§ Słownik Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: wb/ Usługodawca – wolnybillboard pl, portal należący do firmy „soul-media”Pobieranie 98.4 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar98.4 Kb.
REGULAMIN

Serwisu WOLNYBILLBOARD.PL i „SOUL-MEDIA” Konrad Krasnowski

§ 1. Słownik
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

 1. WB/ Usługodawca – wolnybillboard.pl, portal należący do firmy „SOUL-MEDIA” Konrad Krasnowski z siedzibą w Gdyni, 81-538 ,ul. Olimpijska 2/222, NIP: 7422196147, REGON: 281440468.

 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez WB dostępny w Internecie pod adresem: http://www.wolnybillboard.pl; w Serwisie WB świadczy Usługi oraz umożliwia zawieranie Umów i Umów Wykonawczych w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu WOLNYBILLBOARD.PL i „SOUL-MEDIA” Konrad Krasnowski.

 4. Usługa – udostępnienie zasobów przestrzeni serwerowej w celu umożliwienia

Użytkownikowi zakładania Kont oraz umieszczania w Serwisie opisów Nośników Reklamowych, do których prawa przysługują Outdoorowcowi, a także stworzenie i udostępnienie Użytkownikowi możliwości wyszukiwania opisów Nośników Reklamowych w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

 1. Użytkownik – Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każdy Outdoorowiec i Kampanista.

 2. Outdoorowiec – podmiot spełniający określone Regulaminem warunki posiadający status przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), podejmujący w ramach Serwisu czynności związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową oraz podmiot będący osobą fizyczną. Podmiot, który dokonał prawidłowej rejestracji w Serwisie poprzez między innymi utworzenie indywidualnego Konta oraz na rzecz którego w ramach Serwisu świadczone są Usługi. Podmiot korzystający z Serwisu w celu zawierania Umów wykonawczych, umieszczania w Serwisie opisów Nośników i umożliwiania Kampanistom wyszukiwania opisów Nośników.

 3. Kampanista – podmiot spełniający określone Regulaminem warunki posiadający status przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) oraz osoby fizyczne korzystające z Serwisu w celu wyszukiwania Nośników reklamowych, składania Zamówień oraz zawierania Umów.

 4. Nośnik reklamowy/Nośnik – powierzchnia reklamowa, w tym billboardy, ekrany LED, mobile reklamowe i inne powierzchnie wielkoformatowe, do której prawa użytkowania przysługują Outdoorowcowi, którego opis, w tym lokalizacja, fotografia, charakterystyka, rozmiar i cena, Outdoorowiec umieszcza w Serwisie, czym umożliwia Kampaniście wyszukanie odpowiedniego nośnika i dokonanie Zamówienia.

 5. Materiały reklamowe – plik graficzny lub wydrukowany plakat umieszczony na Nośniku na zlecenie Kampanisty na podstawie Umowy. Plik graficzny lub wydrukowany plakat umieszczany jest na Nośniku na podstawie Umowy wykonawczej, do czego zobowiązany jest Outdoorowiec.

 6. Zamówienie – zapytanie Kampanisty skierowane do WB, dotyczące możliwości wynajęcia wybranych przez Kompanistą Nośników reklamowych na czas określony przez Kampanistę.

 7. Umowa – zlecenie, dokonywane przez Kampanistę na rzecz WB celem realizacji kompleksowej Usługi, w szczególności polegającej na technicznej organizacji najmu wybranych przez Kampanistę Nośników reklamowych od Outdoorowca, na określony czas i na zasadach wynikających z Umowy. Umowa może również swą treścią obejmować realizację dodatkowych usług właściwie określonych w Umowie.

 8. Umowa wykonawcza – zlecenie, dokonywane przez WB na rzecz Outdoorowca celem realizacji części Umowy w zakresie obejmującym wynajęcie odpowiedniego Nośnika reklamowego, do którego prawo użytkowania przysługuje określonemu Outdoorowcowi. Umowa wykonawcza może również swą treścią obejmować realizację dodatkowych usług właściwie określonych w Umowie wykonawczej, w szczególności usług dotyczących drukowania Materiałów przesłanych przez Kampanistę w postaci pliku cyfrowego lub usług dotyczących naniesienia plakatu lub banneru lub pliku graficznego na Nośnik.

 9. Konto – indywidualna, określona przestrzeń udostępniana w ramach Serwisu i znajdująca się w systemie informatycznym zarządzanym przez WB. Dostęp do Konta posiada Użytkownik posiadający indywidualny Login oraz Hasło w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Dostęp do Konta możliwy jest wyłącznie po podaniu indywidualnego Loginu i Hasła.

 10. Login – indywidualny, identyfikujący danego Użytkownika ciąg znaków alfanumerycznych, określony przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie. Login jest niezbędny dla prawidłowego korzystania z Serwisu i uzyskania dostępu do indywidualnego Konta.

 11. Hasło – indywidualny ciąg znaków alfanumerycznych niezbędny dla dokonania autoryzacji w takcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika. Indywidualne Hasło określane jest przez danego Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie. Hasło jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z Serwisu i uzyskania dostępu do indywidualnego Konta.

 12. Rejestracja – zakończony proces nabywania uprawnień przez Użytkownika. Proces obejmuje utworzenie indywidualnego Konta, prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego w rozumieniu § 2 ust 4 Regulaminu, weryfikację prawdziwości podanych przez rejestrującego danych, pozytywne uzyskanie statusu Użytkownika.


§ 2. Użytkownik


 1. Dla prawidłowego korzystania z Usług w ramach Serwisu konieczne jest pozytywne zakończenie procesu Rejestracji.

 2. Użytkownikiem, w rozumieniu Regulaminu, mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, będące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), które w ramach Serwisu podejmują czynności związane z prowadzoną we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Użytkownik oświadcza, iż działając w ramach Serwisu, dokonuje czynności uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej we własnym imieniu działalności, z zachowaniem reguł należytej staranności obowiązujących profesjonalnych uczestników obrotu gospodarczego.

 4. Użytkownikiem, w rozumieniu Regulaminu, mogą być podmioty wymienione w § 2 ust. 2 Regulaminu, spełniające łącznie warunki Regulaminu, w tym przede wszystkim:

 1. Prawidłowo wypełniły formularz rejestracyjny podając właściwe, prawdziwe dane:

Outdoorowiec:

Obligatoryjnie: • Firmę przedsiębiorstwa

 • Adres poczty elektronicznej e-mail

 • Dokładny adres siedziby przedsiębiorstwa

 • Numer NIP

 • Numer KRS, w sytuacji, gdy podmiot jest osoba prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną

 • Numer telefonu

Fakultatywnie:

 • Imię i nazwisko

 • Wybrany Login i Hasło

Kampanista:

Obligatoryjnie: • Imię i nazwisko

 • Adres poczty elektronicznej e-mail

 • Numer telefonu

Fakultatywnie:

 • Firmę przedsiębiorstwa

 • Numer NIP/KRS

 • Dokładny adres zamieszkania/siedziby przedsiębiorstwa

 • Wybrany Login i Hasło

 1. Potwierdziły akceptację Regulaminu podczas Rejestracji.

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu następuje pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z chwilą weryfikacji poprawności adresu e-mail zgodnie z § 2 ust. 4 lit. b.

 2. Po prawidłowym zakończeniu procesu Rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do indywidualnego Konta. Za pomocą Konta, Użytkownik posiada możliwość:

 1. Wprowadzania i modyfikowania danych dotyczących go jako podmiotu;

 2. Wprowadzania danych dotyczących Nośników reklamowych, do których przysługują Użytkownikowi prawa;

 3. Uzyskania dostępu do danych dotyczących składanych Zamówień i zawieranych Umów.

 1. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno, indywidualne Konto działające w ramach Serwisu.

 2. Usługodawca tworzy bazę danych zawierającą indywidualne Konta Użytkowników, co stanowi zbiór danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926). Użytkownik korzystający z Serwisu zamieszcza dane dobrowolnie. Podmiot (Użytkownik), dokonując poprawnej Rejestracji, wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie w systemie informatycznym danych dotyczących go jako podmiotu, celem prawidłowej realizacji Usług świadczonych przez WB oraz Umów i Umów wykonawczych.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do archiwizacji na trwałym nośniku informacji dotyczących zawartych za pomocą Serwisu Umów we własnym zakresie.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy o każdorazowej zmianie danych Użytkownika w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. W razie uchybienia wskazanemu terminowi indywidualne Konto Użytkownika, który uchybi wskazanemu terminowi, zostanie zablokowane. W sytuacji, gdy Użytkownik po raz drugi uchybi wskazanemu terminowi, indywidualne Konto Użytkownika zostanie usunięte. Powyższe nie wyłącza postanowień § 4 Regulaminu.

 5. Wszelkie czynności, jakie są dokonywane przy zastosowaniu indywidualnego Konta, uważa się za dokonane przez Użytkownika Konta. W szczególności uważa się za zawarte przez Użytkownika Konta wszelkie Umowy, Umowy Wykonawcze zawarte przy zastosowaniu indywidualnego Konta. Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Umów, Umów wykonawczych zawartych przy zastosowaniu indywidualnego Konta przez Użytkownika Konta spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawierane przez Użytkownika Konta zobowiązania względem osób trzecich.

 6. Użytkownik dokonując upoważnienia lub udzielając pełnomocnictwa względem osoby trzeciej do dokonywania czynności w ramach indywidualnego Konta ponosi pełną odpowiedzialność za czynności dokonane przez osobę trzecią. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czynności właściwie lub niewłaściwie umocowanej osoby trzeciej wykonywane przy zastosowaniu indywidualnego Konta.

 7. Użytkownik udziela WB nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na przechowywanie, w tym przechowywanie na nośnikach cyfrowych, uzupełnianie, modyfikowanie i publiczne udostępnianie treści wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu działając w ramach Serwisu, w tym w szczególności treści dotyczących Nośników reklamowych.

 8. Każdy Użytkownik posiada możliwość dodawania nośników oraz prowadzenia kampanii reklamowych w ramach Serwisu. W sytuacji jednak, gdy Użytkownik celem dodania odpowiedniego Nośnika zobowiązany jest do uzupełnienia danych zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 Regulaminu. Usługodawca oświadcza, iż w celu ułatwienia i przyspieszenia działania Serwisu, w przypadku wyboru powyższej opcji, system informatyczny dokona automatycznego przeniesienia Użytkownika do panelu uzupełnienia danych.

 9. Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących ofert promocyjnych Nośników, zmian i nowości wprowadzonych na Portalu w ramach tzw. Newslettera.


§ 3. Wymagania techniczne


 1. Prowadzenie przez Usługodawcę Serwisu w szczególności obejmuje:

 1. Stworzenie możliwości zakładania przez podmioty indywidualnych Kont, umieszczania przez Outdoorowców w Serwisie informacji o Nośnikach Reklamowych, składania Zamówień i zawierania Umów i Umów wykonawczych;

 2. Udostępnianie przez Usługodawcę przestrzeni serwerowej w celach wymienionych powyżej.

 1. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest, aby Użytkownik posiadał odpowiednie urządzenie umożliwiające dostęp do sieci internetowej, posiadał konto poczty elektronicznej – adres e-mail, dysponował aktualną wersją jednej z następujących przeglądarek internetowych: Firefox 16+, Opera 11+, Internet Explorer 9+, Chrome 20+, Safari 5+ z włączoną funkcją obsługi tak zwanych „ciasteczek” – plików Cookies.

 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków i innych kodów komputerowych, plików lub programów, w tym w szczególności programów automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi. Konto Użytkownika łamiącego zakaz zostanie zablokowane i usunięte z Serwisu.

 3. Usługodawca oświadcza, iż korzystanie przez Użytkownika z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.


§ 4. Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym


 1. Użytkownicy korzystający z Serwisu nie mogą wykorzystywać Serwisu i oferowanych Usług do działań niezgodnych z obowiązującym prawem. Użytkownicy korzystający z Serwisu nie mogą wykorzystywać Serwisu i oferowanych Usług w szczególności do działań powodujących lub mogących powodować przeciążenie Serwisu. Użytkownicy korzystający z Serwisu nie mogą wprowadzać do Serwisu treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub treści niezgodnych z Regulaminem, a także treści naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności majątkowe prawa autorskie.

 2. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Indywidualnego Konta i Serwisu, poprzez zablokowanie lub usunięcie indywidualnego Konta lub zablokowanie lub usunięcie opisów Nośników reklamowych Użytkownika. Usługodawca może ograniczyć dostęp Użytkownika do części lub całości zasobów Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa lub powzięcia przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o działaniu Użytkownika na szkodę innych Użytkowników lub WB, w tym w szczególności gdy Użytkownik:

 1. W trakcie procesu Rejestracji lub tworząc Nośnik reklamowy w Serwisie podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, czym wprowadza w błąd lub narusza prawa osób trzecich;

 2. Posługując się Serwisem dopuścił się naruszenia obowiązującego prawa, w tym praw osób trzecich lub praw innych Użytkowników Serwisu;

 3. W ramach Serwisu zamieścił opis Nośnika reklamowego, co do którego nie posiada praw, bez zgody i wiedzy podmiotu posiadającego prawa do danego Nośnika reklamowego;

 4. Dopuścił się innych zachowań, w tym w szczególności zachowań naruszających zasady współżycia społecznego oraz zasady korzystania z sieci internetowej, stojących w sprzeczności z założonym celem stworzenia Serwisu i godzących w dobre imię Usługodawcy.

 1. W sytuacji, gdy Usługodawca stwierdzi naruszenie Regulaminu, w tym w szczególności postanowień § 4 Regulaminu, Usługodawca może wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.

 2. W sytuacji, gdy Usługodawca poweźmie wiadomość o korzystaniu przez Użytkownika z Usług lub Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem i z naruszeniem jego postanowień, w tym w szczególności postanowień § 4 Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca dokonuje czynności utrwalających dane oraz treści zgromadzone w Serwisie przez Użytkownika dokonującego naruszeń dla celów dowodowych.


§ 5. Odpowiedzialność Serwisu


 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym lub urządzeniu końcowym jakim dysponuje Użytkownik, w tym również systemie teleinformatycznym i infrastrukturze telekomutacyjnej, z których korzysta Użytkownik, i które uniemożliwiają Użytkownikowi prawidłowe korzystanie z Serwisu.

 2. Usługodawca oświadcza, iż Serwis jest przystosowany do sprawnego funkcjonowania na urządzeniu końcowym klasy średniej przy użyciu odpowiednich przeglądarek internetowych wymienionych w § 3 ust. 2 Regulaminu. Wyłącznie odpowiedzialnym za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez Użytkownika celem korzystania z Serwisu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz zainstalowanym na sprzęcie komputerowym lub urządzeniu końcowym systemem teleinformatycznym a Serwisem jest Użytkownik.

 3. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność w szczególności za:

 1. Utratę przez Użytkownika danych gromadzonych w ramach indywidualnego Konta spowodowaną awarią sprzętu lub systemu Użytkownika;

 2. Skutki korzystania przez Użytkownika z Serwisu i Usług w sposób sprzeczny z funkcjonalnością Serwisu lub obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu i przyjętymi w tym zakresie zwyczajami oraz za wynikłe z tego tytułu szkody;

 3. Leżące po stronie Użytkownika lub dostawcy usług internetowych, z których korzysta Użytkownik, ograniczenia w szybkości przesyłu danych, w tym w szczególności ograniczenia o charakterze technicznym, technologicznym i infrastrukturalnym;

 4. Treści, w tym opisy, fotografie, grafiki i tym podobne, umieszczone w Serwisie przez Użytkownika, w tym również treści publikowane przez użytkownika za pośrednictwem Serwisu;

Kompletność i prawdziwość danych wprowadzanych do Serwisu przez Użytkownika, w tym w szczególności danych podanych przez Użytkownika w trakcie procesu Rejestracji w Serwisie;

 1. Skutki nienależytego zabezpieczenia indywidualnego Loginu i Hasła do Konta w Serwisie przez Użytkownika oraz wszelkie konsekwencje braku prawidłowego wylogowania się przez Użytkownika z Konta Serwisu po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usług w ramach serwisu;

 2. Czasowy brak możliwości korzystania z funkcji Serwisu przez użytkownika, wynikający z dokonywanych zgodnie z Regulaminem przez usługodawcę zmian i ulepszeń w Serwisie. Użytkownik będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania;

 3. Poniesione przez Użytkownika szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowania z nienależycie zabezpieczonego lub pozbawionego właściwej ochrony antywirusowej komputera lub urządzenia końcowego podłączonego do sieci internetowej, w tym w szczególności za dokonane włamanie do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Loginu lub Hasła przez osoby trzecie, zainfekowania wirusem systemów komputerowych, z których korzysta Użytkownik;

 1. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody wynikłe po stronie Użytkownika indywidualnego Konta, w tym również za utracone korzyści, tytułem świadczenia Usług również w sytuacji, gdy szkoda wynika z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, jednak nie w sytuacji, gdy wynika to z winy umyślnej Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za gospodarcze, prawne lub wizerunkowe rezultaty i konsekwencje założenia przez Użytkownika Konta lub korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub zawierania przez Użytkownika Umów i Umów wykonawczych.

 2. Usługodawca oświadcza, iż prowadzi moderację treści zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie Umowy lub Umowy wykonawczej, której przyczyny leżą po stronie Kampanisty lub Outdoorowca, z zastrzeżeniem postanowień § 7, § 8 i § 9 Regulaminu.


§ 6. Nośnik reklamowy. Kampania reklamowa


 1. Usługodawca umożliwia Outdoorowcowi umieszczanie w Serwisie opisów Nośników reklamowych. Opis Nośnika reklamowego w swej treści zawiera w szczególności:

 1. Dokładną lokalizację Nośnika;

 2. Fotografię przedstawiającą Nośnik z tym zastrzeżeniem, iż po stronie Użytkownika leży obowiązek odpowiedniej modyfikacji fotografii w taki sposób, aby niemożliwe było odczytanie znajdujących się fotografii znaków towarowych lub innych oznaczeń;

 3. Cenę za dwa tygodnie, jeden miesiąc lub trzy miesiące wynajęcia Nośnika;

 4. Cenę naniesienia odpowiedniego plakatu lub banneru lub pliku graficznego;

 5. Cenę wydruku Materiału Reklamowego;

 6. Rodzaj Nośnika;

 7. Format Nośnika, w tym jego szerokość i wysokość oraz wymiar całkowity.

 1. Odpowiedzialność za treść opisu Nośnika ponosi wyłącznie Użytkownik. Poprzez umieszczenie w Serwisie opisu Nośnika reklamowego Outdoorowiec:

 1. Oświadcza, iż przysługują mu prawa do objętego opisem Nośnika reklamowego, w tym w szczególności oświadcza, iż jest uprawniony do zawierania i wykonywania Umów wykonawczych. Ponadto oświadcza, iż dysponuje niezbędnymi do wykonania Umów zasobami;

 2. Oświadcza, iż opis Nośnika jest zgodny z prawdą i istniejącym stanem faktycznym;

 3. Oświadcza, iż opis Nośnika jest zgodny z obowiązującym prawem i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności oświadcza, iż Outdoorowcowi przysługują autorskie prawa majątkowe do wymienionych elementów opisu Nośnika zawartych w § 6 ust. 1 Regulaminu.

 4. Wyraża wolę umożliwienia innym Użytkownikom Serwisu wyszukanie Nośnika oraz wyraża wolę umożliwienia Kampanistom składania Zamówień lub zawierania Umów dotyczących danego Nośnika reklamowego na zasadach ujętych w Regulaminie.

 1. Outdoorowiec zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania zamieszczonych w Serwisie opisów Nośników reklamowych oraz informacji dotyczących dostępności Nośników reklamowych.

 2. Outdoorowiec zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania WB o utracie lub przewidywanej utracie praw do Nośników reklamowych.

 3. Outdoorowiec może w każdym czasie usunąć opis danego Nośnika reklamowego z Serwisu, z wyłączeniem okresów, w których Nośnik reklamowy jest objęty Umową lub Umową wykonawczą. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Outdoorowca za naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

 4. Poprzez umieszczenie w Serwisie opisu Nośnika, Outdoorowiec wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie opisu lub hiperłącza do opisu w celach promocyjnych w Serwisie lub w innych serwisach internetowych prowadzonych przez partnerów Usługodawcy.

 5. Outdoorowiec, w celu prawidłowego dodania odpowiedniego Nośnika winien wykonać czynności:

 1. Dokonać wyboru odpowiedniego rodzaju nośnika, to jest jego formy i rozmiaru;

 2. Za pomocą szpilki kierunkowej, dokonać umiejscowienia tablicy na mapie;

 3. Dodać dokładny adres umiejscowienia Nośnika;

 4. Podać dokładną cenę Nośnika;

 5. Podać dokładną cenę wydruku Nośnika w postaci plakatu lub banneru;

 6. Podać dokładną cenę oklejenia Nośnika lub cenę Usługi;

 7. Dokonać wyboru dotyczącego technologii wyróżnienia Nośnika, to jest rodzaju i sposobu oświetlenia Nośnika;

 8. Dodać odpowiednie zdjęcie Nośnika we właściwym formacie;

 9. Dodać opis Nośnika;

 10. Dodać indywidualną nazwę Nośnika.

W przypadku podania ceny Nośnika, o której mowa w § 6 ust. 7 Regulaminu, w ramach Serwisu, system informatyczny dokona automatycznego powiększenia kwoty ceny o 20%, co stanowi prowizję pobieraną przez Usługodawcę. Powiększenie kwoty jest zaokrąglane do wielokrotności 50PLN.

 1. Outdoorowiec, w ramach panelu umieszczonego w Serwisie, posiada możliwość dokonywania czynności:

 1. Edycji cen za wydruk;

 2. Edycji cen za oklejenie;

 3. Edycji opcji filtrowania Nośników, z uwzględnieniem podziału na wymiary podane w m2;

 4. Edycji terminarzu, to jest dokładnego określania terminów, kiedy i jaki podmiot w określonym czasie zajmuje dany Nośnik;

 5. Dokonywania raportów w sytuacji, gdy dany Nośnik wykorzystywany jest w Kampanii.

 1. Outdoorowiec, w ramach Serwisu posiada możliwość dokonywania następujących czynności na tablicy:

 1. Edycji treści opisu;

 2. Usunięcie tablicy

 3. Zmiana zdjęcia;

 4. Zmiana terminów, w których określony Nośnik jest niedostępny;

 5. Wybór promocji;

 6. Dodanie odpowiednich nośników do właściwej grupy, której charakter odpowiada charakterowi danego nośnika;

 7. Edycji ceny nośnika;

 8. Opcja ukrycia.

 1. Kampanista, w ramach Serwisu posiada możliwość tworzenia kampanii reklamowych.

 2. Dla prawidłowego stworzenia kampanii reklamowej, Kampanista winien wykonać następujące czynności:

 1. Za pomocą mapy i wyszukiwarki miejsc, dokonać wyboru Nośnika spośród Nośników dostępnych w określonym terminie.

 2. Wybrać interesujący go Nośnik.

 3. Wybrać termin trwania kampanii reklamowej.

 1. Kampanista, po dokonaniu wyboru odpowiedniego Nośnika posiada możliwość dokonania następujących czynności:

 1. Dokonania wyboru formy Nośnika, to jest Nośnika z wydrukiem i wyklejeniem /montażem lub wyłącznie samego Nośnika;

 2. Przesłanie zdjęcia z grafiką do wyklejenia/montażu nie później jednak niż w terminie 10 dni przed rozpoczęciem kampanii reklamowej;

 1. Wybrane/Zarezerwowane przez Kampanistę Nośniki uzyskują status zarezerwowanych.

 2. Kampanista w celu prawidłowego zakończenia procesu tworzenia kampanii reklamowej, winien dokonać płatności zaliczki, o której mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu.

 3. Wybrane przez Kampanistę odpowiednie Nośniki uzyskują status „zgłoszonych do wynajęcia”.

 4. Usługodawca każdorazowo dokonuje sprawdzenia określonego zamówienia. Usługodawca każdorazowo dokonuje sprawdzenia dostępności określonego Nośnika w danym terminie. Usługodawca za pomocą wiadomości e-mail bądź telefonicznie informuje Outdoorowca o wyborze Nośnika do niego należącego.

 5. Usługodawca, po dokonaniu sprawdzenia zamówienia oraz po uzyskaniu zgody na wykorzystanie Nośnika od Outdoorowca, informuje Kampanistę o zaakceptowaniu zamówienia lub jego odrzuceniu wiadomością e-mail, bądź telefonicznie.

 6. Kampanista zobowiązany jest do dokonania płatności całej kwoty za określoną kampanię reklamową nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kampanii reklamowej. Pozostała do zapłacenia kwota uwzględnia wpłaconą zaliczkę.

 7. W terminie 7 dni od finalizacji kampanii reklamowej, Outdoorowiec przekazuje Kampaniście zdjęcie potwierdzające naniesienie grafiki na Nośnik.

 8. W czasie trwania kampanii reklamowej Kampanista posiada możliwość wyboru opcji przedłużenia kampanii reklamowej.

 9. Kampanista i Outdoorowiec, w terminie 7 dni przed zakończeniem kampanii reklamowej otrzymają wiadomość e-mail dotyczącą terminu zakończenia określonej kampanii reklamowej.

 10. Po zakończeniu określonej kampanii reklamowej, w panelu Kampanisty wymieniona kampania reklamowa zostaje oznaczona jako ZAKOŃCZONA.


§ 7. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy


 1. Celem złożenia Zamówienia, Użytkownik zaznacza wybrane w Serwisie Nośniki reklamowe przy jednoczesnym dokładnym oznaczeniu terminu, na jaki opiewać będzie Umowa. Użytkownik nie może wybrać niezależnych i różniących się od siebie terminów w stosunku do różnych Nośników objętych Zamówieniem.

 2. Użytkownik oświadcza, iż przy składaniu danego Zamówienia jest uprawniony do zawarcia i wykonania przedmiotowej Umowy oraz że dysponuje odpowiednimi środkami, w tym finansowymi, do prawidłowej realizacji Umowy.

 3. Usługodawca, w celu usprawnienia funkcjonowania Serwisu i sposobu składania i realizacji Zamówień, zamieszcza przy opisie poszczególnych Nośników wstępną informację dotyczącą dostępności danego Nośnika w określonym terminie. WB oświadcza, iż informacje odnoszące się do terminowej dostępności danego Nośnika nie mają charakteru wiążącego i mogą ulec zmianie. Kampanista po złożeniu określonego Zamówienia, po weryfikacji Zamówienia otrzyma od Usługodawcy wiążącą informację dotyczącą dostępności określonego, wybranego przez Użytkownika Nośnika we wskazanym przez Użytkownika terminie.

 4. Użytkownik, celem prawidłowej realizacji Zamówienia, przed przesłaniem Zamówienia zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki w wysokości 123 PLN (sto dwadzieścia trzy złote 00/100) brutto na rzecz Usługodawcy. Użytkownik dokonuje wpłaty za pośrednictwem zewnętrznego serwisu płatnościowego – przelewy24.pl, z którym współpracuje Usługodawca, na zasadach odrębnych, określonych we właściwym regulaminie dotyczącym sposobu świadczenia usług finansowych wskazanego serwisu.

 5. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą, gdy WB otrzyma potwierdzenie dokonania płatności przez Użytkownika.

 6. W ciągu 48 godzin od chwili złożenia przez Użytkownika określonego Zamówienia:

 1. WB dokonuje weryfikacji Zamówienia pod kątem dostępności określonych Nośników w określonym terminie, po czym przekazuje odpowiednią informację Kampaniście;

 2. W ramach weryfikacji zamówienia, Outdoorowcy posiadają możliwość akceptacji lub odrzucenia uczestnictwa Nośników, co do których przysługują im prawa, w Kampanii.

 3. W chwili, gdy WB potwierdzi dostępność wszystkich Nośników, Umowę uważa się za zawartą. Z tą samą chwilą zaliczka, o której mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu, zostaje zaliczona na poczet realizacji zawartej Umowy;

 4. W sytuacji, gdy WB stwierdzi brak dostępności któregokolwiek z wybranych Nośników lub w sytuacji, gdy choć jeden Outdoorowiec nie wyrazi zgody na uczestnictwo Nośnika, co do którego przysługuje mu prawo, do uczestnictwa w kampanii reklamowej, Kampanista może zrezygnować z kampanii reklamowej lub dokonać wyboru dodatkowych Nośników;

 5. Dostępność dodatkowych, wybranych przez Kampanistę Nośników potwierdza Outdoorowiec;

 6. Po upływie 48 godzin od weryfikacji dostępności wybranych Nośników, w sytuacji, gdy brak jest dostępnego któregokolwiek z wybranych Nośników, w ciągu 24 godzin Kampanista może potwierdzić wolę zawarcia Umowy w zakresie dotyczącym tylko Nośników lub dodatkowych Nośników, których dostępność została potwierdzona;

 1. Po upływie 48 godzin od chwili złożenia Zamówienia:

 1. W sytuacji, gdy Kampanista potwierdzi wolę zawarcia Umowy, Umowę uważa się za zawartą. Z tą samą chwilą zaliczka, o której mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu, zostaje zaliczona na poczet realizacji zawartej Umowy;

 2. W sytuacji, gdy Kampanista nie potwierdzi woli zawarcia Umowy, zaliczka, o której mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu, zostaje zwrócona w terminie i na zasadach odrębnych określonych we właściwym regulaminie dotyczącym świadczenia usług finansowych przez serwis, za pomocą którego Użytkownik dokonał płatności i z którym Usługodawca współpracuje. Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy Kampanista rezygnuje z kampanii reklamowej w sytuacji opisanej w § 7 ust. 6 lit. d Regulaminu.

 1. Po zawarciu Umowy, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni przed określonym w Umowie terminem umieszczenia materiałów na Nośnikach reklamowych, Kampanista zobowiązany jest do przesłania Materiałów reklamowych na adres wskazany w Umowie (za pomocą: „button” w Panelu Kampanisty – „załaduj plik graficzny” lub drogą mailową).

 2. Kampanista oświadcza, iż:

 1. Materiały reklamowe nie naruszają obowiązujących przepisów prawa;

 2. Przysługują mu wszelkie prawa do Materiałów oraz ich elementów, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe;

 3. Wykorzystanie Materiałów przy wykonaniu Umowy nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

 1. Kampanista zobowiązuje się zwolnić WB od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek zobowiązań w sytuacji naruszenia praw, w tym w szczególności praw autorskich, dotyczących Materiałów. Kampanista zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich do pełnej ich wysokości na każde żądanie WB.


§ 8. Umowa


 1. Umowę uważa się za zawartą z chwilą, o której mowa w § 7 ust 6 lit. c lub § 7 ust 7 lit. a Regulaminu.

 2. Usługodawca jest zobowiązany do realizacji Umowy za pomocą podwykonawców, z którymi WB współpracuje, którym przysługują prawa do wybranych przez Kampanistę Nośników. Kampanista wyraża zgodę na realizację Umowy we wskazany sposób.

 3. W ramach indywidualnego Konta, Kampanista posiada dostęp do wszelkich informacji dotyczących zawartych przez siebie Umów, w tym w szczególności posiada dostęp do listy objętych określoną Umową Nośników i danych Nośników , do których prawa posiadają odpowiedni Outdoorowcy.

 4. Usługodawca może uzależnić swoje przystąpienie do realizacji Umowy od uiszczenia przez Kampanistę odpowiedniej zaliczki, niezależnej od zaliczki, o której mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu, w wysokości, terminie i na zasadach odrębnych określonych w Umowie.

 5. Usługodawca w terminie i na zasadach określonych w Umowie, zapewnia umieszczenie na Nośnikach odpowiednich Materiałów reklamowych. Potwierdzenie wskazanej czynności następuje z chwilą umieszczenia przez Outdoorowca raportu we właściwym miejscu Panelu Outdoorowca. Wskazany raport jest widoczny dla Kampanisty w panelu Kampanisty lub zostaje przesłany na odpowiedni adres e-mail Kampanisty.

 6. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za prawidłowość i zgodność z obowiązującym prawem Materiałów.

 7. W terminie 10 dni, przed dniem umieszczenia Materiałów na Nośnikach reklamowych, Kampanista zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty wynagrodzenia, jakie przysługuje WB tytułem realizacji Umowy. Do wysokości pozostałej, należnej płatności na rzecz WB, uwzględnia się zaliczki, jakie opłacił Kampanista w związku z prawidłową realizacją Umowy.

 8. W sytuacji, gdy Kampanista popada w zwłokę w zapłacie pełnej kwoty wynagrodzenia, pomniejszonej o opłaty tytułem zaliczki, jakie przysługuje WB tytułem realizacji Umowy, WB oświadcza, iż wstrzyma umieszczenie odpowiednich materiałów na Nośnikach reklamowych.

 9. Kampanista zobowiązuje się do terminowego uiszczania należnych opłat, zgodnie z postanowieniami Umowy. W sytuacji, gdy Kampanista popada w zwłokę w zapłacie wymagalnych opłat, WB przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych, liczonych od dnia wymagalności roszczenia do dnia zapłaty.

 10. WB wyłącza swoją odpowiedzialność za nieprawidłowe i nienależyte wykonanie lub za niewykonanie przedmiotowej Umowy lub Umowy wykonawczej, spowodowane nieprawidłowym lub nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem właściwej Umowy lub Umowy Wykonawczej z winy Outdoorowca.

 11. Kampanista ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Outdoorowca za zapłatę wymagalnych opłat tytułem realizacji Umowy. Kampanista wyraża zgodę na dochodzenie przez Outdoorowca tylko bezpośrednio od Kampanisty zapłaty wymagalnych roszczeń, to jest opłat objętych Umowa Wykonawczą.

 12. W sytuacji braku realizacji lub nieprawidłowej realizacji Umowy w stosunku do indywidualnych Nośników, Kampanista zobowiązuje się do dochodzenia prawidłowej realizacji Umowy bezpośrednio i wyłącznie od Outdoorowca, którego zobowiązania wynikają z właściwej Umowy Wykonawczej.

 13. Kampanista zobowiązuje się, iż poza Serwisem nie będzie zawierał innych umów o podobnym charakterze jak Umowy i Umowy Wykonawcze, w tym w szczególności umów najmu powierzchni reklamowej z Outdoorowcem, który jako podwykonawca realizował Umowę oraz z innymi podmiotami współpracującymi z Outdoorowcem.

 14. Z chwilą zawarcia Umowy, zgodnie z treścią § 7 ust 6 lit. c lub § 7 ust 7 lit. a Regulaminu, Kampanista zobowiązuje Outdoorowca do umieszczenia Materiałów na odpowiednich Nośnikach reklamowych. Liczba umieszczonych Materiałów oraz liczba użytych Nośników reklamowych powinna odpowiadać liczbie Materiałów i Nośników reklamowych wybranych przez Kampanistę. Outdoorowiec ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kampanisty, za prawidłowe umieszczenie Materiałów na właściwych Nośnikach reklamowych w odpowiedniej liczbie z zastrzeżeniem postanowień § 7, § 8 i § 9 Regulaminu. W sytuacji, w której Kampanista stwierdzi nieprawidłowości w wykonaniu Umowy, Kampanista posiada prawo dochodzenia od Outdoorowca usunięcia nieprawidłowości celem prawidłowego wykonania Umowy.


§ 9. Umowa wykonawcza


 1. Usługodawca zawiera z Outdoorowcem odpowiednią Umowę Wykonawczą, której przedmiot stanowi realizacja części Umowy w zakresie dotyczącym Nośników reklamowych, co do których prawa przysługują określonemu Outdoorowcowi. Powyższe oznacza, iż Outdoorowiec zobowiązany jest do umieszczenia i utrzymania odpowiednich Materiałów na Nośnikach reklamowych na zasadach i w terminie oznaczonych w Umowie Wykonawczej.

 2. W ramach indywidualnego Konta, Outdoorowiec posiada dostęp do wszelkich informacji dotyczących zawartych przez siebie Umów Wykonawczych, w tym w szczególności posiada dostęp do listy objętych określoną Umową Wykonawczą Nośników reklamowych wraz ze wskazaniem właściwego Kampanisty, który zawarł z Usługodawcą Umowę dotyczącą danego Nośnika.

 3. Usługodawca przekazuje informację o otrzymaniu danego Zamówienia dotyczącego Nośnika reklamowego Outdoorowcowi, któremu przysługują prawa do wskazanego Nośnika.

 4. Outdoorowiec jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin, od chwili uzyskania od WB informacji o Zamówieniu, przekazać WB właściwą informację dotyczącą dostępności Nośników objętych Zamówieniem.

 5. Potwierdzenie dostępności, o którym mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu, oznacza, iż Outdoorowiec jest zobowiązany do zawarcia odpowiedniej Umowy Wykonawczej, w sytuacji, gdy WB dokonuje zawarcia Umowy dotyczącej Nośników reklamowych objętych zamówieniem.

 6. Stronom przysługuje prawo do określenia w treści Umowy wykonawczej kary umownej, do której zapłaty zobowiązuje się Outdoorowiec w szczególności w sytuacji, gdy dopuszcza się naruszenia określonych w Umowie wykonawczej terminów umieszczenia odpowiednich Materiałów na Nośnikach lub przesłania fotografii dokumentującej umieszczenie Materiałów na Nośnikach.

 7. Outdoorowiec zobowiązany jest do przesłania WB w terminie oznaczonym w Umowie wykonawczej fotografii dokumentującej umieszczenie Materiałów na Nośnikach, w formie odpowiedniego raportu.

 8. W terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca od dnia Zawarcia Umowy wykonawczej, Outdoorowiec zobowiązany jest wystawić fakturę VAT obejmującą wszystkie Umowy wykonawcze, których realizacja została zakończona w danym miesiącu, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 9 Regulaminu.

 9. Usługodawca powiadomi Outdoorowca o braku zapłaty w terminie należności lub częściowej niedopłacie należności, jakiej dopuszcza się Kampanista i jaka wynika z Umowy w związku z realizacją której zawarto Umowę wykonawczą. We wskazanej sytuacji, Usługodawca dokona zapłaty na rzecz Outdoorowca części należności rzeczywiście otrzymanej od Kampanisty w związku z wykonaniem Umowy. Na powyższe Outdoorowiec wyraża swą zgodę.

 10. WB wyłącza swoją odpowiedzialność w każdej sytuacji, w której nie następuje wykonanie Umowy wykonawczej w wyniku niewykonania przez Kampanistę właściwej Umowy.

 11. Outdoorowiec zobowiązuje się, w sytuacji o której mowa w § 9 ust. 9 Regulaminu, do dochodzenia należnych mu roszczeń na podstawie Umowy wykonawczej, z wyłączeniem należności otrzymanych od WB, bezpośrednio od Kampanistów, których zobowiązania wynikają z właściwych Umów.

 12. Outdoorowiec ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację Umowy wykonawczej również w stosunku do Kampanisty, z którym WB zawarł Umowę i w związku z którą zawarto Umowę wykonawczą. Oznacza to, iż Outdoorowiec wyraża zgodę na dochodzenie od niego prawidłowej realizacji Umowy wykonawczej również przez Kampanistę.

 13. Outdoorowiec zobowiązuje się, iż poza Serwisem nie będzie zawierał innych umów o podobnym charakterze jak Umowy i Umowy Wykonawcze, w tym w szczególności umów najmu powierzchni reklamowej z Kampanistą oraz z innymi podmiotami współpracującymi z Kampanistą, z którym WB zawarł Umowę, w związku z którą zawarto Umowę wykonawczą.

 14. Z chwilą zawarcia Umowy, zgodnie z treścią § 7 ust 6 lit. c lub § 7 ust 7 lit. a Regulaminu, Outdoorowiec zostaje zobowiązany do umieszczenia Materiałów na odpowiednich Nośnikach reklamowych. Liczba umieszczonych Materiałów oraz liczba użytych Nośników reklamowych powinna odpowiadać liczbie Materiałów i Nośników reklamowych wybranych przez Kampanistę. Outdoorowiec ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kampanisty, za prawidłowe umieszczenie Materiałów na właściwych Nośnikach reklamowych w odpowiedniej liczbie z zastrzeżeniem postanowień § 7, § 8 i § 9 Regulaminu.


§ 10. Dane Użytkownika


 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest „SOUL-MEDIA Konrad Krasnowski.” Dane osobowe Użytkownik określa w procesie rejestracji przy zastosowaniu formularza rejestracyjnego.

 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). Gromadzone dane osobowe stanowią zbiór danych osobowych w myśl Ustawy o ochronie danych osobowych i podlegają zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika celem prawidłowej realizacji Usług w myśl Regulaminu oraz celem zawarcia i prawidłowej realizacji Umów i Umów wykonawczych, jak również celem prawidłowej realizacji rozliczeń.

 4. Użytkownik w każdym czasie posiada prawo wglądu do danych osobowych go dotyczących podlegających przetwarzaniu, w tym również posiada prawo do wprowadzania zmian i usuwania danych go dotyczących.

 5. Usługodawca oświadcza, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, gdy Użytkownik zobowiąże WB do udostępnienia danych osobowych dotyczących Użytkownika lub wyrazi na to zgodę lub z wnioskiem o udostępnienie danych wystąpi uprawniony organ w sytuacji podejrzenia naruszenia przepisów obowiązującego prawa przez Użytkownika.


§ 11. Postępowanie reklamacyjne


 1. Użytkownik posiada prawo do złożenia reklamacji. Użytkownikowi wskazane prawo przysługuje w sytuacji, gdy podmioty zobowiązane nie realizują lub realizują Usługi z naruszeniem postanowień Regulaminu.

 2. Reklamację należy złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: reklamacje@wolnybilboard.pl. Prawidłowa reklamacja w swej treści winna określać co najmniej indywidualny Login do Konta Użytkownika, który zgłasza reklamację oraz dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 3. W sytuacji, gdy podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem przedmiotowej reklamacji Usługodawca zwraca się do Użytkownika, który składa reklamację o jej uzupełnienie.

 4. Usługodawca rozpatruje reklamacją w terminie 30 dni od dnia otrzymania pełnej reklamacji, to jest po ewentualnym jej uzupełnieniu.

 5. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekaże Użytkownikowi poprzez jej przesłanie na adres e-mail przypisany do indywidualnego Konta Użytkownika, który złożył reklamacje.


§ 12. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług


 1. Użytkownik w każdym czasie posiada prawo do rozwiązania umowy dotyczącej określonego Konta, zawartej z Usługodawcą. Rozwiązanie umowy następuje po prawidłowym wypełnieniu właściwego formularza dostępnego pod adresem: www.wolnybillboard.pl/zerwanieumowy, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Użytkownika związanych z zawartymi Umowami i Umowami wykonawczymi.

 3. Usługodawca posiada prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług z ważnych przyczyn z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

 4. W sytuacji, gdy umowa o świadczenie Usług została rozwiązana na podstawie decyzji Usługodawcy z przyczyn związanych z rażącym naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Użytkownik nie ma możliwości ponownej rejestracji w Serwisie, chyba, że Usługodawca wyrazi na to zgodę.


§ 13. Postanowienia końcowe


 1. Usługodawca posiada prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z przyczyn związanych z podyktowanymi względami technicznymi, biznesowymi lub prawnymi. Usługodawca nie ma obowiązku uzasadnienia wprowadzanych zmian i ich przyczyn z zastrzeżeniem § 13 ust 2 Regulaminu. Zmianę Regulaminu uważa się za skuteczną w terminie siedmiu dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Serwisie.

 2. W sytuacji, gdy Usługodawca dokona zmian w Regulaminie, zobowiązany jest do powiadomienia o zaistniałym fakcie Użytkownika za pomocą przesłania odpowiedniej wiadomości e-mail. Użytkownik posiada prawo do złożenia odmowy akceptacji wprowadzonych zmian w Regulaminie w terminie siedmiu dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Serwisie. Złożenie odmowy akceptacji wprowadzonych zmian w Regulaminie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 Regulaminu.

 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

 4. Spory wynikłe z realizacji Usług w ramach Serwisu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla miejsca położenia siedziby Usługodawcy.

 5. W sytuacji zmiany lub unieważnienia określonych postanowień Regulaminu w drodze prawomocnego orzeczenia właściwego sądu, postanowienia Regulaminu nieobjęte orzeczeniem uważa się za pozostające w mocy i wiążące dla Usługodawcy i Użytkowników.

: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna