1. Nazwa przedmiotu: Historia administracji XIX i XX wiekuPobieranie 35.31 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar35.31 Kb.

1. Nazwa przedmiotu: Historia administracji XIX i XX wieku.


2. Kierunek: administracja.

3. Typ studiów: stacjonarne.

4. Rodzaj zajęć: wykład.

5. Status przedmiotu: obligatoryjny.

6. Rok studiów, semestr: I, semestr zimowy.

7. Liczba godzin: 30.

8. Prowadzący: dr hab. Zbigniew Naworski.

9. Wymagania wstępne: brak.

10. Forma zaliczenia: egzamin.

11. Cel poznawczy i dydaktyczny: zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościamidotyczącymi powstania nowożytnej administracji, jej typów, ewolucji oraz

organizacji i funkcjonowania w Europie i na ziemiach polskich.

12. Metoda nauczania: wykład.

13. Język: polski.

14. Treść programowa: w załączeniu.

15. Literatura przedmiotu: w załączeniu.

Treść programowa przedmiotu: Historia administracji.
I. Zagadnienia ogólne

Chronologiczny i terytorialny zakres przedmiotu.

Podstawowe cechy administracji (zasady: resortowości, centralizacji i decentralizacji,

koncentracji i dekoncentracji, hierarchicznego podporządkowania, kolegialności i

jednoosobowego kierownictwa, biurokratyzmu; granice działalności administracyjnej).

Korpus urzędniczy i jego status.

Charakterystyka ewolucji form państwa XVIII – XX w. (absolutyzm renesansowy,

klasyczny, światły absolutyzm; prawne podstawy funkcjonowania państw epoki

kapitalizmu, konstytucjonalizm i jego charakterystyka; władza wykonawcza; głowa

państwa; monarchia i jej odmiany, republika i jej odmiany; organy administracji centralnej;

stosunek między władzą wykonawczą a ustawodawczą; administracja terytorialna i

samorząd; ewolucja państwa i jej przebieg; kryzys państwa liberalnego; państwo

dobrobytu, autorytaryzm, faszyzm, komunizm; charakterystyka współczesnych

podstawowych form systemu rządów demokratycznych).


II. Administracja europejska XVIII – XX w.
1. Administracja wieku Oświecenia..

Systemy biurokratyczne państw europejskich (Anglia, Francja, Prusy, Austria, Rosja)

I ich cechy charakterystyczne.

2. Klasyczna administracja XIX w.

Organizacja i tryb działania administracji centralnej (Anglia, Francja, Prusy, Austria,

Rosja).

Organizacja i tryb działania państwowej administracji terytorialnej.Samorząd terytorialny – koncepcje, geneza i organizacja (Anglia, Francja, Prusy, Austria,

Rosja).


Sądownictwo administracyjne – koncepcje, geneza, organizacja.

3. Administracja w XX w.

Administracja wobec nowych problemów gospodarczych, społecznych i politycznych.

Administracja a nowe techniki zarządzania.

Przeobrażenia administracji centralnej, terytorialnej i samorządowej.

Kontrola administracji i jej rodzaje.
III. Administracja na ziemiach polskich.
1. Kształtowanie się nowoczesnej administracji w czasach stanisławowskich 1764 – 1795

Reformy zarządu Rzeczypospolitej w latach 1764 – 1775.

Reformy administracji na Sejmie Czteroletnim.

Administracja w konstytucjach grodzieńskich 1793 r.2. Administracja w czasie zaborów.

Ustrój ziem polskich w latach 1795 – 1807.

Księstwo Warszawskie – administracja centralna, terytorialna, samorząd, sądownictwo

administracyjne, korpus urzędniczy.

Królestwo Polskie – administracja w okresie konstytucyjnym, międzypowstaniowym i po

powstaniu styczniowym, korpus urzędniczy.

Władze i administracja Wolnego Miasta Krakowa 1815 – 1846.

Galicja w okresie przedautonomicznym i po 1861 r.: władze rządowe i krajowe,

Sądownictwo administracyjne.

Zabór pruski 1807 – 1915; Wielkie Księstwo Poznańskie i jego status; administracja

terytorialna; samorząd; sądownictwo administracyjne.

3. Ziemie polskie w latach I wojny światowej.

Organizacja władz okupacyjnych na terenie Królestwa Polskiego.

Dzielnicowe organy władzy państwowej na ziemiach polskich w latach 1916 – 1918.

4. Administracja w czasach II Rzeczypospolitej.

Aparat administracyjny w pierwszych latach niepodległości; początki unifikacji.

Konstytucyjne regulacje administracji – 1919, 1921, 1926, 1935 r.

Administracja centralna i jej ewolucja.

Administracja terytorialna – ogólna i specjalna przed i po unifikacji.

Samorząd terytorialny przed i po unifikacji.

Autonomia Górnego Śląska.

Sądownictwo administracyjne.

Kontrola administracji i jej formy..

5. Administracja na ziemiach polskich w latach II wojny światowej.

Administracja pod okupacją radziecką.

Administracja pod okupacją niemiecką.

Rząd Rzeczypospolitej na emigracji.

Aparat Polskiego Państwa Podziemnego.

Alternatywne wobec Polskiego Państwa Podziemnego struktury władzy (prawica i

komuniści).

6. Administracje w Polsce w pierwszych latach powojennych.

Administracja centralna i terytorialna oraz samorząd w latach 1944 – 1947.

Zasady funkcjonowania administracji w Małej Konstytucji 1947 r. – teoria i praktyka.

Ustrój administracyjny w Konstytucji PRL z 1952 r.7. Administracja państwa realnego socjalizmu 1952 – 1989.

Ewolucja ustroju państwa w latach 1952 – 1972.

Reformy z lat 1972 – 1975.

Kryzys państwa i jego struktur w 1980 r.

Administracja stanu wojennego.

Reformy 1989 r.8. Charakterystyka administracji w pierwszych latach istnienia III Rzeczypospolitej.

Reformy z lat 199- 1992.

Administracja centralne i terytorialna.

Samorząd terytorialny.Sądownictwo administracyjne.
Literatura podstawowa:
J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000 i nast.

T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2002 (od części III).

A. Ajnenkiel, Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa 1975.
Literatura uzupełniająca:
H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 1996 i nast.

D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej Europie. Zarys wykładu, Toruń 2002

Wykaz pytań egzaminacyjnych z Historii administracji XIX i XX wieku.

I. Zagadnienia ogólne, administracja europejska1. Pojęcie i cechy nowożytnej biurokracji.

2. Cechy charakterystyczne XIX-wiecznej administracji.

3. Zasada resortowości w administracji.

4. Zasada centralizacji i decentralizacji w administracji.

5. Zasada koncentracji i dekoncentracji w administracji.

6. Zasada hierarchicznego podporządkowania w administracji.

7. Zasada kolegialności i jednoosobowego kierownictwa w administracji.

8. Granice działalności administracyjnej.

9. Charakterystyka monarchii absolutnej.

10. Cechy charakterystyczne światłego absolutyzmu.

11. Monarchia konstytucyjna i jej rodzaje.

12. Konstytucyjna monarchia ograniczona a monarchia parlamentarna – różnice i

podobieństwa.

13. Republika i jej rodzaje.

14. Republika prezydencjalna a parlamentarna – różnice i podobieństwa.

15. System rządów autorytarnych – charakterystyka.

16. System rządów parlamentarno-gabinetowych – charakterystyka.

17. System rządów autorytarnych – charakterystyka.

20. Charakterystyka państw totalitarnych (faszyzm i komunizm).

21. Reformy terezjańsko-józefińskie w monarchii habsburskiej.

22. Administracja w monarchii habsburskiej na przełomie XVIII i XIX wieku.

23. Reformy zarządu w Prusach w XVIII wieku.

24. Administracja w Prusach w II poł. XVIII wieku.

25. Reformy zarządu w Rosji za Piotra I i Katarzyny II.

26. Administracja w Rosji u schyłku XVIII wieku.

27. Reformy administracyjne we Francji w czasie rewolucji francuskiej.

28. Administracja w czasach napoleońskich.

29. Samorząd terytorialny we Francji w XIX wieku.

30. Reformy administracji w Prusach w I poł. XIX w.

31. Administracja lokalna i samorząd w Prusach w I poł. XIX wieku.

32. Reformy administracyjne w monarchii habsburskiej w XIX wieku.

33. Władze autonomiczne i samorządowe w monarchii habsburskiej w II poł. XIX

wieku.

34. Administracja centralna i lokalna w XIX-wiecznej Rosji.

35. Samorząd terytorialny w Rosji w II poł. XIX wieku.

36. System rządów parlamentarno-gabinetowych w Wielkiej Brytanii w XIX wieku.

37. Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w XIX wieku.

38. Typy sądownictwa administracyjnego w Europie w XIX wieku.

39. Sądownictwo administracyjne we Francji w XIX wieku.

40. Sądownictwo administracyjne w Prusach w XIX wieku.

41. Sądownictwo administracyjne w monarchii habsburskiej w XIX wieku.
II. Historia administracji na ziemiach polskich.
1. Komisje rządowe w czasach stanisławowskich.

2. Komisja Edukacji Narodowej i system szkolnictwa w czasach stanisławowskich.

3. Rada Nieustająca.

4. Administracja terytorialna w czasach stanisławowskich.

5. Reformy administracji na Sejmie Czteroletnim

6. Administracja centralna w Konstytucji 3 Maja.

7. Straż Praw w Konstytucji 3 Maja.

8. Administracja w konstytucjach grodzieńskich 1793 r.

9. Administracja w zaborze pruskim w latach 1772/95 – 1807.

10. Administracja w Galicji w latach 1772/95 – 1807.

11. Administracja w zaborze rosyjskim w latach 1772/95 – 1807.

12. Administracja centralna w Księstwie Warszawskim.

13. Pozycja i kompetencje monarchy w Księstwie Warszawskim.

14. Rada Stanu i ministrowie w Księstwie Warszawskim.

15. Administracja terytorialna i samorząd w Księstwie Warszawskim.

16. Administracja centralna w Królestwie Polskim doby konstytucyjnej.

17. Pozycja i kompetencje monarchy w Królestwie Polskim w latach 1815 – 1914.

18. Rada Stanu i Rada Administracyjne w Królestwie Polskim doby konstytucyjnej.

19. Administracja lokalna w Królestwie Polskim doby konstytucyjnej.

20. Ewolucja podziału administracyjnego Królestwa Polskiego w latach 1815 – 1914.

21. Władze centralne Wolnego Miasta Krakowa.

22. Administracja i samorząd w zaborze pruskim w I poł. XIX wieku.

23. Administracja i samorząd w zaborze pruskim w II poł. XIX wieku.

24. Status Wielkiego Księstwa Poznańskiego w monarchii pruskiej w XIX wieku.

25. Administracja w zaborze rosyjskim w okresie międzypowstaniowym.

26. Administracja w zaborze rosyjskim po powstaniu styczniowym.

27. Autonomia Galicji.

28. Władze autonomiczne i rządowe w Galicji w II poł. IXI wieku.

29. Dzielnicowe organy władzy państwowej na ziemiach polskich w latach 1916 – 1919.

30. Dzielnicowe organy władzy państwowej w Królestwie Polskim w latach 1916 – 1918.

31. Dzielnicowe organy władzy państwowej w Galicji i zaborze pruskim w latach 1918 –

1922.

32. Administracja centralna w II Rzeczypospolitej.

33. Klasyfikacja i rodzaje administracji terytorialnej w II Rzeczypospolitej.

34. Rządowa administracja zespolona w II Rzeczypospolitej.

35. Rządowa administracja niezespolona w II Rzeczypospolitej.

36. Administracja samorządowa w II Rzeczypospolitej.

37. Pozycja wojewody w II Rzeczypospolitej.

38. Organizacja Rady Ministrów i jej urzędu w II Rzeczypospolitej.

39. Samorząd powiatowy w II Rzeczypospolitej.

40. Samorząd terytorialny po unifikacji.

41. Kontrola administracji publicznej i jej rodzaje.

42. Kontrola państwowa. Najwyższa Izba Kontroli.

43. Sądownictwo administracyjne w II Rzeczypospolitej.

44. Najwyższy Trybunał Administracyjny w II RP. Organizacja, właściwość, zasady

działania.

45. Polskie organy władzy na emigracji w latach II wojny światowej

46. Administracja ziem polskich pod okupacją radziecką w latach II wojny światowej.

47. Administracja ziem polskich pod okupacją niemiecką w latach II wojny światowej.

48. Polskie Państwo Podziemne.

49. Cywilne organy Polskiego Państwa Podziemnego.

50. Pion wojskowy Polskiego Państwa Podziemnego.

52. Komunistyczne organy władzy i administracji w latach II wojny światowej.

53. Administracja centralna w latach 1944 – 1947.

54. Administracja centralna w latach 1947 – 1952.

55. Administracja terenowa i samorząd w latach 1944 – 1950.

56. Administracja terenowa w latach 1950 – 1972.

57. Reformy administracyjne w latach 1972 – 1975.

58. Kontrola administracji w Polsce po II wojnie światowej.

59. Administracja w czasie stanu wojennego 1981 - 1983

60. Reformy 1989 r.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna