1. nazwa produktu leczniczego droteryn, 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwórPobieranie 36.27 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar36.27 Kb.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Droteryn, 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg tetryzoliny chlorowodorku (Tetryzolinum hydrochloridum), co odpowiada 0,4 mg tetryzoliny.

1 kropla zawiera około 18,5 mikrograma tetryzoliny chlorowodorku.


Substancja pomocnicza: benzalkoniowy chlorek 0,1 mg/ml.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.


Bezbarwny roztwór wodny.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania


 • Podrażnienie oczu, np. przez dym, wiatr, chlorowaną wodę i światło.

 • Alergiczne zapalenie oczu, np. w przebiegu kataru siennego i nadwrażliwości na pyłek.

Produkt Droteryn jest przeznaczony dla pacjentów w wieku co najmniej 6 lat.


4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Podanie do oka.

Zaleca się podawanie 1 kropli do (worka spojówkowego) objętego chorobą oka (oczu) 2 do 3 razy na dobę.


Nie zaleca się leczenia dłuższego niż 5 dni, gdyż długotrwałe leczenie tetryzoliną może spowodować efekt z odbicia, w tym przekrwienie reaktywne (patrz punkt 4.4).
Tak, jak w przypadku wszystkich kropli do oczu, zaleca się uciskanie przez minutę worka spojówkowego w przyśrodkowym kącie oka w celu zredukowania możliwości wchłaniania ogólnoustrojowego leku. Zabieg ten należy wykonać natychmiast po podaniu każdej kropli leku.
Jeśli stosowany jest więcej niż jeden miejscowo działający lek okulistyczny, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między podaniem kolejnych leków.
Stosowanie u dzieci

Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane u dzieci w wieku poniżej 2 lat (patrz punkt 4.3).

Produkt leczniczy można stosować u dzieci wyłącznie na zlecenie lekarza.
Instrukcja stosowania

Przed zastosowaniem kropli do oczu należy umyć ręce.

Nie wolno dotykać końcówką zakraplacza oka ani jego okolicy. Grozi to zanieczyszczeniem bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka prowadzące do jego ciężkiego uszkodzenia, a nawet utraty wzroku. W celu uniknięcia możliwego zanieczyszczenia, końcówka zakraplacza nie może dotykać żadnej powierzchni.


 1. Nie wolno stosować produktu leczniczego, jeżeli opaska uszczelniająca przy zakrętce została przerwana przed pierwszym użyciem.
 1. Buteleczkę otwiera się, odkręcając zakrętkę aż do momentu przerwania opaski zabezpieczającej.
 1. Należy odchylić głowę do tyłu i odchylić nieco dolną powiekę w taki sposób, aby utworzyć kieszonkę między powieką i okiem (rys. 1).


Rys.1


 1. Odwrócić buteleczkę, delikatnie ją ścisnąć (jak pokazano na rysunkach 2 i 3) i wpuścić jedną kroplę do oka. Nie wolno dotykać oka ani powieki końcówką zakraplacza.


Rys. 2
Rys. 3


 1. Jeśli konieczne jest podanie kropli do drugiego oka, należy powtórzyć czynności opisane w punktach 3 i 4.
 1. Po zakropleniu leku należy delikatnie uciskać końcówką palca (palców) przez minutę worek łzowy przy wewnętrznym kącie oka.
 1. Bezpośrednio po zakropleniu leku buteleczkę należy zamknąć zakrętką i umieścić z powrotem w tekturowym opakowaniu zewnętrznym. 
 1. Końcówka zakraplacza jest tak zaprojektowana, aby umożliwić odmierzenie pojedynczej kropli, dlatego nie należy powiększać otworu u jej wylotu.


4.3 Przeciwwskazania
Stosowanie produktu Droteryn jest przeciwwskazane:

 • u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

 • u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania;

 • u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
  1. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu Droteryn nie należy stosować w przypadku:

- ciężkich zaburzeń sercowo-naczyniowych (np. choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego lub guza chromochłonnego);

- zaburzeń metabolicznych (np. nadczynności tarczycy lub cukrzycy);

- leczenia inhibitorami MAO i innymi lekami mogącymi zwiększać ciśnienie tętnicze;

- suchego zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa;

- zespołu suchego oka;

- jaskry.


Stosowanie u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania jest przeciwwskazane. W innych postaciach jaskry produkt leczniczy można stosować tylko ze szczególną ostrożnością i pod kontrolą lekarza.
Po długotrwałym stosowaniu produktu leczniczego notowano przekrwienie z odbicia (charakteryzujące się przewlekłym zaczerwienieniem i obrzękiem lub przekrwieniem reaktywnym), które może być spowodowane przez nadużywanie leku. Opisywano także rogowacenie i zamknięcie punktów łzowych po długotrwałym stosowaniu.
Uwaga dla osób stosujących soczewki kontaktowe

W zasadzie nie zaleca się noszenia soczewek kontaktowych, jeśli u pacjenta występują zaburzenia dotyczące oczu, takie jak podrażnienie.


Chlorek benzalkoniowy (środek konserwujący) może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu z soczewkami kontaktowymi. Soczewki kontaktowe należy wyjąć przed zakropleniem produktu Droteryn i można je ponownie założyć po upływie co najmniej 15 minut. Wiadomo, że chlorek benzalkoniowy powoduje przebarwienie miękkich soczewek kontaktowych.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
W razie jednoczesnego stosowania inhibitorów MAO i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych może wystąpić zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi spowodowane nasileniem ogólnoustrojowego działania zwężającego naczynia krwionośne.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania produktu Droteryn w czasie ciąży i karmienia piersią. Nie ma również badań na zwierzętach. Oczekuje się, że ogólnoustrojowa ekspozycja na tetryzolinę podaną do oka jest bardzo mała, ale ze względu na działanie zwężające naczynia krwionośne tetryzolina stosowana w czasie ciąży i karmienia piersią może mieć niepożądany wpływ na układ sercowo-naczyniowy i ośrodkowy układ nerwowy płodu i noworodka.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Droteryn podczas ciąży i karmienia piersią.


4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Droteryn ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U niektórych pacjentów możliwe działania niepożądane w postaci nieostrego widzenia mogą wpływać na zdolność wykonywania tych czynności.
4.8 Działania niepożądane
Ocena działań niepożądanych opiera się na podanych niżej informacjach dotyczących częstości występowania.
Częstość działań niepożądanych określono następująco:

Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100, <1/10)

Niezbyt często (≥1/1000, <1/100)

Rzadko (≥1/10 000, <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
Zaburzenia oka

Rzadko: rozszerzenie źrenic, niewyraźne widzenie

Bardzo rzadko: podrażnienie spojówek
Opisano pojedynczy przypadek rogowacenia nabłonkowego (nadmierne rogowacenie) spojówek z zamknięciem kanalika łzowego i łzawieniem po długotrwałym stosowaniu leku.
Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: ogólnoustrojowe działanie sympatykomimetyczne (patrz punkt 4.9).
  1. Przedawkowanie


Objawy przedawkowania

Objawami przedawkowania są: rozszerzenie źrenic, nudności, sinica, gorączka, kurcze mięśni, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie akcji serca, nadciśnienie tętnicze, obrzęk płuc, zaburzenia oddechowe, zaburzenia psychiczne, możliwe również zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego z sennością, zmniejszeniem temperatury ciała, bradykardią, niedociśnieniem tętniczym podobnym do występującego we wstrząsie, bezdechem i śpiączką.


Istnieje ryzyko, zwłaszcza u małych dzieci, związane z połknięciem leku, które może powodować zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, depresję oddechową i zapaść krążeniową. Tetryzolina w dawce 0,01 mg /kg mc. może już być toksyczna.
Postępowanie w przypadku przedawkowania

Przeciwwskazane jest podawanie węgla aktywowanego, płukanie żołądka, wentylacja tlenem, stosowanie leków zwężających naczynia krwionośne. W razie konieczności należy obniżyć gorączkę i zastosować leczenie przeciwdrgawkowe.

Jeżeli wystąpią objawy przeciwcholinergiczne, należy podać odtrutkę w postaci fizostygminy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Sympatykomimetyki stosowane jako leki zmniejszające przekrwienie. Kod ATC: S01GA02
Tertryzolina, pochodna imidazolu, jest lekiem pobudzającym receptory alfa-adrenergiczne o bardzo słabym działaniu na receptory beta-adrenergiczne. Powoduje skurcz naczyń krwionośnych oraz zmniejsza przekrwienie błon śluzowych.
Roztwory tetryzoliny stosowanie na spojówkę oka powodują w ciągu kilku minut miejscowy skurcz naczyń krwionośnych, utrzymujący się od 4 do 8 godzin.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Brak danych dotyczących farmakokinetycznego działania miejscowego lub ogólnoustrojowego. Możliwe jest wchłanianie ogólnoustrojowe po podaniu do oka, zwłaszcza w przypadku uszkodzenia nabłonka błony śluzowej.


  1. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Miejscowe stosowanie 0,05% roztworu tetryzoliny w postaci kropli do oczu 3 razy na dobę przez 8 dni nie miało toksycznego wpływu na oko.


Nie wykazano działania mutagennego tetryzoliny w teście Amesa ani działania klastogennego in vitro w obwodowych limfocytach ludzkich. Nie ma badań dotyczących działania rakotwórczego ani toksycznego wpływu na reprodukcję. Brak również innych nieklinicznych badań, które miałyby znaczenie dla bezpieczeństwa klinicznego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Benzalkoniowy chlorek

Sodu diwodorofosforan dwuwodny

Hypromeloza 7382 mPas

Disodu fosforan dwunastowodny

Sorbitol

Woda do wstrzykiwań

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Kwas solny stężony (do ustalenia pH)


6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
1 rok
Po pierwszym otwarciu: 6 tygodni.

Po tym czasie należy usunąć wszelkie niewykorzystane resztki roztworu.


6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Butelka z LDPE (przezroczysta) z kroplomierzem (przezroczystym) z LDPE i czworoboczną zakrętką (białą) z HDPE w tekturowym pudełku.
Wielkość opakowań: 1 x 10 ml, 3 x 10 ml.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania
Pacjenta należy poinstruować o prawidłowym sposobie stosowania kropli Droteryn.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

 1. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

: data files
data files -> Regulamin przetargu ofertowego pisemnego
data files -> Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Preambuła
data files -> In Hotel Benczúr Hotel accommodation booking form
data files -> Zatwierdzam podpis kierownika jednostki specyfikacja istotnych warunków zamówienia
data files -> Protok ó Ł nr 9/07 z posiedzenia Komisji Wsi I Rolnictwa Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytego w dniu 23 października 2007 roku
data files -> Regulamin Wystawy Stałej Fotografii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi § 1
data files -> Analiza przekazów handlowych umieszczonych przed i po audycjach dla małoletnich w programach telewizyjnych, telewizji publicznej oraz posiadających polską koncesję, na podstawie dwóch prób tygodniowych
data files -> Uwaga: dokument ten nie jest oryginałem pisma, a stanowi cyfrowe odwzorowanie (ocr) papierowego dokumentu, udostępnionego na stronie krrit w formacie pdf
data files -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawa części zamiennych do ogrzewania, pneumatyki, oświetlenia I układów hamulcowych autobusów komunikacji miejskiej
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna