1. Opis programu wraz z uzasadnieniemPobieranie 25 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar25 Kb.


Zielonorski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
w okresie od wrznia do grudnia 2015


Publiczna Szkoła Podstawowa
w Drzonkowie- Zielona Góra


1. Opis programu wraz z uzasadnieniem

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na 2015 rok realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Drzonkowie- Zielonej Górze ma za zadanie podnieść efektywność kształcenia i wychowania, poprzez kształcenie umiejętności kluczowych i rozwój zdolności i zainteresowań wszystkich uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specyficznymi trudnościami w

nauce i wychowaniu i uczniów z rodzin najuboższych oraz zagrożonych patologią społeczną. Ponadto

realizacja programu ma umożliwić zagospodarowanie czasu wolnego, szczególnie tych uczniów, których rodziców nie stać na odpłatne zajęcia pozalekcyjne oraz uczniów, których rodzice pracują w czasie zmianowym lub w godzinach popołudniowych. Planuje się udzielać pomocy o charakterze edukacyjnym w formie kół zainteresowań rozwijających wiedzę i umiejętności, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki i języka polskiego.2. Cele programu

1. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.


2. Zapobieganie niedostosowaniu i patologiom społecznym.
3. Zapobieganie przerwania obowiązku szkolnego.
4. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów z utrudnieniami rozwojowymi.

5. Kształcenie umiejętności kluczowych.


6. Rozwój zainteresowań i uzdolnień.
7. Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.

3. Forma realizacji, w tym forma promocji Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Program realizowany będzie w formie:
1. Kół zainteresowań z matematyki, języka polskiego,wychowania komunikacyjnego
3. Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki i języka polskiego
Przewiduje się następujące formy promocji realizowanych działań w ramach programu:
1. Upowszechnianie działań na szkolnej stronie www.
2. Upowszechnianie działań poprzez audycje szkolne dla uczniów oraz rodziców w trakcie spotkań z rodzicami.
3.Upowszechnianie wyników realizowanych działań w prasie lokalnej i gazetce szkolnej

4. Zasoby kadrowe do realizacji programu
Ogólna liczba osób pracujących przy realizacji programu [ 6 ]

w tym wolontariusze1 [ o ]


Rodzaj pracy wykonywanej przez wolontariuszy:
Inne informacje o zasobach kadrowych w tym o kwalifikacjach osób zatrudnionych przy realizacji programu:

a) nauczyciele

b) obsługa administracyjna2- księgowy szkoły
5. Przewidywane rezultaty

Głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze stwierdzonymi dysfunkcjami i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

. Ponadto :
- podniesienie poziomu umiejętności i wiedzy uczniów,
- rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień prowadzących do uzyskania sukcesów w dalszej edukacji,
- zapobiegnięcie niedostosowaniu i patologiom społecznym,
- ukształtowanie wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka,
- usprawnienie zaburzonych funkcji psychomotorycznych, mowy, logicznego myślenia itp.
- zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.
1 Wolontariuszem może być osoba, która świadoma jest swojego nieodpłatnego uczniaku w realizacji projektu; wolontariusz nie może być beneficjentem końcowym projektu; przy nawiązywaniu współpracy z wolontariuszem należy podpisać umowę o wolontariacie, w której zdefiniowany zostanie rodzaj pracy wykonywanej przez wolontariusza.

2 Obsłu administracyjną projektu może zajmować się jedna osoba ze stałego personelu administracyjnego szkoły. Nie może być to osoba prowadząca zajęcia merytoryczne z beneficjentami końcowymi projektu oraz dyrekcja.

7. Obszar realizacji programu (teren placówki, bądź inne – jakie)
Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na 2015 rok realizowany będzie głównie w obiektach Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie Zielonej Górze.

Zasoby wykorzystywane w realizacji programu:


- pracownia zajęć technicznych,
- plac przed szkołą
- sale lekcyjne.

8. Wskaźnik procentowy składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)
§4110 – 15,19 zł
§4120 – 2,45 zł

Podpis dyrektora szkoły:


…………………………...

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna