaniach Miasta, wyrażonych w następujących dokumentach:

  1. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2010-2015, przyjęty Uchwałą Nr LXXXIII/1472/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 listopada 2010 roku.

  2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, przyjęte uchwałą Rady Miasta nr XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 2000 z późniejszymi zmianami (Uchwała nr LX/1026/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 września 2009 roku),

  3. Strategia Rozwoju Miasta, przyjęta uchwałą Rady Miasta nr LXXV/62/98 w roku 1998 z późniejszymi zmianami (Uchwała nr XXXVI/590/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa),

  4. Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Rzeszowie – projekt opracowany przez Aleksander Noworól Konsulting – Czerwiec 2005 z późniejszymi zmianami,

  5. Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Miasta Rzeszowa przyjęty Uchwałą nr XXXVII/617/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 sierpnia 2008 r.,

  6. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa na lata 2011-2025– stanowiąca załącznik do Budżetu Miasta Rzeszowa na rok 2011 i lata kolejne.

W pracach nad Planem wykorzystano także następujące dokumenty:

  1. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego, przyjęta przez Sejmik Województwa uchwałą Nr LXIII/790/06 z dnia 20 października 2006 roku ,

  2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa w 2002 r.

  3. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego opracowywany na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXXI/341/04.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna