1. Kierownik studium



Pobieranie 121.44 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar121.44 Kb.

Polsko-Niemiecki Program
Master of Business Administration
z zakresu „zarządzania europejskiego”
(edycja piętnasta)


1. Kierownik studium: dr Paweł Dobski, UE Poznań

dr Vittoria von Gizycki, ESCP – EUROPE Berlin


2. Cele i zadania studium: przygotowanie kadry kierowniczej do sprostania wymogom związanym z integracją europejską ; opanowanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku europejskiego; rozwój teoretycznych i praktycznych umiejętności kierowniczych dzięki studiom w wielonarodowym zespole, zdobycie doświadczenia zawodowego w Niemczech ( nieobowiązkowa, 3-5-miesięczna praktyka); stworzenie międzynarodowej sieci poprzez kontakty z praktyką gospodarczą oraz działalność w stowarzyszeniu absolwentów studiów MBA; doskonalenie znajomości języka niemieckiego.


3. Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych studiów (licencjat, studia magisterskie), posiadających co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe o profilu ekonomicznym i znających dobrze język niemiecki.
4. Absolwenci studiów MBA otrzymają niemiecki dyplom “Master of Business Administration”, przyznawany przez ESCP-EUROPE Europejską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Berlinie.
5. Liczba godzin ogółem: około 500
6. Egzaminy i zaliczenia: pierwszy rok studium MBA (semestr 1 i 2) kończy się egzaminem końcowym, połączonym z obroną pracy podyplomowej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zdanie egzaminów z następujących przedmiotów: ekonomia, podstawy marketingu, marketing strategiczny, rachunkowość, finanse przedsiębiorstw, organizacja i zarządzanie. Na drugi rok studium przyjmowane są osoby, które ukończyły pierwszy rok ze średnią co najmniej „dobrą” na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem otrzymania dyplomu MBA jest przygotowanie dwóch prac seminaryjnych z wybranych bloków przedmiotowych oraz zdanie egzaminów z następujących przedmiotów: europejska gospodarka rynkowa, finanse międzynarodowe, rachunkowość międzynarodowa, controlling, analiza bilansu, marketing strategiczny, marketing dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych, zarządzanie kadrami, zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwami europejskimi, zarządzanie międzykulturowe oraz informatyka ekonomiczna.
7. Czas trwania studium: cztery semestry (od października 2010 r. do lipca 2011 r.), z tego dwa semestry (8 miesięcy) studiów zaocznych w Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, trzeci semestr (3-5 miesięcy) – studia dzienne w ESCP-EUROPE Europejskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Berlinie, czwarty semestr (5 miesiąca) – nieobowiązkowa praktyka w przedsiębiorstwie w Niemczech
8. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Polsko-Niemieckiego Programu MBA (pokój 201, budynek B Uniwersytetu Ekonomicznego, al. Niepodległości 12, 60-967 Poznań,

tel. (061) 854-39-05 fax. 854-39-01,

e-mail: mba-niemcy@ue.poznan.pl,).

www.mba-niemcy.ue.poznan.pl




Central European MBA für deutschsprachige Manager


Das von der Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, in Zusammenarbeit mit der ESCP-EUROPE Europäische Wirtschaftshochschule Berlin im Jahr 1995 eröffnete MBA-Programm geht in seine 15. Runde.
Der deutsch-polnische ‚Master of Business Administration‘ bietet die ideale Weiterbildungsmöglichkeit für Manager im internationalen Kontext, die ihr wirtschaftwissenschaftliches Wissen theoretisch untermauern, systematisieren oder aktualisieren möchten. Er vermittelt fachliche Kompetenz und intellektuelle Mobilität an den Schnittstellen wirtschaftlichen Austauschs. Voraussetzung für eine Teilnahme sind ein abgeschlossenes Bachelorstudium und mindestens zwei Jahre einschlägige Praxiserfahrungen. Teilnehmer sollten über gute Deutschkenntnisse verfügen.
Der MBA des Central European MBA ist EU-weit staatlich anerkannt. Die ESCP-EUROPE verfügt außerdem über die drei wichtigsten internationalen Akkreditierungen als Qualitätssiegel. Die US-amerikanische Akkreditierung durch die AACSB und die europäische durch EQUIS dokumentieren das Niveau der Hochschule, während die britische AMBA-Akkreditierung dem CeMBA-Programm selbst eine hohe Qualität bescheinigt.

Das CeMBA-Programm besteht aus zwei Phasen. In der ersten Phase studieren die Teilnehmer zwei Semester an der Wirtschaftsuniversitäten in Poznań in polnischer Sprache. In dieser Phase ist das Studium als Teilzeitangebot mit Wochenendblöcken konzipiert.

Die zweite Phase besteht zunächst aus einem Unternehmenspraktikum in Deutschland, das kein Pflichtbestandteil des Studiums ist, aber je nach Teilnehmerwunsch zwischen drei und fünf Monate dauern kann. Nach dem Praktikum folgt das Studium von 4 Monaten in deutscher Sprache an der ESCP-EUROPE Europäische Wirtschaftshochschule Berlin im Vollzeitstudium. Während dieser Zeit studieren und arbeiten die Teilnehmer in einer internationalen Gruppe zusammen mit ihren Kommilitonen aus Budapest, Bratislava, Kiew, Prag oder Tartu, die den ersten Teil des Studiums an den dortigen Partnerhochschulen absolviert haben. Das CeMBA-Programm verläuft also im Wesentlichen nach der Formel „Zwei Jahre, Zwei Länder, Zwei Sprachen“.

Während inhaltlich im ersten Jahr die betriebswirtschaftlichen Grundlagen gelegt werden, liegt das Schwergewicht während des Semesters in Deutschland auf der internationalen Perspektive und einer Vertiefung von aktuellen Themen. Schwerpunkte sind dabei die Bereiche Finanzierung und Marketing. Über das Fachwissen hinaus vermittelt und vertieft das Studium unternehmerische Fähigkeiten und strategisches Denken. Durch Fallstudien, Vorträge von Experten aus der Praxis und Kleingruppenarbeit wird auch bei den Lehrformen der Anwendungsbezug und die Arbeit an konkreten Fragestellungen betont. Der direkte und unkomplizierte Kontakt mit Professoren und Dozenten fördert die kommunikative und offene Atmosphäre. Regelmäßige Recruiting-Veranstaltungen erleichtern außerdem die Kontaktaufnahme zu potenziellen Arbeitgebern.

Das Studium an der EAP Berlin, in deutscher Sprache, mit einem internationalen Dozententeam, in einer international zusammengesetzten Studentengruppe, vervollständigt die gelebte internationale Erfahrung der Teilnehmer, die weit mehr bedeutet als nur die Kenntnis fremder Sprachen. CeMBA-Absolventen sind bereit für beruflichen Erfolg im Zeitalter der Globalisierung: Sie bewegen sich sicher in grenzüberschreitenden Arbeitswelten.

Immer mehr Unternehmen erkennen den Nutzen des CeMBA-Programms, stellen ihre Mitarbeiter hierfür frei oder unterstützen sie finanziell, um sie für internationale und anspruchsvollere Aufgaben zu qualifizieren. Das Programm wird außerdem mit zahlreichen Stipendien von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung sowie den Rotary Clubs in Berlin und Warschau unterstützt.


Interessenten für das CeMBA-Programm erhalten Informationen und Bewerbungsunterlagen bei Kamila Malewska (MBA-Niemcy), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, PL- 60-967 Poznań, Tel. (061) 8543905, Fax: (061) 8543901, Email: mba-niemcy@ue.poznan.pl oder Informationen bei Samira Besic, ESCP-EUROPE Berlin, Tel. +49 (30) 32007151, Fax: +49 (30) 32007107, Email: e-mail: sbesic@escp-eap.net.

Poznań/Berlin

2010

Polsko - Niemiecki Program MBA

XVI edycja


Forma i tryb studiów




 • zaoczne: 1 i 2 semestr

 • praktyka: nieobowiązkowa, 4 semestr

 • dzienne: 3 semestr

 • zajęcia: w 1 i 2 semestrze - sobota, niedziela, 2 lub 3 razy w miesiącu

w 3 semestrze - od poniedziałku od piątku

 • egzamin lub zaliczenie kończące każdy blok tematyczny

 • prace seminaryjne

 • case study

 • warsztaty z BSC

 • projekty menedżerskie

 • sprawozdanie z praktyki

 • strategiczna gra kierownicza

 • trening komunikacyjny

 • Assessment Centre

 • Szkoła Letnia (czerwiec )

 • miesiąc wakacyjny: sierpień




Język wykładowy




 • polski, niemiecki - w 1 i 2 semestrze

 • niemiecki - 3 i 4 semestrze




Kryteria przyjęć




 • dyplom ukończenia studiów wyższych ( studia licencjackie i/lub magisterskie )

 • co najmniej dwuletnia praktyka zawodowa poświadczona świadectwami pracy

 • dobra znajomość języka niemieckiego

 • wynik przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej

 • wniesienie stosownych opłat




Odpłatność




 • ok. 4500 zł za każdy semestr w I roku

 • 5100 euro za 3 semest





XVI Edycja

Terminy


Spotkanie Informacyjne

Maj 2010


Rozmowy Kwalifikacyjne

Wrzesień 2010

Inauguracja XII Edycji

Październik 2010


Informacje dla zainteresowanych uczestnictwem


w Polsko - Niemieckim Programie MBA

Na adres Biura Polsko - Niemieckiego Programu MBA do dnia 15 września 2010 r. ( liczy się data stempla pocztowego ) należy przesłać następujące dokumenty:


- podanie o przyjęcie (w języku polskim)

- formularz zgłoszeniowy (wypełniony w języku polskim)



 • kopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni (przetłumaczoną i uwierzytelnioną)

 • życiorys w formie tabelarycznej w języku polskim i niemieckim

 • świadectwa pracy

 • inne świadectwa i zaświadczenia np. o ukończeniu kursu językowego

- dwa zdjęcia,

- kopię dowodu wpłaty 350 zł na rozmowę kwalifikacyjną.


* * *
Informacja i zapisy:


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Polsko - Niemieckiego Programu MBA

60-967 Poznań

al. Niepodległości 10
Biuro mieści się w bud. „B” UE przy al. Niepodległości 12:

II piętro, p. 201

w sierpniu biuro nieczynne
Tel. (061) 854 39 05

Fax (061) 854 39 01

e-mail: mba-niemcy@ue.poznan.pl

www.mba-niemcy.ue.poznan.pl
Konto: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

BANK HANDLOWY w Warszawie o/ Poznań

0810301247 000000000 1578001 „MBA - Niemcy”


DEUTSCH - POLNISCHES MBA - PROGRAMM
Inhaltliche Gestaltung des 1. Studienjahres

an der Wirtschaftsuniversität Poznań
A. Erstes Semester
Block Ansprechpartner

Block 1:

Volkswirtschaftslehre,

Europäische Marktwirtschaft
 Volkswirtschaftslehre
 Wirtschaftsrecht


Prof. dr hab. M. Kokocińska
Mgr R. Mleczak

Block 2:

Finanzierung und Rechnungswesen
 Rechnungswesen


Dr habil. J. Samelak

Dr R. Napiecek


Block 3:

Marketing
 Marketing I

Prof. dr hab. M. Sławińska

Prof. dr hab. H. Mruk


Block 4:

Personal, Organisation und Führung, Internationales Strategisches Management
 Organisation und Führung

 BSC


Dr A. Stańda

Dr A. Lewandowska

Dr M. Liekierski


Block 5: Interkulturelles Management, Internationale Verhandlungen
 Wirtschaftsdeutsch


Mgr A. Malinowska

Mgr A. Kanke-Jabłońska


Block 6: Informatik

Dr. P. Drygas

Dr. R. Romanowski



Seminar

Prof. dr hab. P. Banaszyk

Dr habil. J. Samelak

Prof. dr hab. M. Sławińska

Dr A. Stańda











B. Zweites Semester
Block Ansprechpartner

Block 1:

Volkswirtschaftslehre,

Europäische Marktwirtschaft
 Internationale Wirtschaftsbeziehungen


Prof. dr hab. T. Rynarzewski

Block 2:

Finanzierung und Rechnungswesen
 Finanzen der Unternehmen


Dr W. Bachorz




Block 3:

Marketing
 Strategisches Marketing

Prof. dr hab. M. Sławińska

Prof. dr hab. E. Urbanowska - Sojkin


Block 4:

Personal, Organisation und Führung, Internationales Strategisches Management
 Personalwirtschaft

 Strategisches Management




Prof. dr hab. J. Szambelańczyk

Prof. dr hab. P. Banaszyk



Block 5: Interkulturelles Management, Internationale Verhandlungen
 Verhandlungsführung


Prof. dr hab. H. Mruk




Block 6: Logistik

Prof. Dr. Hab. M. Sławińska

Dr. Hab. M. Szymczak

Dr. P. Dobski





Seminar

Prof.dr hab. P. Banaszyk

Dr habil. J. Samelak

Prof. dr hab. M. Sławińska

Dr A. Stańda













Inhaltliche Gestaltung des 2. Studienjahres

an der ESCP- E.A.P. Berlin

C. Viertes Semester

Fakultatives Unternehmenspraktikum in Deutschland


(3-5 Monate)

D. Drittes Semester
Block Ansprechpartner

Block 1:

Volkswirtschaftslehre,

Europäische Marktwirtschaft

 Europäische Institutionen, EU im

globalen Wettbewerb

Prof. Dr. H. Haase




Block 2:

Finanzierung und Rechnungslegung

 Internationale Rachnungslegung

 Bilanzanalyse

 Controlling

 Internationale Finanzierung


 • Kapitalmärkte & Untenehmensfinanzierung

Prof. Dr. C. Hossfeld

Dipl.-Kfm. P. Heid

Prof. Dr. R. Brühl

Dr. A. Wiesener

Prof. Dr. U. Pape



Block 3:

Marketing

 Consumer marketing,



 • Business-und Service- Marketing

 • E-Marketing

Prof. Dr. V. Trommsdorff

Prof. Dr. F. Jacob

Dr. V. von Gizycki



Block 4:

Personal, Organisation und Führung, Internationales Strategisches Management

 Internationales Personalmanagement



 • Bewerbungstraining

 Internationales Strategisches

Management



 • Workshop ‚Internationaler Unternehmensvergleich‘

Prof. Dr. M. Festing

Prof. Dr. Samland

Dr. T. Wrona


Prof. Dr. B. Leblanc/Prof. Dr. W. Ulaga

Block 5: Interkulturelles Management, Internationale Verhandlungen

 Interkulturelles Management einschließlich Training in 2 Gruppen

 Kommunikatiomstraining in 4 Gruppen
 Internationale Teamführung


Doz. C. Müller


Geschäftsf. I. Kleinert-Bartels

Dipl.-Päd. M. – L. van Sprang

Ass. Prof. P. Owen


Block 6: Informatik

 Business Computing und Systemarchitektur

 Prozessarchitektur und -management

Dipl.-Ing. K.-H. Löper

Dr. G. Kellert




Polsko - Niemiecki Program MBA

Deutsch - Polnisches MBA Programm


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

BEWERBUNGSFORMULAR


 

 

 



 

 

Aktualne



zdjęcie

 

 



 

 

 



 

1. Nazwisko / Name






2. Imię / Vorname 


3. Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok) Miejsce urodzenia / Geburtsort

    Geburtsdatum


 

4. Imię ojca..........................................................................................................................................

    Vatersvorname

5. Adres do korespondencji, Adres stały

    Adresse zu den Korrespondenzzwecken, Ständige Adresse











6. Telefon / Fax. /Tel. komórkowy

Telefon / Faxnummer / Mobiltelefon













7. E-mail: ...........................................................................................................................................




8. Wykształcenie (udokumentowane świadectwem, dyplomem lub zaświadczeniem wyższej uczelni ).

Schulausbildung ( bestätigt durch Zeugnisse, Diplome oder Bescheinigungen der Hochschule ).

 

   


Szkoła wyższa

Hochschule

       



 

Lp.


ON

 

Nazwa szkoły wyższej

Bezeichnung der Hochschule


 

Kierunek studiów

Studienrichtung


Rok ukończenia

Abschluß im Jahre



1.

.

.



.

.

  .



  .

 

 

 

 
Studia podyplomowe

Postgraduales Studium





 

Lp.


ON

 

Rodzaj studiów

Bezeichnung des Studiums

 


 

Nazwa szkoły wyższej

Hochschule


 

czas trwania

Dauer


Rok ukończenia

Abschluß im Jahre



1.

.

.



.

.

  .



 

 

 

 

Inne kursy zawodowe

Besuchte Berufskurse





 

Lp.


ON

 

Rodzaj ukończonego kursu

Bezeichnung der besuchten Kurse

 


 

Nazwa instytucji

verantwortliche Institution


 

czas trwania

Dauer


Rok ukończenia

Abschluß im Jahre



1.

.

.



.

.

.



 

 

 

 

 




9. Stopień znajomości języka niemieckiego*

Kenntnisse der deutschen Sprache

 

   



słaba dobra biegła

Grundkenntnisse gut fließend in Wort und Schrift

 

 

 



* obwieść kółkiem właściwą odpowiedź

10. Znajomość innych języków obcych.

    Fremdsprachen

 

 


L.p.

 

Język obcy

Fremdsprache


Stopień znajomości

Fremdsprachenkenntnisse



Słaba

Grundkenntnisse



Dobra

gut


Biegła

flieβend



1.

2.


3.

4.


5.

Język rosyjski

Język angielski

Język francuski

Język hiszpański

Inne


 

 

 




11. Doświadczenie zawodowe i poprzednie miejsca pracy (podane informacje powinny potwierdzać wymagane 2-letnie doświadczenie zawodowe i być udokumentowane świadectwem pracy)

Berufliche Erfahrung (aktuelle und frühere Arbeitsstelle )


    

Lp
ON

 

Instytucja

Institution


 

Stanowisko

Position


czas zatrudnienia

Beschäftigungs-

dauer

1.

2.



3.

4.


 


 

 

 



 

 

 



 

 







12. Czy w szkołach, stowarzyszeniach lub w innych grupach zajmował(a) Pan(i) odpowiedzialną pozycję? Jakie miało to dla Pana(i) znaczenie?

      Haben Sie bisher in der Schule, in Vereinen oder anderen Gruppen Verantwortung übernommen – und welche Bedeutung hatte diese Position für Sie? 

 

 



 

 

 



13. Czy ma Pan(i) hobby? Proszę krótko opisać swoje pozazawodowe zainteresowania.

      Was sind Ihre Hobbies und persönliche Interessen – und was möchten Sie darüber mitteilen?

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



14. Co Pan(i) uważa za swój dotychczasowy sukces? Dlaczego?

      Was betrachten Sie als die wichtigsten Erfolge Ihres Lebens und warum?

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 


 

 


15. Proszę opisać jakąś sytuację, w której nie udało się Panu(i) osiągnąć założonych celów. Jakie wnioski wyciągnął(a) Pan(i) z tego zdarzenia?

      Bitte schildern Sie eine Situation, in der Sie Ihr Ziel nicht erreicht haben. Welche Schlüsse haben Sie daraus gezogen?

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



16. Co Pana(ą) skłoniło do uczestnictwa w Polsko - Niemieckim Programie MBA?

      Was veranlaβt Sie zu Ihrer Bewerbung für das Deutsch – Polnische MBA-Programm?

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



17. Skąd miał Pan(i) informacje o uruchamianym Polsko - Niemieckim Programie MBA? Właściwą odpowiedź proszę podkreślić.

      Wo und von wem haben Sie über das Deutsch – Polnische MBA-Programm erfahren? Die zutreffende Antwort bitte ankreuzen.

 


 • Artykuł w prasie
  Mitteilung in der Presse

 • Audycja RTV
  RTV-Sendung

 • Ogłoszenie w gazecie
  Annonce in der Zeitung

 • Osobiste kontakty z pracownikami UE/ESCP-EUROPE
  persönliche Beziehungen zu den UE/ESCP-EUROPE - Mitarbeitern

 • Informacja od przełożonego
  Information von meinem Vorgesetzten

 • Wiadomość od znajomych
  Nachricht von Bekannten

 • Inne źródło (jakie?)
  anderes




     

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. nr 133, poz.883)


 

      Data.........................................                             Podpis...............................................



      Datum                                                                   Unterschrift




Pobieranie 121.44 Kb.





©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna