Znak sprawy 220/12/11/r dokumentacja przetargowa na dostawy ryb do Aresztu Śledczego w Warszawie GrochowiePobieranie 132.25 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar132.25 Kb.


ZATWIERDZAM: Warszawa, dn. 13czerwca 2011 roku

Znak sprawy 220/12/11/R

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

na dostawy ryb

do Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie.


Wykaz dokumentów:

I : Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

II: Załączniki do SIWZ

III: Projekt umowy

MG ....................................................................

AK....................................................................

EF ....................................................................

KP.....................................................................

WP .....................................................................

KK-K..................................................................

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawy ryb w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie WYKONAWCY, których oferta

odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WYKONAWCĄ może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

WYKONAWCY mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. (art.23 ustawy).

WYKONAWCY ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

WYKONAWCY, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

WYKONAWCA winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.

Każdy WYKONAWCA złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert w danej grupie lub złożenie oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego WYKONAWCĘ.

WYKONAWCA poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ”.

Ilekroć w „SIWZ” jest mowa o „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Ilekroć w „SIWZ” jest mowa o „ZAMAWIAJĄCYM” należy przez to rozumieć – Areszt Śledczy w Warszawie - Grochowie do którego będą realizowane dostawy.

Ilekroć w „SIWZ” jest mowa o „WYKONAWCY” należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Ilekroć w „SIWZ” jest mowa o „osobie uprawnionej” należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do składania oświadczeń, zawierania umów, podpisywania ofert i zaciągania zobowiązań w imieniu WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zwoływania zebrania WYKONAWCÓW.ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu określonych w art. 36 ust. 2 pkt 8.

Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.).

Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

Niniejsza specyfikacja składa się z .................... stron.


Data.............................................

ZATWIERDZAM


Rozdział I
Nazwa firmy oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO
 1. ZAMAWIAJĄCY:

Areszt Śledczy w Warszawie - Grochowie, 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 71A

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8.00-16.00


Rozdział II

Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie publiczne na dostawy ryb będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 (art. 10. ust.1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych).
Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia

Kostka rybna – 1200 kg, CPV 15222000-0, PN-A-86755:1991- kostka rybna, mrożona, mintaj, zawartość wody do 20%, opak. do 5 kg, filet rybny- 600 kg, CPV 15222000-0, PN-A-86759:1994- mrożony, mintaj, zawartość wody do 20%, opak. jednorazowe do 5 kg, Ryba panierowana – 2000 kg, CPV 15241000-9, PN-A-86755:1991-mielona, kostka mrożona, mintaj, opak. jednorazowe do 5 kg, Płaty śledziowe- 2000 kg, CPV 15232000-3, PN-84/A-86766- w solance, matijasy, opak. wiadro plastikowe do 20 kg, Makrela wędzona - 500 kg, CPV 15234000-7, PN-85/A-86772- tusza 150-300 g., bez głowy w opak. jednorazowych, Szprot wędzony- 300 kg, CPV 15234000-7, PN-85/A-86772- w opak. jednorazowych do 10 kg, Paluszki rybne - 500 kg, CPV 15241000-9, PN-A-86769:1997- panierowane, mrożone w opak. jedn. do 10 kg, Szprot w pomidorach – 700 kg, CPV 15243000-3, PN-91/A-86763/Az4:2001- w puszce z samo otwieraczem o wadze netto 300-330 g, Szprot w oleju- 400 kg, CPV 15243000-3, PN-91/A-86763/Az4:2001- w puszce z samo otwieraczem o wadze netto 300-330 g., Paprykarz szczeciński- 1000 kg, CPV 15241000-9, PN-A-86763/Az4:2001- paprykarz konserwowy, w puszce z samo otwieraczem o wadze netto 300-330 g, Sałatka rybna – 500 kg, CPV 15243000-3, PN-91/A-86763/Az4:2001- konserwa z samo otwieraczem waga netto 300-330 g o składzie: ryba (tuńczyk, szprot, makrela) warzywa: cebula, papryka, marchew.
Rozdział IV

Opis części zamówienia i składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w grupach:

Grupa 1

Kostka rybna – 1200 kg, CPV 15222000-0, PN-A-86755:1991- kostka rybna, mrożona, mintaj, zawartość wody do 20%, opak. do 5 kg, filet rybny- 600 kg, CPV 15222000-0, PN-A-86759:1994- mrożony, mintaj, zawartość wody do 20%, opak. jednorazowe do 5 kg, Ryba panierowana – 2000 kg, CPV 15241000-9, PN-A-86755:1991-mielona, kostka mrożona, mintaj, opak. jednorazowe do 5 kg, Płaty śledziowe- 2000 kg, CPV 15232000-3, PN-84/A-86766- w solance, matijasy, opak. wiadro plastikowe do 20 kg, Makrela wędzona - 500 kg, CPV 15234000-7, PN-85/A-86772- tusza 150-300 g., bez głowy w opak. jednorazowych, Szprot wędzony- 300 kg, CPV 15234000-7, PN-85/A-86772- w opak. jednorazowych do 10 kg, Paluszki rybne - 500 kg, CPV 15241000-9, PN-A-86769:1997- panierowane, mrożone w opak. jedn. do 10 kg,

Grupa 2

Szprot w pomidorach – 700 kg, CPV 15243000-3, PN-91/A-86763/Az4:2001- w puszce z samo otwieraczem o wadze netto 300-330 g, Szprot w oleju- 400 kg, CPV 15243000-3, PN-91/A-86763/Az4:2001- w puszce z samo otwieraczem o wadze netto 300-330 g., Paprykarz szczeciński- 1000 kg, CPV 15241000-9, PN-A-86763/Az4:2001- paprykarz konserwowy, w puszce z samo otwieraczem o wadze netto 300-330 g, Sałatka rybna – 500 kg, CPV 15243000-3, PN-91/A-86763/Az4:2001- konserwa z samo otwieraczem waga netto 300-330 g o składzie: ryba (tuńczyk, szprot, makrela) warzywa: cebula, papryka, marchew.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Rozdział V

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Rozdział VI

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych

oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.
ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział VII

Informacja o liczbie wykonawców , z którymi zamawiający zawrze umowę ramową
ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Rozdział VIII

Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej
ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Rozdział IX

Termin wykonania zamówienia.
Okres wykonania zamówienia 12 miesięcy.
Rozdział X

Opis warunków udziału w postępowaniu

oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 Ustawy.

2. Zamawiający uzna, że wykonawca:

1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności, jeżeli: wynikać to będzie ze złożonego oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli wynikać to będzie ze złożonego oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli wynikać to będzie ze złożonego oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli wynikać to będzie ze złożonego oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ


Rozdział XI

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć WYKONAWCY

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wymagane dokumenty można przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOSĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

1. Zamawiający żąda złożenia do oferty niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:


 1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1,

 2. Formularz cenowy- załącznik nr 2,

 3. Dowód wpłaty wadium

 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22, ust. 1 ustawy – załącznik nr 3,

 5. Dokumentów potwierdzających uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

 6. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.2. WYKONAWCA zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817);


Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę

3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

WYKONAWCY mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za­mó­wie­nia. (art.23 ustawy).

W takim przypadku:


  1. WYKONAWCY usta­nawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  2. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust.1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku oferty konsorcjum Zamawiający dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum.

Rozdział XII

Informacje o sposobie porozumiewania się ZAMAWIAJACEGO z WYKONAWCAMI oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z WYKONAWCAMI

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Aneta Nietupska tel. 022 610-55-41 wew. 207W sprawach dotyczących procedury przetargowej:

Mariusz Godlewski tel. 022 610-55-41 wew.259

Agnieszka Koczot tel. 022 610-55-41 wew.208

Kontakt z w/w osobami

- w dni robocze w godzinach: od 09.00 do 15.00.
ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zorganizowania zebrania z WYKONAWCAMI.

Rozdział XIII

Wymagania dotyczące wadium.

1.ZAMAWIAJĄCY żąda od WYKONAWCÓW wniesienia wadium w wysokości 1900 zł. (Słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych) – w przypadku złożenia ofert na wszystkie grupy.2.Wysokość wadium dla ofert częściowych wynosi:

     1. Grupa 1 - 1500 zł;

     2. Grupa 2 - 400 zł;

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert;
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

 1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy,

 2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 3. w gwarancjach bankowych,

 4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,

 5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg na dostawę ryb- znak sprawy 220/12/11/R”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie kopii dokumentu do oferty a oryginał dokumentu zdeponować przed terminem składania ofert w kasie Zamawiającego.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJACEGO :

AŚ Warszawa Grochów

NBP O/O WARSZAWA

05 1010 1010 0401 7813 9120 0000

z dopiskiem – wpłata wadium na dostawy ryb 220/12/11/R

Rozdział XIV

Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .

Rozdział XV

Opis sposobu przygotowania ofert.

1 Informacje ogólne.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2 Język w którym należy sporządzić ofertę.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.3 Jedna oferta jeden wykonawca.

Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.4 Oferta.

Ofertę stanowi wypełniony druk "OFERTA" (załącznik nr 1) z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.

Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać:

A) Druk "Oferty" z załącznikami,

B) miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

5 Pełnomocnictwo.

Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo zawierające zakres umocowania i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy ustanowić pełnomocnika przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. Pełnomocnik musi mieć upoważnienie do co najmniej reprezentowania w postępowaniu wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.6 Numerowanie stron.

Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.7 Tajemnica przedsiębiorstwa - informacje tajne.

W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZNIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (art. 11 ust. 4 Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 z późn. zm.). Dokumenty oznaczone w/w klauzulą należy umieścić w odrębnej teczce razem z ofertą.8 Oznaczenie i adresowanie oferty.

Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającegoAreszt Śledczy w Warszawie Grochowie

ul. Chłopickiego 71A

04-275 Warszawa

i oznaczona jako : OFERTA NA :dostawę ryb
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, pożądane jest, aby koperta posiadała nazwę, adres wykonawcy oraz numer telefonu i faksu.


Rozdział XVI

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Oferty należy składać w Sekretariacie, pokój nr 24 - do dnia 27.06.2011 r. do godziny 10.00 - Oferty można składać w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZAMAWIAJACEGO – pokój nr 12 - w dniu 27.06.2011 r. o godzinie 10:30.

 3. Otwarcie ofert jest jawne.

Rozdział XVII

Opis sposobu obliczenia ceny

W cenie należy uwzględnić podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. 1. Cena oferty to cena brutto (z naliczonym podatkiem VAT, oczywiście jeżeli ustawa taki podatek przewiduje).

 2. Przy wyborze ofert ZAMAWIAJĄCY będzie się kierował ceną brutto za całość zamówienia w danej grupie - waga kryterium -100 % - sposób oceny minimalizacja.

 3. WYKONAWCA, który przedstawi najniższa cenę ( tylko w PLN) otrzyma maksymalną ilość 100 punktów, pozostali WYKONAWCY otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, stosownie do wzoru:

Najniższa cena brutto z pośród oferowanych

Uzyskana liczba punktów = x 100

Cena brutto z oferty badanej

 1. WYKONAWCA oblicza cenę oferty w następujący sposób:

  1. (cena jednostkowa netto x % VAT) + cena jednostkowa netto = cena jednostkowa brutto

  2. ilość towaru x cena jednostkowa netto = wartość netto

  3. ilość towaru x cena jednostkowa brutto = wartość brutto

 1. WYKONAWCA sumuje wartość netto poszczególnych elementów zamówienia i otrzymuje sumę wartości netto, następnie sumuje wartości brutto poszczególnych elementów zamówienia i otrzymuje sumę wartości brutto. Tak wyliczoną cenę netto i cenę brutto zamieszcza w ofercie.

 2. Cena całkowita oferty musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania zamówienia.

 3. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

 4. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

Oczywiste omyłki

Zamawiający poprawi w tekście oferty:

oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ustawy prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Rozdział XVIII

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
ZAMAWIAJĄCY dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium cena - 100 %.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.


ZAMAWIAJĄCY uzna oferty za ważne, jeżeli:


 1. Oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy,

 2. Z treści złożonych oświadczeń i dokumentów lub kserokopii (potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”) wynika, że WYKONAWCA spełnia warunki określone w Rozdziale X i XI niniejszej SIWZ,

 3. Oświadczenia złożone w ofercie oraz sama oferta są podpisane przez osoby uprawnione,

 4. Oferta została złożona na piśmie w wymaganym terminie,

Rozdział XIX

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCA

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN.Rozdział XX
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.    1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy;

    2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty;

    3. WYKONAWCA, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku;

    4. WYKONAWCA zobowiązany jest do osobistego przybycia do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w terminie przez niego wskazanym celem podpisania umowy;

    5. W przypadku, gdy okaże się, że WYKONAWCA, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego , zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki , o których mowa w art. 93 ust.1 prawa zamówień publicznych.
Rozdział XXI
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJĄCY nie będzie żądał od WYKONAWCY zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Rozdział XXII
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
    1. Umowa zostanie zawarta wg projektu dołączonego do specyfikacji na warunkach w nich zawartych.

    2. Oferent, który wygrał przetarg będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.Rozdział XXIII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących WYKONAWCY
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.


Postanowienia ogólne

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.


Rozdział XXIV
Załączniki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 1. Załącznik nr 1 – Oferta

 2. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

 3. Załącznik nr 3- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

 4. Załącznik nr 4a – Projekt umowy

 5. Załącznik nr 4b – Projekt umowy


Załącznik nr 1

OFERTA

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na dostawy ryb do Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie.


Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

GRUPA 1

WARTOŚĆ NETTO …………………………………….........................................................zł

WARTOŚĆ BRUTTO ................................................................................................................ zł

GRUPA 2

WARTOŚĆ NETTO …………………………………….........................................................zł

WARTOŚĆ BRUTTO ................................................................................................................ zł

Ponadto oświadczamy że: 1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

 2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

 3. akceptujemy dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Projekt umowy” i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO;

 4. nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania;

 5. nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w przygotowaniu prowadzonego postępowania;

 6. osoby realizujące dostawy przedmiotu zamówienia poddadzą się procedurom bezpieczeństwa realizowanych w trakcie przyjmowania dostaw przez Służby Dyżurne Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie;

 7. termin wymagania płatności za dostawę ustalam przelewem na 30 dni od daty otrzymania faktury przez ZAMAWIAJACEGO;

Na kolejno.......... ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Załączniki do niniejszej oferty stanowią:

1.

2.3.

Dane WYKONAWCY: ..................................................................................

.................................................................................

...................................... ....................................................

(data) (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)


Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

Grupa 1

...................................... .............................................................

(data) (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)


Grupa 2

...................................... .............................................................

(data) (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)


Uwaga: powyższy wzór jest wykonany w arkuszu kalkulacyjnym, który można wykorzystać przy wypełnianiu formularza cenowego. Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na tabelce umożliwia wejście do arkusza kalkulacyjnego . Wykorzystanie go w tym pliku umożliwia automatyczne przeliczenie.

Wpisanie do niego ceny jednostkowej netto (kol.5) oraz %VAT (kol.7) spowoduje automatyczne przeliczenie pozostałych wartości i wpisanie ich w odpowiednie rubryki

Załącznik nr 3


.............................................

/pieczęć adresowa firmy/

OŚWIADCZENIE


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ryb do Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie

Ja , .........................................................................................................................................................../imię i nazwisko/

reprezentując ..........................................................................................................................................


.................................................................................................................................................................

/pełna nazwa i adres WYKONAWCY/

jako upoważniony/upoważnieni na piśmie* /wpisany/wpisani w rejestrze* .......................................

...............................................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy* oświadczam / oświadczamy* że: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia/*

 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych;


Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w tym oświadczeniu.
............................., dnia .......................... .....................................................

miejscowość data podpis upoważnionego przedstawiciela WYKONAWCY

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4a
PROJEKT UMOWY


zawarta w Warszawie dnia ......... r. pomiędzy:

Aresztem Śledczym w Warszawie Grochowie z siedzibą przy ul. Chłopickiego 71A, zwanym dalej ZAMAWIAJACYM prezentowanym przez:

................................................ – Z-ca Dyrektora

.................................................– Główny Księgowy

a firmą ................................... – ..........................................., zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez


....................................................................... – ....................................................................................

następującej treści:

§ 1

  1. WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia niżej podanego asortymentu – ryb po cenie zgodnej ze złożoną ofertą z dnia przetargu:


Grupa 1


Nazwa asortymentu


PN


Orientacyjna ilość kg na 12 miesięcy

Cena jednostkowa netto za kg w zł


Cena jednostkowa brutto za kg w zł

Kostka rybna

PN-A-86755:1991

1200Filet rybny

PN-A86759:1994

600Ryba panierowana

PN-A-86755:1991

2000Płaty śledziowe

PN-84/A-86766

2000Makrela wędzona

PN-85/A-86772

500Szprot wędzony

PN-85/A-86772

300Paluszki rybne

PN-A-86769:1997

500


  1. Podane w ust 1 wielkości zapotrzebowania na asortyment – ryb mają charakter jedynie szacunkowy . Oznacza to, że wielkości te nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

  2. Dostawy będą realizowane codziennie , oprócz niedziel i świąt w godzinach 8.30 – 13.00 na podstawie pisemnych lub telefonicznych zamówień składanych przez pracownika służby żywnościowej najpóźniej jeden dzień przed terminem realizacji zamówienia

  3. Jednorazowe zapotrzebowanie zgłaszane WYKONAWCY nie musi obejmować wszystkich pozycji występujących w ust. 1.


§ 2

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do uiszczania należności za dostarczone artykuły przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

§ 3

Koszty transportu ponosi WYKONAWCA.


§ 4

    1. WYKONAWCA zobowiązuje się do przyjmowania zwrotów jakościowych.

    2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się powiadomić WYKONAWCĘ o złej jakości dostarczonego towaru w dniu dostawy.

    3. WYKONAWCA w tym samym dniu zobowiązuje się wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad.

    4. W przypadku niedostarczenia w wyznaczonym dniu zamówionego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% wartości zamówionej w tym dniu partii towaru.

    5. W przypadku nie dokonania wymiany wadliwego towaru WYKONAWCA zwróci ZAMAWIAJĄCEMU koszty zakupu u innego WYKONAWCY i zapłaci; ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% wartości zamówionej w tym dniu partii towaru.

    6. W przypadku gdy WYKONAWCA nie przystąpi do wykonywania umowy lub przerwie jej wykonywanie ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do:

     1. odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia;

     2. dochodzenia odszkodowania na podstawie art. 471 k.c. w szczególności do dochodzenia od

WYKONAWCY pokrywania różnicy pomiędzy ceną jaką zaoferuje WYKONAWCA

zastępczy z którym zostanie zawarta umowa na czas do zakończenia nowego postępowania, a

ceną jaka została uzgodniona z WYKONAWCĄ;zobowiązany do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej w wysokości 10%

niezrealizowanej wartości umowy.


§ 5


 1. Zmiana ceny może nastąpić na wniosek WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO.

 2. Pierwszy wzrost ceny artykułu objętego umową nie może nastąpić wcześniej niż po upływie

90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia obowiązywania umowy.

 1. WYKONAWCA zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o planowanym podwyższeniu ceny najpóźniej na siedem dni przed terminem podwyżki.

 2. Zmiana ceny nie może być wyższa od wskaźnika wzrostu cen asortymentu którego dotyczy umowa publikowanego przez GUS i nie częściej niż raz w kwartale.

 3. W przypadku obniżki ceny artykułu stanowiącego przedmiot zamówienia, WYKONAWCA zobowiązuje się również do zmiany tej ceny na zasadach określonych w pkt 4.


§ 6

W przypadku nie wywiązywania się przez WYKONAWCĘ z warunków niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia.


§ 7

Umowa obowiązuje strony przez okres 12 miesięcy tj. od dnia 16.08.2011 r. do dnia 15.08.2012 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku zrealizowania usług na pełną wartość zamówienia umowa ulega rozwiązaniu.


§ 8

Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 9

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.§ 10

Umowa sporządzona została w 4 - ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje ZAMAWIAJĄCY a jeden WYKONAWCA.
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY


PROJEKT UMOWY Załącznik nr 4b


zawarta w Warszawie dnia ......... r. pomiędzy:

Aresztem Śledczym w Warszawie Grochowie z siedzibą przy ul. Chłopickiego 71A, zwanym dalej ZAMAWIAJACYM prezentowanym przez:

................................................ – Z-ca Dyrektora

.................................................– Główny Księgowy

a firmą ................................... – ..........................................., zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez


....................................................................... – ....................................................................................

następującej treści:

§ 1

WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia niżej podanego asortymentu – ryb po cenie zgodnej ze złożoną ofertą z dnia przetargu:
Grupa 2


Nazwa asortymentu


PN


Orientacyjna ilość kg na 12 miesięcy

Cena jednostkowa netto za kg w zł


Cena jednostkowa brutto za kg w zł

Szprot w pomidorach

PN-91/A-86763/Az4:2001

700Szprot w oleju

PN-91/A-86763/Az4:2001

400Paprykarz szczeciński

PN-A-86763/Az4:2001

1000Sałatka rybna

PN-91/A-86763/Az4:2001

500


 1. Podane w ust 1 wielkości zapotrzebowania na asortyment – ryb mają charakter jedynie szacunkowy . Oznacza to, że wielkości te nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

 2. Dostawy będą realizowane codziennie , oprócz niedziel i świąt w godzinach 8.30 – 13.00 na podstawie pisemnych lub telefonicznych zamówień składanych przez pracownika służby żywnościowej najpóźniej jeden dzień przed terminem realizacji zamówienia

 3. Jednorazowe zapotrzebowanie zgłaszane WYKONAWCY nie musi obejmować wszystkich pozycji występujących w ust. 1.


§ 2

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do uiszczania należności za dostarczone artykuły przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
§ 3
Koszty transportu ponosi WYKONAWCA.
§ 4


 1. WYKONAWCA zobowiązuje się do przyjmowania zwrotów jakościowych.

 2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się powiadomić WYKONAWCĘ o złej jakości dostarczonego towaru w dniu dostawy.

 3. WYKONAWCA w tym samym dniu zobowiązuje się wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad.

 4. W przypadku niedostarczenia w wyznaczonym dniu zamówionego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% wartości zamówionej w tym dniu partii towaru.

 5. W przypadku nie dokonania wymiany wadliwego towaru WYKONAWCA zwróci ZAMAWIAJĄCEMU koszty zakupu u innego WYKONAWCY i zapłaci; ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% wartości zamówionej w tym dniu partii towaru.

 6. W przypadku gdy WYKONAWCA nie przystąpi do wykonywania umowy lub przerwie jej wykonywanie ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do:

 1. odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia;

 2. dochodzenia odszkodowania na podstawie art. 471 k.c. w szczególności do dochodzenia od WYKONAWCY pokrywania różnicy pomiędzy ceną jaką zaoferuje WYKONAWCA zastępczy z którym zostanie zawarta umowa na czas do zakończenia nowego postępowania, a ceną jaka została uzgodniona z WYKONAWCĄ;

 3. niezależnie od odszkodowania o którym mowa powyżej WYKONAWCA będzie zobowiązany do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy.§ 5

 1. Zmiana ceny może nastąpić na wniosek WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO.

 2. Pierwszy wzrost ceny artykułu objętego umową nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 90 dni od dnia obowiązywania umowy.

 3. WYKONAWCA zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o planowanym podwyższeniu ceny najpóźniej na siedem dni przed terminem podwyżki.

 4. Zmiana ceny nie może być wyższa od wskaźnika wzrostu cen asortymentu którego dotyczy umowa publikowanego przez GUS i nie częściej niż raz w kwartale.

 5. W przypadku obniżki ceny artykułu stanowiącego przedmiot zamówienia, WYKONAWCA zobowiązuje się również do zmiany tej ceny na zasadach określonych w pkt 4.


§ 6

W przypadku nie wywiązywania się przez WYKONAWCĘ z warunków niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia.


§ 7

Umowa obowiązuje strony przez okres 12 miesięcy tj. od dnia 16.08.2011 r. do dnia 15.08.2012 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku zrealizowania usług na pełną wartość zamówienia umowa ulega rozwiązaniu.§ 8

Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 9

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 10

Umowa sporządzona została w 4 - ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje ZAMAWIAJĄCY a jeden WYKONAWCA.
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna