1. Ochotnicze StraŜe PoŜarne są: a stowarzyszeniamiPobieranie 83.45 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar83.45 Kb.
1. Ochotnicze StraŜe PoŜarne są:

a) stowarzyszeniami

b) jednostkami organizacyjnymi PSP

c) organami administracji rządowej2. Co ile lat w OSP odbywają się zebrania sprawozdawczo wyborcze (zebrania

statutowe)?

a) 2 lata

b) 4 lata

c) 5 lat3. NajwyŜszą władzą w OSP jest:

a) prezes

b) zarząd

c) walne zebranie4. Ile butli z gazem propanem butanem o pojemności 11 kg moŜe znajdować

się w mieszkaniu?

a) 1


b) 2

c) 3


5. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpoŜarowego zbiornika wodnego?

a) 50 m3

b) 75 m3

c) 100 m36. Szerokość wyjścia ewakuacyjnego nie moŜe być mniejsza niŜ:

a) 0,8m


b) 0,9m

c) 0,6


7. Jaki jest najwyŜszy stopień aspirancki?

a) aspirant sztabowy

b) starszy aspirant sztabowy

c) starszy aspirant8. Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój poŜaru?

a) iglasty

b) liściasty

c) mieszany9. Środkiem uodporniającym drewno na działanie ognia jest:

a) pyran


b) środek zwilŜający

c) fobos10. Symbol SH-10 oznacza:

a) samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM

b) samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.

c) samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton11. Wycofanym środkiem gaśniczym z uwagi na ochronę środowiska jest:

a) azot


b) CO2

c) halon12. Eksplozymetr to:

a) urządzenie pomiaru siły eksplozji

b) urządzenie wyłączające klapy odcinające w czasie wybuchu

c) urządzenie do pomiaru stęŜeń wybuchowych13. Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11kg na stacjach gazu

płynnego?

a) nie

b) tak, jeŜeli wykonana jest niezaleŜna instalacja, nie przeznaczona do tankowania

pojazdów


c) tak

14. Pojemność zbiornika wodnego w samochodzie GCBA 5/24 wynosi:

a) 2400 l

b) 5000 l

c) 500 l


15. Do wytwarzania i podawania piany średniej słuŜy:

a) wytwornica pianowa

b) prądownica pianowa

c) agregat pianowy16. Tryskacze słuŜą do:

a) szybkiego uruchomienia samochodu gaśniczego

b) gaszenia poŜaru

c) wykrywania poŜaru17. Jaka jest średnica nominalna hydrantów zewnętrznych podziemnych?

a) 80, 100

b) 100, 125

c) 80

18. Zaczadzenie następuje wskutek działania:

a) CO

b) C02

c) N2


19. W przeciwpoŜarowe wyłączniki prądu muszą być wyposaŜone obiekty:

a) o powierzchni uŜytkowej ponad 1000m2

b) o kubaturze powyŜej 1000m3

c) o wysokości powyŜej 12m.20. W jednostkach PSP jako podstawowy system zabezpieczenia dróg

oddechowych stosuje się:

a) aparaty tlenowe

b) aparaty powietrzne nadciśnieniowe

c) aparaty powietrzne podciśnieniowe21. Prawo do wyznaczania w lesie miejsca na palenie ogniska ma:

a) właściciel lub zarządca lasu

b) Komendant Powiatowy lub Miejski PSP

c) osoba dorosła, pod warunkiem zachowania środków ostroŜności22. Do gazów gaśniczych moŜna zaliczyć:

a) azot

b) etan

c) metan


23. Pianą moŜna gasić poŜary klasy:

a) klasy A i B

b) klasy C i D

c) tylko klasy C24. PoŜary metali lekkich zaliczają się do klasy poŜarów:

a) A


b) B

c) D25. Wstrząs jest to:

a) stan niedotlenienia mózgu

b) zespół drgawek

c) odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego.26. Ochotnicza StraŜ PoŜarna jest:

a. jednostką systemu ratowniczego RP,

b. jednostką ochrony przeciwpoŜarowej,

c. słuŜbą wspomagającą jednostki Państwowej StraŜy PoŜarnej.27. Jaki staŜ słuŜby powinien mieć aspirant upowaŜniony do wykonywania

czynności kontrolno - rozpoznawczych.

a. co najmniej jednoroczny,

b. co najmniej dwuletni i odbyte szkolenie w tym zakresie,

c. co najmniej trzyletnie i odbyte szkolenie w tym zakresie.28. Jaka jest główna przyczyna poŜarów w lasach?

a. nieostroŜność osób dorosłych w posługiwaniu się otwartym ogniem,

b. samozapalenie w okresie lata, spowodowane wyrzucaniem szklanych

opakowań,

c. wyładowania atmosferyczne.

29. Jaka najmniejsza ilość pomp musi być uŜyta w systemie przetłaczania

wody?

a. 2,

b. 3,

c. 5.


30. Co oznacza skrót KSRG?

a. Krajowe Stowarzyszenie Ratowników Górskich,

b. Krajowa Sekcja Ratowniczo - Gaśnicza,

c. Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy.31. Symbol W - 75 oznacza:

a. wąŜ poŜarniczy o średnicy 75 mm,

b. wąŜ poŜarniczy o długości 75 m,

c. wąŜ poŜarniczy o grubości 75 cm.32. Urządzenie umoŜliwiające wypompowanie wody z piwnicy to:

a. zasysacz liniowy,

b. wysysacz,

c. smok ssawny.33. BandaŜowanie krwawiącej rany poszkodowanego to czynność:

a. niemedyczna,

b. medyczna

c. techniczna.34. Działanie ratownicze w natarciu to:

a. podstawowe działanie ratownicze mające na celu podanie środkagaśniczego na palący się obiekt w celu jego likwidacji,

b. podstawowe działanie ratownicze mające na celu obronę innych obiektów przed

zapaleniem,

c. podstawowe działanie ratownicze mające na celu ratowanie straŜaków w czasie

ich zagroŜenia.

35. Symbol SH - 18 oznacza:

a. samochód specjalny holowniczy,

b. samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 18m.

c. samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 18m i udźwigu 1 tony.36. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagroŜenia poŜarowego lasu?

a. wilgotność mchów i porostów,

b. wilgotność ścioły i powietrza

c. utrzymanie się temperatury powietrza pow. 25oC i brak opadów

atmosferycznych.

37. Jakie jest najwyŜsze odznaczenie ochrony przeciwpoŜarowej?

a. Medal im. Józefa Tuliszkowskiego,

b. Złoty Znak Związku,

c. Złoty KrzyŜ Zasługi.38. W jakim mieście znajduje się muzeum poŜarnictwa?

a. Mysłowice,

b. Poznań,

c. Gdynia.39. W jakim celu przy drogach i liniach kolejowych wykonywane są pasy

przeciwpoŜarowe?

a. w celu zabezpieczenia lasu przed rozprzestrzenianiem się ognia,

b. w celu uniemoŜliwienia wjazdu do lasu,

c. w celu ochrony pojazdów znajdujących się na drogach i pociągów na liniach

kolejowych.

40. Jakie czynności naleŜy wykonać, jeŜeli w ranie brzucha tkwią przedmioty?

a. nie usuwać tych przedmiotów, a jedynie po odkaŜeniu występującychponad skórę elementów opatrzyć je jałowymi gazikami,

b. bezwzględnie je usunąć, a na ranę nałoŜyć opatrunek jałowy,

c. usunąć je po ułoŜeniu poszkodowanego w pozycji bocznej, a na ranę nałoŜyć

opatrunek jałowy.41. Jednostką organizacyjna Państwowej StraŜy PoŜarnej jest:

a. Komendant powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej,

b. Szkoła Główna SłuŜby PoŜarniczej,

c. Stacja Ratownictwa Chemicznego.42. Kto nadaje stopień młodszego aspiranta?

a. Komendant Wojewódzki PSP,

b. Komendant Główny na wniosek Komendanta Wojewódzkiego PSP,

c. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek KomendantaGłównego.

43. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno -

rozpoznawcze?

a. tak, za zgodą Komendanta Wojewódzkiego PSP,

b. tak, za zgodą Komendanta Głównego PSP,

c. nie mogą.44. NajwyŜszą władzą w OSP jest:

a. prezes,

b. zarząd,

c. walne zebranie.45. W jakim mieście siedzibę ma Centralna Szkoła Państwowej StraŜy

PoŜarnej?

a. Kielce,

b. Kraków,

c. Częstochowa.46. Nad pomieszczeniem zagroŜonym wybuchem naleŜy stosować lekki dach,

o masie nie większej, niŜ:

a. 30 kg/m2,

b. 45 kg/m2,

c. 75 kg/m2.47. Co oznacza skrót SITP?

a. Szkoła Instruktorów Techniki PoŜarniczej,

b. SłuŜby Interwencyjne Taktyki PoŜarniczej,

c. Stowarzyszenie InŜynierów i Techników PoŜarnictwa.48. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie rozpieraczy i noŜyc firmy

Holmatro ?

a. powietrze,

b. olej hydrauliczny,

c. przekładnia mechaniczna.49. Podstawowym mechanizmem gaśniczym proszku jest działanie?

a. chłodzące,

b. tłumiące.

c. izolujące.50. Kto jest zobowiązany do oznakowania na terenach leśnych punktów

czerpania wody ?

a. właściciel lasu,

b. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza,

c. Państwowa StraŜ PoŜarna.51. Symbol SH - 18 oznacza:

a. samochód specjalny holowniczy,

b. samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 18m.

c. samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 18m i udźwigu 1 tony.52. Budynek wysoki jest to budynek o wysokości nad poziomem terenu?

a. 12 - 25m,

b. 25 - 55m,

c. 55 - 75m.53. Jakiego koloru butli nie stosuje się na gaz propan - butan;

a. czerwonego,

b. niebieskiego,

c. zielonego.54. Jaki środek gaśniczy został wycofany z uŜytku ze względu na ochronę

środowiska ?

a. proszek,

b. halon,

c. woda.


55. Ubranie Ŝaroodporne słuŜy do:

a. ochrony ratownika w czasie akcji chemicznej,

b. ochrony ratownika w czasie nurkowania,

c. ochrony ratownika w czasie akcji gaśniczej.56. Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpoŜarowej została uchwalona:

a) 3 lipca 1980 r.

b) 3 listopada 1992 r.

c) 24 sierpnia 1991 r.57. Co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne naleŜy projektować z pomieszczeń,

w których będzie przebywać jednocześnie ponad:

a) 20 osób

b) 50 osób

c) 75 osób58. Domy poprawcze zalicza się do kategorii zagroŜenia ludzi ZL:

a) ZL III

b) ZL V

c) ZL IV


59. Liczba spienienia to:

a) stosunek ilości piany do ilości środka pianotwórczego, z którego ta pianazostała wytworzona

b) liczba pęcherzyków powietrza zawarta w 1 dm3 piany

c) stosunek ilości wodnego roztworu środka pianotwórczego do wydajności piany

60. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod względem ochrony

przeciwpoŜarowej z:

a) KW PSP

b) KM PSP lub KP PSP

c) rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpoŜarowych61. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku nie moŜe być

mniejsza niŜ:

a) 0,6 m


b) 1,5 m

c) 1,4 m62. Dojście ewakuacyjne to:

a) Odległość od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjściana zewnątrz budynku, albo do drzwi klatki schodowej

b) Odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym moŜe przebywać

człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną

c) Odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym moŜe przebywać

człowiek do wyjścia na zewnątrz budynku

63. Stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych jest zabroniona w:

a) w pomieszczeniach, w których moŜe przebywać więcej niŜ 50 osób

b) w pomieszczeniach okratowanych

c) w budynkach zaliczonych do ZL III64. Mistrzostwa Polski w Sporcie PoŜarniczym organizowane są:

a. co 2 lata,

b. co 4 lata,

c. co rok.65. Podaj dokładną datę zdarzenia z roku 2001, w którym zginęło między

innymi ponad 300 straŜaków:

a. 21.09.2001 r.,

b. 11.09.2001 r.,

c. 11.11.2001 r.66. Czwartym w kolejności stopniem w korpusie podoficerów straŜy poŜarnej

jest:

a. ogniomistrz,

b. starszy sekcyjny,

c. młodszy ogniomistrz67. Klapa dymowa słuŜy do:

a. odprowadzenia dymów i gazów poŜarowych,

b. wyjścia przez nią zagroŜonych osób w przypadku zadymienia,

c. nie ma takiego pojęcia.68. Pierwszy ogólnopaństwowy zjazd delegatów straŜy poŜarnych odbył się w

Warszawie, w roku:

a. 1931,


b. 1921,

c. 1941.


69. Przy jakim stęŜeniu dwutlenku węgla (CO2) w atmosferze następuje utrata

przytomności oraz moŜe nastąpić śmierć ?

a. 0,5 %,

b. 2,0 %,

c. 10 %.

70. Dźwig w budynku wysokim kategorii zagroŜenia ludzi ZL I, przystosowany

dla potrzeb ekip ratowniczych powinien mieć kabinę o wymiarach poziomych

nie mniejszych niŜ:

a. 2,1 m x 2,2 m,

b. 1,1 m x 2,1 m,

c. 1,2 m x 2,2 m.71. Jaki obecnie stopień słuŜbowy posiada Komendant Wojewódzki PSP w

Łodzi ?

a. starszy brygadier,

b. generał brygadier,

c. nadbrygadier.72. Stację paliw płynnych naleŜy wyposaŜyć między innymi w następujący

sprzęt:

a. 2 agregaty proszkowe 25 kg,

b. 1 agregat proszkowy 25 kg,

c. wystarczą tylko gaśnice proszkowe lub śniegowe 6 kg.73. Jaka powinna być szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarza) na II

kondygnacji budynku uŜyteczności publicznej, na której przebywa 300 osób ?

a. 140 cm,

b. 180 cm,

c. 120 cm.74. Szefem Obrony Cywilnej Kraju jest:

a. Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej,

b. Prezes Rady Ministrów,

c. Minister Obrony Cywilnej Kraju.75. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

a. młodniki w wieku powyŜej 20 lat,

b. uprawy leśne o wysokości powyŜej 4 m,

c. uprawy leśne do 4 m wysokości.76. Kto powołuje komendanta głównego Państwowej StraŜy PoŜarnej?

a. Prezydent RP na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych,

b. Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych,

c. Minister Spraw Wewnętrznych na wniosek Zarządu Głównego Związku OSP

RP.

77. Odległość drogi poŜarowej od budynku powinna mieścić się w granicach:

a. 15-25 m,

b. 5-25 m,

c. 25-35 m.78. Wydajność hydrantu wewnętrznego 25 wynosi:

a. 1,0 dm3/s,

b. 2,5 dm3/s

c. 5 dm3/s .79. Piana cięŜka to piana o liczbie spienienia:

a. Ls < 20,

b. 20 < Ls < 200,

c. Ls > 200.80. Gaśnice proszkowe mogą działać w zakresie temperatur zewnętrznych od:

a. -10 0C do + 50 0C,

b. -15 0C do + 55 0C,

c. -20 0C do + 60 0C.81. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów naleŜy zachować, co najmniej

następującą odległość od budynków wykonanych z materiałów palnych:

a. 20 m,


b. 30 m,

c. 50 m.


82. Jaki jest nominalny zasięg poziomy hydrantu wewnętrznego 52 z

zastosowaniem jednego odcinka węŜa o długości 20 m ?

a. 25 m,


b. 35 m,

c. 30 m.
Pobieranie 83.45 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna