Znajomość przebiegu granic Polski; liczba ludności, powierzchnia krajuPobieranie 9.67 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar9.67 Kb.
WYMAGANIA

- znajomość przebiegu granic Polski; liczba ludności, powierzchnia kraju

- podaje nazwy skrajnych punktów Polski

- określanie położenia geograficznego w stopniach i minutach

- podać nazwy głównych jednostek tektonicznych Polski

_ wymienia nazwy er, w których były orogenezy, podać przykłady gór

- pasy ukształtowania powierzchni Polski

- wymienia cech rzeźby powierzchni Polski

- podaje nazwy krain geograficznych w poszczególnych psach i wskazuje je na mapie

- podać nazwy zlodowaceń, pokazać ich zasięg w Polsce

- wpływ lądolodu na rzeźbę, Polski, rzeźba młodo i staroglacjalna – elementy i charakterystyka

- wymienia różnicę miedzy pogodą a klimatem

- wymienia czynniki kształtujące klimat Polski

- wymienia klimatyczne pory roku

- rozróżnia wiatry lokalne – halny, bryzę

- oblicza średnią temperaturę, amplitudę temperatur i sumę opadów

- odczytywanie danych z wykresów i tabeli, wykonanie klimatogramu

- krótka charakterystyka klimatu Polski

- pojęcia i ich odpowiednie zastosowanie: dorzecze, zlewisko, dopływ, rzeka główna, dział wód, jezioro, zbiornik sztuczny

- wskazuje typy jezior

- podział geologiczny dziejów Ziemi, główne jednostki geologiczne w Polsce

- obliczanie rozciągłości południkowej i równoleżnikowej, przeliczanie rozciągłości na kilometry

- obliczanie czasu miejscowego i urzędowego w Polsce (czas wschodnio i środkowoeuropejski), oblicza różnicę czasu słonecznego między skrajnymi punktami

- opisuje główne jednostki geologiczne Polski i Europy

- formy i ich przykłady po lodowcu i lądolodzie, rozpoznawanie ich po opisie, na schemacie,

- analizuje i porównuje elementy krajobrazu staroglacjalnego i młodoglacjalnego

- wskazuje wpływ przeszłości geologicznej na ukształtowanie powierzchni Polski

- wie, gdzie w Polsce wydobywa się surowce mineralne: węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, siarkę, sól kamienną i wie, do czego wykorzystuje się te surowce

- umie porównać cechy rzeźby poszczególnych pasów w Polsce

- porównuje warunki klimatyczne miejscowości na podstawie klimatogramów

- wyjaśnia wpływ czynników klimatycznych na klimat Polski

- dokładna charakterystyka klimatu Polski; dopasowanie klimatogramu do miejscowości i uzasadnienie wyboru

- zna typy jezior w Polsce, umie rozpoznać po opisie

- umie obliczyć skalę liczbową, mianowaną, liniową oraz zadania ze skali

- zna sąsiadów Polski

- zna wzory na współczynnik: urodzeń, zgonów, przyrostu naturalnego, rzeczywistego oraz saldo migracji, przyrost naturalny, rzeczywisty, gęstość zaludnienia, wskaźnik urbanizacji, stopę bezrobocia. Umie je stosować i interpretować

- zna piramidę społeczeństwa młodego, dojrzałego, starzejącego się i ich charakterystyczne cechy oraz przykłady krajów.

- wie, co to jest wyż i niż demograficzny, echo wyżu demograficznego i kiedy takie zjawiska występowały w Polsce

skutki i przyczyny bezrobocia; omawia zróżnicowanie stopy bezrobocia w Polsce;

- stosuje terminy: konurbacja, aglomeracja monocentryczna + zna typy i przykłady aglomeracji w Polsce.- kiedy i gdzie Słońce góruje w zenicie, zjawiska dnia i nocy polarnej. Wzory na kąt padania promieni słonecznych. Gdzie w Polsce jest dłuższy dzień latem, a gdzie zimą i dlaczego; gdzie Słońce wzejdzie wcześniej/ później, a gdzie zajdzie później/wcześniej


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna