1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Powiat Lubartowski 21-100 Lubartów ul. Słowackiego 8Pobieranie 105.89 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar105.89 Kb.
1

NR SPRAWY: GT.3421/17/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

Wykonanie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków oraz numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów geodezyjnych w. Abramów i w. Marcinów gm. Abramów – Powiat Lubartowski.1.Nazwa oraz adres Zamawiającego

Powiat Lubartowski

21-100 Lubartów ul. Słowackiego 8

www. powiatlubartowski.pl

tel: (081) 855-28-65

fax: (081) 8545-33-24

e-mail: starostwo@powiatlubartowski.pl

godziny urzędowania: pon.-pt. 730 – 15302.Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego - art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. j.w).

2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605).

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dzienniku Ustaw z dnia 27 grudnia 2007 r. Nr 241, poz. 1763),3.Opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej dla obrębów geodezyjnych w. Abramów i w. Marcinów gm. Abramów.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 (Warunki techniczne) do SIWZ.

3) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych oraz wariantowych.

4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


5)O znaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

71.35.41.00 - Usługi odwzorowania cyfrowego

6)Wymagania stawiane Wykonawcy:

4.Wymagany termin wykonania zamówienia – 8 m-cy od podpisania umowy.

5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający wszystkie wymogi określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Wykonawca musi wykazać się wykonaniem min. 1 usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.

Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia /określone prawem/.

Sposobem dokonania oceny spełniania ww. warunków będzie analiza dokumentów składających się na ofertę na zasadzie spełnia – nie spełnia.

Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach i na zasadach określonych w art. 89 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Wypełniony formularz pn. OFERTA (załącznik nr 2 do SIWZ) - w przypadku składania oferty


przez podmioty występujące wspólnie, w/w formularz wypełniają, podpisują i składają podmioty
wspólnie. W formularzu należy wskazać część zamówienia , której wykonanie Wykonawca
powierzy podwykonawcom.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.


 • Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt ich posiadania nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

 • Oświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (załącznik nr 3 do SIWZ) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot oddzielnie.

 • Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (załącznik nr 4 do SIWZ) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot oddzielnie.

W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty:

 • Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. W wykazie obowiązkowo należy umieścić dane osoby posiadającej uprawnienie do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym prawem.

- Wykaz potwierdzonych referencjami opracowań wykonanych przez oferenta w okresie
ostatnich 3 lat (załącznik nr 6 do SIWZ).

1)Zamawiający nie wymaga przedkładania żadnych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2)Wykonawca, którego siedziba lub miejsce zamieszkania znajdują się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ww. dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Wszystkie muszą być wypełnione, podpisane i dołączone do oferty.7.Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1)Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

-drogą pocztową: Starostwo Powiatowe w Lubartowie ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów

-pocztą e-mail : techniczny@powiatlubartowski.pl(dotyczy tylko zapytań do SIWZ)

-fax: (0-81) 854-33-24


2)Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

a) imię i nazwisko Edward Flis


tel. 081 / 855-20-70
w terminach od poniedziałku do piątku

w godz. pomiędzy 800 a 1500
3)Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

4)Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

5)Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6)W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7)Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia a także treść odpowiedzi na pytania przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostaną umieszczone na stronie www.powiatlubartowski.pl

8)Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

9)O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, który przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

11)Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.


8.Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.9.Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10.Opis sposobu przygotowania ofert.

1)Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta oferenta, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona.

2)Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (preferowany maszynopis lub wydruk komputerowy).

3)Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.

4)Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5)Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej oferenta albo przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika, o ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo w formie:   1. oryginału,

   2. notarialnie poświadczonej kopii,

   3. kopii poświadczonej przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do wystawienia pełnomocnictwa).

6)Wszystkie strony oferty winny być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda zapisana strona powinna być opatrzona kolejnym numerem oraz parafowana przez osoby podpisujące ofertę.

7)Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę / osoby podpisujące ofertę.

8)W przypadku, gdy oferent jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (patrz ust. 6 pkt).

9)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez dostawcę lub wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

10)W przypadku, kiedy ofertę składa kilku wykonawców występujących wspólnie, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:


 1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego pełnomocnika / partnera wiodącego.

 2. Pełnomocnik / partner wiodący winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 3. poważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika / partnera wiodącego podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów należy dołączyć do oferty.

 1. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

 2. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie.

 3. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców wymieniona w ppkt.e, nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

11) Parafowany wzór umowy.

11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1)Miejsce i termin składania ofert.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, do dnia 24.08.2009 r. godz. 11:00

Koperta winna być zaadresowana według poniższego wzoru:< NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES, SIEDZIBA >

OFERTA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

Wykonanie numerycznych map ewidencji gruntów.


NIE OTWIERAĆ PRZED: 24.08.2009 r. godz. 11:00

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem wykonawcy.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie będą odsyłane bez otwierania po upływie terminu przysługującego Wykonawcy na wniesienie protestu.

2)Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.08.2009 r.godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego w Starostwa Powiatowego w Lubartowie ul. Słowackiego 8, I piętro pokoju nr 18.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Podczas otwarcia ofert przekazane zastaną następujące informacje: - nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, - cena,

- termin wykonania zamówienia,

12.Opis sposobu obliczenia ceny.vf

Cena oferty, wynikająca bezpośrednio z formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ), musi być wyrażona w złotych polskich w sposób jednoznaczny (bez propozycji wariantowych) i winna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia obliczony na podstawie formularza ofertowego i wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) elementów cenotwórczych oraz zawierać podatek VAT.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).13.Kryteria wyboru i oceny ofert:

1)Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

-oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą

specyfikacją,

-z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne

określone niniejszą specyfikacją,

-złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby

uprawnione,

-oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

-Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2)Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3)O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje kryterium cenowe. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium:

cena ofertowa - 100 %

4)Do obliczenia punktów zostanie zastosowany następujący wzór:

najniższa oferowana cena

x 100 pkt.

oferowana cena w ofercie badanej

5)Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację – max. ilość punktów – 100.

6)Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

7)Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

8)Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

14.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1)Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2)Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.

3)W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

-zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy

ogłoszeń

-zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego.

5)Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze.

6)Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

7)O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

15.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia umowy.16.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1)Środki ochrony prawnej:

1.protestprzysługują wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.
Protest.

Umotywowany protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Odwołanie, Skarga.

Szczegółowe informacje na temat: protestu, odwołania, skargi znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.17.Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.18.Umowa ramowa.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.19.Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.20.Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.21.Adres poczty elektronicznej / adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną/.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną z wyjątkiem zapytań do SIWZ.22.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.23.Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.24.Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,25.Ogłoszenie wyników przetargu.

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: www.powiatlubartowski.pl

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

26.Postanowienia końcowe.

1)Zasady udostępniania dokumentów:

a) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu w trakcie prowadzonego postępowania do
treści protokołu oraz ofert po upływie terminu ich składania, z wyjątkiem dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

b) Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:


-zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
-zamawiający uzgadnia termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów z Wykonawcą.

-zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

-udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

2)W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

3) Wykaz dokumentów załączonych do SIWZ:


 1. Warunki Techniczne – załącznik Nr 1

 2. Oferta – załącznik nr 2

 3. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i ubezpieczeniami – załącznik nr 3

 4. Oświadczenie art. 22 i 24 z pzp.

 5. Wykaz personelu – załącznik nr 5

 6. Wykaz opracowań – załącznik nr 6

 7. Wzór umowy w sprawie zamówienia – załącznik nr 7


14

Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)OFERTA

na wykonanie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków oraz numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów geodezyjnych w. Abramów i w. Marcinów gm. Abramów.

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ za cenę brutto:

…………….. …………….. zł słownie: …………………………………………………….00/100 zł,

Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi w istotnych

warunkach umowy tj. w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń; otrzymaliśmy informacje

konieczne do przygotowania oferty;

Akceptujemy warunki umowy, którą podpiszemy w przypadku wybrania naszej oferty jako

najkorzystniejszej i zobowiązujemy się do jej podpisania.

Uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Data:

podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz ………………………………………….oświadczamy, że nie

zalegamy z płaceniem podatków, opłat oraz nie zalegamy ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

(data i podpis oferenta)
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE


My, niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz oświadczamy, że:

-spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29

stycznia 2004 roku.

-nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

(data i podpis oferenta)17

Załącznik nr 5 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)WYKAZ PERSONELU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że Firma do realizacji zamówienia przewiduje zatrudnić następujące osoby:Imię i nazwisko

Wykształcenie

Staż pracy

Uprawnienie do wykonania przedmiotu zamówienia

(gdy jest wymagane

prawem)


Rodzaj

wykonywanych

zadań


(data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

UWAGA!

Wykaz powinien obejmować osoby i podmioty, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

W wykazie obowiązkowo należy umieścić dane osoby posiadającej uprawnienie do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym prawem.


18

Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć oferenta)

WYKAZ OPRACOWAŃ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że Firma w okresie ostatnich 3 lat realizowała następujące zamówienia o charakterze co przedmiot zamówienia:Zamawiający

(nazwa, adres, telefon)Nazwa opracowania, powierzchnia opracowania

Okres realizacji

Wartość robót

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Uwaga!

- Do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający, że zamówienie wymienione w wykazie zostało wykonane należycie.

-Nie należy umieszczać w wykazie opracowań wykonanych wcześniej niż w ciągu ostatnich 3 lat.

-Nie umieszczać w wykazie opracowań o innej tematyce niż wymagane przedmiotem zamówienia.UMOWA

Nr. GT.3421/17/09

zawarta w dniu …………………………………………….. r. pomiędzy Powiatem Lubartowskim reprezentowanym przez:

- mgr inż. Mariana Starownika - Starostę Lubartowskiego zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

a ………………………………………………………………………... zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą".

o następującej treści:


§1
Umowę zawiera się po uprzednio przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonego, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zwanej dalej „ustawą”.

§2
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na wykonaniu numerycznych map ewidencji gruntów dla obrębów geodezyjnych w. Abramów i w. Marcinów gm. Abramów, zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w SIWZ a załączonymi do umowy.

§ 3

Zakres prac określonych w § 2 niniejszej umowy zostanie wykonany i dostarczony Zamawiającemu w terminie do dnia …………………. 2009 r.§ 4

Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

§ 5

1. Ustala się wysokość wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie:………………. zł brutto. (słownie: …………………………………00/100 zł brutto), która określona została w ofercie złożonej przez Wykonawcę i jest wynagrodzeniem niezmiennym.2. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu przedmiotu zamówienia wymienionego w § 2 umowy.

3. Kwota określona w ust. 1. obejmuje wszystkie poniesione koszty związane z realizacją zamówienia i nie może ulec zmianie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 6

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naprawienie szkody nastąpi przez zapłatę kary umownej.1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:

  1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 umowy, za każdy dzień zwłoki,

  2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  3. z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 umowy,

  4. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 umowy,

  5. niewykonanie przedmiotu umowy w całości w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 umowy.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadkach:

  1. za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

  2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 umowy,

   1. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

   2. Zamawiający zastrzega potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

   3. Strony umowy mogą odstąpić od egzekwowania naliczonych kar umownych.

§ 7

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia określonego w § 5 w terminie 14 dni, od daty doręczenia faktury VAT po odebraniu przedmiotu umowy.

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 8
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 9
W przypadku ewentualnego sporu właściwym sądem będzie sąd wg ogólnej właściwości.
§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

………………….. ………………….

Pobieranie 105.89 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna