ZP/PN/02/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 208.03 Kb.
Strona1/3
Data03.05.2016
Rozmiar208.03 Kb.
  1   2   3

Sygn.

ZP/PN/02/2012
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Zamawiający: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA

I KRWIOLECZNICTWA W WARSZAWIE,
03-948 WARSZAWA, UL. SASKA 63/75,

TEL. 22 – 619 19 47, FAX. 22 – 514 60 60


Dotyczy: „Usługa kompleksowego ubezpieczenia komunikacyjnego dla floty samochodowej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2012/2013”.

Zatwierdzono, dnia 18/01/2012 ……………………………………..ZATWIERDZIŁ

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


 1. Ogólny opis przedmiotu i warunków realizacji zamówienia.
  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą pzp.

  2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  3. Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

 • 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe.

 • 66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych.

 • 66516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej.

  1. Zakres i warunki realizacji dostaw przedmiotu zamówienia określają:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

 2. Opis przedmiotu zamówienia.

 3. Druki do sporządzenia i wypełnienia przez Wykonawcę w formie załączników.

  1. Zamówienie dotyczy usługi, której wartość nie przekracza równowartości 130.000 EURO.

  2. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  3. Zamawiający nie dopuszcza zamówienia uzupełniającego.

  4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. Warunki udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać Wykonawcy krajowi lub zagraniczni spełniający następujące warunki:  1. Złożą ofertę w pełni spełniającą wymagania niniejszej SIWZ.

  2. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania niezbędną wiedzę i doświadczenie;

 3. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.

  2. Złożą oświadczenia do oferty w formie załączników.
 1. Informacje dotyczące sposobu przygotowywania i warunków składania ofert.
  1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z  dokumentacją przetargową.

  3. Wykonawcy składają ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi (SIWZ), którą to Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej. Złożenie oferty na formularzu o innej treści jest niedopuszczalne i spowoduje odrzucenie oferty.

  4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  5. Ofertę i wszystkie załączone dokumenty (tam gdzie jest to wymagane przez Zamawiającego) powinny/a podpisać osoby/a uprawnione do reprezentowania firmy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli Ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby / tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji.

  6. Zaleca się by każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń była ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

  7. Oferta i dokumenty związane z ofertą muszą być sporządzone pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Dokumenty żądane przez Zamawiającego, napisane w języku innym niż polski, muszą być przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem.

  8. Dokumenty towarzyszące (nie wymagane przez Zamawiającego) i literatura drukowana załączana przez wykonawców w języku innym niż polski, musi być przetłumaczona na język polski w całości lub w wyraźnie oznaczonym przez Wykonawcę fragmencie, a tłumaczenie i uwierzytelnione przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Do oferty należy dołączyć dokumenty w formie oryginału lub kserokopii i ich tłumaczenia zgodnie z powyższymi wymaganiami.

  9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są

do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wyboru oferty wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do złożenia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  1. Dokumenty dołączane w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

  2. W przypadku, gdy Zamawiający wymaga użycia pieczęci Wykonawcy lub/i pieczątki imiennej, a Wykonawca takowych nie posiada, dopuszcza się zastąpienie ich odpowiednio: czytelnie napisaną nazwą Wykonawcy lub/i czytelnie napisanym stanowiskiem, nazwiskiem i imieniem.

  3. Wszelkie pomyłki Wykonawcy poprawione w ofercie muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

  4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków lub sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując zapytania na piśmie w języku polskim. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania oferty.

  5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego modyfikacja stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, jak również udostępni na własnej stronie internetowej: www.rckik-warszawa.com.pl.

  7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  8. Zamawiający poprawi w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  1. Wykonawca, w którego ofercie została stwierdzona omyłka, o której mowa w pkt 3.17 ust c, w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia zobowiązany jest pisemnie wyrazić zgodę na poprawienie omyłki.

  2. Odmowa zgody bądź brak odpowiedzi na zawiadomienie w terminie wskazanym w pkt 3.18. skutkuje odrzuceniem oferty.

  3. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a Wykonawca pragnie wyłączyć ich jawność, winien w sposób, nie budzący wątpliwości oznaczyć dokumenty zawierające przedmiotowe informacje, iż stanowią one zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa. Na przykład umieścić je w oddzielnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy pzp.


Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” - rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z 2003 r. z późn. zm.).


 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  1. Wszelkie informacje, przekazywanie wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów należy kierować do Zamawiającego za pośrednictwem faxu i potwierdzone w formie pisemnej na adres:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie,

03-948 Warszawa, ul. Saska 63/75 z dopiskiem na kopercie: „Przetarg sygn. ZP/PN/02/2012 dotyczy: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO DLA FLOTY SAMOCHODOWEJ W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W WARSZAWIE NA ROK 2012/2013”.  1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:

 • poniedziałek – piątek od godz.7:00 do godz. 14:35

  1. Wszelka korespondencja przesyłana za pomocą faxu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.

  2. Osoba mi upoważnionymi do udzielania informacji są:


  1. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami

   Dominik Purgal, kierownik Działu Administracji i Zamówień Publicznych w RCKiK,

   tel. 0-22 514 60 04, w godzinach od 700 – do 1435   Przemysław Dąbski, specjalista ds. zamówień publicznych w RCKiK w Warszawie,

   tel. 22 514 60 63 w godzinach od 7 do 14:35


   Adres strony internetowej Zamawiającego: www.rckik-warszawa.com.pl.

  2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 1. Termin związania ofertą.


  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 5.2. nie powoduje utraty wadium.

  4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 1. Cena Ofertowa.
  1. Cena ofertowa brutto wyrażona w PLN wynika ze sporządzonego formularza cenowego - Załącznik nr 3. W formularzu cenowym wykonawca wstawia cenę netto i cenę brutto oraz podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT.

  2. Ceny pozycji w formularzu cenowym będą stałe w czasie objętym umową. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy.

  3. Zamawiający przewiduje zmianę ceny brutto wyłącznie w przypadku ustawowych zmian podatku VAT.

  4. Elementy składające się na cenę oferty, należy podać w obowiązujących jednostkach pieniężnych, tj. w pełnych złotych i groszach (do dwóch miejsc po przecinku). Definicję ceny dla potrzeb zamówień publicznych zastosowano zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) oraz art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 ze zm.).
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
  1. Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

   1. Wypełniony formularz oferta – załącznik nr 1.

   2. Parafowany opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2.   3. Wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowy - załącznik nr 3.

   4. Informacje ogólne o Wykonawcy - załącznik nr 4.

   5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 5.

   6. Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z politykami obowiązującymi w siedzibie Zamawiającego zgodnie z załącznikami A, B, C, D. – załącznik nr 6.

   7. Parafowany wzór własnej umowy ubezpieczenia komunikacyjnego załączony przez Wykonawcę do oferty – załącznik.

7.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, zgodnie z art. 22 ust. 1. pkt. 1 ustawy pzp, Zamawiający żąda następujący dokument:

a) Zezwolenie na wykonywanie działalności zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r.

o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz.1151 z póz. zm).

b) Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 – załącznik nr 5.


7.3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków posiadania wiedzy i doświadczenia, zgodnie z art. 22 ust. 1. pkt. 2 ustawy pzp, Zamawiający żąda następujący dokument:

a) Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 – załącznik nr 5


7.4. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1. pkt. 3 ustawy pzp, Zamawiający żąda następujący dokument:

a) Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 – załącznik nr 5.


7.5. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę sytuacji ekonomicznej i finansowej, zgodnie z art. 22 ust. 1. pkt. 4 ustawy pzp, Zamawiający żąda następujące dokumenty:

 1. Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 – załącznik nr 5..

7.6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający żąda następujące dokumenty: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonego w art. 24 ustawy – załącznik nr 5;

 2. Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Uwaga:

  • W przypadku Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mającym miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed składaniem ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

  • Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt. b — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 1. Opis sposób przygotowania i składania ofert.
  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym „opakowaniu” - kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych „opakowaniach” - kopertach i złożona w siedzibie Zamawiającego, 03-948 Warszawa, ul. Saska 63/75, nie później niż do 31/01/2012 do godziny 9:00 .

  2. Na kopercie wewnętrznej oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez jej otwierania w przypadku wpłynięcia po terminie.

  3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  4. Kopert a (opakowanie) powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:


Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie,

03-948 Warszawa, ul. Saska 63/75.

Oferta w przetargu sygn. ZP/PN/02/2012
USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO DLA FLOTY SAMOCHODOWEJ W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W WARSZAWIE NA ROK 2012/2013”.
Nie otwierać przed godz. 09:10 dnia 31/01/2012 roku.

  1. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem np.: Poczty Polskiej, poczty kurierskiej po wyznaczonym terminie będą odsyłane bez otwierania, natomiast oferty przesłane faxem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
 1. Otwarcie oferty
  1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 31/01/2012 o godzinie 9:10 w siedzibie Zamawiającego: 03-948 Warszawa, ul. Saska 63/75, sala konferencyjna nr 203.

  2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do ogólnej wiadomości imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty oraz termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

  3. Informacje, o których mowa w pkt 9.2. Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

  4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  5. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a dostawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
 1. Badanie ofert.
  1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z ustawą,

 2. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
  udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

 1. zawiera błędy w obliczeniu ceny,

 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ustawy pzp.

  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się zgodnie z postanowieniami art. 93 ustawy pzp.

  3. Przed szczegółowym badaniem i oceną ofert, Zamawiający dokona sprawdzenia, czy każda oferta:

 1. jest kompletna i zgodna pod względem zawartości,

 2. jej dokumenty zostały prawidłowo podpisane.

  1. Zamawiający przeprowadzi badania wiarygodności informacji w złożonych Ofertach, ich kompletności i zgodności z wymaganiami SIWZ oraz wypełnienia warunków postawionych wykonawcom dokonując w szczególności:

 1. sprawdzenia czy Wykonawca złożył prawidłowo wypełnione druki,

 2. sprawdzenia czy Wykonawca złożył wszelkie wymagane w SIWZ dokumenty.

  1. W toku badania złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

  2. Oferty odrzucone oraz złożone przez wykonawców wykluczonych z postępowania nie będą poddane ocenie.
 1. Ocena ofert i wybór oferty.
  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

   1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację,

   2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

   3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

  2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 11.1 również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

  4. Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku przetargu listami poleconymi, wskazując nazwę i adres firmy, która wygrała przetarg oraz cenę, jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za oferowane dostawy. Informacje te będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz opublikowane na stronie internetowej: www.rckik-warszawa.com.pl.
 1. Istotne postanowienia umowy.

12.1. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty własnego wzoru umowy ubezpieczenia obejmującego przedmiot zamówienia.

12.2. W umowie powinny być zawarte ogólne warunki ubezpieczenia w zakresie zawieranych umów ubezpieczenia.

12.3. Polisy wg wzoru stosowanego przez Ubezpieczyciela oraz postanowienia dodatkowe do polis, jako dowody zawarcia umowy ubezpieczenia.

12.4. Wykonawca sam określi w umowach wszelkie ryzyka i obejmie je zakresem ubezpieczenia.

12.5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 – w terminie nie krótszym niż 5 dni.

12.6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 12.1., jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego została złożona tylko jedna oferta.2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty lub nie wykluczono żadnego Wykonawcy.


 1. Istotne zmiany postanowień umowy.
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

    1. Zmiana terminu dostawy:

 1. zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie;

 2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy;

 3. zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej;

 4. dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy;

 5. dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości.\

   1. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 13.1.1. a, b, c termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności.

   2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

 1. zmiany spowodowane nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów nie wymienionych w umowie - Zamawiający w powyższym przypadku dopuszcza zakup towarów zamiennych, równoważnych (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale ich cena nie może przewyższać ceny towarów podstawowych; Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej umowie,

 2. dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia.

   1. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

 1. zmiany polegające na obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego;

 2. zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych - W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy;

 3. zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,

 4. dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).

   1. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika faktur.
 1. Zabezpieczenie oferty - wadium.

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia oferty wadium.
 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 1. Środki ochrony prawnej.
  1. Wykonawcy, którzy ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów prawnych przysługują środki odwoławcze określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
 1. Informacje dodatkowe dla Wykonawców.
  1. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz chcąc zagwarantować minimalną szkodliwość naszego działania względem środowiska naturalnego, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników uprzejmie informujemy, że w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie opracowano i wdrożono Zintegrowany System Zarządzania: jakością, środowiskiem i bhp zgodny z wymogami norm – ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004.

  2. Informujemy o konieczności przestrzegania wymagań w/w systemów
   w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz dostosowania usług lub dostaw wykonywanych na terenie RCKiK w Warszawie do polityki: Jakości, Środowiska i BHP oraz znaczącymi aspektami środowiskowymi. Nieprzestrzeganie polityk oraz procedur i instrukcji skutkuje zagrożeniem środowiska oraz zagrożeniem bezpieczeństwa i higieny pracy.

  3. Jednocześnie zawiadamiamy, że RCKiK w Warszawie obciąży Wykonawcę/Dostawcę kosztami usunięcia szkód spowodowanych odstąpieniem pracowników Państwa firmy od ustalonych procedur i instrukcji w zakresie środowiska i bhp obowiązujących w RCKiK w Warszawie w celu utrzymania SZŚ i BHP.

  4. Wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przekazujemy politykę: Jakości,

Środowiskową i BHP – załącznik „A”, załącznik „B” i załącznik „C” oraz „Wykaz znaczących aspektów środowiskowych” załącznik „D”. Z obowiązującymi procedurami i instrukcjami Wykonawcę/dostawcę zapoznaje Kierownik Komórki Organizacyjnej, której usługa lub dostawa dotyczy.

  1. Dokumenty informujące Wykonawców w załączeniu:

a) Polityka jakości – załącznik „A ”

b) Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy – załącznik „B”.

c) Polityka środowiskowa – załącznik „C”.

d) Wykaz znaczących aspektów środowiskowych – załącznik „D”.


UWAGA: Wykonawca obowiązkowo dołącza do oferty pisemne potwierdzenie zapoznania się z w/w dokumentami – załącznik nr 6.
Informacje dotyczące posiadanych przez Zamawiającego: Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Certyfikatu GMP, Certyfikatów CE mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej RCKiK w Warszawie: http://www.rckik-warszawa.com.pl.


 1. Kryterium wyboru oferty.
  1. Każdy z członków Komisji Przetargowej ocenia indywidualnie poszczególne oferty kierując się następującymi kryteriami: Cena – waga = 100%
  1. Podczas oceniania oferty wg tego kryterium dokonane będzie porównanie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oferowanej przez Wykonawców.

  2. Punkty przyznane danej ofercie za cenę ofertową brutto obliczane będą wg wzoru:
Cena brutto oferty najtańszej

P c = --------------------------------------------- x 100

Cena brutto oferty badanej
  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna