1. 1Informacje ogólnePobieranie 31.83 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar31.83 Kb.WYMOGI EDYTORSKIE PRAC MAGISTERSKICH

w Zakładzie Biochemii i Żywienia Człowieka

POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE


1.1Informacje ogólne


Pracę magisterską należy przygotować w 3 identycznych egzemplarzach, które powinny zostać złożone w dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu magisterskiego. Jeden egzemplarz otrzymuje promotor, jeden recenzent, trzeci zaś jest przechowywany w archiwum PUM. Czwarty egzemplarz (nie jest wymagany) przeznaczony jest dla autora.

Praca magisterska jest oceniana przez promotora pracy oraz recenzenta, wyznaczonego przez promotora.Strona tytułowa

Zgodnie z zarządzeniem Nr 60/2012 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 22.05.2012 obowiązujący „wzór pierwszej strony pracy magisterskiej dla wszystkich kierunków prowadzonych na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie”PRACA MAGISTERSKA

WYDZIAŁ

KIERUNEK

SPECJALNOŚĆ

Imię i nazwisko autora

TYTUŁ PRACY MAGISTERSKIEJ

(w języku polskim i angielskim)

Promotor


Klinika/ Zakład

(podać nazwę)SZCZECIN (podać rok)

Formatowanie pracy

Praca powinna być napisana czcionką Arial 11 pkt. lub Times New Roman 12 pkt. Wielkość czcionki podpisów tablic, rycin i fotografii: Arial 11 pkt. lub Times New Roman 12 pkt.

Odstęp między wierszami winien wynosić 1,5 wiersza; marginesy: lewy: 3,5 cm, prawy: 2 cm, górny: 2 cm, dolny: 3 cm. Numeracja stron w prawym dolnym rogu.

Wielkość czcionki stosowana do numeracji rozdziałów i podrozdziałów powinna być zgodna z poniższym schematem:

Arial 11 pkt. Times New Roman 12 pkt.

Wstęp 15 pkt 16 pkt

1. Problem 15 pkt 16 pkt

1.1. Czynniki 13 pkt 14 pkt

1.1.1. Rozmieszczenie 11 pkt 12 pkt

Tekst winien być wyrównany do prawego marginesu (wyjustowany).

Tekst pacy pisany jest w formie bezosobowej, np. w niniejszej pracy przedstawiono, wykonano itp.

Wyliczanie w pracy magisterskiej powinno być edytowane przy pomocy kropek bądź myślników (funkcja „wypunktowanie” w edytorze Word).

Akapity powinny posiadać jednolitą w całej pracy wielkość wcięcia z lewej strony. Wielkość akapitów powinna zostać uwarunkowana przejrzystością pracy i ma mieć na celu ułatwienie jej czytania. Akapity nie powinny zawierać mniej niż 3 zdania.

1.2Schemat układu pracy magisterskiej


Pracę rozpoczyna

 1. Strona tytułowa,

 2. Spis treści,

 3. Streszczenie

 4. Wstęp,

 5. Materiał i metody

 6. Wyniki

 7. Dyskusja

 8. Wnioski.

 9. Bibliografia

 10. Spis tablic

 11. Spis rycin

 12. Spis fotografii

 13. Spis załączników

 14. Załączniki

Punkty 6 i 7 mogą stanowić jeden rozdział

Praca magisterska powinna być spójną całością, co w tekście znajduje swoje odbicie w odwoływaniu się do treści, które zostają szerzej lub w inny sposób omówione w następnych lub poprzednich rozdziałach.

Zapis i numeracja poszczególnych rozdziałów powinny zostać przygotowane wg poniżej przedstawionego układu.

Wstęp


1. Demografia problemu

1.1. Czynniki

1.2.

1.3.


2. Badana populacja

2.1. Rozwój biologiczny

2.2. Rozwój społeczny

2.2.1.


2.2.2.

3. Badany ośrodek


3.1 historia


Tytuły zasadniczych części pracy magisterskiej, czyli Wstęp, poszczególne rozdziały oraz Wnioski, powinny być pisane w tekście pracy od lewej strony, natomiast tytuły wszystkich spisów powinny zostać wyśrodkowane.

Wnioski pracy magisterskiej powinny być krótkim streszczeniem osiągniętych w pracy wyników poznawczych. Objętość Wniosków nie powinna przekraczać 3 stron.


1.3Wstęp pracy magisterskiej


Wstęp pracy magisterskiej musi zawierać następujące elementy, w podanej niżej kolejności (można pisać śródtytuły czcionką pochyloną):

 • Przedmiot pracy (na tle problematyki badawczej)

 • Zakres przestrzenny i czasowy pracy

 • Cel poznawczy, metodologiczny, aplikacyjny pracy (możliwość praktycznego wykorzystanie wyników badań)

 • Problemy i hipotezy (pytania badawcze i wstępne odpowiedzi na nie)

 • Przegląd wykorzystanej literatury


1.4Opis tablic, rycin, fotografii


Tytuł tablicy, ryciny, fotografii powinien znajdować się nad tablicą, źródło tablicy, ryciny, fotografii pod nią.

Tabl. 1. Zawartość składników pokarmowych w dietach uczniów w PolsceŹródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego 2010

Należy zachować zwiększony odstęp pomiędzy tytułem i źródłem a resztą tekstu. Numeracja rycin (skrót ryc.), tablic (skrót tabl.), fotografii (skrót fot.) prowadzona powinna być zgodnie z kolejnością zamieszczenia ich w pracy. Numeracja załączników (skrót zał.) prowadzona jest zgodnie z kolejnością ich omawiania lub odwoływania się do nich w pracy.

Numeracje rycin, tablic, fotografii i załączników prowadzone są oddzielnie.

Przypisy w pracy magisterskiej mogą zawierać jedynie informacje o charakterze uzupełniającym lub poszerzającym omawiane w pracy zagadnienia. Numerowane liczbowo indeksem górnym (¹) przypisy powinny znajdować się na dole bieżącej strony, należy także zachować ciągłą numeracje przypisów w całej pracy. Przypisy powinny być pisane inną czcionką niż całość tekstu (np. jeżeli tekst pisany jest czcionką Arial 11, to przypisy Arial 9, jeżeli Times New Roman 12, to przypisy Times New Roman 10).

1.5Zapis bibliografii


W tekście pracy magisterskiej powinny znaleźć się odwołania do każdej z pozycji literatury, znajdującej się w spisie bibliografii na końcu pracy. W tekście pracy nie należy umieszczać pełnej notki bibliograficznej, a jedynie jej skróconą wersję, pozwalającą odnaleźć daną pozycję w spisie.

Odwołania w teście powinny przybierać następujące formy: (Leung 2012),

Można także powołać się na literaturę w zdaniu, np. „jak podaje J. Rujner (2002a), ...” lub „według J. VanHorn (2012) ...” . W przypadku wykorzystywania cytatów, należy bezwzględnie podać stronę cytowanej publikacji. Nie ma zwyczaju podawania pełnego imienia autorów; należy zamieszczać jedynie pierwsza literę imienia.

Materiały źródłowe i bibliograficzne zaczerpnięte z internetu, z uwagi na swój jednostkowy i nietrwały charakter, możliwość ciągłych zmian i modyfikacji oraz generalny brak możliwości ich weryfikacji, nie stanowią źródeł o charakterze naukowym. Mogą być one wykorzystywane w pracach magisterskich jedynie w pojedynczych, szczególnych przypadkach, gdy nie istnieje możliwość odwołania się do materiałów drukowanych. W spisie bibliografii należy podać datę uzyskania materiałów internetowych. Powołania na tego typu literaturę w tekście powinny zawierać natomiast nazwisko autora np lub pierwsze wyrazy tytułu strony oraz rok, w którym uzyskano do niej dostęp.Uporządkowany alfabetycznie spis bibliografii wykorzystanej w pracy magisterskiej, sporządzony według poniższego wzoru, należy umieścić w części końcowej pracy:

 1. Angeline T., Jeyaraj N., Tsongalis G. J.: MTHFR Gene polymorphisms, B-vitamins and hyperhomocystinemia in young and middle-aged acute myocardial infarction patients. Exp. Mol. Pathol. 2007; 82: 227–233.

 2. Boiko E.R., Nilsen O., Boiko S.G., Kalinin A.G., Potolitsyna N.N.: Parameters of the body’s provision with riboflavin and activity of glutathione reductase in residents of the Eurpean North of Russia. Huan Physiol. 2004; 30(2), 235-240.

 3. Brijlal S., Lakshmi A. V., Bamji M. S.: Mitochondrial oxidative metabolism during respiratory infection in riboflavin deficient mice. J. Nutr. Biochem. 1999A; 10: 728 –732.

 4. Brijlal S., Lakshmi A. V.: Tissue distribution and turnover of (3H) riboflavin during respiratory infection in mice. Metab. 1999B; 48 (12): 1608-1611.

 5. Bułhak-Jahymczyk., Jarosz M.: Wprowadzenie w Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych (Inroduction into human nutrition standards. Fundamentals in obesity and non-infectious diseases prevention). Ed. Jarosz M., Bułhak Jachymczyk B. Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 2008: 15-31 (in Polish)

 6. Camporeale G., Zempleni J.: Oxidative folding of interleukin-2 is impaired in flavin-deficient Jurkat cells, causing intracellular accumulation of interleukin-2 and increased expression of stress response genes. J. Nutr. 2003; 133: 668-672.

 7. Capo-chichi C. D., Gueant J. L., Lefebvre E., Bennani N., Lorentz E., Vidailhet C. i wsp.: Riboflavin and riboflavin-derived cofactors in adolescent girls with anorexia nervosa. Am. J. Clin. Nutr. 1999; 69: 672-678.

 8. Fu-Liu M.S., Fujitaki M.A., Lewis J. S.: Riboflavin status: Dietary intake, urinary excretion, and erythrocyte glutathione reductase coefficient activity of female university students. Nutrition Research. 1986; 6(6): 601-608.

 9. Glatzle D., Koerner W.F., Christeller S. &Wiss O.: Method for the detection of a biochemical riboflavin deficiency. Stymulation of NADPH2- dependent gluthatione reductase from human erythrocytes by FAD in vitro. Investigations on the vitamin B2 status In health pe ople and geriatric patients. Int Z. Vitaminforsch. 1970; 40: 166-183.

 10. Graham J. M., Peerson J. M., Haskell M. J., Shrestha R. K.: Erythrocyte Riboflavin for the detection of riboflavin deficiency in pregnant Nepali women. Clin. Chem. 2005; 51(11): 2162-2165.

 11. Jamalian J.: Removal of favism –inducing factors vicine and convicine and the associated effects on the protein content and digestibility of fababeans (Vicia faba L). J. Sci. Food Agric. 1999; 79: 1909-1914

 12. Karande A. A., Sridhar L., Gopinath K. S., Adiga P. R.: Riboflavin carrier protein: A serum and tissue marker for breast carcinoma. Int. J. Cancer. 2001; 95 (5): 277-281.

 13. Karthikeyan S., Zhou Q., Mseeh F., Grishin N. V., Osterman A. L., Zhang H.: Crystal structure of human riboflavin kinase reveals a β barrel fold and a novel active site Arch. Elsevier. 2003; 11: 265–273.

 14. Kłapcińska B., Derejczyk J., Wieczorowska-Tobis K., Sobczak A., Sadowska-Krępa E., Danch A.: Antioxidant defense in centenarians (a preliminary study). Acta Biochim. Pol. 2000; 47 (2): 281–292.

 15. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności (Tables of produce and meals contents). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005. Wydanie I (in Polish).

 16. Larsson C. L., Johansson G. K.: Dietary intake and nutritional status of young vegans and omnivores in Sweden. Am. J. Clin. Nutr. 2002; 76: 100-106.

 17. LeBlanc J. G., Ruten G., Bruinenberg P., Sesma F., Savoy de Giori G., Smid E. J.: A novel dairy product fermented with Propionibacterium freudenreichii improves the riboflavin status of deficient rats. Nutrition 2006; 22: 645–651.

 18. Lee S. S., McCormik D. B.: Thyroid hormone regulation of flavocoenzyme biosynthesis. Arch. Biochem. Biophys. 1985; 237: 197-201.

 19. Malinauskas B. M., Overton R. F., Carraway V.G., Cash B.C.: Supplements of interest for sport-related injury and sources of supplement information among college athletes. Adv. Med. Sci. 2007; 52: 50-54.

 20. McKinley M.C., McNulty H., McPartlin J., Strain J.J.,Scott J.M.: Effect of riboflavin supplementation on plasma homocysteine in elderly people with low riboflavin status. Eur. J. Clin. Nutr. 2002; 56, 850-856

 21. Melissions K.G., Delidou A.Z., Varsou A.G., Begietti S.S., Drivas G.J.: Serum and erythrocyte gluthatione reductase activity in chronic renal failure. Nephron. 1981; 28: 76-79.

 22. Mulherin D. M., Thurnham D. I., Situnayake R.D.: Glutathione reductase activity, riboflavin status, and disease activity in rheumatoid arthritis. Ann. Rheum. Dis. 1996; 55: 837-840.

 23. Murray R. K., Granner D. K., Mayes P. A., Rodwell V.W.: Biochemia Harpera (Harper's Biochemistry). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006 (in Polish).

 24. Olufunmike A.A., Ladipo E.: Reduced glutathione content of erythrocytes in the newborn: comparison with maternal levels. Nutr. Res. 1987; 7(8): 825-832.

 25. Przydanek A., Boczoń K., Wandurska-Nowak E., Wojt W., Wojtkowiak A.: The intriguing influence of albendazole on glutathione reductase activity in the muscles from Trichinella spiralis infected mice. Wiad. Parazyt. 2004; 50(2): 273-277.

 26. Rivlin R. S., Riboflavin. In: Bowman B. A., Russell R. M., editors. Present knowledge in nutrition. Washinghton (DC): ILSI Press; 2001: 191-198.

 27. Sauberlich H.E., Judd J.H., Nichoalds G.E., Broquist H.P., Darby W.J.: Application of the erythrocyte glutathione reductase assay in evaluating riboflavin nutritional status in a high school student population. The American Journal of Clinical Nutrition. 1972; 25: 756-762.

 28. Spector R.: Riboflavin Transport in the Central Nervous System. Characterization and effects of drugs. J. Clin. Invest. 1980; 66: 821 -831.

 29. Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E.: Album fotografii produktów i potraw (Album of photographs of food products and dishes ). IŻŻ, Warszawa 2000 (in Polish).

 30. Werner R., Manthey K. C., Griffin J. B., Zempleni J.: HepG2 cells develop sinus of riboflavin deficiency within 4 days of culture In riboflavin-deficient medium. J. Nutr. Biochem. 2005; 16: 617-624.

 31. Willmore W. G., Storey K. B.: Purification and properties of glutathionereductase from liver of the anoxia-tolerant turtle, Trachemys scripta elegant. Mol. Cell. Biochem. 2007; 297: 139–149.

 32. Yang F. L., Liao P Ch., Chen Y. Y., Wang J. L., Shaw N. S.: Prevalence of thiamin and riboflavin deficiency among the elderly in Taiwan. Asia. Pac. J. Clin. Nutr. 2005;
  14( 3): 238-243.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna