ZR/…/…/ regulamin konkursuPobieranie 142.4 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar142.4 Kb.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZR/…/…/….REGULAMIN KONKURSU


NA


OPRACOWANIE KONCEPCJI FONTANNY NA PLACU ZLOKALIZOWANYM POMIĘDZY UL. KORZENNĄ, A UL. RAJSKĄ i WIELKIE MŁYNY W GDAŃSKU

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na usługę o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759) prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o.


Zatwierdzam:


Gdańsk, dnia

....................

Spis treści:


1. Słowo wstępne. 3

2. Nazwa i adres Zamawiającego – Organizatora konkursu. 6

3. Forma konkursu 6

4. Przedmiot konkursu. 6

5. Warunki uczestnictwa w konkursie. 7

6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Uczestnikami konkursu. 7

7. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 8

8. Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentowania prac konkursowych. 8

9. Miejsce i termin składania prac konkursowych przez uczestników, dopuszczonych do udziału w konkursie. 9

10. Kryteria oceny prac konkursowych. 9

11. Rodzaj i wysokość nagród. 10

12. Termin wypłacania nagród i wysłania zaproszenia w trybie zamówienia z wolnej ręki. 10

13. Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy konkursowej wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych. 10

14. Sposób podania informacji o wynikach konkursu. 11

15. Środki ochrony prawnej. 11

16. Wykaz załączników do regulaminu. 111.Słowo wstępne.KILKA UWAG DO DZIEJÓW

URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH

W DAWNYM GDAŃSKU

Gdyby miarą nowoczesności (w dobrym tego słowa znaczeniu) była dbałość dawnych gospodarzy miasta choćby tylko o zdrową wodę do celów spożywczych, a także stan sanitarny nadmotławskiego grodu, wynikający z właściwego odprowadzania nieczystości, to Gdańsk bardzo wcześnie zaczął się wyróżniać pozytywnie na tle innych dużych aglomeracji europejskich.

Już w czasach zwierzchnictwa krzyżackiego (1308-1454) woda pitna docierała do miasta drewnianym rurociągiem biegnącym tu z wysoczyzny, niezależnie od Potoku Siedleckiego. Wydrążone kłody łączone były za pomocą ołowiu, gdyż tylko ten sposób znali ówcześni jego twórcy.

Wobec szybko rozwijającego się miasta, okazało się to niewystarczające i krzyżaccy budowniczowie podjęli dzieło budowy Kanału Młyńskiego, zwanego też Nową Radunią, lub Kanałem Raduni. Brał on swój początek w Pruszczu Gd. i biegł u nasady wzgórz morenowych. Na całej swej długości zasilał w energię liczne urządzenia wodne (młyny, tartaki, młotownie, folusze) itp. Oczywiście zaopatrywał też samo miasto w wodę spożywczą, używaną m.in. do produkcji piwa, a podczas pożarów poszczególnych kwartałów wykorzystywaną do gaszenia ognia. Przede wszystkim woda wprowadzała w ruch drewniane koła i tryby wielkiego Młyna, który nie miał wówczas równego sobie w całej Europie.

Wody kanału zasilały w średniowieczu liczne zbiorniki publiczne i prywatne na terenie całego śródmieścia. Jednakże i one okazały się z czasem niewystarczające. Chcąc sprostać zapotrzebowaniu na zdrową i smaczną wodę pitną, władze miasta musiały pomyśleć o nowym rozwiązaniu. Zważmy, że na niewielkiej stosunkowo przestrzeni, w obrębie murów obronnych, uprawiano przydomowe ogrody, hodowano, trzodę, produkowano żywność, leczono chorych i grzebano zmarłych.

Z nieznanego bliżej powodu w marcu roku 1534 poważnemu zanieczyszczeniu uległy miejskie studnie. Wtedy też zaczęto sobie uświadamiać związek między brudną wodą a chorobami dziesiątkującymi mieszkańców Gdańska. Ówczesne władze postanowiły zrobić z tym porządek. Dwa lata później, za zgodą króla Polski Zygmunta I, rozpoczęły się zakrojone na dużą skalę roboty ziemne. Miały one na celu zasilenie miejskich studni dobrą wodą z jeziora Jasień. Doprowadzona do Potoku Siedleckiego tuż przy trakcie biegnącym w kierunku Kartuz (dawne Krzyżowniki), popłynęła w dół umieszczonymi w ziemi drewnianymi rurami. Docierała zaś do murów miasta właśnie w rejonie późniejszego Targu Siennego. Tu zaś wpływała do przemyślnie skonstruowanej stacji pomp. Dalsze jej pompowanie pod ciśnieniem na teren Głównego Miasta nie byłby tak skuteczny, gdyby nie wody Kanału Raduni. Osobliwe urządzenie otrzymało nazwę „Wasserkunst” (Kunszt Wodny). Gdańsk miał swój własny akwedukt.

Sieć rur zasilała blisko sześćset ujęć wodnych i „studzien” w mieście. Dawni gdańszczanie za twórcę niezwykłego urządzenia uważali samego Mikołaja Kopernika. Jeszcze w XIX wieku autorstwo wynalazku przypisywał wielkiemu astronomowi z Fromborka autor prac poświęconych naszemu miastu - W.F. Zernecke.

Eksploatowany od około roku 1537 roku drewniany mechanizm przetrwał aż do czasu zbrojnego konfliktu gdańszczan ze Stefanem Batorym. W roku 1577 ta swoista stacja pomp podzieliła los całego gdańskiego Podgórza oraz Nowych Ogrodów i poszła z dymem.

Musiała wszakże być niezbędna, dla prawidłowego funkcjonowania miasta, skoro wkrótce sprowadzono z Holandii konstruktorów. Ci uruchomili ją w roku 1587 na nowo. Z pewnością gdański „Wasserkunst” był budowlą wyjątkową, a zarazem nader oryginalną, skoro uchodził (obok Twierdzy Wisłoujście) za jedną z największych i najbardziej godnych obejrzenia osobliwości okolic miasta.

Kunszt wodny poddawany bywał licznym naprawom i modernizacjom. Do konstruktorów, którzy pracowali nad jego doskonaleniem należał w wieku XVII Adam Wybe (twórca pierwszej kolejki linowej) a w następnym stuleciu wybitny fortyfikator - inżynier Jan Charpentier, z którym współpracował Michał Wittwerck.

Przemyślnie skonstruowane urządzenie, utrwalone przez Piotra Willera na rysunku zamieszczonym w słynnej kronice Reinholda Curickego (1687) przetrwało aż do 1 połowy XIX wieku. W pobliżu znajdował się stary młyn wodny. Widać go na grafice Alberta Juchanowitza z roku 1838. Jest to typowa dla tej części miasta budowla o charakterze ryglowym.

W czwartkową noc 7 maja 1852 roku w pomieszczeniach młyna wybuchł pożar. Ogień niebawem przeniósł się na sąsiednie budynki, w tym także na zabytkowy „Wasserkunst”. W płomieniach zginęli ludzie a wśród nich również właściciel młyna wodnego - Ernst Rose, który nie bacząc na zagrożenie, wbiegł do płonącego kantoru, by ratować wartościowe papiery i dokumenty.

Wiek XIX przyniósł jednak niespotykane dotąd zmiany w dziedzinie hydrotechniki, wodociągów i kanalizacji. Dzięki zniwelowaniu zasypanych fos, zyskano sporo miejsca. Rozebrano też wiele dawnych budowli obronnych. Co jednak najważniejsze, za pomocą specjalnych rur i systemu rezerwuarów, doprowadzono do miasta doskonałą wodę z odległego niemal 20 km. Pręgowa.

Ta wielka inwestycja była możliwa dzięki dalekowzroczności i nieprzejednaniu tutejszego burmistrza Leopolda von Wintera (1823-1893). Wiek XIX to także definitywny koniec rynsztoków w mieście, które zastąpiła podziemna sieć kanalizacyjna i burzowa, wraz z parową przepompownią na Ołowiance. To wyprowadzenie nieczystości (m.in. pod wodami Motławy oraz Martwej Wisły na pola irygacyjne w rejonie Wisłoujścia i Stogów), budowa wielkich pomp z tzw. „Mamucią” na czele. Z czasem zaczęły też powstawać nowe ujęcia wodne w rejonie Oliwy i Wrzeszcza. Cennym zabytkiem tamtych czasów jest zachowany do dziś rezerwuar wodny we wnętrzu jednej z „gór” przylegających do Parku Oruńskiego. Mógł on jednorazowo pomieścić ponad 5 tys. m. sześciennych wody.

Dziewiętnastowieczni gdańszczanie potrafili docenić zasługi swojego burmistrza L. von Wintera. Nie tytko nadali jego imię prastaremu rynkowi zwanemu Targiem Maślanym, lecz także nadali swemu włodarzowi godność Honorowego Obywatela Gdańska. Jego zasługi miała też przypominać neogotycka fontanna ustawiona w centralnym miejscu wspomnianego placu na Starym Przedmieściu, gdzie znajduje się obecnie Lastadia.

Niestety obiekt mający uświetniać zakończenie prac wodno-kanalizacyjnych podzielił w roku 1945 los większości gdańskich zabytków. Obecnie jest szansa, by zaistniał w nowym, jeszcze bardziej eksponowanym miejscu grodu nad Motławą.

prof. UG dr hab. Jerzy Samp

2.Nazwa i adres Zamawiającego – Organizatora konkursu.

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., 80 -122 Gdańsk, ul. Kartuska 201.


3.Forma konkursu

Konkurs dwuetapowy prowadzony zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o.


W pierwszym etapie zainteresowane udziałem w konkursie podmioty, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie konkursu, składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Podmioty spełniające warunki uczestnictwa w konkursie, określone w niniejszym regulaminie konkursu, zostaną zaproszone do drugiego etapu konkursu, to jest do złożenia prac konkursowych.

4.Przedmiot konkursu.

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi opracowanie koncepcji fontanny na Placu im. Heweliusza, zlokalizowanym pomiędzy ul. Korzenną, a ul. Rajską i Wielkie Młyny w Gdańsku.


Fontanna powstanie z okazji upamiętnienia realizacji Gdańskiego projektu wodno-ściekowego, realizowanego w Gdańsku od 2005 roku. Celem Gdańskiego projektu wodno-ściekowego jest poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, ochrony zdrowia ludzkiego oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Gdańska do wymagań środowiskowych Polski i Unii Europejskiej. Projekt jest współfinansowany ze Środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
Koncepcja fontanny powinna przewidywać umieszczenie tablicy pamiątkowej zakończenia Gdańskiego projektu wodno-ściekowego. Tablica pamiątkowa powinna być zaprojektowana zgodnie z obowiązującym dokumentem pt. „Wytyczne do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności”. Link do wytycznych:
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/NR/rdonlyres/0D4D30C2-560D-4204-80A7-E17D9FD0B576/48856/Wytinfoipromo_080918final.pdf
Projekt fontanny, poza architekturą oraz projektami branżowymi infrastruktury sieciowej i urządzeń związanych z technologią tego obiektu, powinien obejmować również plan zagospodarowania terenu dla przyległej części zieleńca. W projekcie fontanny konieczne jest uwzględnienie takiego zagospodarowania terenu przyległego, aby możliwe było jego utrzymanie w dobrym stanie estetycznym (zważywszy na fakt, że dzieci najchętniej korzystają z bezpośredniego kontaktu z wodą), a także wyposażenia terenu w dodatkowe miejsca do siedzenia.

Lokalizacja fontanny i jej funkcjonowanie nie powinny ograniczać i utrudniać ruchu pieszych, który w obrębie tego zieleńca jest bardzo intensywny.

Głównym elementem przestrzennym zieleńca jest pomnik Jana Heweliusza, który nadal powinien pozostać dominantą tego wnętrza urbanistycznego, a fontanna może stać się obiektem ważnym, ale nie dominującym.
Forma i zagospodarowanie placu nie powinny zakłócić pierwszorzędnej roli Kanału Raduni dla omawianego miejsca, jako dominanty funkcjonalno-użytkowej.
Obiekt fontanny powinien zostać wpisany w aktualną kompozycję przestrzenną zieleńca, bez naruszania jej podstawowego, osiowego układu.
Według wstępnie pozyskanych informacji planowane jest odtworzenie kół młyńskich usytuowanych przy Wielkim Młynie. Zadanie najprawdopodobniej będzie realizowane w 2 etapach. Etap I traktowany będzie eksperymentalnie i obejmie budowę koła i zamontowanie turbiny Kaplana. Etap II obejmie docelową realizację odtworzenia kół.
Projekt fontanny może nawiązywać do planów odtworzenia kół młyńskich oraz przewidywać wykorzystanie energii uzyskanej z pracy instalacji do zasilania fontanny.

5.Warunki uczestnictwa w konkursie.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby prawne lub fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dysponujące zespołami ludzi, w skład których wchodzi co najmniej jeden architekt, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. W przypadku wspólnego ubiegania się o udział w konkursie przez dwóch lub więcej uczestników konkursu wystarczające jest wykazanie spełnienia warunku przez jednego z uczestników wspólnie ubiegających się o udział w konkursie.


Na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu konkursu, oraz oświadczeniem o posiadaniu przez wykazane osoby wymaganych uprawnień.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
Uczestnicy konkursu zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w konkursie oraz o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu konkursu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udział w konkursie przez dwóch lub więcej uczestników konkursu oświadczenie może być złożone przez pełnomocnika.
Uczestnicy konkursu wspólnie ubiegający się o zwycięstwo w konkursie powinni spełniać wymagane warunki oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 4 niniejszego Regulaminu konkursu. Ponadto tacy Uczestnicy konkursu ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Uczestnikami konkursu.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Uczestnicy konkursu przekazują pisemnie lub faksem i na żądanie drugiej strony potwierdzają otrzymanie faxu.


Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Uczestnikami konkursu są:
Pan Robert Kaczmarek, tel. nr (058) 32 66 733 ,

7.Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć w Gdańsku, ul. Kartuska 201, kancelaria GIWK (parter), w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

23.11.2011 r.

do godz.

13:00

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie złożone po terminie są zwracane Uczestnikom konkursu po upływie terminu na wniesienie odwołania.

Po dokonaniu oceny spełniania warunków uczestnictwa w konkursie Zamawiający wykluczy uczestników konkursu nie spełniających warunków udziału w konkursie, określonych w pkt 4 niniejszego Regulaminu konkursu oraz zaprosi do składania prac konkursowych uczestników konkursu spełniające w/w warunki udziału w konkursie.

8.Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentowania prac konkursowych.

Praca konkursowa powinna zawierać część opisową, część graficzną oraz część w formacie elektronicznym (na płycie CD lub DVD).


Część opisowa pracy musi zawierać:

 1. opis koncepcji fontanny i zagospodarowania jej otoczenia,

 2. charakterystyka zastosowanych rozwiązań technologicznych, materiałów,

 3. szacunkowa kwotę netto (w PLN) wykonania robót budowlanych, objętych koncepcją.

Część opisową należy przedstawić w formacie A4.

Część graficzną pracy należy przedstawić na trzech sztywnych planszach formatu 100 cm x 70 cm, układ plansz poziomy. Plansze muszą zawierać, kolejno: 1. plan sytuacyjny, w skali 1:250, na którym należy przedstawić czytelnie projektowaną fontannę i zagospodarowanie terenu,

 2. rzuty i przekroje w skali 1:100,

 3. perspektywy i wizualizacje niezbędne do przedstawienia koncepcji.

Część elektroniczna pracy powinna zawierać: 1. rysunki w formacie DWG lub PDF,

 2. plansze projektu w formacie PDF,

 3. wizualizację w formacie 3D.

Prace konkursowe muszą być złożone w sposób zapewniający ich anonimowość, nie mogą zawierać żadnych elementów identyfikujących uczestnika konkursu.


Każda strona pracy konkursowej, każda plansza, a także płyta CD muszą być oznaczone, dowolnie wybranym przez uczestnika konkursu, sześciocyfrowym numerem identyfikacyjnym. Numer wraz z oznaczeniem uczestnika należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem „karta identyfikacyjna”.
Całość musi być zapakowana w jednej paczce lub kopercie zatytułowanej „Praca konkursowa na opracowanie koncepcji fontanny”.
Uczestnicy konkursu są zobowiązani powstrzymać się od publikacji swoich prac autorskich do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu prac konkursowych.

9.Miejsce i termin składania prac konkursowych przez uczestników, dopuszczonych do udziału w konkursie.

Zaproszeni w drugim etapie konkursu Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe w Gdańsku, ul. Kartuska 201, kancelaria GIWK (parter), w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

28.02.2012 r.

do godz.

13:00

Prace konkursowe złożone po terminie są zwracane Uczestnikom konkursu po upływie terminu na wniesienie odwołania.


10.Kryteria oceny prac konkursowych.

Prace konkursowe spełniające wymagania określone w niniejszym regulaminie, są oceniane przez sąd konkursowy w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:
 1. atrakcyjność proponowanych rozwiązań artystycznych – waga 34%,

 2. układ funkcjonalny - waga 33%,

 3. nawiązane części projektowanej do istniejącego otoczenia w szczególności pomnika Heweliusza i kanału Raduni -

- waga 33%

Każdy z sędziów sądu konkursowego przyzna, ocenianej pracy konkursowej w każdym z kryteriów, punkty w skali od 1 do 10.

Końcowa ocena punktowa pracy konkursowej zostanie obliczona wg wzoru:
Pi = (0,34 x Pa) + (0,33 x Pb) + (0,33 x Pc)
gdzie :

Pi

ocena punktowa pracy konkursowej"i";

Pa, Pb,Pc,

Średnia arytmetyczna ocen sędziów sądu konkursowego w kolejnych kryteriach a), b) i c).

Zamawiający uzna za zwycięską pracę konkursową, tą pracę która otrzyma największą ilość punktów.


Niezwłocznie po wyborze zwycięskiej pracy konkursowej Zamawiający jednocześnie zawiadomi Uczestników konkursu, którzy złożyli prace konkursowe o wynikach konkursu podając nazwy Uczestników konkursu, miejsca które zajęły złożone przez nich prace konkursowe oraz przyznaną punktację, zamieści te informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Prace konkursowe będą oceniane przez sąd konkursowy w składzie:
mgr arch. Andrzej Duch, Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, Urząd Miejski w Gdańsku
dr Marian Kwapiński, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku
prof. Ludmiła Ostrogórska, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
prof. UG dr hab. Jerzy Samp, Kierownik Zakładu Pomorzoznawstwa, Uniwersytet Gdański
dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, Dziekan Wydziału Architektury, Politechnika Gdańska

     


Jacek Skarbek, Prezes Zarządu GIWK Sp. z o.o.

11.Rodzaj i wysokość nagród.

Nagrodą dla zwycięskiej pracy konkursowej jest nagroda pieniężna w wysokości 20.000,00 zł.


Praca konkursowa, która zajmie drugie miejsce otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10.000,00 zł.
Praca konkursowa, która zajmie trzecie miejsce otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5.000,00 zł.
Niezależnie od nagród pieniężnych Zamawiajacy zaprosi Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa zajęła pierwsze miejsce, do negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, art. 56 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych pod progowych w GIWK Sp. z o.o., na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę fontanny na Placu im. Heweliusza, zlokalizowanym pomiędzy ul. Korzenną, a ul. Rajską i Wielkie Młyny w Gdańsku. W przypadku gdy negocjacje nie zakończą się porozumieniem, Zamawiający zastrzega sobie każdorazowo prawo zaproszenia do negocjacji autora pracy konkursowej, która zajęła kolejno drugie, a następnie trzecie miejsce.

12. Termin wypłacania nagród i wysłania zaproszenia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Nagrody są wypłacane, a zaproszenie do negocjacji wysyłane w czasie nie krótszym niż 15 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.


W przypadku gdy nagrodę wygrają uczestnicy konkursu wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nagroda pieniężna lub zaproszenie do negocjacji są przekazywane pełnmocnikowi.

13.Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy konkursowej wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych.

Z chwilą wypłaty nagród pieniężnych autorom nagrodzonych prac na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie majątkowe do nagrodzonych prac, na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Za przekazanie powyższych uprawnień autorom nagrodzonych prac nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.14.Sposób podania informacji o wynikach konkursu.

Niezwłocznie po wyborze zwycięskiej pracy konkursowej Zamawiający jednocześnie zawiadomi Uczestników konkursu, którzy złożyli prace konkursowe o wynikach konkursu podając nazwy Uczestników konkursu, miejsca które zajęły złożone przez nich prace konkursowe wraz z przyznaną punktacją, oraz zamieści te informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.


15.Środki ochrony prawnej.

Uczestnikom konkursu, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów regulaminu, przysługuje prawo wniesienia protestu do Zamawiającego. Szczegółowe zapisy dotyczące protestu określone są w art. 89 Regulaminu Udzielania Zamówień w GIWK sp. z o.o.16.Wykaz załączników do regulaminu.

Załącznikami do regulaminu są następujące wzory:
l.p.

Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika


1

Załącznik nr 1

Wzór formularza wniosku o przystąpienie do konkursu.


2

Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia Uczestnika konkursu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia.

3

Załącznik nr 3

Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Uczestnik konkursu wypełnia stosownie do treści regulaminu. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia wspólnej pracy konkursowej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.Załącznik nr 1 – Wniosek o przystąpienie do konkursu
WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU


Na: opracowanie koncepcji fontanny na Placu im. Heweliusza, zlokalizowanym pomiędzy ul. Korzenną, a ul. Rajską i Wielkie Młyny w Gdańsku.


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZR/…/.../…


1. ZAMAWIAJĄCY:
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
2. Uczestnik konkursu:
Niniejsza praca konkursowa zostaje złożona przez:


l.p.

Nazwa(y) Uczestnika(ów) konkursu

Adres(y) Uczestnika(ów) konkursu

NIP
 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail


 1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  1. Zapoznałam/Zapoznałem/Zapoznaliśmy* się z treścią regulaminu dla niniejszego konkursu i nie wnoszę/wnosimy* uwag i zastrzeżeń,

  2. Składam(y) niniejszą pracę konkursową we własnym imieniu / jako Uczestnicy konkursu wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,*

  3. nie uczestniczę (ymy) jako Uczestnik konkursu w jakiejkolwiek innej pracy konkursowej złożonej w niniejszym konkursie,*

  4. zobowiązuje/jemy się nie upubliczniać niniejszej, pracy konkursowej do czasu rozstrzygnięcia konkursu

  5. w przypadku zajęcia I, II lub III miejsca przez moją/naszą pracę konkursową, z chwilą wypłaty nagrody, przekazuję Zamawiającemu prawa autorskie majątkowe do mojej pracy konkursowej, na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

i zrzekam(y) się prawa do dodatkowego wynagrodzenia w z tym zakresie.
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie

(wyrażone cyfrą)

od

do....................... dnia ..................... ......................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Uczestnika konkursu lub pełnomocnika

Załączniki:


 1. Oświadczenie Uczestnika konkursu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia ................................................ str ......

 2. W przypadku Uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o wygranie konkursu, dokument nieodwołalny ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.............................................................................. str ......*

 3. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami....................................... str .....Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Uczestnika konkursu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZR/…/.../…


ZAMAWIAJĄCY:
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Uczestnik konkursu:


l.p.

Nazwa(y) Uczestnika (ów) konkursu

Adres(y) Uczestnika (ów) konkursu
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści art. 18 ust. 4 w zw. z art. 14 ust. 1 i art. 16 oraz art. 33 w zw. z art. 14 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień w GIWK Sp. z o.o.:


  1. Spełniam(y) warunki udziału w konkursie na opracowanie koncepcji projektu fontanny na placu zlokalizowanym pomiędzy ul. Korzenną, a ul. Rajską i wielkie młyny w Gdańsku, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakłądają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajdowania się w wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej.  1. Brak podstaw do wykluczenia nas z ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia sektorowego.

....................... dnia ..................... ......................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Uczestnika konkursu lub pełnomocnika


Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZR/.../.../...


ZAMAWIAJĄCY:
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., 80-122, Gdańsk, ul. Kartuska 201
Uczestnik konkursu:

l.p.

Nazwa(y) Uczestnika (ów) konkursu

Adres(y) Uczestnika (ów) konkursu

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
W wykonywaniu niniejszego zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby:

l.p.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe

Zakres wykonywanych czynności

Doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia

Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami

12
....................... dnia ..................... ......................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Uczestnika konkursu lub pełnomocnika


Poniżej wzór oświadczenia o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZR/.../.../...


ZAMAWIAJĄCY:
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., 80-122 Gdańsk ul. Kartuska 201
Uczestnik konkursu:

l.p.

Nazwa(y) Uczestnik konkursu(ów)

Adres(y) Uczestnik konkursu(ów)

Oświadczenie
w postępowaniu na ………………………………………

Oświadczam, że Pan(i) ……………………………. posiada wymagane w w/w postępowaniu uprawnienia do …………………….. nr uprawnień …………… z dnia …………..


....................... dnia ..................... ......................................

podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Uczestnika konkursu lub pełnomocnika


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna