1 rok przedmioty kursowe kodPobieranie 333.47 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar333.47 Kb.
  1   2   3   4

Opis zajęć

2009/2010Opis zajęć prowadzony w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2009/2010.

Studia stacjonarne
II stopnia

Uniwersytet Mikołaja KopernikaKatedra Filologii Angielskiej

Spis treści
Spis treści 2


1 ROK

PRZEDMIOTY KURSOWEKOD

Metodyka nauczania języka angielskiego

Jednostka prowadząca:

Katedra Filologii Angielskiej

Kierunek:

Filologia angielska

Prowadzący:

Katarzyna Piątkowska, doktor

Tryb, rok i semestr studiów:

Stacjonarne II stopnia, 1 rok, semestr zimowy i letni

Punkty ECTS:

Semestr zimowy – 1
Semestr letni – 2

Wymiar godzin:

30

Forma zajęć:

Wykład

Opis zajęć:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego jako obcego. Wykład będzie stanowić teoretyczne uzupełnienie zagadnień omawianych na ćwiczeniach i ma za zadanie przygotowanie studentów do podjęcia praktyk pedagogicznych
w semestrze trzecim. Podczas wykładu będą omawiane następujące zagadnienia: podejście, metoda, technika w nauczaniu języka obcego, teorie uczenia się języka obcego, przegląd najważniejszych metod nauczania języka obcego, rola instrukcji formalnej w uczeniu się języka, interakcja w klasie
a uczenie się/nauczanie języka obcego, rola inputu w uczeniu się języka obcego, nauczanie w różnych grupach wiekowych, programy nauczania, indywidualne cechy uczniów a sukces w nauczaniu, rola interferencji językowej, uniwersalia językowe, świadomość językowa nauczyciela a sukces w nauczaniu. Metody nauczania teoretycznego (wykład).

Forma zaliczenia:

Semestr zimowy – zaliczenie

Semestr letni - egzaminWarunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach

Literatura:

Andrews, Stephen. 2007. Teacher Language Awareness. Cambridge: Cambridge University Press

Brown, Douglas, H. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. New Jersey: Prentice Hall

Brown, Douglas, H. 1994. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. New Jersey: Prentice Hall

Dakowska, Maria. 2003. Current Controversies in Foreign Language Didactics. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Dakowska, Maria. 2005. Teaching English as a Foreign Language. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Ellis, Rod. 1985. Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press

Ellis, Rod. 1994. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press

Harmer, Jeremy. 1991. The Practice of English Language Teaching. Londyn, Nowy Jork: Longman

Komorowska, Hanna. 2002. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna

Richards, Jack, Theodore Rodgers. 1996. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University PressUwagi:

Przedmiot dla specjalności nauczycielskiej

Przedmiot bez określonych przedmiotów wprowadzających oraz wymagań wstępnych.

KOD

Metodyka nauczania języka angielskiego

Jednostka prowadząca:

Katedra Filologii Angielskiej

Kierunek:

Filologia angielska

Prowadzący:

Krzysztof Strzemeski, magister

Tryb, rok i semestr studiów:

Stacjonarne II stopnia, rok 1, semestr zimowy i letni

Punkty ECTS:

Semestr zimowy – 1
Semestr letni – 1

Wymiar godzin:

30

Forma zajęć:

Ćwiczenia

Opis zajęć:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do odbycia praktyk pedagogicznych i, w dalszej perspektywie, umiejętności nauczania języka angielskiego jako języka obcego metodą komunikacyjną.

Treści: uzupełnienie materiału poruszanego na wykładach plus omówienie i ćwiczenie takich zagadnień jak: planowanie nauczania (na poziomie programu kursu i konspektu lekcji), nauczanie sprawności i podsprawności, sterowanie interakcją i kierowanie klasą, testowanie i ocenianie (bieżące


i podsumowujące), sprawne posługiwanie się językiem klasowym, opracowywanie materiałów dydaktycznych, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej, techniki nauczania poszczególnych grup wiekowych, europejski system opisu kształcenia językowego, omówienie poszczególnych metod nauczania. Metody nauczania praktycznego - ćwiczenia. Stosowane techniki przewidują samodzielną lekturę, obserwacje nagranych lekcji, przygotowywanie materiałów i klasowe symulacje nauczania (microteaching, w tym nagrywane na wideo w celu analizy użycia głosu, mimiki i efektywności kierowania klasą).

Forma zaliczenia:

Zaliczenie z oceną

Warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia obejmują aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie testów pisemnych (teoria), prezentacji oraz przedstawienie portfolio materiałów do praktyki pedagogicznej-ciągłej. Ocena wystawiona na podstawie ocen cząstkowych

Literatura:

Brown, D.H. 1994. Teaching by Principles. An Interactive Approach
to Language Pedagogy
. N.J. Prentice Hall Regents

Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching. Third edition. Longman

Komorowska, H. 1999. Metodyka nauczania języków obcych. WSiP

Larsen-Freeman, D. 1986. Techniques and Principles in Language


Teaching
. OUP

Richards J. i T. Rogers. 1996. Approaches and Methods in Language Teaching. Second Edition. CUP

Richards, J. and C. Lockhart. 1994. Reflective Teaching in Second Language Classrooms. CUP

Tanner, R i C. Greeen, 1998. Tasks for Teacher Education. Longman

Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching. CUP

Wybór materiałów wideo (metody, techniki, lekcje)Uwagi:

Stosowane techniki przewidują samodzielną lekturę, obserwacje nagranych lekcji, przygotowywanie materiałów i klasowe symulacje nauczania (microteaching, w tym nagrywane na wideo w celu analizy użycia głosu, mimiki i efektywności kierowania klasą).

Przedmiot bez określonych przedmiotów wprowadzających oraz wymagań wstępnych.Przedmiot dla specjalności nauczycielskiej


PRZEDMIOTY WYBIERALNE
DLA 1 ROKU

TEORETYCZNE PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNEKOD

Kulturoznawstwo

Jednostka prowadząca:

Katedra Filologii Angielskiej

Kierunek:

Filologia angielska

Prowadzący:

Tadeusz Rachwał, profesor doktor habilitowany

Tryb, rok i semestr studiów:

Stacjonarne II stopnia, rok 1, semestr zimowy i letni

Punkty ECTS:

Semestr zimowy – 4
Semestr letni – 4

Wymiar godzin:

30

Forma zajęć:

Wykład

Opis zajęć:

Celem wykładu będzie wielostronne omówienie pojęcia „kultura” i jego roli w myśleniu o świecie i jego reprezentacjach. Podstawowe pojęcia analityczne przedstawione zostaną na podstawie analizy kilku wybranych tekstów literackich i filmów. Metody nauczania teoretycznego (wykład).

Forma zaliczenia:

Zaliczenie z oceną

Warunki zaliczenia:

Esej

Literatura:

William Shakespeare. The Tempest

John Milton. Areopagitica

Raymond William. Keywords

Henry David Thoreau. Walking

John Locke. Second Treatise of Government (fragments)

Daniel Defoe. Robinson Crusoe

Alexander Pope. An Essay on Man (fragments)

William Wordsworth. The Solitary Reaper, We Are Seven

Thomas Carlyle. Past and Present (Fragments)

D.H. Lawrence. St. Mawr

Chinua Achebe. Things Fall Apart

Bruce Chatwin. Songlines

Okop p’Bitek. Song of Lawino


Uwagi:

Przedmiot bez określonych przedmiotów wprowadzających oraz wymagań wstępnych.KOD

Teoria komunikacji

Jednostka prowadząca:

Katedra Filologii Angielskiej

Kierunek:

Filologia angielska

Prowadzący:

Waldemar Skrzypczak, doktor habilitowany

Tryb, rok i semestr studiów:

Stacjonarne II stopnia, 1 rok, semestr zimowy i letni

Punkty ECTS:

Semestr zimowy – 4
Semestr letni – 4

Wymiar godzin:

30

Forma zajęć:

Wykład

Opis zajęć:

Celem kursu Teoria Komunikacji Językowej - Theory of Linguistic Communication: On Meaning Construction and Interpretation in Semiotics, Text Linguistics, Cognitive Linguistics and Linguistic Pragmatics – jest zapoznanie studentów z głównymi nurtami wypracowanymi na gruncie semiotyki, językoznawstwa tekstowego, kognitywnego i pragmatyki językoznawczej. Akcent zostanie położony na rolę konstruowania i interpretacji znaczenia w wymiarze konceptualizacji(semantycznej) oraz interpretacji (pragmatycznej). Metody nauczania teoretycznego (wykład).

Forma zaliczenia:

Zaliczenie z oceną

Warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie obecności, zadań domowych, aktywności oraz krótkich testów sprawdzających.

Literatura:

Black, Elizabeth. 2006. Pragmatic Stylistics. Edinburgh University Press. Edinburgh. Bradford, Richard. 1997. Stylistics. London and New York: Rotleudge

Chandler, Daniel. 2002. Semiotics: The Basics. London: Routledge

Fauconnier, Gilles. 2001. “Conceptual Blending and Analogy”, in: D. Gentner, K. J. Holyoak, B. N. Kokinov (eds.), The Analogical Mind, Cambridge Mass./London, England, A Bradford Book MIT, 255-286

Fauconnier, Gilles and Mark Turner. 1996.. “Blending as a Central Process of Grammar”, in: Adele Goldberg(ed.), Conceptual Structure, Discourse and Language, CSLI Publications. Stanford, California. 113-130

Kalisz, Ryszard (ed.). 2001. Językoznawstwo Kognitywne II: Zjawiska pragmatyczne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Krzeszowski, Tomasz P. 1997. “The Axiological parameter in preconceptual image schemata”, in: Geiger and Ostyn Rudzka Cognitive Linguistic Research

Lakoff, George and M. Johnson. 1980. Metaphors We Live By. (Afterword 2003). Chicago: University of Chicago Press

Lakoff, George. 1993. “Contemporary Theory of Metaphor”, in: A. Ortony (ed.) Metaphor and Thought, Cambridge: Cambridge University Press, 202-251

Semino E., J. Culpeper (eds.). 2002. Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam/Philadelphia

Skrzypczak, Waldemar. 2006. “On Text Linguistics: some terminological distinctions.” Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu, Silva Rerum. Nr 6/7, 63-71

Skrzypczak, Waldemar. 2006. “Alternate Construals, Duals and Selective Projections.” Worlds in the Making: Constructivism and Postmodern Knowledge, red. Edyta Lorek-Jezińska, Teresa Siek-Piskozub i Katarzyna Więckowska. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 67-85

Skrzypczak, Waldemar. 2007. “Cognitive Stylistics: Towards Dimensions of Uniqueness and Novelty in Textual Imagery.” Multiculturalism, at the Start of 21st Century, red. Krystyna Kujawińska-Courtney i Maria A. Łukowska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 371-383

Skrzypczak, Waldemar. 2008. „Metaphor as a dynamic asymmetry.” Philologica Wratislaviensa: From Grammar to Discourse. Metaphor and Cognition, red. Zdzisław Wąsik and Tomasz Komendziński. Frankfut am Main: Peter Lang, 53-62

Peccei, Jean S. 1999. Pragmatics. London and New York: Routledge

Semino E., J. Culpeper (eds.). 2002. Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company

Thomas, Jenny. 1995. Meaning in Interaction. London and


New York: Longman

Wales, Katie. 2001 [1999]. A Dictionary of Stylistics. Harrow: Person Education Limited.Uwagi:

Przedmiot bez określonych przedmiotów wprowadzających oraz wymagań wstępnych.KOD

Teoria literatury

Jednostka prowadząca:

Katedra Filologii Angielskiej

Kierunek:

Filologia angielska

Prowadzący:

Koneczniak Grzegorz, doktor

Tryb, rok i semestr studiów:

Stacjonarne II stopnia, 1 rok, semestr zimowy i letni

Punkty ECTS:

Semestr zimowy – 4
Semestr letni – 4

Wymiar godzin:

30

Forma zajęć:

Wykład

Opis zajęć:

Podczas zajęć przedstawione i omówione zostaną główne szkoły będące u podstaw współczesnej teorii literatury. Poruszone zostaną również zagadnienia teoretyczne dotyczące poetyki, retoryki, wartości estetycznych i metafizycznych. Punktem początkowym będzie arystotelowska Poetyka, zaś punktem końcowym najnowsze teorie w zakresie literackich studiów postkolonialnych. Podczas wykładów omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Poetyka Arystotelesa

 • W poszukiwaniu prekursorów teorii literatury: Alighieri, Johnson, Wordsworth, Arnold i Richards

 • Teoria dzieła literackiego według Ingardena

 • Psychoanaliza

 • Formalizm rosyjski i amerykański

 • Hermeneutyka

 • Strukturalizm i poststrukturalizm

 • Dekonstrukcja

 • Feminizm

 • Teorie z zakresu „Gender Studies”

 • Teorie pragmatyczne

 • Historycyzm

 • Postkolonializm

Metody nauczania teoretycznego (wykład).

Forma zaliczenia:

Zaliczenie z oceną

Warunki zaliczenia:

Obecność, pozytywna ocena z egzaminu

Literatura:

Burzyńska Anna i Michał Paweł Markowski. 2006. Teorie literatury XX wieku. Kraków: Znak.

Lodge, David. 1988. Modern criticism and theory. London: Longman.

Markiewicz, Henryk (red.) 1987. Problemy teorii literatury. Wrocław, Warszawa i Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Newton. K. M. 1992. Theory into practice. A reader in modern literary criticism. London: The Macmillan Press LTD.

Ryan, Michael. 2007. Literary theory: a practical introduction. Malden: Blackwell Publishing.

Trilling, Lionel. 1970. Literary criticism. An introductory reader. New York: Holt, Rinehart and Winston, INC.

Waugh, Patricia. 2006. Literary theory and criticism: an Oxford guide. Oxford: Oxford University Press.


Uwagi:

Przedmiot bez określonych przedmiotów wprowadzających oraz wymagań wstępnych.

BLOK PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCHKOD

Językoznawstwo angielskie

Jednostka prowadząca:

Katedra Filologii Angielskiej

Kierunek:

Filologia angielska

Prowadzący:

Wiktor Pskit, doktor

Tryb, rok i semestr studiów:

Stacjonarne II stopnia, 1 rok, semestr zimowy i letni

Punkty ECTS:

Semestr zimowy – 4
Semestr letni – 4

Wymiar godzin:

30

Forma zajęć:

Ćwiczenia

Opis zajęć:

Cel: rozwijanie świadomości językowej oraz umiejętności analitycznych studentów; poszerzenie wiedzy studentów z wybranych dziedzin językoznawstwa; zapoznanie studentów z najnowszymi badaniami z zakresu językoznawstwa angielskiego.

Treści: wybrane zagadnienia morfologii, słowotwórstwa, leksykologii oraz składni języka angielskiego.

Metody nauczania praktycznego - ćwiczenia.Pobieranie 333.47 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna