Znak sprawy att/231-12/ZO/ 23/12 Szczecin, dnia 21. 03. 2012 r. Zapytanie ofertowe nr 11/2012 dla zamówienia do 14 000,00 euro na wykonanie dokumentacji remontowej w branży budowlanej, elektrycznej I sanitarnej domów studenckich nr 1, 3, 4, 5, AndromedaPobieranie 28.48 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar28.48 Kb.


znak sprawy ATT/231-12/ZO/ 23/12 Szczecin, dnia 21.03.2012 r.ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2012

DLA ZAMÓWIENIA DO 14 000,00 EURO
NA WYKONANIE DOKUMENTACJI REMONTOWEJ W BRANŻY BUDOWLANEJ, ELEKTRYCZNEJ I SANITARNEJ DOMÓW STUDENCKICH NR 1, 3, 4, 5, Andromeda, Arkona, Amicus - ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią następujące dokumenty:


Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 Zakres robótI. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin. REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56 1. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 14 000,00 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji remontowej w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej Domów Studenckich nr 1, 3, 4, 5, Andromeda, Arkona, Amicus.

Zakres robót obejmuje: Wykonanie dokumentacji remontowej w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej Domów Studenckich nr 1, 3, 4, 5, Andromeda, Arkona, Amicus w następującym zakresie:

 1. niezbędne rysunki robocze

 2. kosztorys inwestorski

 3. kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem sporządzony metodą szczegółową

 4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dla każdej z branży.

Wizja lokalna z udziałem kierowników obiektów i inspektorów nadzoru: • Zadanie 1, DS. 1 odbędzie się dnia 26.03.2012r. o godz. 800 w budynku DS. 1 - kierownik mgr Iwona Brzozowska 91 449 42 74; inspektorzy robót: Jan Pyła, Wiesław Łącki, Andrzej Dobrowolski

 • Zadanie 2, DS. 3 odbędzie się dnia 26.03.2012r. o godz. 1100 w budynku DS. 3 - kierownik mgr Dorota Pieracka 91 449 44 17; inspektorzy robót: Tomasz Jackowski, Wiesław Łącki, Andrzej Dobrowolski

 • Zadanie 3, DS. 4 odbędzie się dnia 26.03.2012r. o godz. 1200 w budynku DS. 4 - kierownik Melania Kuhn 91 449 45 88; inspektorzy robót: Tomasz Jackowski, Wiesław Łącki, Andrzej Dobrowolski

 • Zadanie 4, DS. 5 odbędzie się dnia 26.03.2012r. o godz. 1300 w budynku DS. 5 - kierownik Krystyna Łabaj 91 449 47 58; inspektorzy robót: Tomasz Jackowski, Wiesław Łącki, Andrzej Dobrowolski

 • Zadanie 5A, 5B, DS. Andromeda odbędzie się dnia 27.03.2012r. o godz. 800 w budynku DS. Andromeda - kierownik mgr Beata Brocka 91 449 64 82; inspektorzy robót: Stanisław Chmurzyński, Mieczysław Bekas,

 • Zadanie 6, DS. Arkona odbędzie się dnia 27.03.2012r. o godz. 1000 w budynku DS. Arkona - kierownik Danuta Frej 91 449 64 91; inspektorzy robót: Stanisław Chmurzyński, Mieczysław Bekas, Andrzej Dobrowolski

 • Zadanie 7, DS. Amicus odbędzie się dnia 27.03.2012r. o godz. 1200 w budynku DS. Amicus - kierownik mgr Teresa Towarnicka 91 449 64 87, inspektorzy robót: Tomasz Jackowski, Mieczysław Bekas, Andrzej Dobrowolski
 1. Termin wykonania zamówienia


Termin wykonania i przekazania dokumentacji:1 miesiąc od podpisania umowy


 1. Forma przekazania dokumentacji remontowej

 1. niezbędne rysunki robocze – w formie papierowej – 2 kpl. oraz w formie elektronicznej w formacie *.pdf na płycie CD – 1 kpl.

 2. szczegółowy kosztorys inwestorski [ dla każdego z etapów osobny] w formie papierowej - 2 kpl. oraz w formie elektronicznej w formacie *.ath oraz PDF na płycie CD – 2 kpl.

 3. kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem sporządzony metodą szczegółową [ dla każdego zadania osobny] –

w formie papierowej - 1 kpl. oraz w formie elektronicznej w formacie *.ath oraz PDF na płycie CD – 2 kpl.

 1. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dla każdej z branży –

w formie papierowej - 2 kpl. oraz w formie elektronicznej w formacie *.doc na płycie CD - 1 kpl.


 1. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena z podatkiem od towarów i usług za dokumentację na Domy Studenckie: • Zadanie 1, Dom Studencki nr 1, ul. Bohaterów Warszawy 55

 • Zadanie 2, Dom Studencki nr 3, al. Piastów 26;

 • Zadanie 3, Dom Studencki nr 4, ul. Szwoleżerów 1/2;

 • Zadanie 4, Dom Studencki nr 5, al. Piastów 24;

 • Zadanie 5A, Dom Studencki „Andromeda” ul. Chopina 59 -roboty remontowe,

pkt VI ust 1, 3, 4;

 • Zadanie 5B, Dom Studencki „Andromeda” ul. Chopina 59 – zabudowa stała

pkt VI ust 2,5;

 • Zadanie 6, Dom Studencki „Arkona” ul. Chopina 61;

 • Zadanie 7, Dom Studencki „Amicis” ul. Chopina 55;
 1. Kryteria wyboru ofert

 1. Ocenie, o której mowa w niniejszym dziale podlegać będą oferty Wykonawców nie podlegających wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP oraz oferty nie podlegające odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 PZP.

 2. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób opisany w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. W celu wyboru oferty najkorzystniejszej zostaną uwzględnione następujące kryteria dla każdego zadania:

a) Cena oferty (C) – waga kryterium 80 %

b) Deklaracja skrócenia terminu wykonania robót - (T) – waga kryterium 20 %gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady: jeden % = jeden pkt

4. Opis kryterium oceny ofert (zasady przyznawania ofercie punktów):
   1. Kryterium „cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną brutto w każdym zadaniu albo jej ewentualna korekta dokonana w trybie i na warunkach określonych w art. 87 ustawy - PZP) uzyska 80 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej według następującego wzoru:


najniższa oferowana cena

C = -------------------------------------------------------------- x 80

cena oferty badanej


 1. Kryterium „skrócenie terminu wykonania robót – wskaźnik oznaczony jako T – oferta, która zawierać będzie deklarację skrócenia terminu wykonania robót o 10 dni uzyska 20 pkt (po 2,0 pkt za każdy dzień). Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej według następującego wzoru:


deklarowana ilość dni skrócenia terminu wykonania robót

T = ----------------------------------------------------------------------------- x 20

10 dni
Skrócenie terminu wykonania dokumentacji remontowej powyżej 10 dni nie będzie skutkować otrzymaniem wyższej ilości punktów, brak deklaracji skrócenia nie spowoduje przyznania punktów w tym kryterium (zero punktów).

5. Oferta o najwyższej liczbie punktów w każdym zadaniu zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną lub w przypadku jednakowych cen, wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w trybie i na zasadach art. 91 ust. 5 i 6 PZP.Liczba punktów uzyskana przez ofertę: LP= C+ T

 1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, na każde zadanie osobno.
 1. Wynagrodzenie wykonawcy

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako ryczałtowe,

po wykonaniu dokumentacji remontowej i odbiorze dokumentacji przez Zamawiającego bez uwag na podstawie trzech faktur (2 przejściowe i 1 końcowa).


 1. Pierwsza faktura częściowa po wykonaniu dokumentacji remontowej - 60% wartości umowy;

 2. Druga faktura częściowa po wyłonieniu wykonawcy robót remontowych na poszczególne D.S. - 20 % wartości umowy;

 3. Faktura końcowa w wysokości 20% wartości umowy po zakończeniu robót wykonanych wg sporządzonej dokumentacji remontowej.


Dokumentację należy wykonać zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP : Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Wykonawca, który zostanie wybrany w drodze niemniejszego zapytania zobowiązany będzie do udzielania wyjaśnień w przypadku zapytań oferentów po ogłoszeniu przetargu na wykonanie remontów Domów Studenckich na podstawie sporządzonej dokumentacji remontowej, jak również w trakcie realizacji robót remontowych.

 1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się w sprawach zamówienia jest. 1. przedstawiciel Działu Technicznego - Krystyna Michalczuk tel (91) 449 -46 -41

 2. kierownik Domów Studenckich - inż. Ryszard Jabłoński tel (91)449 – 40-63

 3. kierownicy domów studenckich oraz inspektorzy nadzoru – poszczególnych zadań zgodnie z pkt III Opis przedmiotu zamówienia


 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem „Wykonanie dokumentacji remontowej w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej Domów Studenckich nr 1, 3, 4, 5, Andromeda, Arkona, Amicus.zawierającą (formularz ofertowy) składać należy w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48,Sekretariat pokój 415, w terminie do dnia 02.04.2012r. do godziny 1000,


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2012r w Budynku Jednostek Międzywydziałowych

w pok. 409 o godzinie 1030.Ogłoszenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.”©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna