1 Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynkówPobieranie 145.43 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar145.43 Kb.
Załącznik nr 4 do OPZ
…………………..1)

Projekt

modernizacji ewidencji gruntów i budynków


dla jednostki ewidencyjnej ………………… Id …………/*

obrębu ewidencyjnego ……………… Id …………………*/

obrębów ewidencyjnych:

………………………. Id……………………….

………………………. Id……………………….** 1. Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja.
 1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na zasadach określonych w niniejszym projekcie modernizacji EGiB obejmować będzie:

 1. jednostkę ewidencyjną: Id………………………. nazwa ………………………..*

 2. w jednostce ewidencyjnej: Id …………….. nazwa …………………………* obręby ewidencyjne:

  1. Id ………………….. nazwa ……………………..

  2. Id ………………….. nazwa ……………………..** 1. Podstawowe informacje charakteryzujące obręby ewidencyjne objęte modernizacją zawiera tabela nr 1.

 2. Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia ewidencji dla obrębów ewidencyjnych objętych projektem modernizacji oraz sposób prowadzenia mapy zasadniczej zawierają tabele nr 2 - 4.

Tabela nr 1 - Podstawowe informacje o obrębach ewidencyjnych objętych projektem modernizacji
Lp.

Obręb ewidencyjny

Informacje o obrębie ewidencyjnym

Powierzchnia użytków gruntowych w obrębie ewidencyjnym [ha]

Grunty zmeliorowa-ne do ponownej klasyfikacji

[ha]


Szacowana ldz do aktualizacji w zakresie)

Id

nazwa

Pobr

w ha


Ldz

LJR

Szacunkowa liczba budynków

użytki rolne:

tereny zurbanizowane i zabudowane

Wp

oraz Wsinne użytki gruntowe

ogółem

ujawnionych
w EGiB- dane opisowe i geometryczne

ujawnionych
w EGiB
bez danych geometrycznych

ogółem

w tym Br

ogółem

w tym

Tk


użytków gruntowych

glebozna-wczej klasyfikacji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

 

 

 

 

 

 
2

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


3

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Razem

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Skróty użyte w tabel i oznaczają: • Id – identyfikator obrębu ewidencyjnego, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie EGiB

 • Pobrpole powierzchni obrębu ewidencyjnego,

 • Ldz – liczba działek ewidencyjnych

 • LJR – liczba jednostek rejestrowych gruntów


Tabela nr 2 - Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB


Lp.

Obręb


Materiały źródłowe wykorzystane do założenia/ odnowienia EGiB2)

Szacunkowa liczba punktów granicznych ogółem

Szacunkowy odsetek pkt granicznych, określonych z błędem średnim:


[m]

Mapa ewidencyjna

.

Informacje o osnowie geodezyjnej wykorzystanej do założenia EGiB3)

Id

nazwa

≤ 0,10

0,11 -0,30

0,31-0,60

0,61- 1,00

1,01-3,0

≥ 3m

postać mapy4)

skala

Układ współrzęd.


1

23Dodatkowe informacje i wyjaśnienia:Tabela nr 3 - Podstawowe informacje, charakteryzujące sposób prowadzenia mapy zasadniczej, istotne dla procesu modernizacji EGiB


Lp.

Jednostka ewidencyjna

Postać mapy5)

Układ współrzędnych

skala

Liczba arkuszy

Liczba operatów techn.6)

Szacunkowa Lbud na MZ


Dodatkowe informacje o MZ7)

Id

nazwaTabela nr 4 - Podstawowe informacje charakteryzujące systemy teleinformatyczne stosowane prowadzenia EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZNazwa systemu/oprogramowania

Przeznaczenie systemu/oprogramowania

System/oprogramowanie

dostosowany do obowiązującego modelu danychSystem umożliwia eksport danych
w formatach:

System umożliwia import danych
w formatach:

System umożliwia import danych w formacie GML z rejestracją historii zmian:

Uwagi i dodatkowe wyjaśnienia

tak

nie

tak

nie 1. Zakres przewidywanych prac do wykonania

 1. Modernizacja EGiB przeprowadzana na podstawie niniejszego projektu dotyczyć będzie:

 1. gruntów, w tym:

 1. granic obrębów ewidencyjnych,*

 2. działek ewidencyjnych,*

 3. użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,*

 4. klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych, podlegających gleboznawczej klasyfikacji,*

 5. praw do nieruchomości gruntowych;*

 1. budynków*;

 2. obiektów trwale związanych z budynkami,*

 3. nieruchomości lokalowych*;

 4. podmiotów ujawnionych w ewidencji*.

 1. Działania modernizacyjne dotyczące gruntów obejmować będą czynności mające na celu:

 1. utworzenie cyfrowych zbiorów: punktów granicznych, obrębów ewidencyjnych oraz działek ewidencyjnych, w rozumieniu § 9 rozporządzenia w sprawie EGiB, wraz z atrybutem Geometria;*

 2. utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych;

 3. obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych, dla których współrzędne punktów granicznych określone zostaną z wymagana dokładnością,

 4. obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach, których pola powierzchni ulegną zmianie, lub które obejmują zmienione użytki gruntowe lub klasy bonitacyjne;

 5. uzupełnienie bazy danych EGiB, dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów:

 1. numer elektronicznej KW,*

 2. numer rejestru zabytków,*

 3. Id rejonu statystycznego,*

 4. informacja, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody,*

 5. ważność od oraz ważność do,*

 6. informacja o dokładności reprezentacji pola powierzchni działki ewidencyjne (DZP);*

 1. weryfikacja danych EGiB, dotyczących praw do gruntów, z danymi Elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności;

 2. sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami oraz ustalenie podmiotów, które aktualnie tymi gruntami władają, w przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są niezgodne ze stanem faktycznym, a także ustalenie aktualnych władających takimi gruntami, w przypadku stwierdzenia, że osoby fizyczne ujawnieni w takiej roli w EGiB nie żyją;

Wariant 28)

 1. modyfikacja cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic obrębów ewidencyjnych oraz granic działek ewidencyjnych (modyfikacja w bazie danych EGiB atrybutu Geometria);*

 2. utworzenie/modyfikacja* cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych;

 3. obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych,*

 4. obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach, których pola powierzchni ulegną zmianie, lub które obejmują zmienione użytki gruntowe lub klasy bonitacyjne;*

 5. uzupełnienie bazy danych EGiB, dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów:

 1. numer elektronicznej KW,*

 2. numer rejestru zabytków,*

 3. Id rejonu statystycznego,*

 4. informacja, czy działka ewidencyjna objęta jest forma ochrony przyrody,*

 5. ważność od oraz ważność do,*

 6. informacja o dokładności reprezentacji pola powierzchni działki ewidencyjne (DZP);*

 1. weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących praw do gruntów z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności,*

 2. sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami oraz ustalenie podmiotów, które aktualnie tymi gruntami władają, w przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są niezgodne ze stanem faktycznym, a także ustalenie aktualnych władających takimi gruntami, w przypadku stwierdzenia, że osoby fizyczne ujawnieni w takiej roli w EGiB nie żyją. *

 1. Działania modernizacyjne dotyczące budynków obejmować będą czynności mające na celu:

 1. utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących budynków – geometrycznych i opisowych;*

 2. utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących obiektów trwale związanych z budynkami;*

 3. uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi danymi geometrycznymi;*

 4. uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi atrybutami:*

 1. numer elektronicznej KW, w odniesieniu do budynków znajdujących się na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste,*

 2. szczegółowa funkcja budynku,*

 3. inna funkcja budynku,*

 4. klasa budynku wg PKOB,*

 5. numer rejestru zabytków,*

 6. koniecObiekt, w przypadku budynków ujawnionych w EGiB a nie istniejących w świecie rzeczywistym;

 1. weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących praw do nieruchomości budynkowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności.

 1. Działania modernizacyjne dotyczące nieruchomości lokalowych mają na celu utworzenie zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym cyfrowych zbiorów danych dotyczących lokali stanowiących odrębne nieruchomości* / weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących nieruchomości lokalowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności.*

 2. Działania modernizacyjne dotyczące podmiotów ujawnionych w ewidencji mają na celu:

 1. uzupełnienie brakujących danych dotyczących podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB powiatu ………………….. danymi pozyskanymi z rejestrów:

a) PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych,

b) REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych; 1. Sposób i warunki techniczne wykonania prac, związanych z modernizacją EGiB, określa opis przedmiotu zamówienia publicznego.

 1. Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

Wariant 19) ust. 1 i 2

 1. Podstawowymi źródłami danych EGiB dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla obrębów ewidencyjnych ………………..*/ dla obszarów określonych na kopiach map ewidencyjnych, stanowiących załączniki nr …………do niniejszego projektu*, będą:

 1. wyniki, wykonanych w procesie modernizacji EGiB, geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych (poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych);

 2. operaty techniczne, zawierające wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz czynności cywilno-prawnych, dotyczące w szczególności: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, scaleń gruntów, wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości, wznowienia znaków granicznych – po przetworzeniu zawartych w nich danych zgodnie z zasadami określonymi
  w rozdziale III i IV OPZ;

 1. Operat techniczny*/operaty techniczne* zawierający materiały źródłowe założenia EGiB będą wykorzystywane w procesie ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych jako materiały pomocnicze, przede wszystkim jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EGiB.

Wariant 210) ust. 1 i 2

       1. Podstawowymi źródłami danych EGiB dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla obrębów ewidencyjnych ………………..*/ dla obszarów określonych na kopiach map ewidencyjnych, stanowiących załączniki nr …………do niniejszego projektu*, będą materiały PZGiK, po przetworzeniu zawartych w nich danych zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III i IV OPZ, w tym:

 1. stanowiące podstawę założenia EGiB,

 2. stanowiące podstawę odnowienia operatu ewidencyjnego*,

 3. zawierające dane wcześniejszego etapu modernizacji EGiB*,

 4. operaty techniczne, zawierające wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz czynności cywilno-prawnych, dotyczące w szczególności: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, scaleń gruntów, wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości, wznowienia znaków granicznych - przetworzone zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III i IV OPZ.

       1. Uzupełniającym źródłem danych dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, w obrębach ewidencyjnych, o których mowa w ust. 1, będą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych (poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych) wykonanych w procesie modernizacji EGiB w odniesieniu do granic działek ewidencyjnych, dla których brak jest odpowiednich materiałów PZGiK lub materiały te nie pozwalają na określenie położenia punktów granicznych w sposób wiarygodny lub z wymaganą dokładnością.

 1. Źródła i metody pozyskania danych dotyczących: konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, numeru elektronicznej KW, numeru rejestru zabytków, Id rejonu statystycznego, informacji, konturów budynków, głównych funkcji budynków oraz innych funkcji budynków, a także informacji, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody, określają postanowienia rozdziału III i IV OPZ.

 2. Atrybut klasa budynku wg PKOB jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu główna funkcja budynku.

 3. Atrybut rodzaj budynku wg KŚT jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu klasa budynku wg PKOB.

 4. Dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych zostaną zweryfikowane i uzupełnione zgodnie z zasadami w rozdziale IV OPZ. 1. Postanowienia końcowe:

 1. Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac – przetarg nieograniczony.

 2. Przewidywany termin:

 1. rozpoczęcia prac objętych projektem – ……….. ……...

 2. zakończenia prac objętych projektem – …………………

 1. Przewidywany koszt przedsięwzięcia ……………… zł.

 2. Źródła finansowania – środki UE uzupełnione środkami Starostwa Powiatowego
  w …………… oraz FGZGiK.

Opracował ………………………….

……….., dnia ……………2015 r.

Uzgodniono dnia .........................................2015 r.

..............................................................................

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i KartograficznegoWojewództwa ……………………………

1 Numer sprawy nadany zgodnie z instrukcją kancelaryjną

2) Należy wpisać odpowiednio: geodezyjny pomiar terenowy z roku …., scalenie gruntów zakończone w roku ….., fotomapa z roku ……, zdjęcia fotogrametryczne z roku …., kataster pruski, kataster austriacki, inny…..

3) Należy wpisać informacje charakteryzujące dokładność osnowy wykorzystanej do założenia EGiB oraz szacunkowy odsetek zachowanych na gruncie punktów osnowy.

4) Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektroniczna.

5) Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektroniczna.

6 ) Należy wpisać szacunkową łączną liczbę operatów technicznych sporządzonych w związku z aktualizacją danych EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ.

7) Przez dodatkowe informacje należy rozumieć informacje istotne z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia np. mapa zasadnicza o kompletnej treści, mapa zasadnicza o niepełnej treści – brak danych określających sieci uzbrojenia terenu.

8) Wariant 2 stosuje się w sytuacji, gdy mapa ewidencyjna prowadzona jest w postaci wektorowej

9) Wariant 1 dotyczy obrębów ewidencyjnych, dla których materiały źródłowe ich założenia są niewiarygodne lub nie zawierają danych umożliwiających obliczenie współrzędnych punktów granicznych z wymaganą dokładnością.

10) Wariant 2 dotyczy obrębów ewidencyjnych, dla których materiały źródłowe ich założenia są wiarygodne oraz zawierają dane umożliwiające, po ich odpowiednim przetworzeniu, obliczenie współrzędnych punktów granicznych z wymaganą dokładnością.


* niepotrzebne usunąć

** niepotrzebne usunąć lub dodać kolejne punkty

: data -> assets -> word doc -> 0008
0008 -> Tłumaczenie pisemne a-b-a (teksty publicystyczne) Informacje ogólne
0008 -> Erasmus programme training agreement and quality commitment I. Details of the student
0008 -> Uniwersytetem
0008 -> I Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Małopolsce
0008 -> Ogólne procedury rozliczania poniesionych kosztów: Koszty podróży krajowej
0008 -> Regulamin wojewódzkiego Konkursu Historycznego polskie państwo podziemne 1939-1945 w prezentacji multimedialnej Wojewódzki Konkurs Historyczny „ Armia Krajowa w moim regionie”
0008 -> Formularz dla ogłoszeniodawców numer referencyjny konkursu: 191/wns/profesor zwyczajny/1/2015
0008 -> 2009 I opracowania naukowe
0008 -> Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956” Szczecin, 5 maja 2015 r. 9: 00 – Otwarcie konferencji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna