Ł ączna wartość portfela inwestycyjnego 77 największych prywatnych inwestorów giełdowych (o wartości portfela powyżej 50 mln pln) wyniosła na koniec września bieżącego roku 33,7 mld plnPobieranie 24.69 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar24.69 Kb.


www.holder.com.pl

Ranking inwestorów giełdowych (wrzesień 2006)


Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.holder.com.pl/subskrypcja.shtml


03-05-2016
Ł

ączna wartość portfela inwestycyjnego 77 największych prywatnych inwestorów giełdowych (o wartości portfela powyżej 50 mln PLN) wyniosła na koniec września bieżącego roku 33,7 mld PLN.

W ciągu ostatnich 6 miesięcy, grupa ta zwiększyła swoje zaangażowanie na GPW o blisko 6 mld PLN. Oznacza to ponad 20 procentową dynamikę. Posiadane przez nią akcje to 7,23% kapitalizacji polskiej giełdy (6,3% na koniec marca). Odpowiada to wartości zaangażowania, jakie w tym samym czasie wykazywały fundusze emerytalne (7,2% kapitalizacji GPW). Głównie dzięki dobrej koniunkturze panującej od marca do września bieżącego roku lista największych prywatnych inwestorów wydłużyła się o 7 pozycji.Karkosik, Czarnecki, Sołowow, to nadal najwięksi prywatni inwestorzy giełdowi w Polsce. Wycena pakietów akcji, które posiadają bezpośrednio lub przez zależne od nich spółki niepubliczne wynosiła 13,7 mld PLN i wzrosła w ciągu 6 miesięcy o 28,7% (3 mld PLN). Dla porównania główny indeks giełdy warszawskiej - WIG wzrósł w tym samym czasie o 9,53%. Majątek pierwszej „trójki” naszego rankingu rósł blisko trzy razy szybciej, niż szeroki rynek akcji. Dynamika wzrostu ich aktywów była również wyższa od wskaźnika liczonego dla wszystkich inwestorów z naszej listy (28,7 w stosunku do 21,2 procent).

Pierwsze miejsce drugi raz z rzędu stało się udziałem Romana Karkosika. Kontrolowane przez niego bezpośrednio i poprzez zależne spółki niepubliczne akcje, warte były na koniec III kwartału 4,73 mld PLN. (Zarówno dla Romana Karkosika, jak i dla innych inwestorów nie braliśmy pod uwagę pakietów akcji, które posiadają kontrolowane przez nich spółki publiczne. Wycena takich pakietów uwzględniona jest bowiem w wycenie spółki matki).Drugi w zestawieniu – Leszek Czarnecki zarządzał aktywami wartymi niewiele mniej, bo 4,67 mld PLN. O zajęciu drugiego miejsca przez Leszka Czarneckiego i utrzymaniu pierwszej pozycji przez Romana Karkosika zdecydowało przejęcie przez niego kontroli nad Narodowym Funduszem Inwestycyjnym im. Kwiatkowskiego. Szaleńcza reakcja drobnych inwestorów na ten fakt, wywindowała wartość posiadanego przez Romana Karkosika pakietu akcji NFI do niebotycznej kwoty 666 mln PLN. Gdyby nie ten fakt, nasz numer jeden zostałby zdetronizowany przez Leszka Czarneckiego. Trzeci z czołówki zestawienia – Michał Sołowow zwiększył wartość posiadanych pakietów akcji o 1,15 mld PLN i z aktywami wartymi 4,3 mld PLN dotrzymał kroku wyżej sklasyfikowanym liderom. W analizowanym okresie najszybciej w wartościach nominalnych rosły aktywa Leszka Czarneckiego (1,19 mld PLN), Michała Sołowowa (1,14 mld PLN) oraz Ryszarda Krauze, który głównie dzięki posiadanym akcjom Biotonu, odnotował wzrost aktywów o 1,01 mld PLN. Dopiero na trzecim miejscu uplasował się Roman Karkosik, którego portfel ulokowany w 6 spółkach, zwiększył wartość 0,72 mld PLN. Kolejny największy, nominalny wzrost aktywów odnotowany w naszym zestawieniu wyniósł „zaledwie” 214 mln PLN i był udziałem Jerzego Wiśniewskiego, głównego właściciela spółki budowlanej PBG S.A. (wartość posiadanych przez niego akcji doszła do 832 mln PLN). Pod względem dynamiki – czyli procentowej zmiany posiadanego pod kontrolą portfela akcji najwyższe wzrosty odnotowali trzej debiutanci na naszej liście. Z dynamiką 265% pierwsze miejsce zajął Wojciech Rybka, którego pakiet akcji Drozapolu wzrósł z niecałych 40 mln PLN do ponad 140 mln PLN. Kolejne dwa miejsca zajęli partnerzy biznesowi, kontrolujący firmę Supernowa Capital S.A., która posiada udziały w m.in. w Drugim NFI i NFI Progres (warto dodać, że we wrześniu Supernowa zbyła kontrolny pakiet akcji NFI im. Kwiatkowskiego Romanowi Karkosikowi). „Lepszy” okazał się Maciej Wandzel, który uzyskał dynamikę 112,52%. Jego wspólnik - Maciej Zientara może pochwalić się wzrostem równym 105,51%.Wśród 77 inwestorów wartość swojego portfela udało się zwiększyć zdecydowanej większości (58 osób). Tylko siedemnastu zanotowało spadek. Spadek ów nie wynikał tylko z przeceny akcji. Do zmniejszenia wartości portfeli przyczyniały się również transakcje sprzedaży akcji. Najbardziej znaczące transakcje to sprzedaż przez ITI (podmiot kontrolowany przez panów Waltera, Wejcherta i Valsangiacomo) akcji Onetu na rzecz TVN, sprzedaż jednej piątej posiadanych akcji przez Dariusza Mazura, założyciela Atlanty Poland. Duży wpływ na wartość portfela miały również transakcje Romana Karkosika, który zredukował swoje bezpośrednie zaangażowanie w Hutmenie (marcowa wartość pakietu 12 mln PLN), Boryszewie (o 1,6 mln akcji) i Impexmetalu (o 836 tys. akcji).

Nominalnie, największy spadek wartości portfela inwestycyjnego odnotował Zygmunt Solorz-Żak, który za sprawą silnego spadku ceny akcji Elektrimu (o dwie trzecie)

s

tracił 260 mln PLN. Spadek ów byłby jeszcze większy, gdyby nie „pomoc” drugiego składnika portfela inwestora – spółki ATM Grupa, która zwiększyła swoją wartość o niemal 100% (z 30 do blisko 60 mln PLN). Drugi nominalnie największy spadek wartości portfela był udziałem Rodziny Olszewskich, właścicieli akcji Farmacolu, którzy w wyniku przeceny akcji spółki stracili 86 mln PLN. Pod względem największego procentowego spadku wartości portfela liderem okazał się ponownie Zygmunt Solorz-Żak (minus 55,5%), Paweł Bala z żoną (minus 46%) oraz Jerzy Grabowiecki, który za sprawą spadku kursu akcji JC Auto stracił 40% swojego portfela inwestycyjnego (minus 53 mln PLN).

Pozycje w rankingu. Największy awans, poza debiutującymi w naszym rankingu nazwiskami, odnotowali Jarosław Wawerski oraz Stanisław Kurnik (o 19 pozycji) obaj zawdzięczają to wzrostom kursów posiadanych przez nich akcji. Pierwszy, dzięki Eldorado zwiększył swój majątek z 61,5 mln PLN do 115 mln PLN i awansował z 63 na 44 pozycję. Drugi z wymienionych, wzrost majątku z 93 mln do 180 mln PLN, zawdzięcza akcjom Stalproduktu (awans z 47 na 28 pozycję). Kolejnymi „skoczkami” byli Jerzy Mazgaj - akcjonariusz Almy (o 17 pozycji), Krzysztof Borusowski (o 15 pozycji) oraz drugi z akcjonariuszy Stalproduktu – Bogdan Celiński (o 14 pozycji).

Najwięksi spadkowicze w naszym rankingu to Paweł Bala, który spadł o 28 pozycji (z 31 na 59 miejsce), Jerzy Grabowiecki (spadek o 26 pozycji) oraz Maciej Formanowicz, akcjonariusz Forte, który przesunął się w dół listy o 19 pozycji.
Grzegorz Raupuk (gr@analizy.pl)

Analizy Online

Metodologia Rankingu:

Aby obliczyć wartość zaangażowania największych prywatnych inwestorów na GPW korzystaliśmy z następujących danych publikowanych przez spółki giełdowe:  • kwartalnych sprawozdań finansowych (dane o akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące spółkę)

  • raportów bieżących – dane o bieżących zmianach zaangażowania osób zarządzających i nadzorujących spółkę,

  • raporty o zmianach zaangażowania znaczących akcjonariuszy (przekroczenie odpowiednich progów procentowych głosów na WZA)

  • raporty o akcjach zarejestrowanych na WZA przez akcjonariuszy (jeśli stan posiadania akcjonariusza na WZA był wyższy od wcześniej opublikowanego)

W obliczeniach braliśmy pod uwagę bezpośredni stan posiadania akcji przez akcjonariusza (jako osoby fizycznej) oraz poprzez nienotowane na giełdzie, a kontrolowane przez niego spółki zależne. Do portfela nie doliczaliśmy stanu posiadania akcji spółek publicznych kontrolowanych przez inne spółki publiczne (przykład: nie uwzględnialiśmy stanu posiadania akcji Impexmetalu posiadanego przez Boryszew). Wartość tych akcji uwzględniona jest w wycenie spółki matki.


Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania (funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). Zakres działalności firmy obejmuje również monitoring zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych.
HOLDER jest serwisem prowadzonym przez firmę Analizy Online. Jest od dedykowany inwestorom finansowym oraz podmiotom pośredniczącym w transakcjach na rynku kapitałowym. Podstawową funkcjonalnością HOLDERA jest analiza stanu oraz zmian zachodzących w akcjonariacie polskich spółek publicznych.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online Sp. z o.o. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny.

Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online Sp. z o.o., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych.

Spółka Analizy Online Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku Klientów spółki Analizy Online Sp. z o.o., którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online Sp. z o.o. Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak również przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online Sp. z o.o.
© Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 4 z

: static -> att -> 23000
att -> Mostalwar sa-qs 2/2006 Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego sa–qs 2/2006
att -> I. Pozycja rynkowa Spółki
att -> Plan połĄczenia abg spin spóŁka akcyjna z producent systemów informatycznych radcomp spóŁka akcyjna
att -> Uchwała nr [●] Walnego Zgromadzenia spin spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia [●] 2007 r
att -> Uchwała 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia abg spin spółka Akcyjna z dnia 1 października 2007 r w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
att -> Sprawozdanie Zarządu Provimi-Rolimpex S. A. Do Sprawozdania Finansowego Za I półrocze 2005 Roku
att -> Sprawozdanie Zarządu z Działalności Provimi-Rolimpex S. A. Do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 2005 Roku
att -> Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki neonet s. A. za okres od 01. 01. 2005 do 31. 12. 2005r. Wstęp
att -> Current report no. 28/2010 dated 21 September 2010 atlas estates limited notice of an Extraordinary General Meeting and Proposed Cancellation of the admission to trading on aim
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna