1. Prof dr hab. Robert Hołyst – Dyrektor Instytutu Izabela Ozóg – Główna KsięgowaPobieranie 15.98 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar15.98 Kb.
UMOWA O DZIEŁO/ZLECENIE

zawarta w dniu …………… w Warszawie pomiędzy IChF PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 44/52, zwanym w treści umowy “Zamawiającym”,  w imieniu którego działają:


1. Prof. dr hab. Robert Hołyst – Dyrektor Instytutu

2. Izabela Ozóg – Główna Księgowa

a

………………………, zam:zwanym w treści umowy “Wykonawcą”, o następującej treści:

§1

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace:


……………………………………………………………………………………………

w projekcie POMOST/2011-4/11 pt.: „Catalysis for environmental protection – new nanomaterials for catalytic conversion of 1,2-dichloroethane and 1,1,2-trichloroethene into useful and nontoxic products”

§2

1. Jeżeli wykonana praca będzie wymagał uzupełnień i poprawek Wykonawca zobowiązuje się wykonać niezbędne prace dodatkowe w wyznaczonym terminie w ramach wynagrodzenia określonego w §4 niniejszej umowy.2. Przekroczenie omówionego rozmiaru pracy o więcej niż 10% nie będzie honorowane.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo pierwszego wydania pracy w ciągu dwóch lat od dostarczenia pracy bez osobnego za to wynagrodzenia. Zamawiający może korzystać w dowolny sposób z pracy jako materiału naukowego bez obowiązku uzyskania zezwolenia Wykonawcy i bez osobnego za to wynagrodzenia.

§3

Zakończenie wykonania pracy  nastąpi do dnia  ……………….. r.Odbiór pracy nastąpi w ciągu  14 dni od zawiadomienia o ich wykonaniu.

§4

Tytułem wynagrodzenia za wykonane prace Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ….. złotych (słownie: …….) według stanowiącego załącznik do umowy rachunku, wystawionego na ogólną sumę. Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 15 dni od dnia odbioru prac i złożenia rachunku przez Wykonawcę w kasie Zamawiającego.§5

W razie zwłoki Wykonawcy Zamawiający może odstąpić od umowy bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu.

§6

Wykonawca nie może powierzać wykonania powierzonych prac innym osobom bez zgody Zamawiającego.§7

Wykonawca przekazuje prawa autorskie do dzieła na rzecz projektu POMOST/2011-4/11 pt.: „Catalysis for environmental protection – new nanomaterials for catalytic conversion of 1,2-dichloroethane and 1,1,2-trichloroethene into useful and nontoxic products”

§8

W sprawach nie unormowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.§9

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszech­ne w Warszawie.


§10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.
Wykonawca


Główny księgowy

Zamawiający


podpis

podpis i pieczęć

podpis i pieczęć

================================================================Praca ma charakter naukowy. Koszty wykonania tego zadania będą pokryte z funduszy przewidzianych w projekcie pn.: Catalysis for environmental protection – new nanomaterials for catalytic conversion of 1,2-dichloroethane and 1,1,2-trichloroethene into useful and nontoxic products” realizowanego w ramach Programu POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na podstawie umowy Nr POMOST/2011-4/11 z dnia 26 kwietnia 2012 roku, na wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych w realizacje projektu.

LAUREAT

podpis

Instytut Chemii Fizycznej

Polskiej Akademii Nauk

ul. Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

Tel. +(48 22) 343 31 08

+(48 22) 343 20 00

Fax +(48 22) 343 33 33


+(48 22) 632 52 76

E-mail: ichf@ichf.edu

Pobieranie 15.98 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna