Zz-apt 2375-2/14 Wrocław, dnia 26. 03. 2014rPobieranie 21.77 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar21.77 Kb.

ZZ-APT - 2375-2/14 Wrocław, dnia 26.03.2014r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa nadana przez Zamawiającego dla zamówienia publicznego:

Dostawy: Wyrobów Medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu”Nazwa oraz adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu

50-233 Wrocław

ul. Ołbińska 32

NIP: 898-18-03-575

tel: 71 798 46 00

fax: 71 329 36 89

e-mail: administracja@spzoz-msw.wroclaw.pl,


Tryb udzielenia zamówienia :

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia

poniżej 134 000 euro.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz-msw.wroclaw.pl
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: Wyrobów medycznych do magazynu Apteki Szpitalnej SPZOZ MSW we Wrocławiu.

2. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kod CPV: 33-14-00-00-3- materiały medyczne

3. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.


Warunki realizacji zamówienia:

1. Zamówienie składa się z 46 zadań .

2. Szczegóły zamówienia zawiera Załacznik nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

3. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych na poszczególne zadania 1-46

4. Zamawiający dopuszcza do składania ofert na pojedyncze pozycje w zadaniu nr 35

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia, dla uznania, że spełnia warunki Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że posiada aktualną koncesję, licencję lub zezwolenie, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 1. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia.

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, iż

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej w okresie 12 m-cy, z należytą starannością, trzech dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia. 1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

 2. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia, dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, Zamawiający żąda, by Wykonawca dołączył do oferty informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy o wartości równej lub wyższej niż wartość jego oferty brutto.

 3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, Zamawiający żąda, by Wykonawca dołączył do oferty oświadczenie zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,

  1. Oświadczenie zgodnie ze wzorem

  2. Lista podmiotów kapitałowych

 4. Zaakceptują pisemnie wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.


Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu

Szczegółowy wykaz wymagań i dokumentów zawiera SIWZ do niniejszego postępowania.


Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena - 100%


Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 04.04.2014r do godz. 10:00

- w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (pok.96 budynek czerwony)


2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2014r. o godz. 10:30 w dziale Administracyjno-Gospodarczym

pok. nr 96 budynek czerwony

4. Otwarcie ofert jest jawne.

Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Termin związania ofertą


1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty wariantowej.Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejsze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.


Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami są:

 1. W sprawach merytorycznych – Kierownik Apteki, nr tel. 71 798 46 67, fax: 71 329 36 89

e-mail: apteka@spzoz-msw.wroclaw.pl

 1. W sprawach formalnych Katarzyna Łagun nr tel. 71 798 46 66, fax: 71 329 36 89

e-mail: administracja@spzoz-msw.wroclaw.pl
Wrocław, dnia 26.03.2014r.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna