1. Opis metody ahpPobieranie 70.82 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar70.82 Kb.
AHP


1. Opis metody AHP 1

2. Ćwiczenie 5
1. Opis metody AHP
 • Opracowana przez Saaty’ego jest techniką określania ocen z wykorzystaniem bezwzględnej skali dla kryteriów mierzalnych i niemierzalnych.

 • Oceny są określane na podstawie osądów ekspertów oraz ewentualnie istniejących pomiarów lub statystyk potrzebnych do podjęcia decyzji.

 • Jednym z głównych zagadnień metody AHP jest ocena ilościowa zjawisk niematerialnych.Algorytm metody AHP składa się z czterech faz : • Tworzenie hierarchicznej struktury procesu decyzyjnego (rysunek poniżej).

 • Definicja preferencji decydenta oraz obliczanie ocen ważności dla wszystkich elementów hierarchii.

 • Badanie spójności macierzy preferencji.

  • Gdy aijajk=aik, wtedy macierz A jest zgodna (spójna)

 • Tworzenie rankingu końcowego.

Spójność macierzy A występuje w praktyce bardzo rzadko. Za prawie spójną można uznać taką macierz, dla której tzw. wskaźnik spójności CR (ang. Consistency Ratio) jest mniejszy od 0,11.

Wskaźnik CR jest obliczany w następujący sposób:gdzie:- największa wartość własna macierzy A,

RCI – losowy wskaźnik zgodności (ang. Random Consistency Index), który przyjmuje wartości takie, jak wskazuje Tabela poniżej.Tabela: Wartości losowego wskaźnika zgodności RCI według różnych autorów

n

Oak Ridge

Wharton

Golden Wang

Lane, Verdini

Forman

Noble

Tumala, Wan

Aguaron et al.

Alonso, Lamata
100

500

1000

2500
500
100000

100000

3

0,382

0,58

0,5799

0,52

0,5233

0,49

0,5

0,525

0,5245

4

0,946

0,9

0,8921

0,87

0,8860

0,82

0,834

0,882

0,8815

5

1,220

1,12

1,1159

1,10

1,1098

1,03

1,046

1,115

1,1086

6

1,032

1,24

1,2358

1,25

1,2539

1,16

1,178

1,252

1,2479

7

1,468

1,32

1,3322

1,34

1,3451

1,25

1,267

1,341

1,3417

8

1,402

1,41

1,3952

1,4
1,31

1,326

1,404

1,4056

9

1,35

1,45

1,4537

1,45
1,36

1,369

1,452

1,4499

10

1,464

1,49

1,4882

1,49
1,39

1,406

1,484

1,4854

11

1,576

1,51

1,51171,42

1,456

1,535

1,5365

12

1,476
1,5356

1,54
1,44

1,456

1,535

1,5365

13

1,564
1,55711,46

1,474

1,555

1,5551

14

1,568
1,5714

1,57
1,48

1,491

1,570

1,5713

15

1,586
1,58311,49

1,501

1,583

1,5838

Źródło: Alonso J A, Lamata T (2006): Consistency in the Analytic Hierarchy Process: A New Approach, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, nr 14, 4, s. 445-459.

Brak spójności macierzy preferencji (CR>0,1) powinien wiązać się z koniecznością ponownego przeanalizowania problemu włącznie ze zweryfikowaniem ocen parami.
Zalety metody AHP

 • metoda dostarcza prosty, łatwy do zrozumienia i elastyczny model dla szerokiej gamy problemów wielokryterialnych;

 • umożliwia ulepszenie sposobu ujęcia problemu oraz poprawienie ocen poprzez powtórzenie procesu;

 • wprowadza skalę ocen dla elementów niemierzalnych i metodę ustalania priorytetów;

 • bierze pod uwagę względne priorytety czynników w systemie i umożliwia ekspertom wybranie najlepszej alternatywy, której podstawą jest założony cel.

Ograniczenia w metodzie AHP

 • ograniczona z praktycznych względów do kilku liczb porównywalnych elementów na tym samym poziomie hierarchii;

 • założenie pełnej porównywalności elementów (czynników i wariantów) występujących w modelu hierarchicznym;

 • wymagana jest spójność macierzy ocen;

 • duże uproszczenia w modelowaniu rzeczywistej sytuacji, dające jednak korzyści praktyczne w postaci uproszczonego postępowania podczas wspomagania decyzji.

Warianty w metodzie AHP

Wg skali Likerta (dla porównań parami):

1 – oba porównywane warianty są równie dobre
3 – wariant pierwszy jest nieznacznie lepszy od drugiego
5 – wariant pierwszy jest wyraźnie lepszy od drugiego
7 – wariant pierwszy jest zdecydowanie lepszy od drugiego
9 – wariant pierwszy jest bezwzględnie lepszy od drugiego

Liczby parzyste od 2 do 8 stanowić mogą oceny pośrednie w przypadku braku zdecydowania decydenta co do jednoznacznego zakwalifikowania oceny zgodnie z powyższą skalą.

W przypadku kiedy to drugie z porównywanych kryteriów jest w jakimkolwiek stopniu ważniejsze od pierwszego - w tablicy ocen wprowadzamy liczbę odwrotną do oceny, jaką przyznalibyśmy kryterium drugiemu porównując je z pierwszym.

2. Ćwiczenie


Wybór firmy- dostawcy palet.

Oferty złożyły 3 firmy, których szczegóły podano w poniższej tabeli.
Kryterium

Firma

Palpol

Ekosystem

Europal

Cena (w zł/szt)

23

21

22

Koszty transportu

Dostawcy

Dostawcy

0,8 zł/paletę

Warunki płatności

Przelew 30 dni

Gotówka

14 dni

Czas realizacji

1 dzień

1 dzień

3-4 dni

Minimalna welkość partii dostawy

100

50

80

Terminowość dostaw

(liczba dostaw zrealizowanych w terminie)10

12

11

Wykorzystując metodę AHP należy dokonać najlepszej oferty.

Ćwiczenie polega na tym, że każdy student, wykorzystując metodę AHP przeprowadza proces wyboru.

Przebieg wyboru dostawcy, wg którego powinni postępować studenci: 1. Ocena ważności kryteriów wybór dostawcy z zastosowaniem metody porównań parami (w tym zbadanie spójności macierzy porównań)

 2. Ocena dostawców wg poszczególnych kryteriów (w tym zbadanie spójności macierzy porównań)

 3. Ocena dostawców wg wszystkich kryteriów- utworzenie rankingu

 4. Wnioski

1 Czasami można spotkać się w literaturze z warunkiem, że CR powinno być mniejsze od 0,2.
: pracownicyFiles
pracownicyFiles -> Przykład Analiza funckjonowania przykładowego systemu mrp dane
pracownicyFiles -> Orzeczenia sądów Unii Europejskiej w sprawach z zakresu wspólnych reguł konkurencji Unii Europejskiej1
pracownicyFiles -> Sprawa c 250/06 United Pan-Europe Communications Belgium sa I in przeciwko État belge
pracownicyFiles -> Konwersatorium z Mikroekonomii (30 godz.)
pracownicyFiles -> Grzegorz Karasiewicz Studium przypadku – analiza kosztów działań1
pracownicyFiles -> Pytania do kolokwium z tematu zasobów ludzkich. Zasoby ludzkie to: (b)
pracownicyFiles -> C/ korporacyjna
pracownicyFiles -> Makroekonomia gospodarki otwartej – wybrane zagadnienia
pracownicyFiles -> Sygn akt K 18/04* w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie
pracownicyFiles -> Konkurencji i Konsumentów
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna