Zp-1/frse/2016 Załącznik nr 2 do siwz istotne postanowienia umowy zp-1/frse/2016Pobieranie 39.57 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar39.57 Kb.

Numer postępowania: ZP-1/FRSE/2016

Załącznik nr 2 do SIWZIstotne postanowienia umowy ZP-1/FRSE/2016

zawarta w dniu ............................... 2016 r. w Warszawie,


w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie o zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43

posiadającą nr REGON: 010393032 oraz nr NIP 526-10-00-645,

reprezentowaną przez:

- Tomasza Bratka – z-cę Dyrektora Generalnego FRSE

nazywaną w treści umowy Zamawiającym

oraz

Wykonawcą z siedzibą w …………. 00-000 przy ul. …………., posiadającą NIP 000-00-00-000, REGON 00000000, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ……………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000000 / wpisaną do ewidencji działalności i informacji gospodarczej prowadzonej przez ……….. pod numerem …………., reprezentowaną przez: ……………. – Członka Zarządu oraz ………………… – Członka Zarządu, zwaną dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy


 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać tłumaczenia pisemne oraz tłumaczenia ustne konsekutywne, szeptane i symultaniczne, zwane dalej „tłumaczeniami”, w sposób gwarantujący należyte ich wykonywanie.

 2. Przez należyte wykonanie rozumie się tłumaczenie:

 1. niezawierające błędów stylistycznych i merytorycznych, tj. niezgodności treści tłumaczenia pisemnego z tekstem przekazywanym przez Zamawiającego do tłumaczenia lub treści w czasie ustnego tłumaczenia przekazu, oraz błędów edytorskich, ortograficznych i gramatycznych;

 2. dokonane z weryfikacją (korektą tłumaczenia) przez doświadczonego tłumacza;

 3. zrealizowane terminowo;

 4. niewykonane za pomocą translatorów elektronicznych czy programów do automatycznego tłumaczenia tekstów;

 5. zapewniające jednolitość i spójność zastosowanego słownictwa, terminologii specjalistycznej oraz frazeologii;

 6. zapewniające zgodność zastosowanego słownictwa, terminologii specjalistycznej oraz frazeologii ze słownictwem, terminologią oraz frazeologią stosowanymi w polskim systemie prawnym;

 7. zgodne z aktualną terminologią.

 1. Umowa będzie realizowana w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2016 r. r.

 2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług tłumaczenia o tematyce edukacyjnej i prawno-ekonomicznej na potrzeby Zamawiającego, tj.:

a) z języka angielskiego na język polski w trybie zwykłym,

b) z języka polskiego na język angielski w trybie zwykłym,

c) z języka angielskiego na język polski w trybie ekspresowym,

d) z języka polskiego na język angielski w trybie ekspresowym,

g) tłumaczenia symultaniczne z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski,

h) tłumaczenia konsekutywne z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski

i) tłumaczenia szeptane z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.

5. Przewidywany zakres zleceń jest określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy (załącznik nr 1 do SIWZ)

6. Poprzez stronę obliczeniową tekstu rozumie się 1600 znaków wliczając w to spacje.

7. Poprzez tryb zwykły tłumaczenia rozumie się wykonanie przez każdego tłumacza do 6 stron obliczeniowych dziennie tekstu przetłumaczonego.

8. Poprzez tryb ekspresowy tłumaczenia rozumie się wykonanie przez każdego tłumacza od 7 do 12 stron obliczeniowych dziennie tekstu przetłumaczonego.

9. Tłumaczenie tekstu obejmuje także weryfikację językową i weryfikację techniczno-merytoryczną; przeprowadzenie weryfikacji (jedno-lub dwustopniowej) całego tekstu ma na celu kontrolę tłumaczenia pod względem:

a) poziomu merytorycznego i dokładność tłumaczenia,

b) poziomu językowego,

c) wykończenie techniczno-formalnego sporządzonych dokumentów.

10. Dla tłumaczeń ustnych Strony ustalają następujące zasady współpracy:

1) zgłoszenie będzie przekazywane Wykonawcy przed planowanym przedsięwzięciem z wyprzedzeniem:

a) dla tłumaczeń konsekutywnych – 2 dniowym, a w nieprzewidzianych sytuacjach – 2 godzin,

b) dla tłumaczeń symultanicznych – 6 dniowym, a w nieprzewidzianych sytuacjach – 2 dniowym;

2) dla tłumaczeń symultanicznych wymagani są dwaj tłumacze dla każdego z języków określonych


w zgłoszeniu;

3) standardowo, według obowiązujących na rynku zasad, dla tłumaczeń przyjmuje się jednostki rozliczeniowe:

a) konsekutywnych – godzina zegarowa, przy czym przyjmuje się 8 godzin czas tłumaczenia po stawce umownej, a w przypadku dłuższego tłumaczenia – 1,5 stawki umownej za każdą następną rozpoczętą godzinę tłumaczenia,

b) symultaniczne – blok, gdzie jeden blok obejmuje 4 godziny zegarowe z udziałem dwóch tłumaczy, przy czym za każdy rozpoczęty blok Zamawiający zapłaci stawkę umowną odpowiadającą jednemu blokowi;

4) niezbędny sprzęt do tłumaczeń ustnych zapewni Zamawiający;

5) tłumaczenia – co do zasady – wykonywane będą w granicach administracyjnych m.st. Warszawy.§ 2 Wynagrodzenie i płatności

 1. Wartość umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) nie może przekroczyć kwoty brutto ........................... (słownie: .................................... ) złotych, w tym kwota netto plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

 2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z formularzem oferty Wykonawcy tj.:

 1. ……………………….. brutto zł za wykonanie jednej strony tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym (słownie zł: …………...……………………..……),

 2. ……………………… brutto zł za wykonanie jednej strony tłumaczenia pisemnego w trybie ekspresowym (słownie zł: ...……………………..…….),

 3. ……………………… brutto zł za wykonanie jednego bloku (4h) tłumaczenia konsekutywnego
  (słownie zł: …………...……………………..………….),

 4. ……………………… brutto zł za wykonanie jednego bloku (4h) tłumaczenia szeptanego
  (słownie zł: …………...……………………..………….),

 5. ……………………… brutto zł za wykonanie jednego bloku (4h) tłumaczenia symultanicznego (słownie zł: ……………………..……).

2. Wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych tłumaczeń będzie ustalane zgodnie z formularzem oferty Wykonawcy z dnia …………. r. stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykonania 20% umowy, zarówno pod względem wartościowym jak również w zakresie ilości zleceń. Zlecenia na tłumaczenia będą składane według aktualnych potrzeb Zamawiającego.

4. Cena brutto zawiera podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury oraz wszelkie inne koszty związane z należytą realizacją umowy, w szczególności dotyczące przeniesienia praw autorskich. Faktura powinna (w treści lub w załączniku) zawierać wyspecyfikowanie wielokrotności wykonanych pozycji zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i Formularzem Zamówienia, co umożliwi Zamawiającemu weryfikację poprawności naliczonego wynagrodzenia.

5. Wykonawca wystawi fakturę za zrealizowaną usługę odrębnie za każde zlecenie nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin na zgłoszenie reklamacji, o którym mowa w § 6.

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

7. Płatność następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

8. Zamawiający dokona potrącenia naliczonych i należnych mu kwot z faktury Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania Zamawiającemu w wersji elektronicznej comiesięcznych raportów z wykorzystania kwoty umowy w postaci zestawienia zbiorczego (w wersji papierowej i elektronicznej) wykonanych tłumaczeń oraz wystawionych faktur, zgodnie ze wzorem, o którym mowa poniżej, w nieprzekraczalnym terminie do 3 dnia miesiąca następnego na adres


e-mail:………………………………….

10. Formularz raportu, o którym mowa w ust. 9 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy


§ 3 Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że:

1) jest uprawniony do wykonywania tłumaczeń będących przedmiotem niniejszej umowy i zobowiązuje się do:

a) wykonywania niniejszych tłumaczeń zgodnie z najlepszą wiedzą fachową i najwyższą starannością oraz

b) do zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego i językowego, jakiego wymagają tłumaczenia tego rodzaju,

2) tłumaczenia będzie wykonywał z materiałów własnych i przy wykorzystaniu swoich urządzeń,

3) tłumaczenia i weryfikacja tłumaczeń będą wykonywane przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) stosowania prawidłowej terminologii specjalistycznej,

2) zapewnienia jednolitości zastosowanego słownictwa i frazeologii wszystkich tłumaczonych tekstów,

3) zachowania spójności między aktami prawa pochodnego a Traktatami Wspólnotowymi i Traktatami o Unii Europejskiej oraz miedzy aktami podstawowymi a aktami je zmieniającymi i wykonawczymi,

zapewnienia zgodności terminologii z terminologią stosowaną w polskim systemie prawnym.

3. Przed przekazaniem Zamawiającemu przetłumaczonych tekstów Wykonawca dokona weryfikacji tłumaczenia. Weryfikator nie może weryfikować przetłumaczonego przez siebie tekstu.

4. Kompletne tłumaczenie oznacza:

1) tłumaczenie oryginalnego utworu wykonane pod względem merytorycznym, formalnym i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego typu tłumaczenia w formie książkowej, wiernie odpowiadające treściom oryginału oraz zgodne z wymogami jakościowymi i wytycznymi Zamawiającego,

2) 1 egzemplarz pełnego i ostatecznego tłumaczenia w formie pisemnej z podpisem tłumacza i weryfikatora oraz w formie elektronicznej w formacie (Word) lub za zgodą Zamawiającego w innym formacie edytowalnym,

3) kompletne i ostateczne wersje tabel, indeksów, bibliografii, oraz spisy: treści, rycin, ilustracji, tablic, wykazy skrótów, określeń, słowniki podręczne zamieszczone w utworze.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które będą zawarte w przekazywanych do tłumaczenia dokumentach w czasie trwania i po wygaśnięciu umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych czynności mających na celu zachowanie poufności otrzymanych informacji i materiałów.

7. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 5 w innych cekach niż wykonanie Umowy, w czasie jej obowiązywania, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

8. Wykonawca jest zobowiązany podać Zamawiającemu nazwisko i imię osoby realizującej jednostkową usługę:

a) po wykonaniu usługi – w przypadku tłumaczeń pisemnych

b) po otrzymaniu zamówienia – w przypadku tłumaczeń ustnych.

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tłumaczeń z uwzględnieniem terminologii zawartej we wskazanych przez Zamawiającego Słownikach, Glosariuszach oraz Tezaurusach.

10. W przypadku wątpliwości dot. zastosowania terminu w języku docelowym, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zaistniałych trudnościach. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą oraz podejmowania wiążących decyzji w zakresie terminologii jest:…………………………. tel: ……………., e-mail:…………………..
§ 4 Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu majątkowe i osobiste prawa autorskie do tłumaczeń powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza tez, że jest wyłącznym podmiotem ww. praw autorskich, oraz że dysponowanie tymi prawami nie narusza żadnych praw osób trzecich.

2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach kwoty określonej w § 2 do przeniesienia na Zamawiającego:

1) wszelkich autorskich praw majątkowych odnoszących się do przetłumaczonych publikacji w zakresie:

a) kopiowania na dowolny nośnik,

b) kopiowania w całości lub w części we wszelkiego rodzaju materiałach naukowo technicznych, promocyjnych i szkoleniowych wykorzystywanych w mediach drukowanych, w działalności prasowej, radiowej i telewizyjnej,

c) wystawiania lub prezentacji podczas konferencji, seminariów i zebrań,

d) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych, oraz sprzedaży lub wymiany i innego rodzaju zbywania dzieła stronom trzecim, w formie wypożyczenia i wydzierżawienia, wykorzystania dzieła jako znaku handlowego bez ograniczeń terytorialnych, czasowych, finansowych czy tematycznych.

2) prawo do korzystania z zależnych praw autorskich, a w szczególności do korzystania z tłumaczenia w całości lub z części oraz łączenia każdego takiego dzieła z innymi dziełami i opracowania go poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości dzieła lub jego części, a w szczególności do modyfikowania dzieła przez Zamawiającego;

3) prawo do wykorzystywania tłumaczenia w następujących obszarach (polach eksploatacji):

a) utrwalanie, użytkowanie, modyfikowanie, przetwarzanie, kopiowanie,

b) wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych oraz wyświetlanie na monitorze komputera,

c) zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu,

d) publiczne wykonywanie lub powielanie, wystawianie, wyświetlanie,

e) najem, dzierżawa, wypożyczanie do nieodpłatnego wykorzystania,

f) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity;

g) transmisja komputerowa (sieć szerokiego dostępu, Internet), oraz zezwalanie na tworzenie i nadawanie kompilacji.

3. W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do niewykonania autorskich praw osobistych do tłumaczeń objętych niniejszą umową, w szczególności do niewykonania prawa do oznaczania tłumaczeń swoim nazwiskiem lub pseudonimem, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu tłumaczenia osobom trzecim, prawa nadzoru nad sposobem korzystania z tłumaczenia oraz praw związanych z nienaruszalnością treści i formy tłumaczenia oraz jego rzetelnym wykorzystaniem.

4. Z dniem podpisania niniejszej umowy prawa i obowiązki uzyskane na podstawie niniejszej umowy Zamawiający może przenieść na osobę trzecią bez zgody Wykonawcy.
§ 5 Sposób realizacji i osoby do kontaktu

1.Osobą upoważnioną, ze strony Wykonawcy, za kontakt z Zamawiającym jest:……………………….., tel.:………………, e-mail:………………….

2. Osobami upoważnionymi do zlecania tłumaczeń są pracownicy Zamawiającego wskazani
w formularzu zamówienia, jako osoby zlecające tłumaczenie.

3. Formularz zamówienia stanowi załącznik nr 4 do umowy i zawiera takie informacje jak: termin realizacji, tryb tłumaczenia, przewidywaną wartość zlecenia i wskazanie osoby zlecającej tłumaczenie.

4. Osoby zlecające tłumaczenia przekazują zeskanowany Formularz zamówienia wraz z tekstem do tłumaczenia, w formie elektronicznej. Wykonawca powinien odebrać zlecenie w formie pisemnej w terminie 3 dni od wysłania przez Zamawiającego zlecenia w formie elektronicznej.

5. Za termin wykonania tłumaczenia pisemnego uważa się dzień wysłania tłumaczeń w formie elektronicznej do Zamawiającego, pod warunkiem, że kompletne tłumaczenie w formie pisemnej zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie 3 dni od wysłania tłumaczenia w formie elektronicznej.

6. Każdorazowo po wykonaniu tłumaczenia na postawie danego zgłoszenia Zamawiający niezwłocznie sporządzi protokół odbioru tłumaczenia na drukach według wzorów określonych w załącznikach do umowy: załącznik nr 5 – tłumaczenia pisemnego, załącznik nr 6 – tłumaczenia ustnego.

7. Za termin wykonania tłumaczenia ustnego na podstawie danego zgłoszenia przyjmuje się datę podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust.6. Protokół ten Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy i będzie on stanowił podstawę do wystawienia faktury.


§ 6 Reklamacje i zastrzeżenia

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że tłumaczenie pisemne zostało wykonane nieprawidłowo tj. w sposób inny niż opisany w § 3, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji


w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania wykonanego tłumaczenia.

2. Po zgłoszeniu przez Zamawiającego reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego poprawienia tłumaczenia i przekazania Zamawiającemu poprawionego tłumaczenia do akceptacji.

w terminie:

1) 7 dni od daty otrzymania reklamacji – dla trybu zwykłego,

2) 3 dni od daty otrzymania reklamacji – dla trybu ekspresowego

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia w terminie 3 dni roboczych zastrzeżeń do poprawionego tłumaczenia i wezwania Wykonawcy do ich uwzględnienia i przekazania ostatecznej wersji tłumaczenia, w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania Wykonawcy.

4. Po bezskutecznym upływie ww. terminów, Zamawiający może wypowiedzieć umowę i żądać kar umownych.

§ 7 Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kwot w poniższych przypadkach:

1) niedotrzymania terminu wykonania tłumaczenia określonego w zleceniu – kwotę w wysokości 50 % wartości wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie danego tłumaczenia;

2) niedotrzymania terminu poprawienia tłumaczenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 lub 3 niniejszej umowy - kwotę w wysokości 50% wartości wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie danego tłumaczenia;

3) złożenia reklamacji, o której mowa w § 6, w której Zamawiający wskaże powyżej 5 błędów terminologicznych lub rażących błędów rzeczowych zmieniających sens tłumaczenia – kwotę w wysokości 30 % wartości wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie danego tłumaczenia;

4) wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kwotę w wysokości 20% wartości umowy, o której mowa w § 2 niniejszej umowy.

5) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania zgłoszenia potwierdzonego przez Wykonawcę w terminie krótszym niż 48 godzin przed terminem realizacji usługi tłumaczenia, określonego w zgłoszeniu, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 25% wynagrodzenia oszacowanego dla danego zgłoszenia.

2. W przypadku powstania szkody przenoszącej wysokość kar umownych określonych w niniejszej umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.


§ 8 Siła wyższa

 1. Niewykonanie w całości lub części zobowiązań Stron wynikających z niniejszej Umowy nie może być wykorzystane wobec drugiej Strony do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną niewykonania jest siła wyższa.

 2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, na które Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania,
  a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, mobilizacja, zamknięcie granic, akty prawne organów władzy lub administracji publicznej uniemożliwiającej wykonanie Umowy
  w całości lub części.


§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeku cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa autorskiego i prawach pokrewnych.

4. Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z niniejszej umowy, powinny być rozwiązywane polubownie. W przypadku niepowodzenia, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego na podstawie prawa polskiego.5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.
Załączniki:

 1. Oferta wykonawcy.

 2. Opis przedmiotu zamówienia.

 3. Formularz raportu.

 4. Formularz zamówienia.

 5. Protokół odbioru tłumaczenia pisemnego.

 6. Protokół odbioru tłumaczenia ustnego.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna