1. Jak nazwano pierwsze grupy straży pożarnej powstałe w 7 w p. n e. ?Pobieranie 27.35 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar27.35 Kb.
1. Jak nazwano pierwsze grupy straży pożarnej powstałe w 7 w. p.n.e. ?

 • Wigilowie /organizacją zajął się cesarz August po pożarze Rzymu/

2. Jaka ustawa określa strukturę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej w Polsce? • ustawa z dn. 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

3. Kto jest naczelną władzą sprawującą nadzór nad ochroną przeciwpożarową w naszym kraju ?


4. Kto jest centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej? • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

5. Jakie znasz środki gaśnicze? • woda, piana gaśnicza, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, gazy gaśnicze.

6. Jakich materiałów nie wolno gasić wodą ? • ciał, w których pod wpływem zetknięcia z wodą zachodzą reakcje chemiczne / karbid, sód, potas / płynów łatwo palnych, lżejszych od wody, instalacji elektrycznych pod napięciem, ciał palących się w wysokiej temperaturze.

7. Co to jest podręczny sprzęt gaśniczy i do czego służy ? • są to narzędzia, aparaty ręczne lub półautomatyczne i inne narzędzia służące do gaszenia pożarów w zarodku.

8. Co zalicza się do podręcznego sprzętu gaśniczego ? • hydronetki, gaśnice i małe agregaty gaśnicze, koce gaśnicze, sita kominowe, tłumice, wewnętrzne hydranty, beczki z wodą, wiadra, skrzynie z piaskiem, łopaty szufle, kilofy, łomy, siekiery, topory, drabiny

9. Co to jest gaśnica i do czego służy ? • jest to ręczny aparat przenośny, wypełniony środkiem gaśniczym. Gaśnica służy do gaszenie pożarów v zarodku. Ciężar brutto do 20 kg.

10. Jakie są typy gaśnic ? • pianowe, płynowe, proszkowe, śniegowe, urządzenie gaszące na CO2 (dwutlenek węgla).

11. Co to jest agregat gaśniczy ? • jest to ręczny aparat przenośny lub przewoźny, wypełniony środkiem gaśniczym, służący do gaszenia pożarów w zarodku. Ciężar brutto powyżej 20kg.

12. Jakie są typy agregatów gaśniczych stosuje się obecnie ? • pianowe, śniegowe, proszkowe

16. Jakim środkiem gaśniczym można gasić palący się metan ?


17. Kto jest odpowiedzialny za stan ochrony przeciwpożarowej w województwie ? • Wojewoda

19. Czym różni się Szkoła Główna Służby Pożarniczej od Szkół Aspirantów PSP • Szkoły Aspirantów PSP są szkołami typu policealnego, a SGSP wyższą uczelnią

20. Co to jest sadza i kiedy powstaje ? • sadza składa się z drobnych cząstek węgla. Powstaje podczas niepełnego spalania związków organicznych.

21. Do czego służy tłumica ? • tłumicą gasi się powstające ogniska, na zasadzie odcięcia dopływu utleniacza, poprzez tłumienie.

22. W którym miesiącu obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej i Dzień Strażaka? • w maju, Dzień Strażaka4 maja

23. Co to jest piorunochron i do czego służy ? • jest to instalacja odgromowa chroniąca obiekt przed zapaleniem na skutek wyładowania atmosferycznego.

24. Jakie znasz przyczyny pożarów leśnych ?


25. Dlaczego piaskiem możemy gasić pożar ? • ma właściwości tłumiące, izoluje dopływ powietrza do materiałów palnych.

26. Do jakich czynności przeznaczone są bosaki ? • bosaki przy pożarze służą do rozciągania konstrukcji palących się materiałów, wydobywanie z pożaru przedmiotów narzędzi itp.

27. Czy bardziej niebezpieczne są naczynia pełne czy puste po paliwie ? • puste, ponieważ nagromadzone są w nich opary cieczy palnych .

28. Czym różni się agregat gaśniczy od gaśnicy ? • budową, pojemnością, ciśnieniem.

29. Wymień 4 przyczyny powstawania pożarów w budynkach mieszkalnych. • prowizoryczne połączenie instalacji elektrycznej,

 • przechowywanie materiałów pędnych /benzyna, oleje napędowe/

 • pozostawienie małych dzieci bez opieki osób starszych

 • uszkodzone urządzenia ogrzewczo-kominowe itp.

30. Skąd straż pożarna może czerpać wodę do gaszenia pożaru ? • stawu, zbiornika p. poż. /sztucznego/, rzeki, jeziora.

31. Czy karbid można gasić wodą ? Uzasadnij odpowiedź. • nie, wydziela się acetylen.

32. Jaki jest najwyższy stopień służbowy w pożarnictwie ? • Generał brygadier.

33. Do ciśnienia można sprężyć acetylen ?

 • 2 atmosfery

34. Ile wynosi temperatura płomienia zapałki ? • 850 °C

35. Ile wynosi natężenie prądu podczas uderzenia pioruna ? • 250 tyś. A.

36. Jakie warunki muszą zaistnieć ty powstał proces palenia się ?

- materiał palny, tlen, bodziec energetyczny - iskra.

37. Co oznacza skrót KG PSP ? • Komenda Główna Straży Pożarnych.

38. Co to jest dym ?

 • dym to niepalne lub spalone cząstki stałe lub gazowe unoszące się w powietrzu w miejscu spalania.

39.Co stanowi środek gaśniczy w gaśnicy śniegowej ? • dwutlenek węgla.

40. Co należy uczynić przed przybyciem straży pożarnej, jeżeli pożaru nie nożna ugasić w pierwszej fazie ? • zaalarmować wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu, przystąpić do gaszenia pożaru wszelkimi dostępnymi środkami /gaśnice, koc, woda, piasek/, zawiadomić straż pożarną. .

41. Kto może być członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej ? • każdy obywatel o nienagannej postawie, który ukończył 18 lat zgłosił swe przystąpienie to OSP , złożył ślubowanie.

42. Jakie znasz czasopisma pożarnicze ? • „Strażak”, „Przegląd Pożarniczy”, „Magazyn Ratowniczy 998”, „W Akcji”, „Ochrona Przeciwpożarowa”.

43. Omów mechanizm gaśniczy piany. • właściwości gaśnicze piany polegają na izolowaniu palących się materiałów od dostępu tlenu z powietrza. Dzięki zawartości wody piana na również właściwości chłodzące.

44. Jakie znasz rodzaje piany gaśniczej ? • w zależności od sposobu powstawania piany gaśnice dzieli się na : mechaniczną i chemiczną

 • w zależności od liczby spienienia : lekką, średnią, ciężką.

45. Jakie rozróżnia się rodzaje węży pożarniczych ?

 • węże ssawne i tłoczne. Węże ssawne służą do podawania wody od punktu czerpania do pompy, węże tłoczne służą do podawania wody pod ciśnieniem od pompy do stanowiska gaśniczego.

46. Czym różni się działalność straży pożarnych prewencyjna od interwencyjnej ? • działalność prewencyjna jest działalnością zapobiegawczą przed pożarami i innymi zagrożeniami, działalność interwencyjna prowadzona jest po zaistnieniu zdarzenia i ma za zadanie ochronę życia i zdrowia oraz zmniejszenie strat mogących powstać w wyniku tego zdarzenia.

47. Który z królów polskich wydał w roku 1650 nakaz przeniesienia browarów i gorzelni poza mury Warszawy, jako zakładów posługujących się tzw., "dużym ogniem", a więc niebezpiecznych pod względem pożarowym ? . '- Jan Kazimierz.


48. W jakiej najmniejszej odległości od granicy lasu można ustawiać stogi, sterty, brogi ?

 • 100 m

49. Który z władców starożytnego Rzymu był podpalaczem ? • Neron.

50.Kto wydaje „Przegląd Pożarniczy” • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

51. Do czego służy prądownica pianowa ? • do wytwarzania i podawania piany ciężkiej do miejsca pożaru

52. Co oznacza skrót MDF ? • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

53. Jak gasić palące się ubranie na człowieku ? • wskazane jest przewrócić osobę i przytłumić palącą się odzież kocem gaśniczym lub inną tkaniną najlepiej zmoczoną w wodzie. Nie wolno używać gaśnicy śniegowej ze względu na niską temperaturę rozprężonego dwutlenku węgla do około – 790 C (tworzące się płatki śniegu).

54. Jakie gazy trojące powstają podczas pożarów ? • tlenek węgla, cyjanowodór,

55. Co jest podstawą działalności OSP ? • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej, Statut OSP.

56. Co oznacza skrót ZG ZOSP ? • Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

57. Wymień rodzaje węży i omów krótko ich przeznaczenie.

 • węże ssawne - służą do zassania wody ze zbiornika wodnego sztucznego lub naturalnego w celu zasilenia samochodu gaśniczego.

 • węże tłoczne – służą do podawania środków gaśniczych do miejsca pożaru (buduje się z nich linię główną i linie gaśnicze, mogą służyć również do zasilania samochodu gaśniczego z hydrantu zewnętrznego lub innego sprzętu np. motopompy.

58.Co to jest powódź ?- za powódź uważa się szkody spowodowane zalaniem terenu w wyniku podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących oraz w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych, a także spływem wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych.

Pobieranie 27.35 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna