1. 1 Streszczenie w języku niespecjalistycznymPobieranie 229.79 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar229.79 Kb.
Spis treści
1 WSTĘP.............................................................................................................................................2

1.1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym.............................................................................2

1.2 Wykaz używanych skrótów i terminów....................................................................................2

2 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OPRACOWANIU PROJEKTU UPUL ......................................................................................................................3

3 INFORMACJE OGÓLNE ...............................................................................................................4

3.1 Podstawy prawne prognozy......................................................................................................4

3.2 Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy..................................................................5

3.3 Główne cele upul ...............................................................................................................6

3.4 Cele ochrony przyrody ustanowione na szczeblu krajowym i wspólnotowym istotne z

punktu widzenia upul ................................................................................................................6

3.5 Ogólna charakterystyka obszaru.............................................................................................10

3.6 Zaplanowane zadania gospodarcze ........................................................................................10

3.7 Informacje o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko...............................................10

4 POTENCJALNE ZMINY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU............................................................................................11

5 PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU UPUL NA ŚRODOWISKO .........12

5.1 Prognoza wpływu projektu upul na środowisko ..............................................................12

5.1.1 Oddziaływanie na różnorodność biologiczną.................................................................12

5.1.2 Oddziaływanie na ludzi...................................................................................................12

5.1.3 Oddziaływanie na rośliny................................................................................................12

5.1.4 Oddziaływanie na zwierzęta...........................................................................................12

5.1.5 Oddziaływanie na wodę..................................................................................................13

5.1.6 Oddziaływanie na powietrze...........................................................................................13

5.1.7 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi...........................................................................13

5.1.8 Oddziaływanie na krajobraz............................................................................................13

5.1.9 Oddziaływanie na klimat.................................................................................................13

5.1.10 Oddziaływanie na zasoby naturalne..............................................................................14

5.1.11 Oddziaływanie na zabytki ............................................................................................14

5.1.12 Oddziaływanie na dobra materialne..............................................................................14

5.1.13 Łączne oddziaływanie projektu upul na środowisko .............................................14

5.2 Wpływ ustaleń projektu upul na siedliska przyrodnicze wymagające ochrony ..............16

5.3 Wpływ ustaleń projektu upul na ptaki chronione w ramach obszaru Natura 2000 .........16

6 ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I OGRANICZENIE EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO DZIAŁAŃ ZAPROJEKTOWANYCH W UPUL ........................................................................................17

6.1 Ogólne wytyczne i zalecenia prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej.............................17

6.2 Ocena wpływu zaplanowanych zabiegów na integralność obszarów Natura 2000................17

6.3 Rozwiązania alternatywne......................................................................................................17

1 WSTĘP

1.1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla obrębów ewidencyjnych w Gminie Sarnaki /Binduga, Chybów, Hołowczyce, Hołowczyce Kolonia, Klimczyce, Klimczyce Kolonia, Płosków, Płosków Kolonia, Terlików, Rzewuszki/ oraz Gminy Platerów /Chłopków, Chłopków Kolonia, Czuchów, Czuchów Pieńki, Falatycze, Górki, Hruszew, Hruszniew, Kisielew, Lipno, Mężenin, Mężenin Kolonia, Michałów, Myszkowice, Nowodomki, Ostromęczyn, Platerów, Puczyce, Rusków, Zaborze/ o powierzchni gruntów objętych planowaniem gospodarczym 2505.32 ha. Projekt upul został sporządzony przez firmę Krzysztof Janczulewicz Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno - Leśnych. i opracowany na okres gospodarczy 2013-2022. Prognoza ma za zadanie uwypuklić wpływ zadań ujętych w upl na środowisko podczas ich realizacji. Szczególnie zwrócono uwagę na wpływ projektu na środowisko naturalne, a przede wszystkim gatunki i siedliska chronione w ramach obszarów Natura 2000.

W dokumencie zawarto informacje na temat: podstawy prawnej i powiązań z innymi dokumentami, krótki opis projektu upul oraz informacje o źródłach danych oraz metodach wykorzystywanych w trakcie sporządzania prognozy.. Ogólnie omówiono warunki geograficzne regionu oraz stan ekosystemów leśnych. Analiza kładzie istotny nacisk na obszary i gatunki chronione, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. Najważniejszą częścią niniejszego opracowania jest próba przewidzenia wpływu zaplanowanych działań, z zakresu gospodarki leśnej, na poszczególne elementy środowiska. Końcowy rozdział analizuje działania ograniczające ewentualny negatywny wpływ realizacji zadań zawartych w projekcie na siedliska i gatunki chronione oraz integralność obszarów Natura 2000. Niemniej jednak przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza jednoznacznie wykazuje brak takich oddziaływań. Stosowane dotąd, oraz zalecane obecnie metody działań we właściwy sposób zabezpieczają te obiekty, a różnorodność siedlisk i gatunków na terenach leśnych pozostaje zachowana głównie dzięki prowadzeniu wielofunkcyjnej, planowej gospodarki leśnej w myśl zasad przyjętych w przedmiotowym projekcie upul.


1.2 Wykaz używanych skrótów i terminów
Prognoza – prognoza oddziaływania na środowisko projektu upul

upul – uproszczony plan urządzenia lasu

GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

SOO – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk OSO – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków LMN – Leśna Mapa Numeryczna2 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OPRACOWANIU PROJEKTU UPUL I ISL


  1. Pismo potwierdzające przeprowadzenie konsultacji społecznych,

  2. Pismo potwierdzające wyłożenie projektów do publicznego wglądu

  3. Opinia nadleśniczego

Wszystkie w/w dokumenty związane z udziałem społeczeństwa w opracowaniu projektów upul zostały umieszczone w załączniku do niniejszego opracowania.3 INFORMACJE OGÓLNE

3.1 Podstawy prawne prognozy
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu upul została opracowana na podstawie umowy zawartej w dniu 04-04-2012 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Łosicach a Firmą Krzysztof Janczulewicz Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno – Leśnych z Czarnej Białostockiej.

Podstawę prawną opracowania niniejszego dokumentu tworzą:
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).Uwzględniono też następujące akty prawa krajowego:
- Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 101, poz. 444 z późniejszymi),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2005 r. Nr 256, poz. 2151),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz
7-8 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z
2007 r. nr 75 poz 493 z późniejszymi zmianami),
oraz dokumenty prawa wspólnotowego Unii Europejskiej:
- Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (z późniejszymi zmianami),

- Dyrektywa Rady 79/409/UE z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (z późniejszymi zmianami).3.2 Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy
Projekt upul został sporządzony zgodnie z odpowiednimi instrukcjami i zasadami z uwzględnieniem następujących czynności:

- pozyskanie materiałów geodezyjnych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,


- wstępna analiza i przygotowanie materiałów do prac terenowych,
- zawiadomienie sołtysów o dacie rozpoczęcia inwentaryzacji w terenie,
- inwentaryzacja terenowa (taksacja lasu), ,
- wprowadzenie danych do bazy, ich analiza oraz zaprojektowanie wskazań gospodarczych,
- przygotowanie projektów planów do wyłożenia do publicznego wglądu dla właścicieli w siedzibie Gminy Platerów i Sarnaki,

- wyłożenia projektów planów i inwentaryzacji stanu lasów do publicznego wglądu dla właścicieli lasów przez Wójta na okres 60 dni,

- wyjaśnienia wykonawcy planu, do wniosków i zastrzeżeń do uproszczonych planów zgłoszonych przez właścicieli lasów,

- uzgodnienie zapisów projektów planów z Nadleśniczym Nadleśnictwa Sarnaki


- przygotowanie ostatecznej wersji projektów uproszczonych planów,
- przekazanie projektów uproszczonych planów,
- zatwierdzenie uproszczonych planów przez Starostę.
Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano najistotniejsze analizy i zestawienia zawarte w projekcie upul.. Niezbędne do przeprowadzenia prognozy były udostępnione przez GDOŚ w Warszawie warstwy LMN z formami ochrony przyrody. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku ...” z dnia 3 października 2008 r. rozróżniono wpływ krótko, średnio i długoterminowy oraz negatywny i pozytywny.

3.3 Główne cele upul
Naczelnym celem upul jest umożliwienie prowadzenia trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Znajduje to odzwierciedlenie w przepisach prawnych, w świetle których gospodarowanie lasem i jego zasobami może odbywać się wyłącznie na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych na okres dziesięcioletni.

Podstawowe cele dla jakich sporządzono projekty upul dla gruntów leśnych opisywanych obrębów ewidencyjnych są następujące:

• sprawowanie przez Starostę nadzoru nad gospodarką leśną w tych lasach (art. 5 ust. 1, pkt. 2 ustawy o lasach),

• prowadzenie przez właścicieli lasów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej (art. 7 ustawy o lasach),

• naliczanie przez Urząd Gminy podatku leśnego na podstawie danych zawartych w uproszczonym planie, wg zasad określonych w ustawie o podatku leśnym (art. 21 ustawy lasach).

3.4 Cele ochrony przyrody ustanowione na szczeblu krajowym i wspólnotowym istotne z punktu widzenia upul
Część gruntów będących przedmiotem projektu upul /zasięg obszarów chronionych zaznaczono na załączonych mapach/ położonych jest w obrębie obszarów chronionych:


  • Rezerwat Kózki

  • SOO: PLB140001 Dolina Dolnego Bugu.

– OSO: PLH140011 Ostoja Nadbużańska.

  • Nadbużański Park Krajobrazowy

  • Podlaski Przełom Bugu – Park KrajobrazowyREZERWAT KÓZKI
Rezerwat przyrody "Kózki" został utworzony 12 stycznia 2000 roku decyją Wojewody Mazowieckiego. Jego powierzchnia wynosi 82,12 ha. Położony jest w północnej części gminy Sarnaki, nad rzeką Bug tuż przy moście, na trasie Łosice-Siemiatycze. Północną granicę rezerwatu stanowi koryto rzeki Bug, zaś południową ciąg bagnistych starorzeczy tej rzeki. Od wschodu granica opiera się o odcinek szosy, biegnącej do Siemiatycz, zaś od południowego zachodu i południowego wschodu granicę stanowi styk muraw rezerwatu z gruntami ornymi, dochodząc miejscami do zabudowy wsi Kózki.

Charakterystycznym dla rezerwatu " Kózki" elementem krajobrazu są płaty piaszczystych muraw, wytworzonych na naniesionych przez rzekę, poddanych procesom denudacji wydmach. Od rzeki w kierunku południowym teren obniża się przechodząc w sieć połączonych ze sobą starorzeczy z bogatą roślinnością wodną i szuwarową. Dominującym typem gleb na tym okresowo zalewanym terenie są gleby oglejone, mineralne murszowe na piaskach luźnych.

W skali lokalnej obszar rezerwatu stanowi swoistą enklawę otoczoną terenami o dość intensywnej ingerencji człowieka jak: ruchliwa trasa Siedlce-Białystok. zabudowa letniskowa wsi Kózki, zabudowa wiejska Kózek i Bindugi oraz grunty użytkowane rolniczo. Mimo to na stosunkowo niewielkim obszarze rezerwatu istnieją dogodne warunki do gniazdowania i żerowania dla wielu gatunków ptaków. Największą rzadkością stwierdzoną na terenie rezerwatu był w latach 70-tych kulon Burhinus oedicnemus -najbardziej skryty, płochliwy i niedostrzegalny dla obserwatora przedstawiciel siewkowców. Ten tajemniczy ptak o nocnej aktywności, któremu niezbędne do życia są duże powierzchnie piaszczystych terenów, będący obecnie na granicy wymarcia występuje w Polsce (dolina Narwi) w liczbie zaledwie 2-4 par. W roku 1985 na terenie rezerwatu gnieździła się ostatnia para kulona w całej dolinie Bugu!!, w 1987 r. obserwowano po raz ostatni pojedyńczego osobnika, który bezskutecznie nawoływał partnera. Dolina Bugu jest ważnym w skali kraju obszarem gniazdowania sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula. W rezerwacie od lat notuje się występowanie 4 par tego silnie zagrożonego gatunku. Stwierdzono również gniazdowanie 2 par sieweczki rzecznej Charadrius dubius, która w dolinie Bugu jest znacznie liczniejsza niż obrożna, oraz rybitwy białoczelnej Sterna albifrons, która wraz z kulonem i sieweczką obrożną umieszczona jest w "Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt". Dolina Bugu jest również ważną trasą wędrówek ptaków wodno-błotnych i wielu innych. Regularnie zatrzymują się tutaj gatunki gniazdujące w północnej Europie, a zimujące w południowo-zachodziej części kontynentu. Do grupy tych migrantów, odwiedzających corocznie rezerwat należą: nur czarnoszyji, skandynawski podgatunek pliszki żółtej i świergotek rdzawogardlisty.

DOLINA DOLNEGO BUGU

Obszar obejmuje ok. 260 km odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. Większość doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. Obszary bagienne są usytuowane głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu, oraz wokół pozostałych fragmentów dawnych koryt rzecznych. Koryto Bugu jest w większości nie zmienione przez człowieka, pozostały tu liczne, piaszczyste wyspy, nagie lub porośnięte wierzbowymi lub topolowymi łęgami nadrzecznymi; wzdłuż rzeki występują dobrze rozwinięte zarośla wierzbowe. Pierwsza terasa rzeki obfituje w starorzecza, zróżnicowane pod względem wielkości, głębokości i stopnia porośnięcia przez roślinność wodną. Do ostoi włączony jest także kompleks lasów liściastych między miejscowościami Drażniew i Platerów.


Występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Bardzo ważna ostoja ptaków wodno-błotnych. Jedno z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych gadożera; do niedawna jedno z nielicznych w Polsce stanowisk kulona.

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), bocian czarny, brodziec piskliwy, cyranka, czajka, czapla siwa, krwawodziób, gadożer (PCK), kszyk, kulik wielki (PCK), płaskonos, podróżniczek (PCK), rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, rycyk, sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna

(PCK), zimorodek; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: bocian biały, kania czarna, derkacz, wodnik i samotnik.

Niestety brak jest danych o ptakach w okresie pozalęgowym.

Bogata fauna bezkręgowców, m.in. interesujące gatunki pająków ( Agyneta affinis, A. saxatilis, Chocorna picinus, Enoplognatha

thoracica, Enophrys aequipes, Hahnia halveola, Iberina candida, Leptyphantes flavipes, Styloctetor stativus).

Cenny kompleks nadrzecznych lasów o zachowanym charakterze naturalnym, oraz szereg zbiorowisk roślinnych związanych z siedliskami wilgotnymi. Stanowiska rzadkich gatunków roślin:

Aconitum variegatum, Anemone sylvestris, Aquilegia vulgaris, Arctostaphylos uva-ursi, Aruncus dioicus, Asarum europaeum, Betula humilis, Cephalanthera rubra, Cetraria islandica, Chimaphila umbellata, Convallaria majalis, Crepis praemorsa, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza majalis, Daphne mezereum, Dianthus superbus, Digitalis grandiflora, Diphasium complanatum, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Epipactis palustris, Frangula alnus, Galium odoratum, Gentianella amarella, Goodyera repens, Hierochloe odorata, Iris sibirica, Lilium martagon, Linnaea borealis, Listera ovata, Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum, Neottia nidus-avis, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Platanthera bifolia, Polypodium vulgare, Primula elatior, Primula veris, Ribes nigrum, Viburnum opulus, Vinca minor.OSTOJA NADBUŻAŃSKA

Ostoja obejmuje ok. 260 km odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. Większość doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. Obszary bagienne są usytuowane głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu oraz wokół pozostałych fragmentów dawnych koryt rzecznych. Koryto Bugu jest w większości nie zmienione przez człowieka, pozostały tu liczne, piaszczyste wyspy, nagie lub porośnięte wierzbowymi lub topolowymi łęgami nadrzecznymi, z dobrze rozwiniętymi zaroślami wierzbowymi. Pierwsza terasa rzeki obfituje w starorzecza, zróżnicowana pod względem wielkości, głębokości i stopnia porośnięcia przez roślinność wodną. Do ostoi włączony jest także kompleks lasów liściastych między miejscowościami Drażniew i Platerów. Lasy zajmują niecałe 20% obszaru. Dominują siedliska nieleśne: łąki i pastwiska oraz uprawy rolnicze.


Naturalna dolina dużej rzeki. Szczególnie cenny jest kompleks nadrzecznych lasów o zachowanym naturalnym charakterze oraz szereg zbiorowisk łąkowych i związanych z siedliskami wilgotnymi, typowo wykształconych na dużych powierzchniach. 16 rodzajów siedlisk z tego obszaru znajduje się w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Stwierdzono tu występowanie 21 gatunków z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jest to jeden z najważniejszych obszarów dla ochrony ichtiofauny w Polsce. Obejmuje ona 10 gatunków ryb z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z koza złotawą i kiełbiem białopłetwym. Stanowiska rzadkich gatunków roślin w tym 2 gatunki z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Bogata fauna bezkręgowców, m.in. interesujące gatunki pająków ( Agyneta affinis, A. saxatilis, Chocorna picinus, Enoplognatha thoracica, Enophrys aequipes, Hahnia halveola, Iberina candida, Leptyphantes flavipes, Styloctetor stativus). Obszar ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków.
Występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Bardzo ważna ostoja ptaków wodno-błotnych. Jedno z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych gadożera; do niedawna jedno z nielicznych w Polsce stanowisk kulona.

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), bocian czarny, brodziec piskliwy, cyranka, czajka, czapla siwa, krwawodziób, gadożer (PCK), kszyk, kulik wielki (PCK), płaskonos, podróżniczek (PCK), rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, rycyk, sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna

(PCK), zimorodek; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: bocian biały, kania czarna, derkacz, wodnik i samotnik.

Niestety brak jest danych o ptakach w okresie pozalęgowym.

Bogata fauna bezkręgowców, m.in. interesujące gatunki pająków ( Agyneta affinis, A. saxatilis, Chocorna picinus, Enoplognatha thoracica, Enophrys aequipes, Hahnia halveola, Iberina candida, Leptyphantes flavipes, Styloctetor stativus).

Cenny kompleks nadrzecznych lasów o zachowanym charakterze naturalnym, oraz szereg zbiorowisk roślinnych związanych z siedliskami wilgotnymi. Stanowiska rzadkich gatunków roślin:

Anemone sylvestris, Aquilegia vulgaris, Arctostaphylos uva-ursi, Aruncus dioicus, Asarum europaeum, Cephalanthera rubra, Cetraria islandica, Chimaphila umbellata, Cnidium dubium, Convallaria majalis, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza majalis, Daphne mezereum, Dianthus superbus, Digitalis grandiflora, Diphasium complanatum, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Epipactis palustris, Frangula alnus, Galium odoratum, Gentianella amarella, Goodyera repens, Hierochloe odorata, Iris sibirica, Lilium martagon, Linnaea borealis, Listera ovata, Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum, Melampyrum cristatum, Neottia nidus-avis, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Platanthera bifolia, Polypodium vulgare, Primula elatior, Primula veris, Ribes nigrum, Viburnum opulus, Vinca minor.

NADBUŻAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Nadbużański Park Krajobrazowy utworzono w dolnym biegu rzeki Bug - fragment dolnej Narwi i Liwca oraz duże obszary leśne Puszczy Białej, Borów Łochowskich i Lasów Ceranowskich. Powierzchnia parku wynosi 139000 ha, a razem z otuliną 222100 ha. Jest to jeden z największych parków krajobrazowych w Polsce.


Obszar parku - jak na tereny nizinne -charakteryzuje się wyjątkowo dużym zróżnicowaniem krajobrazu, powstałym w wyniku działalności lodowca oraz współczesnych rzek. Dzięki niewielkiej ingerencji człowieka, zarówno Bug jak i jej dolina, zachowały się w stanie zbliżonym do naturalnego, co jest rzadkością w Europie.
W Nadbużańskim Parku Krajobrazowym dominują bory sosnowe, porastające ubogie, piaszczyste siedliska. Wspaniałe ponad 100-letnie bory ze strzelistymi, wysokimi na kilkadziesiąt metrów sosnami, prezentują się znakomicie. W podszyciu dominuje często jałowiec pospolity, natomiast runo borów tworzą między innymi mchy i chronione widłaki. Najczęściej występuje widłak goździsty, ale nierzadkie są też widłak jałowcowaty, spłaszczony i wroniec.
Flora parku liczy około 1300 gatunków, w tym 38 gatunków drzew i 59 gatunków krzewów. Występuje tu 60 gatunków chronionych oraz 170 zaliczanych do rzadkich w skali kraju lub regionu, np. wierzba śniada, lepnica dwudzielna, skalnica trójpalczasta, lucerna kolczastostrąkowa i wiele innych.
Wielka różnorodność siedlisk wpływa bezpośrednio na bogactwo świata zwierząt Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Szczególnie różnorodny jest świat ptaków. Gatunki rzadkie i zazwyczaj najbardziej zagrożone wyginięciem, występują najczęściej w dolinie Bugu, która jest "życiową arterią" parku. W wielu miejscach doliny Bugu można jeszcze podziwiać "rycerskie" turnieje batalionów. Symbolem nadbużańskich naturalnych łąk jest kulik wielki, odzywający się pięknym, fletowym trelem. Jeszcze kilka lat temu na suchych nadbużańskich pastwiskach i wydmach występował kulon. W Polsce zachowało się zaledwie kilka par tego ginącego ptaka.
Na terenie parku i otuliny występuje znaczna liczba dużych ssaków kopytnych. Jeszcze niedawno w Puszczy Białej spotykane były wilki. Nad Bugiem można znaleźć częste ślady żerowania bobrów - charakterystyczne zgryzy na drzewie. Coraz częściej spotykana jest także wydra. Spośród ginących gatunków gadów bardzo rzadko występują żółw błotny i gniewosz plamisty. Inne gatunki to zaskroniec, żmija zygzakowata, padalec i jaszczurki.
Występują tu - chociaż nielicznie - orlik krzykliwy, trzmielojad, kobuz, krogulec, pustułka.


PODLASKI PRZEŁOM BUGU

Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu" obejmuje fragment doliny dolnego Bugu od Terespola do rzeki Tocznej oraz duże kompleksy leśne położone na wysoczyznach polodowcowych. Długość Parku w linii prostej wynosi 65 km, przeciętna szerokość części zachodniej, leżącej w granicach woj. mazowieckiego, wynosi 6 km, części wschodniej, położonej w woj. lubelskim i graniczącej z Białorusią, 3-5 km. Park zajmuje powierzchnię 30.904 ha, a otulina 17.131 ha. Lasy zajmują 33,4% powierzchni parku, łąki i pastwiska 21,6%, a wody powierzchniowe 2,6%.Na terenie Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" stwierdzono występowanie 765 gatunków roślin naczyniowych, w tym 18 gatunków roślin zarodnikowych, 5 gatunków roślin nagonasiennych oraz 742 gatunki roślin okrytonasiennych. Występują 34 gatunki drzew, 50 gatunki krzewów i krzewinek oraz 681 gatunków roślin zielnych. Z grupy roślin chronionych występuje 36 gatunków objętych ochroną ścisłą oraz 16 podlegających ochronie częściowej. Bardzo liczna jest-licząca 136 gatunków-grupa roślin rzadkich w skali kraju i regionu. Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność takich gatunków chronionych jak: widłak wroniec Lycopodium selago, widłak spłaszczony Lycopodium complanatum, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, widłak goździsty Lycopodium clavatum, lepnica litewska Silene lithuanica, tojad smukły Aconitum variegatum, zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris, parzydło leśne Aruncus dioicus, goryczka gorzka Gentiana amarella, zimoziół północny Linnea borealis, kosaciec syberyjski Irys sibirica, tajęża jednostronna Goodyera repens. Gatunki te należą do bardzo rzadkich dla niżu środkowopolskiego i występują na terenie parku bardzo nielicznie. Szczególnie cenne jest występowanie storczyka kukuczki kapturkowatej Neottianthe cuculallata-gatunku podawanego w Polsce z kilkunastu stanowisk, zaliczanego do zagrożonych wyginięciem.

3.5 Ogólna charakterystyka lasów
Lasy ujęte w opracowaniu położone są w IV Mazowiecko-Podlaskiej krainie przyrodniczoleśnej, dzielnicy 5-tej Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej.

Siedliskowe typy lasu i gospodarcze typy drzewostanu


STL

GTD

Gatunki domieszkowe

Bśw

So

Brz

BMśw

Db So

Kl, Lp, Os OsGOs

BMw

Db So

Kl, Lp

LMśw

Db So

Md,Lp OsGOs

Lśw

Db

Md, Jw

Ol

Ol

Js


3.6 Zaplanowane zadania gospodarcze
Zestawienia planowanych zadań gospodarczych wynikających z upul załączone są osobno do każdego obrębu.


3.7 Informacje o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
Biorąc pod uwagę położenie geograficzne gruntów w zasięgu obrębów ujętych w opracowaniu oraz rozmiar i charakter prac zaprojektowanych w upul nie przewiduje się oddziaływania o charakterze transgranicznym.

4 POTENCJALNE ZMINY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Prowadzone w myśl upul zabiegi i działania kształtują przestrzeń leśną wpływając istotnie na różnorodność siedlisk i gatunków. Co więcej, w lasach, w których od dziesiątków lat prowadzi się różnorodne zabiegi i prace, zachowanie środowiska w dobrej kondycji jest w dużej mierze uzależnione od prowadzenia planowej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej opartej o upul.


Wartość tychże planów opiera się na konkretnych przesłankach. Przede wszystkim upul zawiera część inwentaryzacyjną – opis taksacyjny, w którym znajduje się szczegółowy opis lasu, jego stanu i zmian w nim zachodzących. Co więcej upul tworzone są przy udziale wielopokoleniowej wiedzy leśników i przyrodników, dzięki czemu zapewnione jest wielopłaszczyznowe podejście do zagadnienia, a tym samym realizowana jest wielofunkcyjna gospodarka leśna.

Brak realizacji założeń Planu Urządzenia Lasu – potencjalne konsekwencje:
• Wskutek zaniechania planowych zabiegów, zaistniałoby zagrożenie utraty kontroli nad stanem sanitarnym i zdrowotnym lasu, oraz procesami w nim zachodzącymi,

• Nie byłaby możliwa ochrona obiektów wymagających ochrony czynnej (w tym obszarów


Natura 2000),
• W przypadku zbyt dużego pozyskania drewna, niekontrolowanego oraz nie popartego szacunkami inwentaryzacyjnymi zapasu, zaistniałoby zagrożenie dla trwałości lasu,

• W przypadku zaprzestania lub radykalnego zmniejszenia pozyskania drewna, niewątpliwie nastąpiłoby pogorszenie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzewostanów, wynikające z procesów ich starzenia,

• Zaniechanie zabiegów pielęgnacyjnych i pozyskania spowodowałoby zagrożenie spadkiem różnorodności biologicznej i tym samym stabilności lasu.

Co więcej, skutki wykraczałyby poza stan samego środowiska naturalnego. Brak realizacji założeń projektu upul:

• byłby działaniem wbrew prawu,
• spowodowałby zaburzenia i zmniejszenie zatrudnienia w leśnictwie oraz branżach pokrewnych,

• długofalowo spowodowałby zmniejszenie ilości surowców pochodzenia leśnego na rynku.


5 PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU UPUL NA ŚRODOWISKO

5.1 Prognoza wpływu projektu upul na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu upul obejmuje indywidualną analizę potencjalnego wpływu każdej czynności i zadania gospodarczego na poszczególne elementy środowiska. Do działań zaprojektowanych w planie, a znacząco oddziałujących na środowisko należą: odnowienia, pielęgnacja drzewostanów. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie, prognoza obejmuje wpływ zabiegów na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne.


5.1.1 Oddziaływanie na różnorodność biologiczną

Duża bioróżnorodność świata roślin i zwierząt na gruntach leśnych związana jest z ich położeniem wśród innych użytków gruntowych i kształtującej się strefy ekotonowej. Gospodarka w myśl projektu upul wpłynie pozytywnie na różnorodność biologiczną, ponieważ przeważające obecnie monokultury sosnowe w miarę postępowania odnowień przebuduje się na drzewostany z domieszką innych drzew, które będą stanowić lepszą bazę bytową dla ptaków i zwierząt.


5.1.2 Oddziaływanie na ludzi
Prowadzenie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w oparciu o upul zapewnia pracę, a więc i dochody. Zabezpiecza jednocześnie zapotrzebowanie na pożądany przez ludzi surowiec drzewny. Gospodarowanie z zachowaniem zasady trwałości i udostępnianie lasu umożliwia społeczeństwu rekreację, wypoczynek oraz edukację przyrodniczą, zapewnia też dodatkowe dochody zbieraczom runa leśnego. Zarówno w krótkim jak i w długim okresie wpływ zabiegów będzie dodatni.
5.1.3 Oddziaływanie na rośliny
Poprawnie wykonane zabiegi wpłyną dodatnio na stan siedlisk i warunki rozwoju roślinności, z jednej strony poprzez usuwanie drzew chorych, a z drugiej poprzez eksponowanie drzew najzdrowszych, w związku z czym należy założyć, że wpływ zabiegów będzie pozytywny.
5.1.4 Oddziaływanie na zwierzęta
Projektowane zabiegi nie wpłyną negatywnie na występujące w lesie zwierzęta, ma to związek z niewielkim rozmiarem zabiegów gospodarczych, przy równoczesnym stwarzaniu mikrosiedlisk, odpowiadających określonym zwierzętom będzie pozytywny.


5.1.5 Oddziaływanie na wodę
Utrzymanie odpowiednich stosunków wodnych jest jedną z funkcji jaką pełni las. Projektowane w upul zabiegi, pozwalające na zachowaniu ciągłości lasu, wpłyną pozytywnie na pozom wód gruntowych.
5.1.6 Oddziaływanie na powietrze
Las działa jak naturalny filtr powietrza, dostarcza bowiem tlen, obniża stężenie dwutlenku węgla i pochłania pyły. Procesom tym sprzyja bogactwo gatunków i trwałe utrzymywanie pokrywy roślinnej. Plan zakłada gospodarowanie w myśl zasady trwałości lasu, tym samym jego wpływ na powietrze może być tylko dodatni.
5.1.7 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi
Jedyne niebezpieczeństwo zagrażające powierzchni ziemi, wynikające z działań gospodarki leśnej może pojawić się sytuacji gdy odsłonięty grunt zostaje poddany erozji wodnej i wietrznej. Niemniej groźba taka może zaistnieć w zasadzie wyłącznie na obszarach bardzo stromych lub terenach piaszczystych. Las wpływa na grunt zdecydowanie dodatnio poprzez stabilizację jego wilgotności, a w długim okresie pozytywnie oddziałuje na żyzność siedlisk. Reasumując wpływ zaplanowanych działań na powierzchnię ziemi będzie decydowanie dodatni.
5.1.8 Oddziaływanie na krajobraz
Projekt upul wpływa na kształtowanie krajobrazu leśnego. Wszelkie działania zaprojektowane docelowo mają zachować ciągłość istnienia lasu.. Podczas przebiegu prac zaplanowanych w upl, może na niewielkich powierzchniach, okresowo zmienić krajobraz danego terenu, jednak w dłuższym okresie zawsze jest dodatni. Działania prowadzone na stosunkowo niewielkich obszarach kształtują mozaikowy charakter lasu. Drzewostany zróżnicowane powierzchniowo, gatunkowo i wiekowo wzbogacają i urozmaicają krajobraz.
5.1.9 Oddziaływanie na klimat
Podobnie jak przy wpływie na powietrze las ma wpływ na warunki klimatyczne. W skali globalnej pewne znaczenie może mieć pochłanianie i akumulacja dwutlenku węgla, w skali lokalnej las silnie oddziałuje na mikroklimat – łagodząc go w okresach występowania temperatur. Projekt upul zakłada zachowanie trwałości lasu, w związku z czym jego wpływ na klimat jest dodatni.

5.1.10 Oddziaływanie na zasoby naturalne
Projekt zakłada powiększanie zasobów drzewnych stanowiących odnawialne zasoby naturalne. Pewne znaczenie w gospodarce mają również pozyskiwane w lesie: grzyby, owoce runa leśnego, zioła, rośliny, zwierzyna. Wpływ zaprojektowanych działań na zasoby naturalne będzie dodatni.
5.1.11 Oddziaływanie na zabytki
Miejsca, gdzie wstępują zabytki (np: parki, cmentarze, mogiły) nie są przedmiotem planu, zatem wpływ zabiegów na zabytki będzie pozytywny.
5.1.12 Oddziaływanie na dobra materialne
Realizacja projektu upul zapewnia pracę, a więc i dochody. Tym samym gospodarka leśna jest istotnym elementem gospodarki krajowej. Wpływ zaplanowanych działań będzie pozytywny.


5.1.13 Łączne oddziaływanie projektu upul na środowisko
Ocenę oddziaływania w poniższym zestawieniu podsumowano w ostatniej kolumnie, nie jest to średnia arytmetyczna oraz zakres porównywanych elementów jest różny i nieporównywalny ze sobą. Wpływ poszczególnych planowanych czynności i zadań gospodarczych na wybrane elementy środowiska przedstawia poniższa tabela.Lp.


Stan środowiska


Okres oddzia- ływania*Rodzaje planowanych czynności i zadań gospodarczych oraz ich przewidywane oddziaływanie na elementy środowiska**

Oddziaływanie łączne planowanych czynności***


Zalesienia


OdnowieniaPielęgnacja drzewostanów

Rębnie złożone

Rębnie zupełne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Różnorodność biologiczna


1

+

+

0

+

-

+

2

+

+

0

+

+

+

3

+

+

0

+

+

+

2.


Ludzie


1

+

+

+

+

+

+

2

+

+

+

+

+

+

3

+

+

+

+

+

+

3.


Zwierzęta1

+

+

0

0

-

+

2

+

+

0

0

+

+

3

+

+

0

+

+

+


Lp.


Stan środowiska


Okres oddzia- ływania*Rodzaje planowanych czynności i zadań gospodarczych oraz ich przewidywane oddziaływanie na elementy środowiska**

Oddziaływanie łączne planowanych czynności


Zalesienia


OdnowieniaPielęgnacja drzewostanów

Rębnie złożone

Rębnie zupełne

4.


Rośliny


1

+

+

+

+

+

+

2

+

+

+

+

+

+

3

+

+

+

+

+

+

5.


Woda


1

+

+

0

0

-

+

2

+

+

0

0

0

+

3

+

+

0

0

0

+

6.


Powietrze1

+

+

0

0

-

+

2

+

+

0

0

0

+

3

+

+

0

0

+

+

7.

Powierzchnia ziemi


1

+

+

0

0

0

+

2

+

+

0

0

0

+

3

+

+

0

0

0

+

8.


Krajobraz1

+

+

0

+

-

+

2

+

+

0

+

+

+

3

+

+

0

+

+

+

9.


Klimat


1

+

+

0

+

0

+

2

+

+

0

+

+

+

3

+

+

0

+

+

+

10.

Zasoby naturalne


1

+

+

+

+

+

+

2

+

+

+

+

+

+

3

+

+

+

+

+

+

11.


Zabytki


1

0

0

0

0

0

+

2

0

0

0

0

0

+

3

0

0

0

0

0

+

12

Dobra materialne


1

+

+

+

+

+

+

2

+

+

+

+

+

+

3

+

+

+

+

+

+

13.


Łączna ocena oddziaływania projektu upul na środowisko***

1

+

+

+

+

+

+

2

+

+

+

+

+

+


3

+

+

+

+

+

+

*

1 – oddziaływanie krótkoterminowe

2 – oddziaływanie średnioterminowe

3 – oddziaływanie długoterminowe

**

+ (plus) – wpływ dodatni0 (zero) – brak istotnego wpływu

- (minus) – wpływ ujemny


5.2 Wpływ ustaleń projektu upul na siedliska przyrodnicze wymagające ochrony

Na gruntach leśnych będących przedmiotem projektu upul na podstawie danych udostępnionych przez GDOŚ Warszawa nie stwierdzono występowanie siedlisk przyrodniczych wymagających ochrony.

W projekcie zaplanowano przede wszystkim zabiegi pielęgnacyjne drzewostanów, mające na celu m.in.: poprawę ich zdrowotności i biologicznej odporności oraz regulowanie składu gatunkowego stosownie do siedliska. Często polegają one na usuwaniu drzew osłabionych, zamierających, co upodabnia częściowo ten zabieg do procesów naturalnych. Po zabiegach pozostawiana jest na dnie lasu część biomasy, powodując tworzenie nisz ekologicznych dla niektórych gatunków oraz nie wpływając na zubożenie gleby. Prawidłowo przeprowadzone zabiegi pielęgnacji należy ocenić jako korzystnie wpływające na siedlisko leśne.

5.3 Wpływ ustaleń projektu upul na ptaki chronione w ramach obszaru

Natura 2000

W SDF dla obszaru OSO wymieniono wiele ptaków chronionych związanych z krajobrazem wód, pól i lasu.

Ptaki krajobrazu wodno-błotnego – w projekcie upul obszary wodno-błotne ujmowane są jako tereny objęte ochroną i nie planuje się na nich żadnych zadań gospodarczych, zatem wpływ zabiegów na te ptaki będzie pozytywny.

Ptaki krajobrazu rolniczego – projekcie upul nie zajmuje się planowaniem zabiegów gospodarczych na gruntach nieleśnych tworzących użytki rolne, zatem wpływ projektu upul na te ptaki będzie pozytywny.

Wszelkie działania gospodarcze ujęte w projekcie upul mają na celu zachowanie lasów w możliwie jak najlepszym stanie, utrzymanie istnienia i dobrej kondycji drzewostanów, co sprzyja utrzymaniu populacji ptaków związanych z lasami w stanie niezmienionym.

6 ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I OGRANICZENIE EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO DZIAŁAŃ ZAPROJEKTOWANYCH W UPUL

6.1 Ogólne wytyczne i zalecenia prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej
Zadania zawarte w projekcie upul zostały zaprojektowane w taki sposób, aby prowadzona w oparciu o nie wielofunkcyjna, trwale zrównoważona gospodarka leśna przynosiła pozytywne efekty w wielu dziedzinach. Oznacza to działalność zmierzającą do kształtowania i wykorzystywania lasów w taki sposób i w takim tempie, aby zapewnić zachowanie ich bogactwa i różnorodności biologicznej, żywotności, potencjału regeneracyjnego oraz wysokiej produkcyjności, przy zachowaniu zdolności (teraz i w przyszłości) do wypełniania wszystkich ważnych funkcji ochronnych, gospodarczych i społecznych na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym.
6.2 Ocena wpływu zaplanowanych zabiegów na integralność obszarów

Natura 2000
W projekcie upul nie ma zaplanowanych zabiegów mogących naruszyć integralność obszarów Natura 2000. Realizacja zaprojektowanych czynności gospodarczych nie wpłynie negatywnie na siedliska, rośliny i zwierzęta występujące na obszarach Natura 2000, ani też na ekosystem jako całość, nie zaburzy też spójności czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano obszary Natura 2000.

6.3 Rozwiązania alternatywne
Procedura opracowywania projektów upul jest procesem, podczas którego z wielu możliwych wariantów wybierane są rozwiązania optymalne, łączące w sobie zaspokajanie potrzeb społeczno-gospodarczych i ochronę przyrody. Wszelkie zaplanowane działania gospodarcze były rozpatrywane w wielu aspektach. Możliwe rozwiązania alternatywne były analizowane i weryfikowane na etapie projektowania upl. W związku z tym dla projektu, który został poddany analizie i ocenie w niniejszej prognozie nie przewiduje się rozwiązań zastępczych.

Prognozę opracowano w lipcu 2012 roku.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna