ZleceniodawcaPobieranie 1.92 Mb.
Strona1/22
Data08.05.2016
Rozmiar1.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


ZLECENIODAWCA:Zarząd Powiatu Wyszkowskiego

07 – 200 Wyszków

ul. Aleja Róż 2

WYKONAWCA:GEO-CONSULTING-SYSTEM

05 – 825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Kielecka 16 A
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Projektu

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WYSZKOWSKIEGO NA LATA 2013 – 2016 Z PERSPEKTYWĄ DO 2020 ROKU”

OPRACOWAŁ:
mgr Szymon Forst

Wyszków, 2013 r.SPIS TREŚCI:


1. Wprowadzenie 3

2. Zawartość, główne cele oraz powiązania Programu ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego z innymi dokumentami 5

2.1. Zawartość i główne cele projektowanego dokumentu 5

2.2. Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami o charakterze strategicznym 7

2.3. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu 14

3. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu 15

3.1. Położenie powiatu 15

3.2. Środowisko przyrodnicze powiatu 15

3.3. Środowisko społeczno – gospodarcze powiatu 17

3.4. Infrastruktura techniczna powiatu 19

Gmina 19

Gmina 19

3.5. Ochrona przyrody 27

3.6. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 31

3.7. Racjonalne gospodarowania zasobami wodnymi 32

3.8. Ochrona powierzchni ziemi 37

3.9. Gospodarowanie zasobami geologicznymi 37

3.10. Poprawa jakości powietrza 38

3.11. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 40

3.12. Racjonalna gospodarka odpadami 50

3.13. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 52

3.14. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 55

3.15. Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji Programu 56

4. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu 60

5. Przewidywane oddziaływania skutków realizacji Programu na środowisko 63

5.1. Oddziaływanie na cele i przedmioty ochrony obszarów NATURA 2000 81

5.2. Oddziaływanie na inne formy ochrony przyrody 83

5.3. Oddziaływanie na zwierzęta 83

5.4. Oddziaływanie na rośliny i grzyby 86

5.5. Oddziaływanie na różnorodność biologiczną 87

5.6. Oddziaływanie na wodę 87

5.7. Oddziaływanie na powietrze i klimat 89

5.8. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 91

5.9. Oddziaływanie na ludzi 93

5.10. Oddziaływanie na zasoby naturalne 94

5.11. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne 95

5.12. Oddziaływanie transgraniczne 96

6. Rozwiązania mające na celu zapobieganie oraz ograniczanie prawdopodobnych negatywnych oddziaływań na środowisko 96

7. Opis rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie Programu 98

8. Metody oceny oddziaływania na środowisko zastosowane przy sporządzaniu Prognozy 99

9. Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy 99

10. Materiały źródłowe 99


 1. Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 r., zwanego w dalszej części dokumentu Programem.

Konieczność sporządzenia przedmiotowej prognozy wynika z zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.). Głównym celem prognozy jest określenie skutków dla środowiska (zarówno pozytywnych jak i negatywnych), jakie związane mogą być z realizacją ustaleń Programu.

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 51 cytowanej powyżej ustawy, prognoza powinna zawierać: 1. informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

 2. informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

 3. propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

 4. informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

 5. opis istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

 6. opis stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

 7. przedstawienie istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

 8. informacje na temat celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz opis, w jaki sposób zostały one uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

 9. informacje na temat przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, stałych, chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych, na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność, a także na środowisko,

 10. opis rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

 11. opis rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych,

 12. opis napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy,

 13. streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Zarówno charakter, jak i zakres niniejszego opracowania odpowiada powyższym wymaganiom. Prognoza oddziaływania na środowisko, powinna również uwzględnić informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla przyjętych dokumentów powiązanych z projektem dokumentu.

Wersja końcowa Prognozy zostanie opracowana po zakończeniu procesu konsultacji społecznych i uzyskaniu opinii stosownych organów. W ramach prowadzenia prac nad opracowaniem projektu Programu wystąpiono do właściwych organów z prośbą o określenie zakresu oraz stopnia szczegółowości informacji wymaganych do ujęcia w Prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu ww. Programu. W odpowiedzi:


 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 18.03.2013 r. znak WOOŚ-I.411.53.2013.DC określił zakres Prognozy,

 • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem z dnia 27.03.2013 r. znak ZNS.9022.1.00026.2013.PK określił zakres Prognozy.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna