1 Nazwa Jednostki Uniwersytet Wrocławski 2Pobieranie 64.13 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar64.13 Kb.
Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN

Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie OSF – w części Wnioskodawca oraz w przypadku podmiotu złożonego (tj. konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni) dodatkowo w części Partnerzy.W pkt. 1-10 należy wpisać poprawne dane. W pkt. od 11 do 19 należy wybrać właściwą opcję z listy i postawić przy niej znak „x” w okienku z prawej strony tabeli.

1

Nazwa Jednostki

Uniwersytet Wrocławski

2

Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie

Dane dla wniosków, których wartość nie przekracza 150 tyś. euro

3

Numer telefonu

+48 71 37 52 270, +48 71 34 47 366

4

Numer faks

+48 71 34 36 848

5

Adres e-mail

prorscie@uni.wroc.pl

6

Adres strony www

www.uni.wroc.pl

7

Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko)

Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Adam Jezierski

Dane dla wniosków, których wartość przekracza 150 tyś. euro

3a

Numer telefonu

+48 71 34 36 847, +48 71 37 52 212

4a

Numer fax

+ 48 71 34 43 421

5a

Adres e-mail

rektor@uni.wroc.pl

6a

Adres strony www

www.uni.wroc.pl

7a

Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko)

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek Bojarski

Dane dotyczące wszystkich wniosków

8

Numer NIP

896 000 5408

9

Numer REGON

000001301

10

Identyfikator gminy1

0264059

11

Status organizacyjny


Uczelnia wyższa

X

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni
Jednostka organizacyjna uczelni niebędąca podstawową jednostką organizacyjną
Jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk
Instytut badawczy, za wyjątkiem instytutów włączonych do uczelni
Międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Polska Akademia Umiejętności
Fundacja
Stowarzyszenie
Inne uprawnione do wnioskowania na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.)
Przedsiębiorstwo


12

Podmiot sprawujący nadzór2:

Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)Uczelnia nadzorowana przez MNiSW

X

Uczelnia wojskowa
Uczelnia służb państwowych
Uczelnia artystyczna
Uczelnia medyczna
Uczelnia morska
Szkoła wyższa lub wyższe seminarium duchowne prowadzone przez kościół lub związek wyznaniowy
Nie dotyczy13

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności2:

Podział ze względu na uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności, zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
AUU - uniwersytet

X

AUT – uniwersytet techniczny
AUPR – uniwersytet o profilu rolniczym
AUPE – uniwersytet o profilu ekonomicznym
AUPP – uniwersytet o profilu pedagogicznym
AUPI – uniwersytet o innym profilu
AP - politechnika
AA - akademia
AS – szkoła wyższa posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w jednej dyscyplinie
ZZ – uczelnia zawodowa
Nie dotyczy


14

Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki?

Tak

X

Nie15

Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?

Tak

X

Nie16

Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)3?

Tak
Nie

X
17

Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie? (Dowodami na to, że koszty zostały przypisane właściwie, mogą być sprawozdania finansowe uczelni i organizacji badawczych.)3

Tak
Nie
Nie dotyczy

X
18

Forma prawna

Przedsiębiorstwo państwowe
Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.)
Spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

X

Inna forma prawna19

Wielkość przedsiębiorstwa

Mikro
Małe
Średnie
Duże (inne)
Nie dotyczy

X

1 Zgodnie z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju dostępnym pod adresem: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf.
2 Dotyczy podmiotów o statusie organizacyjnym uczelni wyższej,  podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni,  jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną. W przypadku pozostałych podmiotów z listy rozwijalnej należy wybrać opcję „nie dotyczy”
3 W celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji Pomoc Publiczna na stronie http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/pomoc-publiczna.
: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13

Pobieranie 64.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna