1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek, Warszawska Wyższa Szkoła InformatykiPobieranie 16.91 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar16.91 Kb.

Sylabus

1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek,


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

2. Nazwa kierunku,


Informatyka

3. Nazwa przedmiotu,


Programowanie w Abstrakcyjnych Typach Danych

4. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami

wstępnymi,
− Analiza matematyczna:

ciągi, szeregi, zbieżność, reguła de L'Hopitala, pojecie całki.


− Matematyka Dyskretna:

podstawy rachunku zdań, kwantyfikatory, dowody indukcyjne, operacje na zbiorach,

relacje, funkcje, podstawy kombinatoryki, podstawowe własności grafów i drzew.
− Metody probabilistyczne i statystyka:

elementarny rachunek prawdopodobieństwa, wartość oczekiwana, prawdopodobieństwo

warunkowe (do wzoru Bayes'a włącznie).
− Metody programowania:

znajomość podstaw programowania obiektowego wraz z praktyczna znajomością języka

programowania wysokiego poziomu zorientowanego obiektowo (np. C++);
− Algorytmy i struktury danych:

złożoność obliczeniowa, notacja "duże O"; weryfikacja poprawności;

podstawowe struktury danych: tablice, struktury wskaźnikowe; podstawowe algorytmy:

wyszukiwanie, sortowanie; rekurencja.

5. Liczba godzin zajęć dydaktycznych, w tym wykładów, ćwiczeń,

laboratoriów, seminariów itp., realizowanych w systemie studiów

stacjonarnych i niestacjonarnych,
− Studia stacjonarne

− 15 godzin wykładów

− 5 godzin laboratoriów
− Studia niestacjonarne

− 15 godzin wykładów

− 5 godzin laboratoriów

6. Liczba punktów ECTS,


???

7. Założenia i cele przedmiotu,


Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z metodami programowania na poziomie abstrakcyjnych typów danych wraz z ich praktycznymi zastosowaniami. Mimo ze przedmiot należy do grupy Programowanie, bazować on będzie na pojęciach matematycznych oraz teoretycznych. Po zaliczeniu przedmiotu, studenci powinni posiąść dyscyplinę programowania która umożliwi im stosunkowo łatwe i klarowne rozwiązywanie złożonych problemów. Wykład ilustrowany będzie ciekawymi zastosowaniami w informatyce i sztucznej inteligencji. Nacisk będzie położony na wyrobienie praktycznych umiejętności i wzbudzenie zainteresowania tematyka przedmiotu a nie na jego aspekty teoretyczno-formalne.

8. Metody dydaktyczne,


− Część wykładowa przedmiotu jest prezentowana w formie klasycznego

wykładu audytoryjnego, z użyciem środków multimedialnych i interakcyjnych

narzędzi programowania.
− W części laboratoryjnej studenci będą implementować

zadane programy w zintegrowanym środowisku programowym.

9. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu,
− Warunkami zaliczenia przedmiotu są:

obecność na wykładach,

kodowanie i wykonywanie zadanych programów w laboratoriach, oraz

zdanie pisemnego egzaminu końcowego

składającego sie z zadania laboratoryjnego, którego rozwiązanie wymagać

będzie umiejętności programowania obiektowego z użyciem abstrakcyjnych

typów danych.

10. Program zajęć

1 tydzień 23-27.05.2011, w godz. od 15.00 do 19.00.
Poniedziałek
Wykład:
Godzina 1: Przegląd preliminariów matematycznych; definiowanie przez indukcje, listy, drzewa, grafy, zbiory.
Godzina 2: Wprowadzenie do języka programowania Java; klasy, obiekty, i metody; specyfika wywołań przez wartość; techniczne uwagi n.t. rekursji.
Godzina 3: Pojecie abstrakcyjnego typu danych - przykład wstępny.
Laboratorium:
Godzina 4: Wprowadzenie do zintegrowanego środowiska programowania; uruchomienie pierwszego programu.

Wtorek
Wykład:


Godzina 1: Abstrakcyjne typy danych: LIST (lista), QUEUE (kolejka), i STACK (stos).
Godzina 2: Abstrakcyjne typy danych: TREE (drzewo).
Godzina 3: Szacowanie złożoności obliczeniowej drzew; zastosowania.
Laboratorium:
Godzina 4: Przeszukiwanie drzew.

Środa
Wykład:


Godzina 1: Abstrakcyjne typy danych: GRAPH (graf) i DIAGRAPH (graf skierowany)
Godzina 2: Przeszukiwanie grafów z zastosowaniami.
Godzina 3: Wyszukiwanie punktów artykulacji grafu; grafy dwuczęściowe; kolorowanie grafów.
Laboratorium:
Godzina 4: Wyszukiwanie cykli w grafach

Czwartek
Wykład:


Godzina 1: Abstrakcyjne typy danych SET (zbiór).
Godzina 2: Implementacja zbiorów metoda drzew; złożoność obliczeniowa.
Godzina 3: Adaptacyjne metody implementacji zbiorów; złożoność obliczeniowa.
Laboratorium:
Godzina 4: Konstrukcja optymalnego drzewa pokrywającego wierzchołki zadanego grafu.

Piątek
Wykład:


Godzina 1: Zastosowania w sztucznej inteligencji i sieciach komputerowych.
Godzina 2: Szacowanie złożoności problemów; ograniczenia teoretyczne praktycznej rozwiązywalności.
Egzamin:
Godzina 3, 4: Egzamin pisemny - projekt i implementacja wykonywalnego programu z użyciem abstrakcyjnych typów danych.
Ocena z egzaminu zależeć będzie od jakości, poprawności, złożoności, i kompletności

implementacji.


11. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,


Literatura podstawowa:
1) Notatki z wykładu - będą udostępnione dla studentów na Internecie.
2) Podręcznik do programowania w języku Java (do indywidualnego wyboru przez studentów).
Klasyczna literatura uzupełniająca (nieobowiązkowa):
1) Aho, A. V., Hopcroft, J.E., Ullman, J.D. (1983). "Data Structures and Algorithms." Addison-Wesley.
2) Knuth D.E. (1997). "The Art of Computer Programming, Volume 1: Fundamental Algorithms." Addison-Wesley.
3) Knuth D.E. (1998). "The Art of Computer Programming, Volume 3: Sorting and Searching." Addison-Wesley.
4) Standish, T. A. (1998). "Data Structures in Java." Addison-Wesley.

12. Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących,Wykład i Laboratorium:
Prof. dr inż. Marek A. Suchenek, California State University Dominguez Hills.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna