ZP28/2008 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w OlsztyniePobieranie 170.48 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar170.48 Kb.

ZP28/2008 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

DOSTAWA SPRZĘTU DO ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI DANYCH POMIĘDZY

DYSPOZYTORNIĄ POGOTOWIA I KARETKAMI – II edycja
Rozdział I.

Nazwa oraz adres zamawiającego:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28 B

10-602 Olsztyn

strona BIP – http://pogotowie.olsztyn.sisco.info

konto bankowe: BGK O/Olsztyn 89113011890025000575200004

Nr KRS: 0000021823

REGON: 511332933

NIP:739-29-72-605

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach:7.25-15.00.
Rozdział II.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych


(Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zwanej dalej „pzp” i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” mają zastosowanie przepisy ustawy pzp.
Rozdział III.

Opis przedmiotu zamówienia:
Dyspozytornia WSPR jest wyposażona w oprogramowanie SWD firmy ABAKUS z Bielska Białej. W związku z powyższym wszystkie dostarczone urządzenia mają współpracować z istniejącym sprzętem i oprogramowaniem SWD ABAKUS.

Sygnał POCSAG steruje pagerami DSP 93 firmy PLATAN zespołów wyjazdowych w podstacjach wyjazdowych

Należy dostarczyć pagery dla zespołu wyjazdowego „N” z podwójnym kompletem akumulatorów i ładowarkami.

W pomieszczeniach zespołu „N” należy zamontować wyświetlacze z podświetlanym symbolem dzwonka z sygnalizatorem akustycznym o narastającej sile sygnału. Wyświetlacze mają mieć wbudowane akumulatory zapewniające pracę w przypadku braku zasilania 230 V Wyświetlacze będą sterowane przez istniejący sterownik DWA 100 jedną parą przewodów, która będzie sterowała i zasilała wyżej wymienione wyświetlacze.

W ramach przetargu należy dostarczyć i zainstalować analogowo - cyfrowy radiotelefon bazowy z jednoparowym zdalnym sterowaniem, układem awaryjnego zasilania z automatyczną kontrolą akumulatora w manipulatorze i transmiterze. Karetki WSPR są wyposażone w radiotelefony Motorola DM 3600. Dostarczony radiotelefon bazowy musi mieć wszystkie funkcje kompatybilne z funkcjami istniejących cyfrowych radiotelefonów.
Wymagane parametry dostarczanego sprzętu:


 • Terminal samochodowy statusów:

- trwała, pyłoszczelna obudowa aluminiowa przystosowana do montażu w samochodzie (wymiary 165×110×35)

- współpraca terminala z GPS, GPRS i drukarką ze złączem RS 232

- oprogramowanie do przesyłania statusów po GPRS /współpracujące z programem

SWD ABAKUS Bielsko Biała/

- przesyłanie wiadomości tekstowych w obu kierunkach po GPRS / współpracujące z

programem SWD ABAKUS Bielsko Biała/

- oprogramowanie do obsługi GPS, GPRS, pomiaru poziomu paliwa przez czujnik

ciśnieniowy, szybkości, sygnalizacji włączenia „kogutów” oraz sterujące drukarką

igłową z kartami wyjazdowymi WSPR Olsztyn współpracujące z programem SWD

ABAKUS Bielsko Biała

- pamięć komunikatów (16 komunikatów po 240 znaków)

- zewnętrzne zasilanie awaryjne

- wyświetlacz LCD128×64 pikseli z podświetleniem

- klawiatura z 20 przyciskami /10 do bezpośredniego wysyłania statusów/

- moduł GPS z zewnętrzną anteną GPS do odbioru sygnału z satelitów

- moduł GPRS do transmisji danych z kieszenią na SIM

i anteną zewnętrzną GSM 900/1800 MHz.

Terminal ma mieć automatycznie synchronizowany czas z GPS co jedną minutę.

Terminal ma mieć możliwość przesyłania danych w dowolnie programowanych z bazy odstępach czasowych /np. co 15 sekund/. • Pager:

wyposażony w podświetlany wyświetlacz 14 – to znakowy, wibrator, sygnalizację dźwiękową 4 – kody, oraz dwa zestawy akumulatorów z ładowarką. Praca w paśmie częstotliwości 168 MHz. Parametry /kody, częstotliwość/ programowane z komputera lub w trybie serwisowym. Wymiary maximum 59x42x18.
 • Sterownik do sterowania pagerami

Sterownik może wysyłać sygnały STQC i POCSAG. Sterownik wyposażony jest w RS 232 do sterowania z komputera i klawiaturę do ręcznego sterowania pagerami i wyświetlacz pokazujący numer wybrany. Może być zasilany z sieci 230 V lub z 12 V DC. Sterownik wyposażony jest w złącze do sterowania zdalnym sterowaniem DZS 360.

 • Wyświetlacz z podświetlanym symbolem dzwonka:

z alarmem dźwiękowym o narastającym poziomie dźwięku przyporządkowany programowo do jednej z cyfr wyświetlacza pięciocyfrowego DWA 105. Sterowanie i zasilanie panelu wyświetlającego odbywa się jedną parą przewodów Wyświetlacz posiada wbudowany akumulator do zasilania w przypadku braku zasilania 230 V. Wymiary wyświetlacza 155x125x70.

 • Parametry radiotelefonu analogowo – cyfrowego bazowego:

a) zakres częstotliwości 136-174 MHz

b) liczba kanałów minimum 160

c) wyświetlacz 16 znaków alfanumerycznych

d) programowany odstęp międzykanałowy 12,5 kHz / 25 kHz,

e) możliwość pracy poprzez przemiennik w trybie cyfrowym umożliwiającym jednoczesne

prowadzenie 2 rozmów w 2 szczelinach czasowych na jednym kanale z odstępem 12,5

kHz.


f) możliwość pracy w trybie analogowym oraz cyfrowym z protokołem ETSI-TS102 361-1

g) zasilanie 12V do 14,5 V z minusem na masie

h) regulowana moc nadajnika minimum w przedziale od 1 – 25 W

i) czułość analogowa 0,22 µV (typowo) (12 dB SINAD)

j) czułość cyfrowa 5 % BER: 0,3 µV

k) intermodulacja 70 dB

l) selektywność sąsiednio kanałowa 60 dB @ 12,5 kHz; 70 dB @ 25 kHz

m) odporność na działanie wody i kurzu zgodnie z normami IP 54, MIL – STD 810E, 810F

n) zakres temperatury pracy - 30° do + 60°

o) moc akustyczna 3 W (gł. wewnętrzny); 13 W (gł. zewnętrzny – 4 Ω)

 • Parametry zdalnego sterowania radiotelefonem

- Sterowanie cyfrowym radiotelefonem MOTOROLA DM 3600 poprzez 1 parę na

odległość do 20 km
Zespół Transmisyjny powinien posiadać wbudowany radiotelefon (bez panelu przedniego), mikroprocesorowy zespół sterujący do buforowania i transmisji kodów, zasilacz oraz zespół gniazd do podłączenia linii sterujących oraz czujników alarmowych.

Obudowa zespołu transmisyjnego powinna posiadać możliwość zamocowania urządzenia na ścianie lub ustawienia na podłodze.

Manipulator na przedniej ściance powinien mieć wbudowany oryginalny panel przedni radiotelefonu oraz lampki kontrolne.

Na tylnej ściance powinien mieć zamocowany zestaw włączników i gniazda

do podłączenia przewodu połączeniowego z zespołem transmisyjnym oraz urządzeń dodatkowych.
System zdalnego sterowania radiotelefonem powinien posiadać:

• wszystkie funkcje sterujące radiotelefonu powinny być dostępne z płyty czołowej

manipulatora;

• zasilanie 230V i zasilanie awaryjne w manipulatorach i zespole transmisyjnym

(niezależne);

• pojemność akumulatorów (manipulator 7 Ah, zespół transmisyjny 33 Ah)

• sygnalizację optyczna i akustyczna zaniku zasilania podstawowego;

• sygnalizację optyczna i akustyczna stanu dodatkowych czujników alarmowych;

• sygnalizację stanu linii sterującej – wystąpienie przerwy w linii sterującej (np. z

powodu jej zerwania) jest sygnalizowane na wyświetlaczu w manipulatorze;

• manipulator wyposażony w gniazda umożliwiające podłączenie urządzeń

dodatkowych takich jak:

- dodatkowy głośnik zewnętrzny (4-8 Ohm/min. 5W)

- dwa mikrofony bazowe

- nożny wyłącznik nadawania

- Stacja Bazowa DTB-2001 (systemy DTS-2000 i DTI-2000)

- urządzenie rejestrujące (np. rejestrator rozmów, magnetofon)

• 2 mikrofony biurkowe z wysięgnikami.
 1. Karetka N:
  • Terminal statusów z GPS i GPRS z instalacją 1 kpl.

  • Pager POCSAG 3 szt.

  • Ładowarka i 2 akumulatory do pagerów 3 kpl.

  • Wyświetlacz symbol dzwonek z instalacją 2 szt. 1. Karetka P:
  • Terminal statusów z GPS i GPRS z instalacją 2 kpl.
 1. Baza:
  • Zdalne sterowanie radiotelefonu z radiotelefonem cyfrowo

analogowym i instalacją 1 kpl.

  • Sterownik do sterownia pagerów POCSAG z instalacją 1 kpl

  • Mikrofon biurkowy z wysięgnikiem 2 kpl


Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

31730000-2 – sprzęt elektrotechniczny

31711100-4 – elektroniczne elementy składowe

32200000-5 – aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej

32510000-1 – bezprzewodowy system komunikacji

31158000-8 – ładowarki

30231230-8 – terminale komputerowe

32236000-6 - radiotelefony


Miejsce dostawy:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn


Rozdział IV.

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować do dnia 31 grudnia 2008 r.-przedmiot zamówienia – dostarczony, zainstalowany, zaprogramowany i uruchomiony w miejscach przeznaczenia.
Rozdział V.

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Rozdział VI.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Rozdział VII

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.Rozdziała VIII

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

8.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków zgodnie z art. 22 ust 1 pzp:

8.1.1.Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

8.1.2.Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

8.1.3.Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

8.1.4.Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy pzp.

8.2. Z ubiegania się o zamówienia publiczne wyklucza się wykonawców, którzy:

8.2.1. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 pzp,

8.2.2. Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pzp,

8.2.3.Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

8.2.4. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 pzp,

8.2.6. Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

8.2.6. Nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.8.3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

8.3.1. Jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp,

8.3.2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

8.3.3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

8.3.4. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

8.3.5. Zawiera błędy w obliczeniu ceny,

8.3.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,,

8.3.7. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.8.4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

8.5. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 8.1. na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pzp i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w Rozdziale IX Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.Rozdział IX.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.9.1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 pzp, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

9.1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu- kopia dokumentu (dokumentów) poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

9.1.2. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu kopia dokumentu (dokumentów) poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

Wykonawcy prowadzący działalność w formie spółki jawnej w zakresie zaświadczeń, o których mowa w pkt. 3, w tym także w zakresie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, muszą co najmniej przedłożyć zaświadczenie wystawione przez spółkę kopia dokumentu(dokumentów) poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

9.1.3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 pzp – załącznik nr 2 do SIWZ.
9.2.Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

9.2.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1.1, 9.1.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.2.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


9.3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

9.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy udzielone przez uprawnionych do reprezentowania przedstawicieli Wykonawców,

9.3.2. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.9.1.1, 9.1.2., dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
9.4. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.

9.4.1. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

9.4.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Rozdział X

Informacja o podwykonawcach

Zamawiający na podstawie art. 36 ust 4 żąda by Wykonawca wskazał podwykonawców, którym powierzy realizację części Zamówienia.
Rozdział XI

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.


11.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn

lub faksem: nr faksu 089 539 27 10

11.2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

stanowisko: Kierownik Sekcji Administracyjnej

imię i nazwisko: Andrzej Mrozowski

nr faksu: 089 539 27 10.


11.3. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą telefaksu:

stanowisko: Specjalista

imię i nazwisko: Maja Grabińska

nr faksu. 89 539 27 10.


11.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni je na własnej stronie internetowej http://pogotowie.olsztyn.sisco.info.
11.5 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
11.6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
11.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na własnej stronie internetowej.
11.8. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.
11.9. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz Zamawiający zamieści je na stronie internetowej. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
Rozdział XII

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje wadium.


Rozdział XIII.

Opis sposobu przygotowania ofert.

13.1. Przygotowanie oferty
13.1.1.Oferta winna zawierać wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 SIWZ wraz z załącznikami oraz niżej wymienione dokumenty:

1) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzający spełnianie wymagań technicznych określonych w załączniku 1 SIWZ wraz z wymaganymi w tych załącznikach dokumentami - wypełniony formularz ofertowy.2) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2- oświadczenie oraz parafowany wzór umowy – załącznik nr 3.

13.1.2.Wraz z ofertą winny być złożone:

1) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w Rozdziale IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu SIWZ,

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale,

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców, zgodnie z art. 23 ustawy pzp. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale,

5) Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim. Oferta musi być czytelna.

6) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w załącznikach do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy,

7) Jeżeli Zamawiający nie przewidział dla danego dokumentu formy pisemnej winien być on złożony w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8) Wszystkie strony oferty winny być podpisane czytelnie albo parafowane wraz z pieczątką imienną osoby uprawnionej do podpisywania ofert w imieniu Wykonawcy. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

9) Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10) W przypadku, gdyby oferta zawierałaby informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej kopercie. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.


Rozdział XIV.

Miejsce oraz termin składania ofert.
14.1. Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres / w siedzibie Zamawiającego

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Ulica Pstrowskiego 28 B

10-602 Olsztyn

Pokój nr 104

16-12-2008 r. do godziny 9.00

14.2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Ulica Pstrowskiego 28 B

10-602 Olsztyn

Pokój 104

14.3. Oznakowane oferty następujące:

ZP28/2008”i opisem:„DOSTAWA SPRZĘTU DO ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI DANYCH POMIĘDZY DYSPOZYTORNIĄ POGOTOWIA I KARETKAMI – II edycja

Nie otwierać przed dniem 16-12-2008 r. godzina 9. 30”

14.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

14.5. Miejsce otwarcia ofert:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Ulica Pstrowskiego 28 B

10-602 Olsztyn

Pokój nr 104

16-12-2008 r. o godzinie 9.30

14.6. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferowana brutto.


Rozdział XV.

Opis sposobu obliczenia ceny

15.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

15.2. Cena jednostkowa ustalona w Formularzu Ofertowym obowiązuje na okres ważności umowy i będzie podlegała zmianom tylko w zakresie opisanym we wzorze umowy.

15.3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

15.4. Cenę dostawy należy podać w sposób określony w Formularzu Ofertowym. Łączna wartość brutto zamówienia będzie stanowiła podstawę oceny ofert.

15.5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.
Rozdział XVI.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.Rozdział XVII.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
Rozdział XVIII.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

18.1. Ogólne zasady oceny ofert:

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 1. oferta, co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

 2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

 3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków udziału i przedmiotu zamówienia.

18.2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert.

18.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:

Cena ofertowa

W – Wartość oferty (wg formularza ofertowego)

Oferta zawierająca najniższą wartość (spośród ofert nie odrzuconych) uzyska 100 pkt, kolejne oferty odpowiednio, proporcjonalnie wg formuły:

Ilość punktów za wartość (W) brutto oferty = najniższa wartość/wartość oferty x 100

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 100 %.

18.4. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagane warunki przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

18.5. Kryterium oceny ofert cena – 100%
Rozdział XIX.

Opis sposobu obliczenia ceny.

19.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

19.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

19.3. Cenę dostawy należy podać w sposób określony w Formularzu Ofertowym. Łączna wartość brutto zamówienia będzie stanowiła podstawę oceny ofert.Rozdział XX.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
20.1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

20.2. Umowa zostanie podpisana po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

20.3. Niedotrzymanie przez wybranego Wykonawcę terminu podanego w powyższym zawiadomieniu będzie traktowane jako odmowa podpisania umowy i pociągnie za sobą konsekwencje przewidziane w ustawie – Prawo zamówień publicznych.
Rozdział XXI.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Rozdział XXII.

Umowa

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zastrzega się, że postanowienia umowy mogą ulec zmianie tylko w przypadku, gdy zmiany będą wynikały z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.Rozdział XXIII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, w toku postępowania o udzielenie zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych.

Zgodnie z rozdziałem  2 dział VI Prawa Zamówień Publicznych wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do siedziby ZamawiającegoZałącznik nr 1


FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ JEST NIŻSZA NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHO NA:
DOSTAWA SPRZĘTU DO ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI DANYCH POMIĘDZY DYSPOZYTORNIĄ POGOTOWIA I KARETKAMI

Wykonawca:
Zarejestrowana nazwa firmy :

Zarejestrowany adres firmy:

REGON:
NIP:
Numer telefonu:
Numer faxu:

Numer konta bankowego:
Adres strony www:
Adres e-mail:

Dane dotyczące zamawiającego

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Pstrowskiego 28 B

10-602 Olsztyn

www.wspr.olsztyn.pl

strona BIP - pogotowie.olsztyn.sisco.info

konto bankowe: BGK O/Olsztyn 89113011890025000575200004

Nr KRS: 0000021823

REGON: 511332933

NIP:739-29-72-605

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach:7.25-15.00
Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Za wynagrodzeniem brutto………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………..

Za wynagrodzeniem netto………………………………………………………………………………………...


……………………………………………………………………………………………………………………..

VAT………………………………………………………………………………………………………………...


Powyższa cena brutto jest elementem ocennym, który zostanie ogłoszony podczas otwarcia ofert.

Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
*niepotrzebne skreślić,
Składamy niniejszą ofertę zgodnie z pzp oraz SIWZ:

 1. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia:


Minimalne parametry wymagane

Wartość wymagana /parametr graniczny


TAK/NIE

Parametry oferowane


Marka, opis oferowanego sprzętu i jego typ

cena jednostkowa brutto


Terminal samochodowy statusów:


- trwała, pyłoszczelna obudowa aluminiowa przystosowana do montażu w samochodzie (wymiary 165×110×35)

- współpraca terminala z GPS, GPRS i drukarką ze złączem RS 232

- oprogramowanie do przesyłania statusów po GPRS /współpracujące z programem

SWD ABAKUS Bielsko Biała/

- przesyłanie wiadomości tekstowych w obu kierunkach po GPRS / współpracujące z

programem SWD ABAKUS Bielsko Biała/

- oprogramowanie do obsługi GPS, GPRS, pomiaru poziomu paliwa przez czujnik

ciśnieniowy, szybkości, sygnalizacji włączenia „kogutów” oraz sterujące drukarką

igłową z kartami wyjazdowymi WSPR Olsztyn współpracujące z programem SWD

ABAKUS Bielsko Biała

- pamięć komunikatów (16 komunikatów po 240 znaków)

- zewnętrzne zasilanie awaryjne

- wyświetlacz LCD128×64 pikseli z podświetleniem

- klawiatura z 20 przyciskami /10 do bezpośredniego wysyłania statusów/

- moduł GPS z zewnętrzną anteną GPS do odbioru sygnału z satelitów

- moduł GPRS do transmisji danych z kieszenią na SIM

i anteną zewnętrzną GSM 900/1800 MHz.

Terminal ma mieć automatycznie synchronizowany czas z GPS co jedną minutę.

Terminal ma mieć możliwość przesyłania danych w dowolnie programowanych z bazy odstępach czasowych /np. co 15 sekund/.Pager


wyposażony w podświetlany wyświetlacz 14 – to znakowy, wibrator, sygnalizację dźwiękową 4 – kody, oraz dwa zestawy akumulatorów z ładowarką. Praca w pasmie częstotliwości 168 MHz. Parametry /kody, częstotliwość/ programowane z komputera lub w trybie serwisowym. Wymiary maximum 59x42x18.
Sterownik do sterowania pagerami


Sterownik może wysyłać sygnały STQC i POCSAG. Sterownik wyposażony jest w RS 232 do sterowania z komputera i klawiaturę do ręcznego sterowania pagerami i wyświetlacz pokazujący numer wybrany. Może być zasilany z sieci 230 V lub z 12 V DC. Sterownik wyposażony jest w złącze do sterowania zdalnym sterowaniem DZS 360.
Wyświetlacz z podświetlanym symbolem dzwonka


z alarmem dźwiękowym o narastającym poziomie dźwięku przyporządkowany programowo do jednej z cyfr wyświetlacza pięciocyfrowego DWA 105. Sterowanie i zasilanie panelu wyświetlającego odbywa się jedną parą przewodów Wyświetlacz posiada wbudowany akumulator do zasilania w przypadku braku zasilania 230 V. Wymiary wyświetlacza 155x125x70.
Parametry radiotelefonu analogowo – cyfrowego bazowego


a) zakres częstotliwości 136-174 MHz

b) liczba kanałów minimum 160

c) wyświetlacz 16 znaków alfanumerycznych

d) programowany odstęp międzykanałowy 12,5 kHz / 25 kHz,

e) możliwość pracy poprzez przemiennik w trybie cyfrowym umożliwiającym jednoczesne

prowadzenie 2 rozmów w 2 szczelinach czasowych na jednym kanale z odstępem 12,5

kHz.

f) możliwość pracy w trybie analogowym oraz cyfrowym z protokołem ETSI-TS102 361-1g) zasilanie 12V do 14,5 V z minusem na masie

h) regulowana moc nadajnika minimum w przedziale od 1 – 25 W

i) czułość analogowa 0,22 µV (typowo) (12 dB SINAD)

j) czułość cyfrowa 5 % BER: 0,3 µV

k) intermodulacja 70 dB

l) selektywność sąsiednio kanałowa 60 dB @ 12,5 kHz; 70 dB @ 25 kHz

m) odporność na działanie wody i kurzu zgodnie z normami IP 54, MIL – STD 810E, 810F

n) zakres temperatury pracy - 30° do + 60°

o) moc akustyczna 3 W (gł. wewnętrzny); 13 W (gł. zewnętrzny – 4 Ω)
Parametry zdalnego sterowania radiotelefonem


- Sterowanie cyfrowym radiotelefonem MOTOROLA DM 3600 poprzez 1 parę na odległość do 20 km

Zespół Transmisyjny powinien posiadać wbudowany radiotelefon (bez panelu przedniego), mikroprocesorowy zespół sterujący do buforowania i transmisji kodów, zasilacz oraz zespół gniazd do podłączenia linii sterujących oraz czujników alarmowych.

Obudowa zespołu transmisyjnego powinna posiadać możliwość zamocowania urządzenia na ścianie lub ustawienia na podłodze.

Manipulator na przedniej ściance powinien mieć wbudowany oryginalny panel przedni radiotelefonu oraz lampki kontrolne.

Na tylnej ściance powinien mieć zamocowany zestaw włączników i gniazda do podłączenia przewodu połączeniowego z zespołem transmisyjnym oraz urządzeń dodatkowych.

System zdalnego sterowania radiotelefonem powinien posiadać:

• wszystkie funkcje sterujące radiotelefonu powinny być dostępne z płyty czołowej manipulatora;

• zasilanie 230V i zasilanie awaryjne w manipulatorach i zespole transmisyjnym (niezależne);

• pojemność akumulatorów (manipulator 7 Ah, zespół transmisyjny 33 Ah)

• sygnalizację optyczna i akustyczna zaniku zasilania podstawowego;

• sygnalizację optyczna i akustyczna stanu dodatkowych czujników alarmowych;

• sygnalizację stanu linii sterującej – wystąpienie przerwy w linii sterującej (np. z powodu jej zerwania) jest sygnalizowane na wyświetlaczu w manipulatorze;

• manipulator wyposażony w gniazda umożliwiające podłączenie urządzeń dodatkowych takich jak:

- dodatkowy głośnik zewnętrzny (4-8 Ohm/min. 5W)

- dwa mikrofony bazowe

- nożny wyłącznik nadawania

- Stacja Bazowa DTB-2001 (systemy DTS-2000 i DTI-2000)

- urządzenie rejestrujące (np. rejestrator rozmów, magnetofon)

• 2 mikrofony biurkowe z wysięgnikami.kpl/szt.

Cena netto

VAT

Cena brutto

Terminal statusów z GPS i GPRS z instalacją

3


Pager POCSAG z ładowarkami i 2 akumulatory


3


Wyświetlacz symbol dzwonek z instalacją


2


Zdalne sterowanie radiotelefonu z radiotelefonem cyfrowo analogowym i instalacją +mikrofon biurkowy z wysięgnikiem (2 szt.)

1


Sterownik do sterownia pagerów POCSAG z instalacją

1


ŁĄCZNIEOświadczam, że:

1 posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2 posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*

3 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4 nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

5.Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym ze wzorem umowy i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję zawarte tam zapisy.

6. w wypadku przyznania nam zamówienia zobowiązuję się wniesienia zabezpieczenia przed podpisaniem umowy oraz do podpisania umowy w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Oferujemy następujące warunki płatności:

- termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury

- sposób zapłaty: przelewem na konto

……………………………………............................................................................................................
8. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszego postępowania przetargowego jest:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................

pod numerem telefonu/faksu

……………………………………………………………………………………………………………

9. W wypadku zawarcia umowy w sprawach związanych z jej realizacją Zamawiający będzie się kontaktował z przedstawicielami/ przedstawicielem Wykonawcy : ....................................................................................................................................................................

pod nr tel. ...............................................

10.Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert

11.Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
Integralną częścią oferty są:

 

- załącznik nr 1 -……………………………………………………………………………………………..

 

- załącznik nr 2 -……………………………………………………………………………………………..

 

- załącznik nr 3 - ……………………………………………………………………………………………..

 

- załącznik nr 4 - ……………………………………………………………………………………………..

 

- załącznik nr 5 - ……………………………………………………………………………………………..

 

- załącznik nr 6 - ……………………………………………………………………………………………..

 

- załącznik nr 7 - ……………………………………………………………………………………………..

 

- załącznik nr 8 - ……………………………………………………………………………………………..

 

- załącznik nr 9 - ……………………………………………………………………………………………..

 

- załącznik nr 10 - ……………………………………………………………………………………………..

 

.........................

 

.........................

 

.........................

* niepotrzebne skreślić

14.Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty zawarte na stronach…………………składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


15.Inne informacje wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Oferta została złożona na ………………………………………stronach

16. Zamówienie wykonam w terminie (max do 31 grudnia 2008 r.)…………………………………………

17. Całość zamówienia wykonam sam/za podwykonawcą………………………………………………………

18. Oferowany okres gwarancji na……………………………………………………………………..................


……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

..............................................................

................................................................

miejscowość i data

Podpis i pieczęć imienna (upełnomocniony przedstawiciel)

Załącznik nr 2(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1)

Data: ...........................................................................................................................

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................................


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym ZP28/2008”Dostawa sprzętu do rozbudowy systemu transmisji danych pomiędzy dyspozytornią pogotowia i karetkami-II edycja”, oświadczam że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie rt. 24 prawa zamówień publicznych
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.


Pieczęć Wykonawcy
Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy:(data)
(podpis, pieczęć)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

WZÓR


Umowa Nr ........./2008

zawarta w wyniku zmówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP28/2008 na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


(Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm)

w dniu ……………………r. w Olsztynie

pomiędzy:

Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego

z siedzibą w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn,

wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021823, NIP 739-29-72-605, zwaną dalej: „Zamawiającym”


reprezentowaną przez:

Marka Myszkowskiego -Dyrektora,

a

……………………….z siedzibą w ………………………………..

wpisanym do ……………….. pod numerem …………….,NIP ……………………., REGON ………… zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

………………………………………..

o następującej treści:
§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym wykonawcy i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


§2

Dostawa będzie zrealizowana do dnia 31 grudnia 2008 r.

Dostawa nastąpi zgodnie z SIWZ ZP28/2008 do siedziby Zamawiającego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 B,

§3

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji :

Zamówienia zgodnie z ofertą.

2.Łączna wartość realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

Netto: ……………. (słownie: …………………………)

VAT :……………..(słownie: …………………………)

Brutto:…………….. (słownie: …………………………)

3.Za dostarczony zrealizowany przedmiot zamówienia Wykonawca wystawi fakturę w złotych polskich z terminem płatności 30 dni w formie przelewu od dnia dostarczenia towaru wraz z fakturą.

4.Cena o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, w tym koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, instalacji, zaprogramowania powiększoną o należny podatek VAT.

5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur przez Zamawiającego Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.


§4

 1. Wykonawca dostarczy urządzenia fabrycznie nowe do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.

 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych urządzeń do chwili protokolarnego odbioru.

§ 5

 1. Wykonawca udziela : …………….miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.§6

Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy: 1. w razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości niezrealizowanej części umowy,

 2. w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.


§7

 1. Zastrzega się, że postanowienia umowy mogą ulec zmianie tylko w przypadku, gdy zmiany będą wynikały z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

 2. W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia lub nienależytego wywiązywania się z postanowień niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od warunków umowy w trybie natychmiastowym.


§8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) i Kodeksu cywilnego.§9

Ewentualne spory mogące wynikać na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego sądowi powszechnemu.


§10

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na inne osoby.


§11

Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze


dla każdej ze stron.
Wykonawca Zamawiający


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna