1. Identyfikator podatkowy nip/numer peselPobieranie 57.82 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar57.82 Kb.
Załącznik nr 1

POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD CELNY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE,KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika1)2. Nr dokumentu


3. Status

AKC - R
ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO

Podstawa prawna

zgłoszenia:

Miejsce składania:


Art. 16 ust. 1 i 4 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.).

Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu; jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, wówczas osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają zgłoszenie w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres siedziby podmiotu, a osoby fizyczne – w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres zamieszkania osoby fizycznej, w pozostałych przypadkach – Urząd Celny I w Warszawie.A.1. MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA
 1. Naczelnik Urzędu Celnego w
A.2. CEL ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

 1. Cel złożenia zgłoszenia (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. rejestracja 2. aktualizacja danych


Poz. 6 i 7 należy wypełnić tylko w przypadku zgłoszenia w celu aktualizacji danych.

 1. Zakres zmiany danych (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. zmiana nie spowodowała zmiany właściwości naczelnika urzędu celnego

2. zmiana spowodowała zmianę właściwości naczelnika urzędu celnego
 1. Poprzedni naczelnik urzędu celnego (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu nr 2)  1. DANE PODMIOTU

* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

B. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE

 1. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. podmiot niebędący osobą fizyczną 2. osoba fizyczna

 1. Nazwa pełna* /Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię** 1. Nazwa skrócona* / Imię ojca, imię matki**


 1. Numer identyfikacyjny REGON 1. Data rozpoczęcia działalności* /Data urodzenia**

(dzień – miesiąc – rok)


13. Nazwa*/ Nazwisko, imię ** i adres siedziby*/zamieszkania** podmiotu zagranicznego reprezentowanego przez podmiot reprezentujący (dot. przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej)AKC-R(2)


1/3


B. 2. ADRES SIEDZIBY* /ADRES ZAMIESZKANIA**

14. Kraj


15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina


18. Ulica

19. Nr domu

20. Nr lokalu

21. Miejscowość


22. Kod pocztowy

23. Poczta

24. Telefon25. Faks

26. Adres e-mail

B. 3. DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE WYROBÓW AKCYZOWYCH I SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
27. Podmiot wykonuje działalność (zaznaczyć właściwe):

1. niepodlegającą zwolnieniu od akcyzy

2. podlegającą zwolnieniu od akcyzy


28. Podmiot będzie składał deklaracje akcyzowe lub informacje o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (zaznaczyć właściwy kwadrat):


1. tak 2. nie29. Miesiąc, za który podmiot złoży pierwszą deklarację akcyzową lub informację o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (wypełnić, jeżeli w poz. 28 zaznaczono kwadrat nr 1)
(miesiąc – rok)

30. Rodzaj wyrobu dominującego przy opodatkowaniu podatkiem akcyzowym:

(zaznaczyć właściwy kwadrat, jeśli w poz. 27 zaznaczono kwadrat nr 1)

 1. alkohol etylowy  2. wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie  3. piwo

 4. paliwa opałowe – w tym gaz  5. paliwa silnikowe – w tym gaz  6. samochody osobowe


 7. wyroby tytoniowe  8. susz tytoniowy  9. energia elektryczna  10. oleje smarowe  11. wyroby węglowe
31. Rodzaj prowadzonej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

(wymagane jest podanie 5-znakowego kodu podklasy PKD)

B. 4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE WYROBÓW AKCYZOWYCH OBJĘTYCH ZWOLNIENIEM OD AKCYZY (wypełnić, jeżeli w poz. 27 zaznaczono kwadrat nr 2)

32. Adres wykonywanej działalności


33. Rodzaj wyrobu zużywanego


34. Przewidywana średnia miesięczna ilość zużywanego wyrobu akcyzowego

 1. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODMIOTU LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODMIOT
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością (art. 56 §1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy - Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.)
35. Imię


36. Nazwisko

37. Data wypełnienia zgłoszenia

(dzień – miesiąc – rok):

38. Podpis (i pieczątka) podmiotu lub osoby reprezentującej podmiot


AKC-R(2)2/3
 1. ADNOTACJE NACZELNIKA URZĘDU CELNEGO39. Uwagi naczelnika urzędu

40. Identyfikator przyjmującego formularz

41. Podpis przyjmującego formularz
AKC-R (2)3/3

1) Numer PESEL należy podać w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna