1. Pfiffner L. J., Wszystko o adhd, psychologia 2Pobieranie 28.08 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar28.08 Kb.

ADHD


1.Pfiffner L. J., Wszystko o ADHD, psychologia
2.Wolańczyk T., i in., Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko, co chcielibyście wiedzieć, psychologia
3.Pawlak P, Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, psychologia

4.Dziecko z trudnościami w rozwoju, pod red. S. Mihilewicz, psychologia („Nadpobudliwość psychoruchowa” s. 55)

5.Elliot J., Place M., Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów, pedagogika, („Zaburzenia uwagi i nadmierna aktywność ruchowa” s. 64)

6.Nowoczesne metody stymulacji rozwoju ruchowego i uczenia się dzieci z trudnościami w nauce, nadpobudliwością psychoruchową oraz autyzmem, pedagogika, („Arteterapia w procesie edukacji i rozwoju ruchowego z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową oraz autyzmem” s. 115)

7.Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, podręcznik akademicki, red. K. Kruszewski, pedagogika, („Niezwyczajni uczniowie” rozdz. 10, od s. 331 m.in.: dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zahamowaniem psychoruchowym s. 365)

8.Terapia pedagogiczna, red. E. M. Skorek, tom I, pedagogika, („Nadpobudliwość psychoruchowa”, s. 101)

9.Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole, red. S. Guz, J. Andrzejewska, pedagogika, („Nadpobudliwość psychoruchowa a dysleksja rozwojowa – problemy diagnostyczne” s. 29)

10.Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilch, tom III, encyklopedie, (hasło jest udostępnione również w formie skserowanej)

11.Powstrzymać agresję u progu szkoły, red. J. Danielewska, psychologia, („Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo” s. 29)

12.Wiącek R., Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym – program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć, pedagogika, („m.in.: „Nadpobudliwość psychoruchowa dziecka w wieku przedszkolnym” s. 9, „Przyczyny nadpobudliwości psychoruchowej dziecka” s. 13, „Wychowanie dziecka nadpobudliwego w wieku od 3 do 6 lat” s. 17)

13.Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna, red. G. Krasowicz – Kupis, pedagogika, („ADHD a dysleksja rozwojowa” s. 109)

14.Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce, red. A. Balejko, M. Zinczuk, pedagogika, („Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci młodzieży w koncepcji neuropsychologicznej” s. 96)

15.Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce, red. M. A. Reincke i in., medycyna, („Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi” s. 462)

16.ADHD- zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców, psychologia, („Określenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej” s. 13, „Szerzej o typowych objawach ADHD” s. 21, „Rozpowszechnienie i przyczyny ADHD” s. 38, „Diagnoza, leczenie, zaburzenia współistniejące” s. 73, „Praktyczne porady, czyli przepis na sukces” s. 129, „Kryteria diagnostyczne zespołu nadpobudliwości psychoruchowej według klasyfikacji ICD-10 (zespół hiperkinetyczny) oraz klasyfikacji DSM -IV TR (ADHD) – załącznik 1, „Kryteria diagnostyczne zaburzenia opozycyjno- buntowniczego według klasyfikacji DSM- IV TR oraz zaburzeń zachowania według klasyfikacji ICD- 10 i DSM- IV TR” załącznik 2)

17.Brzezińska A. i in., W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka, psychologia, („Dzieci nadpobudliwe” s. 78)

18.Mumbach B., Zrozumieć i leczyć dzieci nadpobudliwe – poradnik dla rodziców, medycyna, (m.in. „Kryteria diagnostyczne dla zaburzeń związanych z brakiem koncentracji i nadpobudliwości według DSM- IV” s. 173, „Kwestionariusz Connersa – ankieta służąca określeniu objawów w zaburzeniach aktywności i koncentracji” s. 177)

19.ADHD- prawie normalne życie, red. W. Baranowska, psychologia, („Sytuacja dziecka z ADHD w polskim systemie diagnostycznym” s. 15, „Neurofizjologia mózgu a syndrom ADHD” s. 33, „Zespół ADHD jako współtowarzyszący dysleksji w aspekcie edukacyjnym” s. 43, „Współwystępowanie u dzieci i młodzieży z ADHD innych zaburzeń klinicznych i ich etiologia” s. 53, „Wybrane zasady postępowania z dziećmi i młodzieżą z ADHD” s. 67, „Wybrane propozycje działań podejmowanych podczas terapii pedagogicznej dzieci z ADHD” s. 93, „Przegląd metod wspomagania rozwoju dziecka z ADHD w polskim systemie edukacyjnym” s. 105, scenariusze zajęć)

20.Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego, red. C. Kosakowski i in., pedagogika, („Wczesna interwencja wobec dziecka z ADHD i jego rodziny” s. 98, „Występowanie objawów ADHD wśród uczniów klas II szkoły podstawowej” s. 273)

21.Dziecko z zaburzeniami w rozwoju, red. B. Cytowska i in., medycyna, („ADHD – terapia Czy inne spojrzenie na dziecko” s. 123)

22. Dysleksja. Problem znany Czy nieznany? Red. M. Kostak-Szymańska, pedagogika, („Deficyty uwagi i hamowania reakcji w zespole ADHD” s. 261)

23.Emmons P. G. i in., Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, medycyna, („Czym jest ADHD?” s. 85)

24.Kutscher M. L. i in., Dzieci z zaburzeniami łączonymi, medycyna, („Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi” s. 47)

25.Biała M., Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży, psychologia, („Nadpobudliwość psychoruchowa“ s. 31)

26.Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, red. M. Klaczak i in, pedagogika, („Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej“ s. 46)

27.Wspieranie dziecięcej kreatywności, red. B. Suchacka i in., pedagogika, („Kreatywność nauczyciela na zajęciach plastycznych dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, na przykładzie świetlicy socjoterapeutycznej w Rzeszowie” s. 191)

28.Klimasiński K., Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej, psychologia, („Nadpobudliwość psychoruchowa” s. 122)

29.O’Regan F. J., Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pedagogika, („Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) „ s. 34, „Kryteria diagnozowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) s. 91)

30.O’Regan F. J., ADHD, psychologia, („Informacje o ADHD” s. 1, „Skutki ADHD” s. 21)

31.Spohrer K. E., Pomóż dziecku z ADHD, psychologia, („Czym jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej?” s. 9)

32.Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, red. B. Cytowska i in., medycyna, („Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracj iuwagi” s. 433)

33.Różne spojrzenia na przemoc, red. R. Szczepanik i in., socjologia, („Agresja u dzieci z ADHD – objaw syndromu Czy konsekwencja braku wsparcia społecznego?” s. 97)

34.Kovacs H. i in., Moje Dziecko ma ADHD, psychologia,

35.Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji, red. S. Guz i in., socjologia, („Symptomy wykolejenia nieletnich z zespołem ADHD” s. 183)

36.Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI wieku: wyzwania i konteksty, red. M. Królica i in., pedagogika, („Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w terapii dziecka z ADHD” s. 185)

37.Jakość życia rodzinnego: wybrane zagadnienia, red. T. Rostowska, socjologia, („Rodzina z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo” s. 245)

38.Podstawy kliniczne fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu, red. J. Nowotny, medycyna, („Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) „ s. 272)

39.Marczak A., Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub szkole, pedagogika, („Skąd się biorą nadpobudliwe dzieci, czyli o przyczynach ADHD” s. 10, „Różne dzieci, różne objawy nadpobudliwości” s. 13, „,, na podstawie których lekarze rozpoznają ADHD” s. 14, „Podtypy ADHD” s. 17, „Dieta dla dzieci nadpobudliwych czy warto spróbować?” s. 20, scenariusze zajęć i zabaw dla dzieci)

40.Dąbrowska M. i in., Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej, pedagogika,

41.Dąbkowska M., Styl atrybucji oraz funkcjonowanie społeczne adolescentów z zepsołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD), socjologia, („Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi (ADHD)” s. 65)

42.Bernau S., ADHD u dorosłych : poradnik – jak z tym żyć, medycyna, („ADHD – Sytuacja obecna” s. 17, „ADHD nie musi być fatum” s. 18, „ADHD – co na ten temat sądzą specjaliści” s. 26, „Schemat terapii w ADHD” s. 35, „Jak zaakceptować ADHD i konstruktywnie z nim postępować” s. 57, „Partner z ADHD” s. 108, „Sukces z ADHD” s. 157)

43.Szkoła na miarę możliwości dziecka, red. D. Krzywoń i in., pedagogika, („Dziecko z ADHD i Zespołem Aspergera w szkole. Co pomaga we wspieraniu dziecka, a co stanowi przeszkodę (na podstawie doświadczeń własnych oraz rodziców uczestniczących w www.forum.adhd.org.pl)” s. 154, „Dwa światy – wspólne metody pracy. O objawach i terapii dzieci z ADHD i Zespołem Aspergera” s. 160, „Pomóżmy sobie wzajemnie. O tym, jak trudno byż rodzicem i nauczycielem dziecka z ADHD i Zespołem Aspergera. Sposoby wsparcia i możliwości współpracy” s. 163, „Tutaj jestem sobą. Metody pracy z dziećmi z ADHD i Zespołem Aspergera umożliwiające integrację i wsparcie w świetlicy terapeutycznej” s. 166)

44.Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych, red. A. Klinik, pedagogika, („Kontrola aktywności ruchowej dzieci wykazujących symptomy nadpobudliwości psychoruchowej, uczestniczących w autorskim programie opracowanym według Metody Rytmiki Emila Jaques-Dalcroze’a” s. 33, „Kompetencje nauczycieli. Diagnostyka ADHD” s. 141)

45.Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju, red. M. Bogdanowicz i in., psychologia, („Oblicza impulsywności w zespole ADHD” s. 207, „Przyszłość w oczach młodzieży 0 jak i co planują adolescenci z nadpobudliwością psychoruchową, dysleksją oraz młodzież uzależniona?” s. 225)

46.Barkley R.A., ADHD. Podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców, psychologia

47.Dudek M., Nieprzystosowanie społeczne dzieci z ADHD, psychologia

48.Maciarz A, Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo, psychologia, („Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową”, s. 47, m.in.: Istota i podłoże nadpobudliwości psychoruchowej, Kryteria diagnostyczne i typy ADHD)

49.Kutscher M.L., ADHD. Naucz się żyć z ADHD. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, medycyna

50. .Opieka – wychowanie - kształcenie. Moduły edukacyjne, red. nauk. Woronowicz W., Apanel D. pedagogika, („Dziecko z ADHD z perspektywy szkolnej” s.87)

51. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, red.Hirszel K. i in., socjologia, („Społeczna defaworyzacja nastolatków z ADHD – raport z badań” s.114)

52.Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny, red. Dudek M., socjologia, („Rodzina z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo” s.113)

53. Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością, red. Kosakowski Cz. i in. socjologia, („Wrażliwość nauczycieli na ujawnione przez uczniów symptomy ADHD” s.363)

54.Kamińska M., Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu, psychologia

55. Powodzenia i niepowodzenia szkolne (źródła – profilaktyka – terapia),red. Jacewicz A., pedagogika, („Dziecko z ADHD w przedszkolu)

56.Terapia dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo – behawioralne, red. Kendall P.C., psychologia, („Terapia dzieci i młodzieży z ADHD” s.78)

57. Strichart S. S., Mangrum II Ch. T., Dziecko z ADHD w klasie: Planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, pedagogika

58. Janiec A., Wojna M., Okiełznać chaos ADHD w szkole, cz. 1, psychologia

59. Bobula S., Okiełznać chaos ADHD w szkole, cz. 2, psychologia

60. Praca z dzieckiem wymagającym, cz. I, red. Przygońska E., pedagogika („Metoda pracy z dzieckiem nieśmiałym w szkole” s. 153; Dziecko z ADHD- charakterystyka zaburzenia oraz wybrane zasady postępowania w domu i szkole” s. 64)

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna