1. Czynniki siedliskowe w życiu rośliny uprawnejPobieranie 25.68 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar25.68 Kb.


Wykaz prezentacji do opracowania i przedstawienia przez studentów

na seminarium inżynierskim z przedmiotu Ogólna Uprawa Roli i Roślin

kierunek Rolnictwo – semestr 7

piątek godz. 830–1000

1. Czynniki siedliskowe w życiu rośliny uprawnej


 • definicja siedliska i środowiska

 • czynniki siedliska

 • światło jako czynnik siedliska – znaczenie

 • regulowanie bierne warunków świetlnych w siedlisku

 • temperatura w siedlisku – znaczenie

 • mrozoodporność ozimin (minimalne temperatury, fazy rozwojowe wymagana dla dobrego przezimowania)

 • charakterystyka uszkodzeń zimowych roślin ozimych i wieloletnich (objawy, przyczyny, lokalizacja, rośliny narażone, zapobieganie lub likwidacja skutków)

 • decyzje gospodarcze dotyczące złego przezimowania

 • możliwości regulowania czynnika termicznego w siedlisku

 • pozytywne i negatywne znaczenie wiatru jako czynnika siedliska

 • możliwości regulowania wiatru jako czynnika siedliska

 • problemy związane z gospodarowaniem w warunkach górskich (czynnik topograficzny)

 • pozytywne oddziaływanie czynnika biotycznego w siedlisku


2. Przygotowanie materiału siewnego, parametry siewu, najczęściej popełniane błędy

 • najczęściej popełniane błędy w przygotowaniu łoża siewnego i ich przyczyny

 • przekrój gleby (łoża siewnego) z prawidłowo wysianymi nasionami, znaczenie poszczególnych warstw gleby

 • stopnie kwalifikacji materiału siewnego

 • ocena materiału siewnego (rodzaje prób, rodzaje badań)

 • sposoby przygotowania materiału siewnego do siewu

 • czynniki wpływające na ilość wysiewu oraz na głębokość i termin siewu

 • metody siewu

 • ocena siewów i wschodów roślin uprawnych, rodzaje nieprawidłowości


3 i 4 Uprawa roli.

  • cele uprawy roli

  • opis chorób strukturalnych gleby

  • agronomiczne właściwości roli

  • pozytywne cechy tradycyjnej uprawy roli

  • rodzaje uprawek

  • orka: podział orek ze względu na głębokość, rodzaje pługów

  • praca pługa, orka wyskibiona, wysztorcowana, odwracająca

  • rodzaje orek

  • charakterystyka orek zasadniczych i uzupełniających (cele, termin wykonania, parametry)

  • kultywatorowanie: ogólne funkcje, rodzaje kultywatorów, zadania kultywatorowania, technika wykonania

  • bronowanie: rodzaje bron, zadania bronowania na polach nieobsianych i obsianych

  • włókowanie

  • podział wałów i ich zastosowanie

  • głęboszowanie


5. Zespoły uprawek i uproszczenia w uprawie roli

Zespoły uprawek - schematy:  • pożniwnych,

  • jesiennych przedsiewnych,

  • przedzimowych,

  • wiosennych przedsiewnych

  • mechanicznego pielęgnowania

   • cele zespołów

   • warianty wykonania

   • kolejność użytych narzędzi i ich znaczenie w zespołach

   • w przypadku zespołu uprawek mechanicznego pielęgnowania sposoby jego wykonania w poszczególnych roślinach uprawnych

  • systemy uprawy roli

  • przyczyny uproszczeń w uprawie roli

  • negatywne cechy tradycyjnej uprawy roli

  • światowy trend w rozwoju technologii uprawy roli

  • cechy uproszczonej uprawy roli przy użyciu agregatów uprawowo-siewnych

  • siew bezpośredni: definicja i przygotowanie pola do niego

  • pozytywne i negatywne skutki siewu bezpośredniego


6. Biologia chwastów a metody regulacji zachwaszczenia

 • biologiczne i ekologiczne podstawy ochrony roślin przed chwastami (przyczyny i źródła zachwaszczenia).

 • krytyczny okres konkurencji i progi szkodliwości chwastów jako wskaźniki ułatwiające podjęcie decyzji o zwalczaniu chwastów.

 • właściwości biologiczne chwastów a możliwości ich utrzymywania się na polach uprawnych (można z przykładami chwastów na zdjęciach). Fenologia chwastów w głównych uprawach.

 • wpływ warunków siedliskowych na występowanie i zachowanie chwastów. Gatunki wskaźnikowe.

 • chemiczne zwalczanie chwastów. Zasady klasyfikacji i mechanizm działania herbicydów.

 • cechy biologiczne chwastów a selektywność herbicydów - przyczyny, podstawy biologiczne, wykorzystanie, znaczenie w strategii zwalczania chwastów.

 • wnikanie, transport i biochemiczne oddziaływanie herbicydów.

 • zjawisko kompensacji i odporności chwastów – różnice, biologiczne uwarunkowania, metody diagnozowania zjawiska.

 • przyczyny i dynamika zmian populacji chwastów w agrocenozach.


7. Niechemiczne regulowanie zachwaszczenia

 • biologiczne metody zwalczania chwastów.

 • biopreparaty i rośliny modyfikowane genetycznie w strategii zwalczania chwastów.

 • allelopatia i jej praktyczne wykorzystanie w kierowaniu zachwaszczeniem.

 • rola promieniowania elektromagnetycznego w regulowaniu zachwaszczenia. Metody termiczne, świetlne.

 • niechemiczne metody zwalczania chwastów i ich efektywność (zapobieganie, metody agrotechniczne, mechaniczne, ściółkowanie).


8 i 9. Płodozmiany i przygotowanie roślin do zbioru (wszędzie pokazywać przykłady konkretnych płodozmianów)

  • najważniejsze pojęcia związane z zagadnieniami płodozmianowymi (przykłady)

  • przyrodnicze i agrotechniczne czynniki zmianowania

  • typy płodozmianów (podział)

  • płodozmian zbożowy

 • przykłady

 • zagrożenia związane z nadmiernym udziałem zbóż w strukturze zasiewów

 • czynniki łagodzące ujemne skutki płodozmianu zbożowego

 • miejsce zbożowych w zmianowaniu

 • następstwa zbożowych po zbożowych

 • płodozmian okopowy

     • miejsce okopowych w zmianowaniu

     • plusy i minusy okopowych w zmianowaniu

     • choroby płodozmianowe związane z nadmiernym udziałem okopowych i metody ich zapobiegania

 • płodozmian przemysłowy

     • stanowiska dla roślin przemysłowych

     • rzepak ozimy jako przedplon dla innych roślin

 • płodozmian mieszany

 • pozostałe choroby płodozmianowe

 • płodozmian z polem wypadającym i wędrującym

 • płodozmiany paszowe

     • płodozmian pastewny

     • płodozmian przemienny pastwiskowo-łąkowy

   • płodozmiany specjalne

     • nasienny

     • przeciwerozyjny

   • płodozmiany specjalistyczne

   • zmianowanie dowolne

   • ocena płodozmianów, wpływ roślin uprawnych i agrotechniki na bilans substancji organicznej gleby (przykład płodozmianu polepszającego i pogarszającego żyzność gleby – na podstawie współczynników reprodukcji i degradacji substancji organicznej gleby)


10. Międzyplony, mulcz i ugorowanie pól

   • odłogi i ugory definicje

   • przyczyny ugorowania i odłogowania pól

   • skutki pozostawienia pól odłogiem

   • rodzaje ugorów

   • definicje: międzyplony, mulcz

   • znaczenie gospodarcze i ekologiczne

   • zasady uprawy roli i dobór gatunków

   • rośliny okrywowe i zadania im stawiane, przykłady.Zasady prezentacji (program Power Point 2002)
1.Łączny czas trwania prezentacji tematu przez zespół (2 osoby) powinien wynosić około 15 minut (nie należy się spieszyć)

2. Zespół opracowuje temat w ten sposób, że każda osoba prezentuje na zajęciach jego fragment

3. Każda osoba jest oceniana za swoją część

4. Należy omawiać zagadnienie a nie czytać ze slajdu lub z kartki.

5. Omawiane zagadnienie musi być po pierwsze zrozumiałe dla osoby referującej, a także dla słuchaczy.

5. Bazą przygotowania prezentacji są wykłady, podręcznik, skrypt

7. Prezentację należy poszerzyć o materiały z innych źródeł, takie jak np.:


 • zdjęcia (najlepiej własne, lub z innych źródeł)

 • ciekawe dane związane z zagadnieniem znalezione w czasopismach dla rolników

 • dane znalezione w internecie

 • własne doświadczenia i obserwacje

8. Prezentacja powinna być bez błędów i czytelna

9. Na ostatnim slajdzie podać źródła.

10. Po każdym referacie odbywa się dyskusja, w której biorą wszyscy obecni na sali.

11. Plik należy zapisać w Power point wersja 2002 (nie 2007!!!).

Pobieranie 25.68 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna