„ nic się nie dzieje przedwcześnie, I nic się nie dzieje za późno, I wszystko się dzieje w swym czasie


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓWPobieranie 141.29 Kb.
Strona6/6
Data07.05.2016
Rozmiar141.29 Kb.
1   2   3   4   5   6

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW

Oddział w Tarnowie
Adres: ul. Kapitulna 2, 33-100 Tarnów

e-mail: zarzad.tarnow@ksw.pl

strona internetowa: www.tarnow.ksw.pl (www.ksw.pl)

Konto: KBS o/Bochnia, filia Tarnów, Nr 17 8591 0007 0080 0207 2852 0001
 1. Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców jest prywatnym stowarzyszeniem katolików świeckich. Skupia nauczycieli, wychowawców, katechetów, rodziców i wszystkich, dla których sprawy wychowania młodego pokolenia są istotne i ważne. Działa w strukturze Zarząd Główny i Oddziały z osobowością prawną, niezależną.

Stowarzyszenie Ogólnopolskie i Oddziały terenowe łączy Statut, często zwany Statutem-Matką oraz wspólne cele i kierunki działania.
 1. Cele działania to m.in.:

  • Organizowanie katolickich środowisk wychowawczych, czerpiących inspirację z Ewangelii i nauczania Kościoła.

  • Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia dobra młodego pokolenia, dobra i trwałości rodziny, dobra wychowawcy, nauczyciela.

  • Organizowanie pracy formacyjnej dla członków KSW oraz innych nauczycieli i rodziców.

  • Wywieranie wpływu na środki społecznego przekazu w celu promowania w nich wartości związanych z wychowaniem i kształtowaniem dzieci i młodzieży zgodnie z nauką Kościoła

  • Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z podobnymi środowiskami i instytucjami w Polsce i na świecie.

  • Tworzenie i prowadzenie szkół.
 1. Kierunki działania to:

 • formacja środowiska wychowawczego w oparciu o społeczną naukę Kościoła

 • wspieranie środowiska w pracy zawodowej poprzez organizowanie spotkań tematycznych, konferencji, forów

 • tworzenie i prowadzenie tzw. społecznych placówek wychowawczych
 1. KSW działa w oparciu o Statut i prawo do używania nazwy „katolickie”, nadane przez Konferencję Episkopatu Polski.

1 R. Brandstaetter, Faust zwyciężony, w; Wiersze i poematy. Dzieła zebrane, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003, ss. 320-322

2 R. Brandstaetter, Stworzenie człowieka, w: Wiersze i poematy. Dzieła zebrane, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003, s. 130

3 R. Brandstaetter, Lament nieczytanej biblii, w: Krąg biblijny i franciszkański. Dzieła wybrane, Wydawnictwo „M”, Kraków 2004, ss. 114-115

4 R. Brandstaetter, Przezwyciężanie samego siebie, czyli radość doskonała, w: Krąg biblijny i franciszkański. Dzieła wybrane, Wydawnictwo „M”, Kraków 2004, ss. 520-522

5 R. Brandstaetter, Gdzie szatan nie mieszka, w: Krąg biblijny i franciszkański. Dzieła wybrane, Wydawnictwo „M”, Kraków 2004, ss. 523-524

6 Por. R. Brandstaetter, Księga modlitw dawnych i nowych, „W drodze”, Poznań 1987, ss. 52-54

7 Por. R. Brandstaetter, Litania do Ducha Świętego, w: Księga modlitw dawnych i nowych, „W drodze”, Poznań 1987, ss. 7-10

8 Por. R. Brandstaetter, Litania do Ducha Świętego, w: Księga modlitw dawnych i nowych, „W drodze”, Poznań 1987, ss. 7-10

9 R. Brandstaetter, Z rozmów z Bogiem (parafraza wiersza japońskiego poety Sasaki Nabutsuma), w: Księga modlitw dawnych i nowych, „W drodze”, Poznań 1987, ss. 99-100

10 R. Brandstaetter, Jezus z Nazarethu, Tom III-IV, Dzieła zebrane, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003, s. 709

11 Por. R. J. Zwi Werblowsky, G. Wigoder, The Encyclopedia of the Jewish Religion, New York 1965, s. 123-124. Być może szkoły, w naszym rozumieniu tego słowa nie istniały, ale Biblia wspomina o uczniach prorockich (1 Krl 20,35) a to przecież musiało za sobą pociągać istnienie jakiś form nauczania. Istniały z pewnością stowarzyszenia proroków, którzy żyli razem w Gilgal, Betel czy Jerychu (2 Krl 2,1.3.5). Wydaje się, że i w czasach Jezusa istniało coś na podobieństwo szkół, gdzie mali chłopcy, pod okiem nauczycieli, pobierali nauki. W czasach świętego Pawła mówi się o istnieniu dwóch rywalizujących szkół teologii rabinackiej: Hillela, do której uczęszczał Paweł w Jerozolimie i Szammaja. Szerzej na ten temat zob. F.H. Wight, Obyczaje krajów Biblijnych, Warszawa 1998, s. 100-101.

12 Por. U. Szwarc, Dzieci i ich wychowanie w Starym Testamencie, w: Życie społeczne w Biblii, Lublin 1997, s. 240-244.

13 Por. F. H. Wight, Obyczaje, dz. cyt., s. 93-94.

14 Por. U. Szwarc, Dzieci i ich wychowanie, art. cyt., s. 245-246.

15 R. Brandstaetter, Krąg biblijny, Warszawa 1986, s. 9.

16 R. Brandstaetter, Krąg... , dz. cyt., s. 165-166.

17 Breviarium Fidei. Zbiór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. Opracowali S. Głowa SJ, Ignacy Bieda SJ, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1989, s. 21, NR 24; Por. Dei Verbum, 11; Por. KKK, 2002, NR 37

18 2Tm 3, 16-17

19 Ewangelia według Łukasza. Wstęp - przekaz oryginału - komentarz (KUL). Opracował F. Gryglewicz, Pallottinum 1974, Poznań-Warszawa, s. 233

20 D. Rops, Kościół pierwszych wieków. Przełożyła Kinga Ostrowska, Warszawa, PAX 1968, 210-220

21 R. Brandstaetter, Krąg biblijny i franciszkański. Dzieła zebrane, Wydawnictwo „M”, Kraków 2004, s. 114-117

22 D. Rops, Kościół pierwszych wieków. Przełożyła Kinga Ostrowska, Warszawa, PAX 1968, s. 234

23 Z żywota św. Antoniego napisanego przez św. Atanazego, biskupa (Rozdziały: 2-4), Zob. Liturgia Godzin, T3, s. 1049

24 Święty Augustyn, Wyznania. Przełożył Zygmunt Kubiak, Warszawa, PAX 1982, 149-150

25 2Mch 6, 18-28

26 Mk 12, 28-34

27 Z. Kubiak, Wyznania, Warszawa, PAX 1982, IX, 6, s. 167


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna